Về việc phê duyệt kế hoạch cấp gạo hỗ trợ cho học sinh hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-ttg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ học kỳ II năm học 2014 2015 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh sơn latải về 97.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích97.35 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 619/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 3 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch cấp gạo hỗ trợ cho học sinh hưởng

chính sách hỗ trợ gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ học kỳ II năm học 2014 - 2015CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ gạo học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học kỳ II năm học 2014 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 51/TTr-SGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2015,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp 2.000.000 kg gạo hỗ trợ cho học sinh hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trong học kỳ II năm học 2014 - 2015 như sau:

1. Tổng số học sinh và số lượng gạo hỗ trợ cho các huyện, thành phố: Có Phụ lục kèm theo.

2. Giao UBND các huyện tiếp nhận và triển khai cấp phát tới các trường có học sinh được hỗ trợ gạo để duy trì có hiệu quả việc tổ chức nấu ăn tập trung tại trường.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, giám sát, thực hiện tiếp nhận, vận chuyển, cấp phát gạo cho học sinh, thanh quyết toán kinh phí vận chuyển và báo cáo kết quả thực hiện theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện triển khai thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Ban Dân tộc tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCT UBND tỉnh PTVHXH;

- Như Điều 3;

- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;

- CDTNN Khu vực Nghệ Tĩnh;

- Lưu: VT.VX.HA.30b.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Phạm Văn Thủy


Phụ lục

KẾ HOẠCH CẤP GẠO HỖ TRỢ CHO HỌC SINH BÁN TRÚ

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2013/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG

CHÍNH PHỦ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 - 2015

(Kèm theo Quyết định số 619/QĐ-UBND

ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)
STT

Tên huyện, trường

Số trường có hs được cấp gạo

Số học sinh được cấp

gạo theo

Quyết định số 273/QĐ-UBND

Số gạo cấp hỗ trợ học kì II theo Quyết định số 273/QĐ-UBND (kg)

Số lượng gạo cấp lần này (kg)

1

2

3

4

5

6
Tổng số

311

44.175

2.650.500

2.000.000
Tiểu học

149

13.589

815.340Trung học cơ sở

134

20.433

1.225.980Trung học phổ thông

28

10.153

609.180
I

HUYỆN SỐP CỘP

20

3.155

189.300

142.000

1

Tiểu học

10

1.039

62.340
2

Trung học cơ sở

9

1.106

66.360
3

Trung học phổ thông

1

1.010

60.600
II

HUYỆN BẮC YÊN

34

4.676

280.560

212.000

1

Tiểu học

18

1.519

91.140
2

Trung học cơ sở

15

2.315

138.900
3

Trung học phổ thông

1

842

50.520
III

HUYỆN MƯỜNG LA

38

6.646

398.760

300.000

1

Tiểu học

21

2.007

120.420
2

Trung học cơ sở

15

3.490

209.400
3

Trung học phổ thông

2

1.149

68.940
IV

HUYỆN SÔNG MÃ

45

7.607

456.420

345.000

1

Tiểu học

24

2.387

143.220
2

Trung học cơ sở

18

3.622

217.320
3

Trung học phổ thông

3

1.598

95.880
V

HUYỆN QUỲNH NHAI

28

4.097

245.820

186.000

1

Tiểu học

15

1.490

89.400
2

Trung học cơ sở

11

1.751

105.060
3

Trung học phổ thông

2

856

51.360
VI

HUYỆN PHÙ YÊN

38

3.483

208.980

158.000

1

Tiểu học

15

819

49.140
2

Trung học cơ sở

20

1.512

90.720
3

Trung học phổ thông

3

1.152

69.120
VII

HUYỆN YÊN CHÂU

26

2.522

151.320

114.000

1

Tiểu học

12

591

35.460
2

Trung học cơ sở

12

1.327

79.620
3

Trung học phổ thông

2

604

36.240
VIII

HUYỆN MỘC CHÂU

10

1.334

80.040

60.000

1

Tiểu học

2

44

2.640
2

Trung học cơ sở

4

697

41.820
3

Trung học phổ thông

4

593

35.580
IX

THÀNH PHỐ

2

23

1.380

975

1

Tiểu học-
2

Trung học cơ sở-
3

Trung học phổ thông

2

23

1.380
X

HUYỆN MAI SƠN

16

3.049

182.940

138.000

1

Tiểu học

8

906

54.360
2

Trung học cơ sở

5

1.527

91.620
3

Trung học phổ thông

3

616

36.960
XI

HUYỆN THUẬN CHÂU

32

5.792

347.520

262.000

1

Tiểu học

16

2.466

147.960
2

Trung học cơ sở

12

1.981

118.860
3

Trung học phổ thông

4

1.345

80.700
XII

HUYỆN VÂN HỒ

22

1.791

107.460

82.025

1

Tiểu học

8

321

19.260
2

Trung học cơ sở

13

1.105

66.300
3

Trung học phổ thông

1

365

21.900


: congbao.nsf -> str
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la số: 1013/QĐ-ubnd
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
str -> TỈnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
str -> QuyếT ĐỊnh ban hành Kế hoạch hành động năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
str -> CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh sơn la
str -> TỈnh sơn la số: 665/ubnd-nc về việc đính chính văn bản CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
str -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la số: 833/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương