Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- tù do- h¹nh phóctải về 20.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích20.36 Kb.

Uû ban nh©n d©n


tØnh h¶i d­¬ng


sè: 1392 /Q§ - UBNDcéng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc
H¶i D­¬ng, ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2007QuyÕt ®Þnh

V/v thµnh lËp Ban chØ ®¹o thùc hiÖn tiÕt kiÖm ®iÖn

trªn ®Þa bµn tØnh H¶i D­¬ng
Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh h¶i d­¬ng

C¨n cø LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø LuËt ®iÖn lùc ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 80/2006/Q§ - CP ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2006 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt ch­¬ng tr×nh tiÕt kiÖm ®iÖn giai ®o¹n 2006 - 2010;

C¨n cø ChØ thÞ sè 19/2005/CT - BCN ngµy 07 th¸ng 6 n¨m 2005 cña Bé C«ng nghiÖp vÒ viÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm ®iÖn trong sö dông ®iÖn;

XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Gi¸m ®èc Së C«ng nghiÖp t¹i Tê tr×nh sè 115/TT - CN ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2007,QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Thµnh lËp Ban chØ ®¹o Thùc hiÖn tiÕt kiÖm ®iÖn tØnh H¶i D­¬ng (Sau ®©y gäi t¾t lµ Ban chØ ®¹o tiÕt kiÖm ®iÖn), gåm c¸c thµnh viªn sau:

1. ¤ng Hoµng B×nh – Phã chñ tÞch UBND tØnh: Tr­ëng Ban;

2. ¤ng TrÇn Xu©n B¸i – Gi¸m ®èc Së C«ng nghiÖp: Phã Tr­ëng Ban th­êng trùc;

C¸c thµnh viªn:1

¤ng NguyÔn Thanh B×nh

Phã gi¸m ®èc Së C«ng nghiÖp;

2

¤ng NguyÔn Minh T©n

Phã gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh;

3

Bµ Qu¸ch ThÞ Nga

Phã gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch ®Çu t­;

4

¤ng Ph¹m V¨n B×nh

Phã gi¸m ®èc Së Khoa häc c«ng nghÖ;

5

¤ng TrÇn V¨n C­êng

Phã G§ C«ng ty TNHH MTV §iÖn lùc H¶i D­¬ng;

6

¤ng T¨ng Xu©n L©m

Phã ch¸nh thanh tra tØnh;

7

¤ng Vò B¸ T©m

Phã gi¸m ®èc ®µi ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh tØnh;

8

NguyÔn H¶i B×nh

Phã tæng biªn tËp b¸o H¶i D­¬ng;

9

C¸c ¤ng (Bµ) Phã chñ tÞch UBND c¸c huyÖn phô tr¸ch s¶n xuÊt.

§iÒu 2: Ban chØ ®¹o tiÕt kiÖm ®iÖn cã nhiÖm vô:

- X©y dùng kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn, h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n trªn ®Þa bµn tØnh sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm hiÖu qu¶, chèng l·ng phÝ thÊt tho¸t.

- TriÓn khai, thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña Trung ­¬ng, ®Þa ph­¬ng vµ x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt nh»m sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm hiÖu qu¶.

- KiÓm tra xö lý kÞp thêi c¸c tæ chøc c¸ nh©n kh«ng thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm ®iÖn theo h­íng dÉn.

- NhiÖm vô cô thÓ cña c¸c thµnh viªn Ban chØ ®¹o do Tr­ëng ban ph©n c«ng, Ban chØ ®¹o tiÕt kiÖm ®iÖn cã tæ c«ng t¸c gióp viÖc gåm 1 sè chuyªn viÖc ®­îc chän tõ c¸c ngµnh chuyªn m«n cña tØnh do Tr­ëng ban quyÕt ®Þnh. Tæ c«ng t¸c ho¹t ®éng theo sù ph©n c«ng cña Ban chØ ®¹o tiÕt kiÖm ®iÖn tØnh.

- C¸c thµnh viªn Ban chØ ®¹o tiÕt kiÖm ®iÖn lµm viÖc theo chÕ ®é kiªm nhiÖm, mäi chÕ ®é ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.§iÒu 3: Kinh phÝ ho¹t ®éng:

Kinh phÝ ho¹t ®éng cña Ban chØ ®¹o tiÕt kiÖm ®iÖn do Së C«ng nghiÖp lËp dù to¸n, Së Tµi chÝnh thÈm ®Þnh tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh phª duyÖt vµ ®­îc cÊp bæ sung vµo tµi kho¶n ho¹t ®éng hµng n¨m cña Së C«ng nghiÖp.Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸c v¨n b¶n do Tr­ëng ban ký ®­îc dïng con dÊu cña Uû ban nh©n d©n tØnh, c¸c v¨n b¶n do Phã ban ký dïng con dÊu cña Së C«ng nghiÖp.

§iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký, Ch¸nh v¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh, Thñ tr­ëng c¸c Së, Ngµnh cã liªn quan vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thµnh phè vµ c¸c thµnh viªn cã tªn t¹i ®iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
Chñ tÞch


Phan NhËt B×nh
: vbpq haiduong.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1418/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 1466/2007/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1662/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc thành lập Ban chỉ đạo Điều hành cung ứng điện tỉnh Hải Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương