Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ngtải về 9.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.94 Kb.
#22403

Uû ban nh©n d©n

tØnh h¶i d­¬ng

----------

Sè: 509/2000/Q§-UbCéng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

----------------------

H¶i D­¬ng, Ngµy 09 th¸ng 3 n¨m 2000

QuyÕt ®Þnh cña ubnd tØnh h¶i d­¬ng


V/v thu thuû lîi phÝ trªn diÖn tÝch chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång

Uû ban nh©n d©n tØnh h¶i d­¬ng
  • C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND & UBND ngµy 21 th¸ng 6 n¨m 1994;

  • C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 112/H§BT ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 1994 cña Héi ®ång Bé tr­ëng (nay lµ ChÝnh phñ) vÒ viÖc thu thuû lîi phÝ.

  • Thùc hiÖn th«ng b¸o sè 152-TB/TU ngµy 06 th¸ng 9 n¨m 1999 cña Ban Th­êng vô TØnh uû “VÒ mét sè nhiÖm vô träng t©m cña c«ng t¸c thuû lîi”.

  • XÐt ®Ò nghÞ cña liªn ngµnh N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Tµi chÝnh – VËt gi¸, KÕ ho¹ch & §Çu t­ t¹i tê tr×nh sè 41/TT-LN ngµy 25 th¸ng 02 n¨m 2000.

QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1:

  1. Nay quy ®Þnh møc thu thuû lîi phÝ trªn diÖn tÝch chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång nh­ sau:

+ Vô chiªm xu©n: Thu 50kg thãc/ha (n¨m m­¬i kg)

+ Vô mïa: Thu 34 kg thãc/ha (ba m­¬i bèn kg).  1. ViÖc miÔn, gi¶m thuû lîi phÝ (theo thêi gian miÔn gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp) chØ ¸p dông trªn diÖn tÝch ®Êt chuyÓn ®æi sau khi cã quyÕt ®Þnh cho phÐp cña cÊp cã thÈm quyÒn (kh«ng miÔn gi¶m trªn diÖn tÝch ®· tù chuyÓn ®æi).

§iÒu 2: Giao cho Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Së Tµi chÝnh – VËt gi¸ h­íng dÉn vµ ®«n ®èc c¸c ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ thùc hiÖn tõ vô chiªm xu©n n¨m 2000.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng H§ND & UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: NN & PTNT, Tµi chÝnh – VËt gi¸, Thñ tr­ëng c¸c ngµnh vµ ®¬n vÞ liªn quan, Chñ tÞch UBND, Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi c¸c huyÖn, thµnh phè vµ c¸c hé cã diÖn tÝch chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång c¨n cø quyÕt ®Þnh thi hµnh.

T/m uû ban nh©n d©n tØnh


K/T Chñ tÞch

Phã Chñ tÞch


§· ký

Hoµng b×nh
Каталог: vbpq haiduong.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- tù do- h¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1418/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 1466/2007/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh hải dưƠng số: 1662/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn tØnh h¶i d­¬ng
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc thành lập Ban chỉ đạo Điều hành cung ứng điện tỉnh Hải Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG

tải về 9.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương