Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 463.89 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích463.89 Kb.
#2066
  1   2   3   4


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LÂM ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 755/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 27 tháng 3 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước

Phát Chi - Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Xét Tờ trình số 22/TTr-TTQLĐT&KTCTTL ngày 02/02/2015 của Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Phát Chi - Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 240/TTr-SNN ngày 06/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Phát Chi - Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt chịu trách nhiệm quản lý vận hành hồ chứa nước Phát Chi - Trạm Hành theo đúng quy trình được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; Giám đốc Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt và Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm S
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LÂM ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC

PHÁT CHI - TRẠM HÀNH , THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

(Kèm theo Quyết định số 755/QĐ-UBND

ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Các văn bản pháp lý liên quan

Mọi hoạt động có liên quan đến quản lý khai thác và bảo vệ công trình hồ chứa nước Phát Chi - Trạm Hành đều phải tuân thủ:

1. Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

2. Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

3. Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

4. Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

5. Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

6. Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy lợi, thủy điện;

7. Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 07/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 72/2007/NĐ-CP;

8. Các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành:

a) Quy định về việc lập và ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước - công trình thủy lợi (14TCN 121 - 2002) theo Quyết định số 48/2002/QĐ-BNN ngày 10/06/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Yêu cầu kỹ thuật trong quản lý và khai thác công trình thủy lợi kho nước (14TCN 55–88) do Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành ngày 01/3/1989;

c) Quy phạm công tác thủy văn trong hệ thống thủy nông (14TCN 49–86) ban hành theo Quyết định số 179/QĐ-KT ngày 24/3/1986 của Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

d) Các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan tới công trình thủy công của hồ chứa nước.Điều 2. Quy định chế độ vận hành điều tiết

Việc vận hành điều tiết hồ chứa Phát Chi - Trạm Hành phải đảm bảo:

1. An toàn công trình theo chỉ tiêu thiết kế, phòng chống lũ với tần suất thiết kế P=1%, tương ứng với mực nước dâng gia cường là +1550,40m; tần suất lũ kiểm tra P=0,2% tương ứng với mực nước cao nhất +1551,05m.

2. Trữ được tối đa nguồn nước đến hồ trong mùa mưa để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các nhu cầu dùng nước khác theo nhiệm vụ thiết kế được duyệt.

3. Việc vận hành cống lấy nước, tràn xả lũ của hồ phải tuân thủ Quy trình vận hành, đảm bảo an toàn, không gây biến động dòng chảy đột ngột vùng hạ du.

Điều 3. Phạm vi áp dụng

1. Quy trình này là cơ sở pháp lý để Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt (Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt) vận hành điều tiết hồ chứa nước Phát Chi - Trạm Hành.

2. Khi xuất hiện các tình huống đặc biệt chưa được quy định trong Quy trình này, việc vận hành điều tiết và phòng, chống lụt bão của hồ chứa nước Phát Chi - Trạm Hành, thực hiện theo sự chỉ đạo điều hành thống nhất của UBND tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp là Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng (Ban chỉ huy PCLB tỉnh).

Chương II

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TRONG MÙA LŨ

Điều 4. Các nội dung công việc phải thực hiện trước mùa mưa lũ

Trước mùa mưa lũ hàng năm, Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt phải thực hiện:

1. Kiểm tra công trình trước lũ theo đúng các quy định hiện hành, phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng, đảm bảo công trình vận hành an toàn trong mùa mưa lũ.

2. Căn cứ vào dự báo khí tượng thủy văn mùa lũ hàng năm và Quy trình này, lập kế hoạch tích, xả nước cụ thể trong mùa lũ, làm cơ sở vận hành điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và tích nước đáp ứng các nhu cầu dùng nước, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Lập phương án phòng chống lụt bão cho hồ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Điều tiết giữ mực nước hồ trong mùa lũ

1. Trong quá trình vận hành điều tiết, yêu cầu giữ mực nước hồ chứa thấp hơn hoặc bằng tung độ "Đường phòng phá hoại" trên biểu đồ điều phối (Phụ lục III).

2. Mực nước hồ cao nhất ở cuối các tháng mùa lũ được giữ như sau:

Thời gian (ngày/tháng)

30/6

31/7

31/8

30/9

31/10

30/11

Mực nước cao nhất (mét)

1534,60

1540,00

1544,34

1545,18

1547,50

1548,70

Điều 6. Vận hành xả lũ

1. Khi mực nước hồ vượt quá mực nước dâng bình thường, tràn xả lũ tự động làm việc bình thường.

2. Khi mực nước hồ cao hơn mực nước dâng bình thường (+1548,70m) nhưng chưa vượt quá mực nước dâng gia cường (+1550,40m) tràn vận hành xả lũ, Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt phải:

a) Theo dõi chặt chẽ quá trình xả lũ qua tràn, diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn, hiện trạng các công trình đầu mối, đặc điểm vùng hạ du hồ chứa để có biện pháp điều tiết nước phù hợp. Báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xả lũ.

b) Thông báo cho chính quyền địa phương để phổ biến đến nhân dân vùng hạ du và các cơ quan liên quan về việc xả lũ.

Điều 7. Vận hành xả lũ trong một số trường hợp đặc biệt

Trường hợp xảy ra mưa lũ đặc biệt lớn, mức nước hồ có nguy cơ vượt qua mực nước dâng gia cường (+1550,40m), Trung tâm QLĐT&KTCTTL Đà Lạt báo cáo Ban chỉ huy PCLB tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phương án sử dụng cống lấy nước dưới đập tham gia xả lũ để hạ thấp mực nước hồ, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản của người dân vùng hạ du.Каталог: congbao.nsf -> 92a5a4a0543e1c0c47257425000df9b0
92a5a4a0543e1c0c47257425000df9b0 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la số: 1013/QĐ-ubnd
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
92a5a4a0543e1c0c47257425000df9b0 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
92a5a4a0543e1c0c47257425000df9b0 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 463.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương