QuyếT ĐỊnh ban hành Kế hoạch hành động năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh sơn latải về 67.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích67.96 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 628/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 3 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hành động năm Vệ sinh an toàn thực phẩm

trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn LaCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-BNN-QLCL ngày 04 tháng 02 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 58/TTr-SNN ngày 18 tháng 3 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- TT. Tỉnh ủy (b/c);

- TT. HĐND tỉnh (b/c);

- TT. UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Mạnh 01, 128 bản.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Lò Mai Kiên


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

(Kèm theo Quyết định số 628/QĐ-UBND

ngày 26 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Triển khai có hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản tạo sự chuyển biến rõ nét về bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trọng tâm là sản phẩm rau, thịt và thủy sản.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau vượt ngưỡng cho phép giảm 10% so với năm 2014.

- Tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm thịt gia súc, gia cầm, thủy sản giảm 10% so với năm 2014.

- Tỷ lệ mẫu giám sát ô nhiễm vi sinh trong thịt gia súc, gia cầm vượt ngưỡng giảm 10% so với năm 2014.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản thực hành bảo đảm ATTP

- Tuyên truyền, hướng dẫn thực địa cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản áp dụng các quy phạm thực hành sản xuất bảo đảm ATTP, trọng tâm là sử dụng đúng cách thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau; sử dụng thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, bày bán thịt gia súc, gia cầm, thủy sản.

- Xử lý sự cố ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản, kịp thời cung cấp thông tin kiểm chứng về sự cố ATTP cho người tiêu dùng.

- Quảng bá các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản bảo đảm ATTP đồng thời công khai cơ sở loại C (không đạt điều kiện đảm bảo ATTP).

2. Thanh tra, kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi lưu thông, mua bán hóa chất, kháng sinh cấm; thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất xử lý, cải tạo môi trường ngoài danh mục được phép sử dụng.

- Kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trọng tâm là việc sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm; hóa chất trừ cỏ, thuốc bảo vệ thực vật. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với cơ sở loại C theo quy định của pháp luật.

- Kiểm soát dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh thú y, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những trường hợp giết mổ không bảo đảm vệ sinh thú y; vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú ý, an toàn thực phẩm.

- Trong quá trình kiểm tra lấy mẫu thử (Test) nhanh hoặc kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP.

3. Nâng cao năng lực

- Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác quản lý chất lượng, ATTP nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Mua sắm thiết bị kiểm nghiệm nhanh các chỉ tiêu ATTP phục vụ thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ điều kiện bảo đảm ATTP.

4. Xây dựng mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ rau an toàn

- Hỗ trợ xây dựng mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ rau an toàn tại bản Chiềng Phú xã Chiềng Pằn huyện Yên Châu.

- Hỗ trợ mô hình chuỗi sản xuất tiêu thụ rau an toàn bản Ta Niết xã Chiềng Hắc huyện Mộc Châu cải tạo, nâng cấp nhà sơ chế rau an toàn.III. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG


STT

Nhiệm vụ

Chủ trì

Phối hợp

Thời hạn hoàn thành

I

Tuyên truyền, hướng dẫn


1

Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm; không lạm dụng thuốc thú y, chất xử lý, cải tạo môi trường

Chi cục Thú y

Chi cục QLCL Nông lâm sản và TS

Trong năm

2

Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV theo 4 đúng; phổ biến áp dụng phòng trị dịch hại tổng hợp (IPM) trong sản xuất rau

Chi cục Bảo vệ thực vật

Chi cục QLCL Nông lâm sản và TS

Trong năm

3

Quảng bá các sản phẩm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản an toàn

Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản

UBND

các huyện, thành phố


4

Truyền thông công khai cơ sở loại C, sản phẩm rau, thịt, thủy sản không an toàn

Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản

UBND

các huyện, thành phố


II

Thanh tra, kiểm tra, giám sát


1

Chuỗi sản phẩm thực vật, tập trung sản phẩm rauTrong năm

1.1

Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV, phân bón

Chi cục BVTV

Chi cục QLCL, Thanh tra Sở NN
1.2

Kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT

Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản

UBND

các huyện, thành phố


2

Chuỗi sản phẩm động vật, tập trung sản phẩm thịt gia súc, gia cầmTrong năm

2.1

Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, buôn bán thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT

Chi cục QLCL Nông lâm sản và TS
2.2

Kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP đối với tổ chức, cá nhân chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm; kinh doanh thịt gia súc, gia cầm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT

Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản

UBND

các huyện, thành phố


2.3

Kiểm soát dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh thú y, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những trường hợp giết mổ không bảo đảm vệ sinh thú y; vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y, ATTP

Chi cục Thú y

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và TS
3

Chuỗi sản phẩm thủy sảnTrong năm
Kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT

Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản

UBND

các huyện, thành phố


III

Hỗ trợ xây dựng mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ RATTrong năm

1

Chuỗi sản xuất, tiêu thụ RAT bản Chiềng Phú xã Chiềng Pằn huyện Yên Châu


1.1

Hỗ trợ chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP

Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản

UBND huyện Yên Châu
1.2

Xây dựng tem, nhãn nhận diện sản phẩm "Rau an toàn Chiềng Phú"

Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản

UBND huyện Yên Châu
1.3

Quảng bá sản phẩm "Rau an toàn Chiềng Phú"

Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản

UBND huyện Yên Châu
2

Chuỗi sản xuất, tiêu thụ RAT bản Ta Niết xã Chiềng Hắc huyện Mộc Châu

Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp nhà sơ chế Rau an toàn

Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản

Tổ HT

sản xuất RAT Ta Niết


IV

Tập huấn chuyên môn, mua trang thiết bị kiểm nghiệm nhanhQuý II, quý III năm 2015

1

Tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác quản lý chất lượng, ATTP nông, lâm, thủy sản

Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản

UBND

các huyện, thành phố


2

Mua sắm thiết bị kiểm nghiệm nhanh các chỉ tiêu ATTP phục vụ thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ điều kiện bảo đảm ATTP

Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản

Đơn vị

tư vấn

III. NGUỒN KINH PHÍ

1. Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Ngân sách Nhà nước cho quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm.

3. Ngân sách Nhà nước theo quy định.IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Xây dựng kế hoạch triển khai từng nhiệm vụ cụ thể đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) kết quả thực hiện trong đó nêu rõ những việc đã hoàn thành, những việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện.

2. UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện theo nội dung kế hoạch này.

3. Đài PTTH Sơn La, Báo Sơn La, Đài TTTH huyện, thành phốPhối hợp với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin kịp thời, tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Lò Mai Kiên
: congbao.nsf -> str
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la số: 1013/QĐ-ubnd
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
str -> TỈnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
str -> Về việc phê duyệt kế hoạch cấp gạo hỗ trợ cho học sinh hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-ttg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ học kỳ II năm học 2014 2015 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
str -> CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh sơn la
str -> TỈnh sơn la số: 665/ubnd-nc về việc đính chính văn bản CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
str -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la số: 833/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương