Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la số: 833/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích12.71 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 833/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSơn La, ngày 22 tháng 4 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Quy định mức chi tạm ứng, số lần tạm ứng chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng là tổ chức, các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 62/2011/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2012 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính về Hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 101/TTr-SNN ngày 14 tháng 4 năm 2015,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi tạm ứng, số lần tạm ứng chi trả dịch vụ môi trường rừng từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cho các chủ rừng là tổ chức và các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các chủ rừng là tổ chức và các tổ chức không phải là chủ rừng nhưng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng.

2. Mức chi tạm ứng

Được tạm ứng tối đa 30% tổng số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng theo kế hoạch thu, chi trả dịch vụ môi trường rừng được UBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở có hồ sơ đề nghị tạm ứng của các chủ rừng.

3. Số lần tạm ứng trong năm kế hoạch: 01 lần/năm, vào tháng 7, tháng 8 hàng năm của năm Kế hoạch.Điều 2. Giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hướng dẫn các chủ rừng là tổ chức, các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng lập hồ sơ tạm ứng và các thủ tục liên quan để tạm ứng theo quy định. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền và thu hồi khi các chủ rừng sử dụng sai mục đích.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Đ/c CVP; Đ/c Viên - PCVP

- Lưu VT, Biên KTN, 20 bản.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Lò Mai Kiên: congbao.nsf -> str
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la số: 1013/QĐ-ubnd
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
str -> TỈnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
str -> Về việc phê duyệt kế hoạch cấp gạo hỗ trợ cho học sinh hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-ttg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ học kỳ II năm học 2014 2015 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
str -> QuyếT ĐỊnh ban hành Kế hoạch hành động năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
str -> CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh sơn la
str -> TỈnh sơn la số: 665/ubnd-nc về việc đính chính văn bản CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương