UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích15.29 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1028/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm Chấn thương chỉnh hình

thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn LaCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế Bệnh viện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 350/TTr-SNV ngày 15 tháng 4 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trung tâm Chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Trung tâm Chấn thương chỉnh hình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, Trung tâm có con dấu riêng, không có tài khoản riêng.

1. Tên gọi: Trung tâm Chấn thương chỉnh hình.

- Tên tiếng Anh: Northwest Traumatic Orthopedic Centre.

2. Trụ sở: Số 21, đường Lò Văn Giá, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo Trung tâm

a) Lãnh đạo Trung tâm Chấn thương chỉnh hình gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c) Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh.

3.2. Các Khoa

+ Khoa Phẫu thuật chi.

+ Khoa Phẫu thuật sọ não, cột sống.

4. Chỉ tiêu giường bệnh

Chỉ tiêu giường bệnh của Trung tâm Chấn thương chỉnh hình được cấp có thẩm quyền giao trong chỉ tiêu giường bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

5. Số lượng người làm việc

Trong tổng số lượng người làm việc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La được cấp có thẩm quyền giao.Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- Thường trực UBND tỉnh;

- Như Điều 2;

- Lãnh đạo VP, phòng KGVX; TH; KT;

- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, NC, D25b.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Cầm Ngọc Minh: congbao.nsf -> 4c577b2e19f4a39d4725779800118466
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> TỈnh sơn la số: 1069/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> TỈnh sơn la số: 1893/2006/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
4c577b2e19f4a39d4725779800118466 -> TỈnh sơn la –––––––– Số: 612/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương