UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la số: 1013/QĐ-ubndtải về 53.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích53.65 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 1013/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 05 tháng 5 năm 2014QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với

các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh Sơn La năm 2013
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 03/2006/TT-BTC-BNV của liên bộ: Tài chính - Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước;

Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-BCSĐ ngày 17 tháng 4 năm 2014 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 140/TTr-SNV ngày 22 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 30/30 cơ quan hành chính Nhà nước đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2013. Trong đó 13/30 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 10/30 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; 7/30 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

(có Danh sách kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính thực hiện chức năng, quản lý Nhà nước về chế độ tự chủ biên chế và kinh phí quản lý hành chính năm 2014 đối với các cơ quan hành chính Nhà nước để tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo VP, phòng KTTH;

- Lưu: VT, NC, D25b.CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Cầm Ngọc Minh

DANH SÁCH

Các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La

hoàn thành nhiệm vụ năm 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1013/QĐ-UBND

ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)
STT

Tên cơ quan, đơn vị

Mức độ hoàn thành

Ghi chú

1

Sở Tài chính

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
2

Sở Xây dựng

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
3

Sở Y tế

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
4

Thanh tra tỉnh

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
5

Sở Ngoại vụ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
6

Sở Giao thông - Vận tải

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
7

Ban Dân tộc

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
8

Văn phòng UBND tỉnh

Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9

Sở Nội vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ
10

Sở Lao động, TB và XH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ
11

Sở Công thương

Hoàn thành tốt nhiệm vụ
12

Sở Nông nghiệp và PTNT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13

Sở Tài nguyên - Môi trường

Hoàn thành tốt nhiệm vụ
14

Sở Khoa học - Công nghệ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15

Sở Tư pháp

Hoàn thành nhiệm vụ
16

Sở Thông tin - Truyền thông

Hoàn thành nhiệm vụ
17

Sở Văn hoá, Thể thao - DL

Hoàn thành nhiệm vụ
18

Sở Kế hoạch - Đầu tư

Hoàn thành nhiệm vụ
19

Sở Giáo dục - Đào tạo

Hoàn thành nhiệm vụ
20

Huyện Mộc Châu

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
21

Huyện Phù Yên

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
22

Huyện Thuận Châu

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
23

Huyện Mường La

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
24

Huyện Sông Mã

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
25

Thành phố Sơn La

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
26

Huyện Sốp Cộp

Hoàn thành tốt nhiệm vụ
27

Huyện Mai Sơn

Hoàn thành tốt nhiệm vụ
28

Huyện Yên Châu

Hoàn thành tốt nhiệm vụ
29

Huyện Quỳnh Nhai

Hoàn thành nhiệm vụ
30

Huyện Bắc Yên

Hoàn thành nhiệm vụ

: congbao.nsf
congbao.nsf -> TỈnh sơn la số: 1739/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Số: 1188/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương