Tinh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 27.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích27.21 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TINH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______ _______________________

Số: 1170/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 05 tháng 6 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thành viên

Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

_______
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Sau khi thống nhất với các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 17 tháng 5 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 phụ trách ngành, lĩnh vực công tác và các huyện, thị xã như sau:

1. Ngành, lĩnh vực:

a) Chủ tịch Trương Tấn Thiệu:

- Quản lý, chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách dài hạn, hàng năm của địa phương; quy hoạch đô thị, nông thôn; quy hoạch các khu kinh tế, khu công nghiệp; phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước chưa có trong kế hoạch, quy hoạch; cho ý kiến cuối cùng về những chủ trương lớn của các khối (trong các lĩnh vực đầu tư, tài nguyên khoáng sản, giao đất, cho thuê đất đối với các dự án sử dụng đất công) theo đúng quy chế làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; lĩnh vực nội chính (quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan hệ đối ngoại; cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác tôn giáo; thi hành án dân sự; thanh tra; giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài).

- Quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng thuộc khối nhà nước; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo của tỉnh theo các lĩnh vực liên quan.

- Trực tiếp phụ trách các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Lợi:

- Giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực.

- Phụ trách lĩnh vực kinh tế ngành (ngoài các vấn đề do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách): Nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy lợi, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, xây dựng và quy hoạch xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách; bảo vệ rừng và xử lý vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; kinh tế hợp tác xã.

- Trực tiếp phụ trách các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực kinh tế ngành.

- Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo của tỉnh theo các lĩnh vực liên quan.

c) Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Phong:

- Phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội, các chương trình mục tiêu, chương trình an sinh xã hội theo lĩnh vực được phân công; phân giới cắm mốc; quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cấp tỉnh (ngoài những vấn đề chung do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách); tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc khối văn hóa - xã hội.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo của tỉnh theo các lĩnh vực liên quan.

d) Phó Chủ tịch Phạm Văn Tòng:

- Phụ trách kinh tế tổng hợp (ngoài những vấn đề do Chủ tịch trực tiếp phụ trách) gồm kế hoạch, đầu tư, tài chính, ngân sách, doanh nghiệp, thuế, hải quan, ngân hàng, kinh tế đối ngoại; phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước đã có trong kế hoạch, quy hoạch; đấu thầu, chỉ định thầu; giá đất; phê duyệt chi phí khác; lĩnh vực thương mại, công nghiệp, điện lực, khoa học và công nghệ; chương trình nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Cục Thuế, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất, Cục Thống kê, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại của tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực kinh tế tổng hợp.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo của tỉnh theo các lĩnh vực liên quan.

e) Thành viên Nguyễn Phi Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

f) Thành viên Hoàng Văn Huệ - Giám đốc Công an tỉnh.

g) Thành viên Vũ Thành Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

h) Thành viên Nguyễn Văn Khánh - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.2. Các huyện, thị xã

a) Chủ tịch Trương Tấn Thiệu phụ trách thị xã Đồng Xoài và huyện Đồng Phú.

b) Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Lợi phụ trách huyện Hớn Quản và thị xã Bình Long.

c) Phó Chủ tịch Phạm Văn Tòng phụ trách huyện Bù Đăng và thị xã Phước Long.

d) Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Phong phụ trách huyện Chơn Thành và huyện Lộc Ninh.

e) Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Phi Hùng phụ trách huyện Bù Đốp.

f) Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Văn Huệ phụ trách huyện Bù Gia Mập.

Điều 2. Quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc điều chỉnh, bổ sung hoặc tạm thời thay thế một số lĩnh vực công tác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách, phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành./.


CHỦ TỊCH


Trương Tấn Thiệu


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương