Về việc thành lập Ban chỉ đạo Điều hành cung ứng điện tỉnh Hải Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNGtải về 15.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích15.58 Kb.
#21338

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 458/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 18 tháng 02 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo Điều hành cung ứng điện tỉnh Hải DươngCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 13/TTr-SCT ngày 16 tháng 02 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Ban chỉ đạo Điều hành cung ứng điện tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo); bao gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Thừa- Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Trần Xuân Bái - Giám đốc Sở Công Thương Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Nguyễn Trọng Hữu- Giám đốc Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương - Phó Trưởng ban.

Các Thành viên Ban chỉ đạo:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó giám đốc Sở Công Thương;

2. Ông Vũ Đình Tạo - Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh;

3. Ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Giám đốc sở Tài Chính;

4. Ông Nguyễn Xuân Đoan - Phó Giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu tư;

5. Ông Nguyễn Văn Phú - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

6. Ông Trần Quốc Toản - Phó Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;

7. Lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

8. Lãnh đạo Báo Hải Dương;

9. Ông Phạm Tuấn Ngọc - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương.Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí thất thoát.

- Triển khai, thực hiện các chủ trương chính sách của Trung ương, địa phương và xây dựng các giải pháp kỹ thuật nhằm sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, an toàn.

- Tổ chức điều tiết, cắt giảm nhu cầu sử dụng điện công khai minh bạch công bằng đúng quy định theo các phương án tình huống cấp điện được UBND tỉnh phê duyệt.

- Kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo hướng dẫn. Giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định.

- Lập báo cáo định kỳ hàng tháng gửi Bộ Công Thương và Cục Điều tiết điện lực.

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công, Ban chỉ đạo Điều hành cung ứng điện có tổ công tác giúp việc gồm một số chuyên viên được chọn từ các ngành chuyên môn của tỉnh do trưởng ban quyết định. Tổ công tác hoạt động theo sự phân công của Ban chỉ đạo Điều hành cung ứng điện.

- Các thành viên ban chỉ đạo Điều hành cung ứng điện làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, mọi chế dộ thực hiện theo quy định hiện hành.Điều 3. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo: Sở Thông Thương tỉnh Hải Dương.

Ban Chỉ đạo không có con dấu riêng. Các văn bản do Trưởng ban ký dùng dấu UBND tỉnh, các văn bản do Phó ban thường trực ký dùng dấu của Sở Công Thương.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo Điều hành cung ứng điện do Sở Công Thương lập dự toán, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt và được cấp bổ sung vào tài khoản hoạt động hàng năm của Sở Công Thương.

Điều 4. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các ông có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;- Lưu VT; Nam (18b).

KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Hồng VănКаталог: vbpq haiduong.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- tù do- h¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1418/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 1466/2007/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1662/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng

tải về 15.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương