TỈnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 40.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích40.17 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH SƠN LA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 144/QĐ-UBND


Sơn La, ngày 21 tháng 01 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2014


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt Đề án: Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 25/TTr-SNV ngày 19 tháng 01 năm 2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2014.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân triển khai, thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Vụ CCHC, Bộ Nội vụ;

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo VP, CVCK;

- Trung tâm: Công báo;

- Lưu: VT, NC, D80b.


CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Ngọc Minh
UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH SƠN LA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH

Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính

các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số 144/QĐ-UBND

ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai quy trình để có đủ căn cứ đánh giá xếp hạng việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2014, của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, theo quy định tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh Sơn La, Phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, (giai đoạn 2014 - 2016).

2. Tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát quy định trong Chỉ số CCHC bảo đảm khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế.

3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác cải cách hành chính.II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

1. Đối tượng

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

- Công chức làm việc tại các phòng, ban chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Cán bộ lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn.

- Người dân.

- Doanh nghiệp.

2. Phạm vi

- Đo lường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn về công tác cải cách hành chính năm 2014, (thông qua việc triển khai nhiệm vụ, công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra CCHC).

- Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tổng số phiếu điều tra xã hội học tiến hành điều tra tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã và người dân, dự kiến là 986 phiếu được phân bổ như sau:

2.1. Đối với 19/19 sở, ban, ngành: 228 phiếu (Mỗi sở ngành 12 phiếu); Lãnh đạo sở: 02 phiếu; Lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn thuộc sở: 10 phiếu.

2.2. Đối với 12/12 huyện, thành phố: 144 phiếu (Mỗi huyện 12 phiếu); Lãnh đạo huyện: 02 phiếu; Lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn thuộc huyện: 10 phiếu.

2.3. Đại biểu HĐND huyện: 108 phiếu, (12 huyện x 9 đại biểu)

2.4. Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn: 216 phiếu

Mỗi huyện chọn 6 xã, phường, thị trấn, mỗi xã, phường, thị trấn được chọn là 3 phiếu (01 phiếu Thường trực Đảng ủy, 01 phiếu thường trực HĐND, 01 phiếu thường trực UBND). 12 huyện x 6 xã x 3 phiếu

2.5. Phiếu điều tra người dân: 240 phiếu/12 huyện, thành phố, mỗi huyện điều tra 20 người dân.

2.6. Phiếu điều tra Doanh nghiệp: 50 phiếu

III. NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Nội dung điều tra

- Đánh giá sự tác động của công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, các phòng, ban chuyên môn thuộc các sở, ngành, thuộc UBND các huyện, thành phố.

- Đánh giá về nhận thức của cán bộ, công chức, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác cải cách hành chính.

- Đánh giá về tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp; sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về tinh thần, thái độ phục vụ của công chức; về năng lực hành vi ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

- Đánh giá về công tác phối hợp, trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; về thực hiện kỷ cương hành chính, về sự tiến bộ của công chức, của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công.

- Đánh giá về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp tại địa phương.2. Phương pháp thu thập thông tin

Xây dựng mẫu phiếu điều tra xã hội học để các đối tượng điều tra trả lời, điền thông tin vào mẫu phiếu, đảm bảo thông tin chính xác, dễ hiểu, phù hợp với từng loại đối tượng điều tra, dễ thu thập thông tin, thuận lợi cho công tác tổng hợp, phân tích kết quả điều tra.3. Xây dựng phiếu điều tra

Căn cứ Quyết định 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh Sơn La để xây dựng bộ câu hỏi để phù hợp cho công tác đánh giá xếp hạng cải cách hành chính, đảm bảo khách quan, trung thực, đánh giá đúng, thực chất việc tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Đảm bảo thu thập đầy đủ thông tin qua đó phân tích đánh giá, làm căn cứ xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2014, theo nội dung điều tra tại Điểm 1 Phần này.

- Các câu hỏi được xây dựng đảm bảo đánh giá 4 mức: Tốt, khá, trung bình, yếu. Ngoài ra có câu hỏi mở để cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, cá nhân, tổ chức có thể nêu ý kiến tham gia đối với việc triển khai công tác cải cách hành chính, giúp cho các cơ quan hành chính nhà nước các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện tốt mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân, đảm bảo mọi thủ tục hành chính cho người dân được giải quyết nhanh gọn, chính xác, đúng pháp luật, giảm phiền hà, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với cơ quan nhà nước.

 5. Tổ chức điều tra xã hội học

Tổ chức điều tra xã hội học được thực hiện dưới hình thức phát phiếu hỏi để đối tượng theo Điểm 1, Mục II, Kế hoạch này tự nghiên cứu và trả lời. Cán bộ đi điều tra (điều tra viên) gặp trực tiếp đối tượng điều tra là người dân, tổ chức, doanh nghiệp tại nơi điều tra, phát phiếu để đối tượng được điều tra thuận lợi trả lời những thông tin trên phiếu điều tra và trực tiếp thu phiếu về ngay sau khi cá nhân, người dân, tổ chức hoàn thành xong phần điều tra theo yêu cầu đặt ra.

6. Báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính

Trên cơ sở triển khai điều tra xã hội học, kết quả tổng hợp, phân tích, tính toán các chỉ số để xây dựng báo cáo kết quả điều tra xã hội học, tổng hợp xếp hạng kết quả điều tra xã hội học đối với từng sở, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2014.IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian

- Xây dựng và ban hành kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ xác định xếp hạng công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2014, hoàn thành trong tháng 01 năm 2015.

- Xác định số lượng mẫu điều tra xã hội học, xây dựng, chuẩn bị in phiếu điều tra, tổ chức điều tra xã hội học trong tháng 3 năm 2015.

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá, xây dựng báo cáo kết quả điều tra báo cáo UBND tỉnh, chậm nhất tháng 5 năm 2015.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện việc điều tra xã hội học để làm căn cứ chấm điểm xếp hạng cải cách hành chính, nằm trong kinh phí cải cách hành chính được đảm bảo bằng ngân sách tỉnh giao dự toán cho Sở Nội vụ.

- Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho triển khai thực hiện việc điều tra xã hội học thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Trách nhiệm thực hiện

3.1. Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch điều tra xã hội học, xác định mẫu điều tra, bộ câu hỏi điều tra. lựa chọn đối tượng điều tra, tổ chức thực hiện điều tra theo đúng số lượng, đối tượng, thời gian, bảo đảm chất lượng điều tra.

Kiểm tra, giám sát và tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh đúng tiến độ, thời gian quy định.

3.2. Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến cho đội ngũ cán bộ, công chức và cho người dân, tổ chức hiểu rõ, nâng cao nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, phương pháp điều tra xã hội học về cải cách hành chính.

3.3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp các thông tin, số liệu cần thiết phục vụ công tác điều tra và bố trí cán bộ, công chức thực hiện việc điều tra xã hội học báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện thành phố thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc thì phản ảnh về Sở Nội vụ, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét phối hợp giải quyết./.


CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Cầm Ngọc Minh: congbao.nsf -> str
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la số: 1013/QĐ-ubnd
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
str -> Về việc phê duyệt kế hoạch cấp gạo hỗ trợ cho học sinh hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-ttg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ học kỳ II năm học 2014 2015 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
str -> QuyếT ĐỊnh ban hành Kế hoạch hành động năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
str -> CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh sơn la
str -> TỈnh sơn la số: 665/ubnd-nc về việc đính chính văn bản CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
str -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la số: 833/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương