TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúctải về 17.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích17.21 Kb.
#22627
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 523/UBND-TNMT Quảng Bình, ngày 20 tháng 5 năm 2015


V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015.

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.Từ năm 2009 đến nay, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6) gắn với kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6) là sự kiện thường niên, đã trở thành hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại và tính cấp thiết của bảo vệ đại dương. Tổ chức Mạng lưới Đại dương thế giới (World Ocean Network) đã phát động chủ đề chung của Ngày Đại dương thế giới cho hai năm 2015-2016: “Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh” (Healthy oceans, healthy planet). Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015 là “Đại dương xanh, Hành tinh xanh”.


Để thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về biển và hải đảo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược, tầm quan trọng của biển và hải đảo cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc và công tác quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo hiện nay.

2. Tổ chức các hội nghị, toạ đàm chuyên đề về công tác quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững và quản lý thống nhất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Phối hợp tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng hướng về chủ đề ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015.

3. Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam phù hợp với chủ đề của Tuần lễ ở những nơi công cộng, đường phố chính và tại trụ sở cơ quan làm việc.

4. Đối với các sở, ngành có chức năng quản lý nhà nước liên quan đến biển, đảo và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển cần triển khai thêm một số nội dung như sau: Tổ chức lễ mít tinh, diễu hành chào mừng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới (8/6) kết hợp với kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (5/6); ra quân làm sạch bãi biển, các khu du lịch biển, các chợ ven biển; xây dựng các phong trào văn hóa - xã hội làm thay đổi nhận thức, thói quen, lối sống trong cộng đồng theo hướng thân thiện với môi trường; tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống thể hiện văn hoá biển; các hoạt động dã ngoại của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh nhằm khám phá vẻ đẹp của biển đảo quê hương; xây dựng ý thức bảo tồn đa dạng sinh học biển; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại các đảo và nhân dân đang sinh sống tại vùng bãi ngang ven biển có nhiều khó khăn.

5. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình có kế hoạch dành thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015. Vào ngày 08/6 là ngày Đại dương thế giới, ưu tiên đăng, phát các nội dung thuộc chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo và phát triển kinh tế biển.

6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bố Trạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam gắn với Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2015 quy mô cấp tỉnh tại huyện Bố Trạch.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 15/6/2015 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Tổng cục Biển và Hải đảo;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Báo QB, Đài PT-TH QB, Website tỉnh;

- LĐ VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CVTNMT.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Xuân Quang

Каталог: 3cms -> upload -> qbportal -> File -> VBPQ -> 2015
2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 113/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ubnd tỉnh quảng bình ban chỉ ĐẠO 1237
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Sở Lao động Thương binh và Xã hội
2015 -> VĂn phòng số: 1026 /vpubnd -tcd v/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH

tải về 17.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương