UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 1466/2007/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích14.62 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG

Số: 1466/2007/QĐ - UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi một số điều thuộc

Quy định về chế độ thu hút, ưu đãi và sử dụng nhân tài


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại thông báo số 363 - TB/TU ngày 05 tháng 3 năm 2007 về Quy định chế độ thu hút, ưu đãi và sử dụng nhân tài;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số Điều thuộc Quy định về chế độ thu hút, ưu đãi và sử dụng nhân tài ban hành kèm theo Quyết định số 743/2005/QĐ - UBND ngày 03 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:

I. Sửa đổi Điều 2:

Điều 2. Đối tượng, điều kiện, phạm vi thực hiện chế độ thu hút, ưu đãi và sử dụng nhân tài.

1. Đối tượng:

- Người có học hàm, học vị;

- Người đạt danh hiệu thi đua, danh hiệu Nhà nước phong tặng.

2. Điều kiện:

- Các đối tượng quy định trên đang công tác hoặc tự nguyện về công tác tại tỉnh từ 5 năm trở lên;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ được giao.

3. Phạm vi áp dụng:

Những người thuộc đối tượng trên đang công tác hoặc có nguyện vọng về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc biên chế, quỹ tiền lương của tỉnh.II. Bãi bỏ Điều 5 về ưu tiên trong tuyển dụng; Điều 7 về thưởng một bậc lương; Điều 8 về nâng lương trước thời hạn 1 năm; Điều 9 về nâng lương trước thời hạn 6 tháng.
Bãi bỏ khoản 1, khoản 2 Điều 11 về xét tuyển dụng không qua thi tuyển công chức, viên chức đối với vận động viên đạt danh hiệu cấp kiện tướng đã tốt nghiệp đại học thể dục thể thao hệ chính quy và ưu tiên xét tuyển trước đối với vận động viên cấp cấp I trong trường hợp có nhiều người cùng số điểm của kỳ thi tuyển công chức, viên chức.
III. Sửa đổi Điều 10:

Điều 10. Thời điểm và hồ sơ để xét ưu đãi

1. Thời điểm để xét ưu đãi và thưởng bằng tiền được thực hiện sau khi cán bộ, công chức, viên chức được tiếp nhận về tỉnh công tác; có bằng tốt nghiệp hoặc có Quyết định phong tặng danh hiệu.

2. Hồ sơ

a. Văn bản đề nghị cho hưởng chế độ thu hút, ưu đãi của Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

b. Bản sao các văn bằng, giấy chứng nhận danh hiệu được phong tặng có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

c. Quyết định cử đi học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền;


3. Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Phan Nhật Bình: vbpq haiduong.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- tù do- h¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1418/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1662/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc thành lập Ban chỉ đạo Điều hành cung ứng điện tỉnh Hải Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương