Tiếng nói của tất cả mọi người Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ, công bằng xã hội, góp phần thúc đẩy công cuộc dân chủ hóa đất nước theo tiến trình văn minh chung của nhân loại, đòi hỏi thực thi công bằng và lành mạnh hóa xã hội


kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sựtải về 0.58 Mb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.58 Mb.
#1401
1   2   3   4   5   6   7
kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự - ba thành tố không thể thiếu để giải phóng được mọi tiềm năng của đất nước, để sớm trở thành một nước phát triển. Ngay trước mắt, sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá cũng đòi hỏi đất nước phải phát huy ba thành tố này. Quan trọng hơn, những đòi hỏi bức bách của hội nhập toàn cầu, những thách thức trực tiếp đối với an ninh quốc gia, và yêu cầu tập hợp lực lượng trong bàn cờ quốc tế đặt ra cho nước ta trong cục diện thế giới mới đang đòi hỏi gay gắt Việt Nam phải sớm trở thành một nước phát triển. Đấy là đòi hỏi để tồn tại, để phát triển! Nói riêng về Đảng, toàn bộ yêu cầu mới này đặt ra cho Đảng hai vấn đề lớn: (a) Làm thế nào lãnh đạo đất nước xây dựng thành công một thể chế chính trị dân chủ như vậy, (b) Đảng phải đổi mới như thế nào và lựa chọn chỗ đứng nào trong một thể chế chính trị dân chủ đích thực như vậy của một nhà nước pháp quyền. Đảng muốn giữ quyền lãnh đạo thì phải trả lời những câu hỏi này. 

      Đảng hiện nay chưa có câu trả lời nào, thậm chí không muốn nghĩ tới, mà đang nghĩ theo hướng củng cố cầm quyền và nắm quyền. 

      Chắc chắn tòa nhà dân chủ phải xây dựng nên này không thể là thể chế định hướng xã hội chủ nghĩa như Đảng đang xây. Thậm chí có thể nói cho đến ngày hôm nay xây dựng thể chế dân chủ ở nước ta mới chỉ dừng lại ở các ý tưởng mang tính khai sáng được Phan Châu Trinh nêu lên và được dựng lên lần đầu tiên trong Hiến pháp 1946, nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Sau đó Hiến pháp 1946 đã bị thay thế bằng các Hiến pháp khác.  

      Ngày nay việc thực hiện các khái niệm chưa Đại hội  Đảng nào làm rõ được như thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền định hướng xã hội chủ nghĩa... đang được coi là thực hiện dân chủ. Gần đây còn có ý kiến nêu lên xây dựng xã hội dân sự định hướng xã hội chủ nghĩa! Song cuộc sống cho thấy không thể cứ gắn thêm cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” là mọi việc đã được giải quyết cho việc xây dựng một thể chế dân chủ. 

      Trong khi đó quan điểm chính thống hiện nay trong Đảng vẫn cho rằng thể chế dân chủ cần xây dựng cho đất nước để chuyển sang giai đoạn phát triển mới như được đề cập bên trên là thứ dân chủ tư sản, là mưu đồ đi vào tam quyền phân lập với chủ định loại bỏ sự lãnh đạo thống nhất, tập trung và toàn diện của Đảng.., là phi giai cấp... Đảng vẫn đang cho rằng thể chế chính trị hiện nay của nước ta còn vạn lần dân chủ hơn!..  Xin dành cho các nghiên cứu khoa học đánh giá. Trong khi đó dân chủ, dù mới chỉ được thực hiện ở mức đô khiêm tốn, chưa thể nói được là tự giác, và chủ yếu là trong lĩnh vực kinh tế, là nhân tố hàng đầu làm nên những thành tựu của 25 năm đổi mới vừa qua thì lại chưa được tổng kết, phát triển, để đi tiếp, thậm chí có lúc còn bị coi là nguyên nhân của nguy cơ diễn biến hòa bình. 

      Chắc chắn con đường xây dựng một thiết chế dân chủ  ở nước ta đòi hòi phải phát huy truyền thống dân tộc và nhiều giá trị văn hóa của đất nước, đồng thời phải khắc phục rất nhiều trở ngại do hoàn cảnh lịch sử rất đặc thù và khắc nghiệt của nước ta, nhất là hoàn cảnh lịch sử cận đại.  

      Nói một cách khái quát, con đường xây dựng một thể  chế dân chủ ở nước ta là con đường chuyển đất nước từ một thể chế kinh tế, chính trị, văn hóa còn mang nặng nhiều di sản của một nền kinh tế manh mún, chậm phát triển, có nhiều tàn dư phong kiến lạc hậu, dân trí thấp, sang một thể chế hiện đại mà văn minh nhân loại hôm nay đã thiết kế được. Trong những tàn dư và hệ quả phải khắc phục còn phải kể đến mặt trái của tình hình đất nước hiện tại, đó là ảnh hưởng của tư duy ý thức hệ, những hệ quả kinh tế - chính trị - xã hội - văn hóa của hệ thống chính trị một đảng, những hiện tượng “đảng trị”,  những tác động của khoảng cách giàu nghèo quá lớn, những tác hại khác của  nhiều điều không đúng khác do tình trạng tha hóa của thể chế chính trị hiện nay gây ra...  

      Xây dựng thể chế dân chủ cho đất nước cần  đặc biệt cải cách sâu sắc hệ thống giáo dục hiện nay của đất nước và thực hiện công khai minh bạch để nâng cao dân trí -  đây là hai việc đầu tiên phải làm trong các việc đầu tiên phải làm ngay từ bây giờ. Xây dựng một thể chế dân chủ như thế đòi hỏi phải duy trì và phát huy những giá trị chân chính đang bị những tha hóa trong cuộc sống hiện tại mai một hoặc hủy hoại. 

      Chắc chắn con đường đáng mong muốn nhất để xây dựng một thể chế dân chủ như thế phải có sự phát triển kinh tế bền vững, năng động là nền tảng, làm động lực –  nghĩa là phải trên cơ sở phát huy những ưu điểm, những thành quả đã đạt được trong 25 năm đổi mới, trong hội nhập kinh tế, trong hội nhập thế giới, tiếp tục đẩy mạnh cải cách kinh tế hiện nay với ý thức thúc đẩy mạnh mẽ cải cách chính trị theo kịp đòi hỏi phát triển của đất nước. Đúng là tình hình bức xúc hiện nay đòi hỏi phải đẩy mạnh cải cách chính trị đã quá tụt hậu so với tình hình phát triển của kinh tế, song tuyệt đối không được lấy kinh tế hay lấy đất nước ra làm thí nghiệm cho cải cách chính tr -  như  trong suốt thời kỳ nền kinh tế chỉ huy và bao cấp đã từng gò ép kinh tế và đất nước vào các khung khổ duy ý chí để chứng minh cho chủ nghĩa xã hội!  

      Tóm lại, trước sau vẫn phải kiên  định phương châm phát triển kinh tế  là nền tảng trong đẩy mạnh xây dựng thể  chế dân chủ, mặc dù  bây giờ là lúc phải đẩy mạnh cải cách chính trị, phải lấy cải cách chính trị làm đòn bẩy thúc đẩy sự tiến bộ mọi mặt của đất nước. Nói dân dã: Có no và có học mới có hy vọng cải cách được. 

      Xin đặc biệt lưu ý một thể chế dân chủ  đáng mong muốn cho đất nước đòi hỏi phải có sự thống nhất dân tộc cao độ, để luôn luôn có được sự đồng thuận dân tộc tối ưu cho mọi quyết định và bước đi vô cùng khó khăn trong việc xây dựng thể chế này. Nếu hiểu rõ lịch sử và tình hình đất nước, hiểu rõ những mặt còn yếu kém của dân tộc ta, đòi hỏi này là rất cao – nhất là lâu nay thông tin bị bó hẹp, thiên lệch, hoặc thậm chí  bị bưng bít... Đã thế cái tai chúng ta chỉ quen nghe đến mức nghiện những tiếng nói một chiều về truyền thống tuyệt vời của dân tộc Việt Nam ta, về những điều cũng tuyệt vời như thế của con người Việt Nam, vân vân...  

      Thực ra về phương diện phát triển đất nước thời hiện đại, phải thẳng thắn thừa nhận tri thức và  ý thức dân tộc ta, tố chất con người Việt Nam chúng ta... còn nhiều vấn đề, còn tồn tại nhiều yếu kém - thậm chí đã có ý kiến than vãn: Hình như ý thức dân tộc Việt nam ta chỉ trỗi dậy khi mất nước!.. Làm được một việc nhỏ con con đã coi trời bằng vung!.. Chủ nghĩa “makeno” trong hàng ngũ cán bộ đang là một căn bệnh xã hội nguy hiểm!... Trong khi đó chưa thể nói Đảng đã ý thức đầy đủ thực trạng đất nước trong bối cảnh thế giới hiện nay, mũ ni che tai trước nhiều điều sai trái!.. Trong hàng ngũ đảng viên chưa nhức nhối quyết liệt gì trước tình hình đất nước đang biến thành đất nước cho thuê, người dân chúng ta đang biến thành kẻ làm thuê theo cả nghĩa đen và nghĩa  bóng. Chưa có thể nói người Việt chúng ta đã đủ lòng tự trọng đến mất ăn mất ngủ vì cái nhục độc lập xây dựng đất nước trên ba thập kỷ rồi mà nay quốc gia vẫn còn thua kém nhiều mặt! Càng đuổi thiên hạ, càng bị thiên hạ bỏ xa, càng bị chèn ép!..  Vẫn đầy dẫy các chợ vợ cho người nước ngoài, các chợ bằng giả và biết bao điều ê chề khác về phẩm giá con người, về thể diện quốc gia bao lần bị đánh vỗ mặt!..   

      Cần thức tỉnh trong cả nước nỗi nhục nghèo hèn và những mối nguy trước mắt, để quyết tâm tạo ra thống nhất dân tộc với tri thức và ý thức rất cao, đồng tâm gắng sức vượt qua mọi yếu kém để mở mày mở mặt cho đất nước. Cần tạo ra thống nhất dân tộc với tri thức và ý thức rất cao như vậy để kiên quyết chống lại tham nhũng tiêu cực, đồng thời có thể tránh hoặc giảm xuống mức thấp nhất mọi đổ vỡ trong quá trình tìm đường đi lên cho đất nước. Như vậy, sự thống nhất có trí tuệ và ý chí này sẽ thúc đẩy sự nghiệp xây dựng thể chế dân chủ phát triển, mang lại sức sống mới cho đất nước.  

      Đứng trước những khó khăn lớn về đối ngoại, lại càng phải lấy sự thống nhất dân tộc làm sức mạnh, làm hậu thuẫn cho thế và lực để bảo vệ đất nước, dứt khoát không được bỏ sang một bên sức mạnh này của đất nước trong bất kỳ bước đi đối ngoại nào. 

      Xây dựng thể chế dân chủ cho đất nước như  thế là con đường xây dựng một quốc gia mạnh về đối nội để có thể vững vàng trước mọi can thiệp bất kể màu sắc chính trị nào từ bên ngoài. Nếu nhìn vào bản đồ thế  giới, nhất là bản đồ khu vực nước ta, nhìn vào mối nguy của các loại quyền lực mềm từ bên ngoài tác động vào, yếu tố đối nội này rất quan trọng. Ai không muốn một Việt Nam giàu mạnh và độc lập tự chủ, đều không muốn Việt Nam lựa chọn con đường dân chủ dựa trên sức mạnh thống nhất dân tộc như thế? 

      Mặt khác, nếu Việt Nam thành công trên con đường phát triển dân chủ và trở nên giàu mạnh, sẽ có  sự hoan nghênh, hậu thuẫn của cả thế giới tiến bộ, sẽ là một nhân tố mới trong xu thế tiến bộ của thế giới. Thử hình dung, một nước đang phát triển là Việt Nam tìm được con đường xây dựng thành công thể chế dân tộc và dân chủ như vậy để phát triển, các nước đang phát triển trên thế giới sẽ hân hoan chào đón và cổ vũ như thế nào. Ngược lại 180 độ là những thế lực không muốn Việt Nam độc lập tự chủ và giàu mạnh sẽ tìm mọi cách ngăn cản Việt Nam tiến lên trên con đường dân chủ như thế, vì muốn kìm hãm nước ta để dễ bề chi phối, song cũng vì dân chủ là chỗ yếu, là nỗi sợ, là mối nguy, và là kẻ thù của chính họ. 

      Cái mới của cục diện thế giới ngày nay trực tiếp  liên quan đến nước ta là sát nách nước ta bây giờ không phải là một quốc gia bình thường, mà là “cái công xưởng thế giới” đang vươn lên thành siêu cường. Điều này diễn ra trong một thế giới đầy những thách thức chính trị mới bất định, gắn liền như hình với bóng một cuộc khủng hoảng mới trên thế giới về mô hình phát triển[44]. Nước ta nằm án ngữ ngay trên con đường đi xuống phía Nam Thái Bình Dương của siêu cường đang lên này. Có thể nói tác động của toàn bộ cục diện quốc tế và nhất là của cục diện khu vực Đông Nam Á như vậy rất nhậy cảm đối với Việt Nam[45]. Đấy không phải là điều nước ta tự lựa chọn cho mình, mà là biến động của cục diện mới trên thế giới và trong khu vực từ đầu thế kỷ 21 áp đặt nước ta vào tình huống như vậy, chỉ cho phép nước ta lựa chọn cách ứng xử nào mà thôi. Trong khi đó bản thân Việt Nam cũng đang đứng trước yêu cầu phải chuyển sang mô hình phát triển theo chiều sâu trên cơ sở phát huy lợi thế hàng đầu là nguồn lực con người.  

      Chìa khoá để xoay chuyển mọi nguy cơ  nội – ngoại hiện  đang uy hiếp đất nước, thành thời cơ  bứt phá đi lên thành một quốc  gia dân chủ, giàu mạnh, văn minh, là thiết lập bằng được cho đất nước một thể chế chính trị dân chủ. Đó là con đường hiện thực nhất tạo ra cho Việt Nam có chất, có lực và có thế để trở thành láng giềng tốt, đối tác tốt và được tôn trọng của Trung Quốc; mà như thế cũng là tranh thủ được cả thế giới và được cả thế giới tôn trọng. Một Việt Nam èo uột, không có dân chủ, sẽ không phát triển, không có trong ấm ngoài êm, dù có quỳ xuống cũng sẽ chẳng đối tác được với bất kỳ ai, và cũng không giữ được độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

      Đã  đến lúc dân tộc ta cần xác định: Sau khi giành được độc lập thống nhất đất nước, dân tộc ta phải bước vào cuộc đấu tranh mới sống còn thiết lập cho quốc gia mình một thể chế chính trị dân chủ làm nền tảng cho sự phát triển trường tồn của đất nước trong thế giới đương đại ngày nay.

      Cuộc sống hiện tại và tương lai của đất nước trong thế giới này khách quan đặt ra cho dân tộc ta chiến trường mới như thế, cả nước phải thực hiện hoà hợp, hoà giải, đại đoàn kết dân tộc  để dấn thân bước vào chiến trường mới này. Nhận về mình sứ mệnh lãnh đạo đất nước, nhất thiết Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay phải lựa chọn chiến trường mới này của dân tộc, đi tiên phong trong chiến trường mới này của dân tộc, Đảng không có quyền lựa chọn chiến trường riêng cho mình.         

 Hiển nhiên con đường đi tới một thể chế dân chủ đáng mong muốn như thế ở nước ta sẽ vô cùng gian truân, phải chia ra làm nhiều chặng trong một lộ trình được cân nhắc thấu đáo, và phải luôn luôn tranh thủ được sự đồng thuận tối đa của toàn thể nhân dân. Chắc chắn đấy sẽ phải là con đường tự  học hỏi và tự dậy lại chính mình và dậy lẫn nhau của từng người dân và của toàn dân – vừa là để khắc phục những thành kiến và di sản văn hóa cũ cũng như những yếu kém do tình trạng tha hóa hiện nay, vừa là xây dựng và nâng cao nhận thức mới về quyền, về trách nhiệm, về khả năng và kỹ năng của từng công dân xây dựng cuộc sống hạnh phúc của chính mình cũng như thực hiện nghĩa vụ đối với cộng đồng, đối với quốc gia. 

      Xây dựng một thể chế  chính trị dân chủ của học hỏi, của phát triển như thế chưa có dự án, chưa có lộ trình và cũng chưa ai nói được quá trình này sẽ kéo dài bao lâu – mươi mười lăm năm, một thế hệ? Hay có thể ngắn hơn? Nhưng sự nghiệp nào cũng phải có sự bắt đầu, càng không được để muộn. 

      Đảng cầm quyền phải là người đi học, học lại tất cả, là người học trước tiên.  

      Bất chấp mọi tha hóa, trong Đảng vẫn còn đội ngũ  đông đảo các đảng viên ở tất cả  các cấp có hiểu biết tường tận và trung thành với sự nghiệp của đất nước. Trí tuệ  và tâm huyết trong Đảng và trong nhân dân nếu được khơi dậy hoàn toàn cho phép xây dựng thành công một thể chế trong đó mọi quyền lực là của dân như thế - đúng với tên gọi là nhà nước của dân, do dân, vì dân, phát huy khả năng và quyền năng của từng công dân. Chỉ riêng những kinh nghiệm được rút ra từ thành và bại của đất nước trong 35 năm qua, chỉ riêng trí tuệ của đất nước đã tích lũy được hoàn toàn cho phép xây dựng nên một thể chế dân chủ như thế, chưa kể đến kinh nghiệm phong phú của văn minh nhân loại. Vấn đề còn lại là ý chí và sự lựa chọn của Đảng lãnh đạo. 

      Sự  phát triển năng động hiện nay của đất nước đang bị sự tụt hậu của cải cách chính trị  kìm hãm. Khả năng phát triển năng động hiện nay của  đất nước vừa cho phép, vừa đòi hỏi xây dựng thành công một thể chế chính trị dân chủ như thế, bắt đầu từ nhiệm vụ đổi mới Đảng: Tổ chức học lại, nhìn nhận lại tất cả, với tinh thần cởi mở và phê phán. Hơn bao giờ hết người đảng viên cần tự giải phóng mình khỏi mọi ràng buộc giáo lý hoặc ý thức hệ, nâng cao trí tuệ, tiếp thu những thành quả ngày nay của văn minh nhân loại, vắt óc tìm đường đưa đất nước đi lên với tất cả nhiệt tình yêu nước và tính tiền phong chiến đấu của người đảng viên. Người cộng sản xin đừng quên một điều đã từng làm nên chính mình khi bước chân vào con đường cách mạng: Có cả gan giải phóng được chính mình, mới kỳ vọng giải  phóng được giai cấp, giải phóng được dân tộc! Khi được bồi dưỡng để kết nạp vào Đảng thời trai trẻ tôi đã được học, đã tin và đã phấn đấu như thế! Ngày nay mọi đảng viên đều phải tự giải phóng mình như thế khỏi cái “hôm qua”. 

      Từ  nhận thức mới về thực trạng hiện nay của Đảng và của đất nước, về tình hình và nhiệm vụ, cần phát huy dân chủ trong Đảng, để thống nhất  ý chí:  Đưa đất nước chuyển lên một giai đoạn phát triển mới trong một thế giới đang thay đổi, lấy xây dựng một thể chế dân chủ làm giường cột và động lực cho giai đoạn phát triển mới này của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Xin coi đây là mục tiêu phấn đấu thiêng liêng nhất và duy nhất của Đảng. Đừng đẩy Tổ quốc xuống hạng hai! 

      Tình hình đòi hỏi phải phát huy trí tuệ toàn Đảng và lắng nghe trí tuệ của cả nước để xây dựng được một chương trình hành động đúng và  thiết kế được các bước đi phù hợp, tạo ra sự thống nhất cao nhất (không thể trông đợi có sự thống nhất hoàn toàn) trong toàn Đảng và cả nước cho việc thực hiện chương trình này.

-        Trước mắt cần đẩy mạnh thực hiện công khai minh bạch để làm rõ các thuận lợi và khó khăn, thực hiện tốt luật pháp và những chính sách đúng đắn đã xây dựng được[46], phát huy những tiến bộ mọi mặt đã đạt được của đổi mới, đẩy lùi quan liêu tham nhũng và cách làm ăn thiếu trách nhiệm, chạy theo số lượng.., tất cả nhằm sớm đưa kinh tế ra khỏi khủng hoảng hiện nay.

-        Trên cơ sở đẩy mạnh dân chủ hóa và công khai minh bạch, cần tập trung sức, từng bước khắc phục tình trạng “đảng hóa” và lấy đó làm nền tảng tiếp tục cải cách hệ thống chính trị, trước mắt nhằm đẩy mạnh việc thực thi pháp luật, nâng cao quyền lực và năng lực của bộ máy nhà nước.

-        Báo chí không có “lề phải”, không có “lề trái”, mà chỉ tuân thủ lẽ phải, cổ vũ cho xây dựng thể chế dân chủ, nâng cao sức chiến đấu của cả nước cho một Việt Nam cường thịnh.

-        Sự lãnh đạo của Đảng cần bảo đảm thực hiện bằng được những bước đi đầu tiên nói trên, nhằm kế tục các thành tích đã đạt được trong 25 năm đổi mới, tạo ra tình hình thuận lợi, sao cho trong vòng vài năm tới BCHTƯ khoá XI có thể huy động trí tuệ toàn Đảng và cả nước xây dựng nên môt chiến lược phát triển có hai vế gắn bó hữu cơ với nhau: (a) cải cách hệ thống chính trị của đất nước, (b) phát triển kinh tế theo hướng đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới (phát triển theo chiều sâu); lộ trình thực hiện chiến lược này. Đảng viên phải gương mẫu và là người đi đầu thực hiện các bước đi này. 

      Trên  đây mới chỉ là những bước đi đầu tiên tạo mọi điều kiện cho việc hình thành được một chiến lược chuyển đất nước sang thời kỳ phát triển trong thể chế dân chủ. Một chiến lược phát triển như thế, nhất thiết phải là thành quả lao động trí tuệ của toàn Đảng và toàn dân, đạt được sự đồng thuận cao nhất của toàn Đảng và toàn dân, để sẽ được thực hiện với quyết tâm cao nhất của toàn Đảng và toàn dân.  

      Một chiến lược như thế  nhất thiết không phải là, và  dứt khoát không được phép là “một cuộc cách mạng xóa đi tất cả và làm lại từ đầu!”

V. Thay cho phần kết: Bàn về  đa nguyên đa đảng 

      Cốt lõi của cải cách thể chế chính trị, của  đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới là giương cao ngọn cờ dân tộc, dân chủ. Những thành tựu đạt được trong đổi mới – nhất là trong kinh tế - chính là và trước hết là thành quả của phát huy yếu tố dân tộc và dân chủ.[47] Những tiến bộ đạt được trong chính trị cũng xác nhận như vậy. Suy cho cùng, dân chủ là phương thức phát triển, phát huy khả năng, bản lĩnh và vai trò của từng cá nhân cho lợi ích của chính mình và lợi ích của đất nước. Sớm muộn phương thức này tất yếu sẽ dẫn tới đa nguyên, đa đảng.  

      Cần nhìn thẳng vào sự vật: dân chủ là nguồn gốc của hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội  đa nguyên, đa đảng. Nước ta đang đi những bước đầu tiên của chặng đường đa nguyên này. Ở chặng đường này, cái mà ngôn ngữ chính thống gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, về nhiều mặt thực chất đang là một dạng tích tụ tư bản sơ khai ban đầu của chủ nghĩa tư bản trong chế độ chính trị một đảng. Xem xét trên các phương diện thể chế chính trị, văn hoá, xã hội và so sánh với các nước phát triển cũng có thể nhận định như vậy. Vấn đề còn để ngỏ không phải là tình hình quá độ lên chủ nghĩa xã hội sẽ ra sao, vì cho đến nay chưa một đầu óc vĩ cuồng nào có gan nói rõ ra được nó là cái gì, sẽ kết thúc vào thế kỷ nào...  

      Vấn  đề còn để ngỏ rất hiện thực là từ nay cho đến khoảng giữa thế kỷ 21 này, con đường nước ta đang đi sẽ dẫn tới một đa nguyên của dân chủ, của phát triển, Việt Nam sẽ trở thành một nước phát triển?  

      Hay là con đường nước ta đang đi, sớm muộn sẽ  dẫn tới một đa nguyên của máu, nước mắt, hỗn loạn.., mà thực chất là tạo ra một dạng chuyên quyền mới như đã phân tích bên trên – với kịch bản A đa đảng sẽ là một Thái Lan náo loạn như vừa qua – nếu xảy ra ở nước ta sẽ vô cùng đẫm máu, hay với kịch bản B một đảng sẽ là thêm một Myanma mới? Tiếp tục con đường định hướng xã hội chủ nghĩa như đang diễn ra hiện nay, rất có thể sẽ dẫn đến một trong hai kịch bản A hoặc B như vậy. 

      Dân chủ giả tạo khỏi cần bàn ở đây.  

      Xoay đi xoay lại, lại đụng phải vào câu hỏi: Lựa chọn hệ thống đa nguyên và đa đảng nào? Đầy hỗn loạn như ở một số nước đang phát triển, hay là một thể chế vững chắc và ngày càng phát triển như ở các nước công nghiệp tiên tiến?  

      Hiển nhiên, giữa hai mô hình này là cả một giai đoạn phát triển – song như đã nói ở trên: …Giai đoạn phát triển này sẽ là mươi mười lăm năm hay một thế hệ? Hay có thể ngắn hơn? Ai nói trước được giai đoạn này sẽ dài bao lâu? Rồi còn phải xây dựng tiếp, hoàn thiện tiếpVậy vấn đề đặt ra là lựa chọn dân chủ nào, lựa chọn như thế nào, chứ không phải vì sợ đa nguyên đa đảng mà vứt dân chủ.

      Nên, thậm chí nhất thiết nên loại ngay từ đầu phải thông qua con đường dân chủ đa nguyên hỗn loạn tìm  đường đi lên thể chế dân chủ của phát triển. Thiết nghĩ nước ta ngày nay hội đủ các  điều kiện lựa chọn con đường dân chủ của  học hỏi và phát triển, với điều kiện tiên quyết Đảng nhận thức được và lựa chọn cho mình nhiệm vụ chính trị này, nguyện phấn đấu hết mình thực hiện nó. 

      Điều kiện tiên quyết này là không tưởng? 

      Xây dựng một thể chế dân chủ của học hỏi và phát triển, nhất thiết phải có lãnh đạo của lực lương tinh hoa của đất nước. Rất đáng Đảng vận dụng mọi vốn liếng truyền thống lịch sử kiên cường của mình, tuyên chiến với mọi tha hoá của mình, ráng tự rèn luyện để trở thành lực lượng tinh hoa như thế và khơi dậy tinh hoa của cả nước. Tiền phong chiến đấu và lãnh đạo chính là như vậy. Tại sao không?[48] Trừ phi Đảng muốn tự mình tước bỏ trách nhiệm lịch sử của mình. 

      Mặt khác, không thể có một Đảng Cộng Sản Việt Nam tồn tại vĩnh viễn, dù là một đảng trong sạch vững mạnh. Hơn nữa, vấn đề là trong hệ thống chính trị một đảng không có các thách đố, cọ sát sống còn, không tuân theo các quy luật của phát triển và đào thải.., thì làm sao có được đảng trong sạch vững mạnh? Đây chính là điều chúng ta đang thấy trong đời sống nước ta và tại mọi nơi khác trên thế giới. Như vậy sự tồn tại của Đảng trong chế độ một đảng là hữu hạn, và dứt khóat đảng viên cũng như người ngoài đảng có ý thức trách nhiệm với đất nước không thể lựa chọn cách sống được tới đâu hay tới đó, rồi sẽ liệu… Ngày nay không thể có chuyện nước đến chân mới nhảy như khi tiến hành đổi mới năm 1986. 

      Hơn nữa quan liêu tham nhũng đang tích tụ những ách tắc mới, nhiệm kỳ khoá Đại hội X trầm trọng hơn các khoá trước. Cố gò ép, hay buông thả nhờ trời được tới đâu hay tới đó – kiên trì chế độ một đảng như thế (và hiện nay đang diễn ra như thế) chẳng khác gì khuyến khích chụp giựt, khuyến khích quan liêu tham nhũng, khuyến khích tư tưởng nhiệm kỳ, tư tưởng “múc” được đến đâu hay đến đấy... – thực tế đấy là khuyến khích sống gấp, là hy sinh tương lai một cách ghê sợ, là tích tụ ngày một nhiều các mâu thuẫn nội tại – như  bao nhiêu quyết định kinh tế sai lầm và những yếu kém khác đã chứng minh. Bản thân các nhóm lợi ích và sự thao túng luật pháp của chúng cũng dẫn đến băng hoại các thiết chế quốc gia, chia rẽ nội bộ, phân hoá hệ thống chính trị một đảng. Trong tình hình này, kinh tế càng phát triển sự thao túng của các nhóm lợi ích sẽ càng gia tăng... Mà tiếp tục trạng thái hiện nay như thế, càng muốn ổn định sẽ càng phải mất dân chủ, càng phải trấn áp, tới một lúc nào đó sẽ khó tránh khỏi đổ vỡ – như đã diễn ra tại các nước Liên Xô và Đông Âu cũ...  Để xảy ra như thế ở nước ta, sẽ là hiểm họa nồi da xáo thịt, đất nước sẽ lai rơi vào vòng luẩn quẩn của ách nô dịch mới – của ngoại bang hay do chính mình dựng nên.   

      Xin đừng quên bài học Thái Lan: Chừng nào các nhóm “dưa hấu” (xanh vỏ đỏ lòng), “cà chua” (trong đỏ ngoài đỏ, nát bét), “dưa gang” (ngoài vàng trong trắng)… – người dân Thái hài hước đặt các tên như vậy cho các phe nhóm đặc quyền khác nhau của nước họ – từ nhiều thập kỷ nay giữ vai trò thao túng Thái Lan còn đứng trên luật pháp, hoặc luật pháp không thể đụng tới họ, phân biệt giàu nghèo tiếp tục gia tăng, tham nhũng nẩy nở.., đừng nói tới dân chủ của phát triển. Tất cả những gì Thái Lan đạt được cho đến hôm nay, mặc dù đã có những bước đi khá xa so với nước ta, song vẫn là một nền dân chủ dang dở, là thứ đa nguyên “xanh, đỏ, vàng[49] đứng trên và đứng ngoài luật pháp, câu chuyện vài năm đảo chính một lần ở quốc gia này là không tránh khỏi. Tình hình Thái Lan hiện nay càng không phải là kết quả của dân chủ đa nguyên, mà là hệ quả tất yếu của xâm phạm dân chủ![50] 

      Lúc này lúc khác đã có người nói đến chế  độ một đảng độc tài sáng suốt – có  thể là như thế trong hội thảo hàn lâm, trong trí tưởng tượng… Song ở đây chúng ta đang bàn chuyện sống còn của nước ta, tìm lối đi và giải pháp cho nước ta - trước một bước ngoặt lịch sử do tình hình trong nước và bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, trên một chiến trường mới đất nước ta phải chấp nhận bước vào, chứ không phải ngồi bàn chuyện phiếm trong phòng trà! 

      Đảng cần xem xét mọi khía cạnh như trên cho hết nhẽ, để lựa chọn con đường tự giác lãnh đạo cả nước dốc sức xây dựng một thể chế chính trị dân chủ như tình hình đất nước trong thế giới ngày nay đòi hỏi. Quỹ thời gian, thực lực và vốn chính trị Đảng đang có trong tay hoàn toàn đáp ứng yêu cầu đổi mới Đảng thành Đảng của dân tộc, để Đảng có phẩm chất thực hiện thành công sự nghiệp vinh quang này. Cách mạng là như vậy. Nhất quyết Đảng không thể chỉ vì sự hù dọa nào đó về đa nguyên đa đảng mà theo đuổi dân chủ nửa vời, dân chủ giả hiệu, hay thậm chí vứt bỏ dân chủ. Chỉ những kẻ yếu bóng vía, quen ăn bám mới có thể cho phép mình hoang phí quỹ thời gian, thực lực và vốn chính trị vô cùng quý báu Đảng hiện đang có trong tay, lẩn tránh lý tưởng phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước mà Đảng đã ghi trên lá cờ của mình. 

      Lựa chọn xây dựng một thể chế chính trị dân chủ là kết quả bền vững của học hỏi và phát triển có nghĩa là lựa chọn và xây dựng một thể chế để cho trí tụê và dân chủ dẫn dắt đất nước, chứ không phải là lựa chọn dân chủ với hệ quả chỉ đem lại đa nguyên đa đảng của đổ vỡ. Lựa chon một thể chế chính trị của trí tuệ và dân chủ như thế còn là phương thức sàng lọc hiền tài đảm đương công việc quốc gia. Mặt khác, việc loại bỏ những kẻ quan liêu ăn bám, đắc dụng được người tài cũng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xây dựng thể chế chính trị dân chủ.  Bia trong Quốc Tử Giám ghi: Người tài là nguyên khí của quốc gia. Điều này cần được hiểu cả theo nghĩa: một thể chế chính trị, một quốc gia đề kháng, thải loại hiền tài và chỉ còn đất dụng võ cho giả dối và vô đạo đức, thì suy tàn là tất yếu. Lịch sừ hàng nghìn năm của nước ta cũng nói lên như vậy. 

      Nếu phải đặt một tên gọi chung cho tất cả các nhiệm vụ cải cách phải thực hiện, để từng bước xây dựng nên một thể chế chính trị cho sự nghiệp phát triển đất nước như  đã trình bày trên, thì cái tên chung đó sẽ là: quá trình dân chủ hóa![51]- phải thực hiện trước tiên từ trong Đảng. 

      Trở  lại vấn đề cốt lõi của mọi vấn đề là  dân chủ và thực thi dân chủ.           

 Đó sẽ là  dân chủ của bầy đàn, của đám đông, của hỗn lọan, mà thực chất là mất dân chủ  hoặc là một thứ lũng đoạn nào đấy của quyền lực? Hay là dân chủ dựa trên nền tảng của giáo dục và trí tuệ, của phát triển, trong một thể chế được thiết kế khúc chiết, minh bạch, có sự kiểm soát lẫn nhau và ngày càng phát triển cùng với sự phát triển mọi mặt của đất nước?           

  Cuộc sống sòng phẳng một cách lạnh lùng: Cho đến nay chưa một nền dân chủ giả hiệu nào thành công trên bất kỳ quốc gia nào của hành tinh này! Mặt khác dân chủ đích thực tới đâu, thành tựu đạt được tới đấy. Dân chủ bền vững thành quả cũng bền vững. Dân chủ bị ăn bớt, thành quả cũng sẽ bị ăn bớt, kể cả vấn đề tam quyền phân lập. 

      Cuộc sống thừa nhận văn minh nhân loại ngày nay mang lại cho các quốc gia trên thế giới nhiều con đường và  giá trị dẫn tới một thể chế dân chủ  của học hỏi và phát triển. Song cũng là sự thật là nhiều quốc gia độc lập, có chế độ đa nguyên đa đảng, mà từ nhiều thập kỷ nay chưa làm sao thành công được trên con đường phát triển của dân chủ, thậm chí có những nước đang rơi vào hỗn loạn. Vấn đề còn lại là đội ngũ tinh hoa và các tầng lớp dân cư của mỗi quốc gia có khả năng lựa chọn, thiết kế, xây dựng và phát triển con đường nào, thế chế dân chủ kiểu nào cho quốc gia mình. Trước sau chân lý vẫn là: Chuẩn bị tiền đề ra sao, sản phẩm dân chủ sẽ là thế nấy, gieo gì gặt nấy. Lịch sử chẳng cho không dân tộc nào  bất kể thứ gì, cũng chẳng để cho một quy luật nào có thể ăn bớt!   

      Dân chủ và chất lượng dân chủ còn tùy huộc vào mối tương quan được kiểm soát hay không được kiểm soát của các mối quan hệ kinh tế, chính trị, xã  hội, văn hóa giữa các nhóm quyền lực hay các tầng lớp dân cư, các địa phương, nghĩa là rất tùy thuộc vào thiết chế hữu hiệu được xây dựng nên để điều tiết các mối tương quan này. Không thể có dân chủ nếu còn duy trì các loại hình đặc quyền, đặc lợi.          

 Dân chủ của học hỏi và phát triển như vừa trình bày là cả một quá trình phấn đấu, xây dựng và phát triển. Quá trình này dài, ngắn thế nào trước hết tùy thuộc vào ý chí, văn hóa, những điều kiện kinh tế, hoàn cảnh lịch sử… của quốc gia đó,  tùy thuộc vào đội ngũ tinh hoa và tình hình dân trí của quốc gia đó... Dù quá trình này dài, ngắn thế nào, cũng bắt buộc phải có sự khởi đầu, có dự kiến, thiết kế, và lộ trình triển khai nó – nghĩa là cũng phải có lãnh đạo – trước hết là sự lãnh đạo của trí tuệ và ý chí, của tinh thần yêu nước bất khuất và sự giác ngộ sâu sắc lợi ích quốc gia trên hết! Theo tinh thần này, yêu nước không phải là “độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội!” một cách mơ hồ. Theo tinh thần này, đứng trước những thách thức mới của đất nước, yêu nước là xây đựng bằng được cho nước ta một thể chế chính trị dân chủ có khả năng phát huy tối đa mọi tiềm năng của dân tộc phấn đấu cho một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh!  Trong trường hợp của nước ta hiện nay, đấy chính là sự lãnh đạo mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải cố phấn đấu đạt lấy.          

 Những điều trình bày trên cho thấy sẽ là sai lầm nếu muốn trong một đêm nhảy phắt sang chế độ đa nguyên đa đảng với hy vọng để có dân chủ. Và càng sai lầm hơn nếu để cho tình hình rối loạn, dẫn đến đổ vỡ rồi mới đi tìm đường xây dựng dân chủ theo kiểu hụt hơi, đụng đâu làm đấy, với cái màn kết chung cuộc sẽ là chỉ hình thành được một đa nguyên hỗn loạn – mà thực chất và cuối cùng là hình thành một loại hình quyền lực độc đoán mới, với đủ mọi loại mafia mới đầy sức thao túng nguy hiểm.           

Vậy chỉ còn lại con đường tự giác thực hiên quá trình dân chủ  hoá, đưa đất nước tiến lên kinh qua con đường dân chủ của học hỏi và phát triển.  

      Đối với nước ta, một quốc gia còn ở trình độ kém phát triển, vừa mới trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt và phức tạp, nếu để tình hình xảy ra đổ vỡ dẫn đến đa nguyên của hỗn loạn sẽ rơi vào tình cảnh không thể tưởng tượng nổi! Mặt khác cũng sẽ là sai lầm tệ hại không kém, nếu cứ vin vào điều này để duy trì mãi  mãi chế độ toàn trị một đảng với ưu tiên đặt bảo vệ quyền lực của Đảng lên trên lợi ích quốc gia.  

      Xin lưu ý, kinh nghiệm “shock therapy” (cải cách theo liệu pháp “sốc”) của Nga và các cuộc  “cách mạng da cam, da quýt” tại một số nước trong Liên bang Xô viết cũ là những bài học cay đắng cho các quốc gia này. Mười năm sau cải cách, Nga và tất cả các nước Đông Âu cũ (không kể Công Hòa Dân Chủ Đức cũ đã thống nhất vào nước Đức) vẫn chưa lấy lại được mức sống trước đó và gặp nhiều khó khăn lớn trong thời kỳ này. Đó là những kinh nghiệm phải trả giá của những quốc gia này. Cho đến nay đã 20 năm trôi qua, song mấy năm gần đây một số trong các nước này mới bắt đầu có đà phát triển. Nước ta sau khi chịu đựng gần nửa thế kỷ chiến tranh khốc liệt (1940-1989), lại kém phát triển rất xa so với những quốc gia này, không thể bắt chước họ để chịu đựng thêm một cuộc bể dâu mới nào nữa[52]. Một số phong trào cánh tả đang thắng thế trong bầu cử ở một số nước châu Mỹ Latinh, đang giương cao các khẩu hiệu xã hội chủ nghĩa, thực hiện một số chính sách tạm gọi là “đốt cháy giai đoạn” của chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã từng thực hiện trước thời đổi mới..; hiển nhiên những bước đi này mang đầy tính toán của những trò chơi chính trị của đảng thắng cử. Dứt khoát đấy không thể là kinh nghiệm cho Việt Nam trong xây dựng thể chế dân chủ. Càng không nên tự đánh lừa mình như một số báo chí và phát ngôn đang làm, nói liều rằng đây là sự trỗi dậy trở lại của chủ nghĩa xã hội theo cách tư duy của ý thức hệ.[53] Đúng ra phải nói: Việt Nam tự mình đã có quá đủ các bài học cay đắng về con đường xã hội chủ nghĩa này, những bài học cho hôm nay tìm đường xây dựng một thể chế dân chủ đích thực của nước ta và cho nước ta.  

      Đã thôi duy ý chí xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì cũng xin đừng duy ý chí đi tìm hay áp đặt dân chủ, mà phải kiên định xây dân chủ trên cơ sở của học hỏi và phát triển! 

      Có  thể sẽ có ý kiến phản biện: Trung Quốc một đảng toàn trị mà phát triển nhanh, trong khi đó tại sao Ấn Độ có dân chủ mà phát triển chậm? Xin cứ thảo luận cho hết lẽ. Chỉ xin đừng quên thể chế một đảng toàn trị của Trung Quốc đã huy động được toàn lực của nước đông dân nhất thế giới cho phát triển chủ nghĩa tư bản gần như với bất kỳ giá nào – từ cách mạng văn hóa với hàng chục triệu sinh mạng, đến Thiên An Môn, Tây Tạng, Tân Cương, chiến tranh biên giới đánh Việt Nam, chủ nghĩa thực dân mới “made by China”,[54] v.v... Sự phát triển hiện nay của Trung Qụốc còn dựa trên huy động rất quyết liệt (hay bóc lột?) công sức của khoảng 800 triệu dân tầng lớp lao động Trung Quốc với mức sống nghèo khổ và chịu tác động nặng nề của ô nhiễm môi trường, để có sức tập trung vào phát triển bứt phá các trọng điểm. Tình hình kinh tế Trung Quốc tiềm tàng nhiều vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, phải thừa nhận chính sách quốc gia khôn ngoan đến tàn bạo của Trung Quốc đã làm được nhiều việc lớn và lợi dụng được triệt để bối cảnh thế giới ngày nay, không hiếm trường hợp trên cơ sở hy sinh lợi ích các nước khác. Chính trị là như vậy.  Ấn Độ vì nhiều lý do nội tại, trước hết vì phân biệt đẳng cấp và tôn giáo trong xã hội – không làm được như vậy. 

      Việt Nam không phải là Trung Quốc hay Ấn Độ. Vậy  Đảng Cộng Sản Việt Nam với tư cách là đảng duy nhất lãnh đạo và nắm trọn quyền lực của  đất nước lựa chọn con đường nào?  

      Hiển nhiên đó chỉ có thể là con đường dân chủ của tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển mọi mặt của đất nước mà công cuộc đổi mới từ Đại hội VI đã lát viên gạch đầu tiên, con đường của học hỏi và tiếp tục phát triển. Nói ngắn gọn đó là con đường cải cách của quá trình dân chủ hoá. Nó nhất thiết không thể là con đường “định hướng xã hội chủ nghĩa” chung chung như hiện nay, hoặc là con đường bỏ ngỏ cho mọi thử nghiệm của những suy nghĩ nôn nóng.   

      Kết quả thành hay bại trong việc mở ra con đường dân chủ của học hỏi và phát triển cho đất nước hoàn toàn tùy thuộc vào việc Đảng lựa chọn và duy trì một chế độ chính trị phục vụ ưu tiên số một là bảo vệ sự tồn tại và quyền lực của Đảng, hay là ngay từ bây giờ Đảng bắt tay vào xây dựng một hệ thống kinh tế - chính trị - xã hội – văn hóa của đất nước phục vụ yêu cầu phát triển đất nước là tối thượng, và coi đấy là môi trường thử thách sự phấn đấu của Đảng - để trở thành lực lượng tinh hoa của dân tộc, thành đảng của dân tộc, để lãnh đạo dân tộc.           

Mở ra cho đất nước con đường phát triển của dân chủ như thế để có sức mạnh bên trong thì yên ấm và bên ngoài thì bảo vệ được bờ cõi là nhiệm vụ bức bách của đất nước. Đấy là trách nhiệm Đảng không thể thoái thác. Nói cách khác, thực hiện trách nhiệm không thể thoái thác này là cách Đảng trang trải món nợ lịch sử của mình đối với dân tộc – người đã thế hệ này tiếp theo thế hệ khác không từ hy sinh nào chiến đấu dưới lá cờ của Đảng cho sự nghiệp độc lập thống nhất đất nước, người đã nuôi dưỡng, xây dựng và bảo vệ Đảng trong mọi hiểm nguy, và hôm nay vẫn bao dung giữ mối quan hệ ruột thịt coi Đảng là con đẻ của mình, người đã tạo dựng ra cho Đảng vị thế hôm nay trong cộng đồng dân tộc.   

      Xin đặc biệt lưu ý, trong xã hội nước ta, Đảng Cộng Sản Việt Nam với tính cách là đảng cầm quyền có vị thế cao nhất và có ảnh hưởng rất lớn. Nếu Đảng – trước hết là cấp lãnh đạo cao nhất – tận dụng được thực tế này để trở thành người chủ xướng, người đi đầu trong việc xây dựng thể chế dân chủ, chắc chắn đấy là con đường thuận lợi nhất, an toàn và đỡ tổn thất nhất cho đất nước, đồng thời cũng hứa hẹn thành công nhất. Đặt vấn đề như vậy có nghĩa là: Đảng ngày nay, trước hết là cấp lãnh đạo cao nhất, có dám tận dụng ưu thế tuyệt đối của mình trong xã hội phấn đấu thực hiện một cuộc cải cách chính trị triệt để hay không?  

      Thực chất cuộc cải cách chính trị  này sẽ là một cuộc cách mạng dân chủ  từ trên xuống, một cuộc cách mạng hòa bình. Đây cũng là phương án chiến lược tối  ưu nhất cho việc đổi mới xây dựng Đảng, tối ưu nhất cho việc bảo vệ  Đảng. Đối với đất nước, đây cũng là con đường tối ưu tiết kiệm xương máu của nhân dân: con đường dân chủ của học hỏi và phát triển.   

      Như  đã nói trong phần bàn về chữ “nếu” thứ nhất (trang 8), quyền lực không biết làm từ thiện, song nói về trách nhiệm đạo lý của Đảng đối với dân tộc, những người lãnh đạo Đảng, nếu còn nặng lòng với đất nước, nhất thiết phải tính đến và tìm đường thực hiện cho đất nước một cuộc cải cách chính trị mang tính chất một cuộc cách mạng dân chủ từ trên xuống như vừa nêu trên. Lựa chọn như vậy cho đất nước, chắc chắn những người lãnh đạo Đảng ngày nay phải chấp nhận chiến đấu vô cùng trí tuệ và dũng cảm chống lại thứ quyền lực trong Đảng[55]  - về nhiều mặt cũng là chống lại quyền lực riêng của chính mình, để xác lập quyền lực của nhân dân trong một chính thể dân chủ (quyền lực của một nhà nước của dân, do dân, vì dân), để từ đó xác lập quyền lực mới của Đảng chỉ là một bộ phận trong quyền lực của nhân dân và chỉ có lý do tồn tại nếu giữ được phẩm chất lãnh đạo (nghĩa là xác lập quyền lực chính đáng của một đảng lãnh đạo). Điều này là không tưởng? Hay là thực hiện mục đích thiêng liêng PHỤC VỤ TỔ QUỐC như đã ghi trên lá cờ của Đảng thì phải làm như vậy? Nói học tập đạo đức và tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nhất thiết càng phải làm như vậy, nếu không là nói xuông, nói dối. 

      Xin lưu ý, đổi mới ở nước ta xuất phát từ cuộc sống, trở thành một đòi hỏi, một sự vận động bất khả kháng, cuối cùng trở  thành một sự vận động có tính cách mạng từ dưới lên. Đại hội VI chấp nhận thực tế này và đã đưa thực tế này vào đường lối của Đảng, biến thành quan điểm chiến lược làm cơ sở cho việc thực hiện những cải cách tiếp theo – làm như thế, về nhiều mặt trên thực tế Đảng đã tiến hành một cuộc cải cách từ trên xuống – mặc dù mới ở mức độ cải cách kinh tế là chủ yếu. Thực tế này không còn xa lạ đối với Đảng nữa, câu hỏi đặt ra bây giờ là: Đảng có gan dấn thêm một bước nữa hay không? – Để làm cuộc cách mạng dân chủ của thể chế  chính trị  từ trên xuống và từ trong Đảng ra – cuộc cải cách của quá trình dân chủ hoá – như đã trình bày trên. Đại hội VI đã dám làm và thành công, còn lần này? Tình hình hiện nay thúc bách quyết liệt không kém khi tiến hành Đại hội VI, nếu không muốn nói là có một số vấn đề phức tạp hơn; tuy nhiên những điều kiện cho phép tiến hành một cuộc cải cách chính trị triệt để phong phú hơn nhiều; duy nhất chỉ có sự tha hoá trong Đảng ngày nay trầm trọng hơn so với thời kỳ đó, chất lượng bộ máy quản trị quốc gia cũng ngày càng sa sút hơn, với hệ quả kinh tế - xã hội lớn hơn.[56] 

      Có  thể nói, so sánh nước ta với tất cả các nước thành viên ASEAN (trừ Singapore là ngoại lệ với tính cách là quốc gia thành phố) cũng như so sánh với nhiều nước đang phát triển khác trên thế giới, dù sao Việt Nam trong hoàn cảnh chính trị - kinh tế - xã hội hiện tại vẫn là nước có điều kiện thuận lợi nhất để tiến hành một cuôc cách mạng dân chủ từ trên xuống như thế do Đảng Cộng sản Việt Nam đề xướng, mở ra một tiền đồ phát triển tươi sáng cho đất nước. Trong bối cảnh quốc tế ngày nay, con đường phát triển của dân chủ như thế là tiềm năng, là sức mạnh quyết định nhất bảo vệ bất khả kháng độc lập chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, và tạo ra cho Việt Nam vị thế quốc tế xứng đáng. Kẻ thù của Việt Nam không sợ lực lượng vật chất của Việt Nam đâu, nhưng rất sợ những gì có thể được tạo ra từ sức mạnh tinh thần của một dân tộc thực hiện được dân chủ cho mình, rất sợ ảnh hưởng lan tỏa của sức mạnh tinh thần ấy vào cộng đồng thế giới. 

      Đảng xưa nay có một thuận lợi: Đấy là truyền thống một khi cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng chuyển động, toàn Đảng sẽ chuyển động, nhờ đó sẽ vận động được cả nước chuyển động và hậu thuẫn, không lực nào cản nổi. Làm được như thế, chắc chắn đấy sẽ là điều may mắn và phúc lớn của dân tộc ta, của đất nước ta. Truyền thống này còn không? Đảng ngày nay không thể, không được phép bỏ phí thuận lợi có một không hai này! 

      Vâng phải nói đến mức là phúc lớn, có thể do hồn thiêng sông núi và vận nước tác thành, song thực ra là do cái tâm cao cả nhất và tình yêu thiêng liêng dành cho Tổ quốc của mọi người Việt Nam yêu nước có thể làm nên. Những người lãnh đạo Đảng ngày nay có cái tâm và tình yêu thiêng liêng như thế dành cho Tổ quốc? Làm  được như vậy, cũng sẽ chắc chắn không kém Đảng chỉ mất mọi đặc quyền đặc lợi không nên giữ (và cũng không đáng giữ), nhưng đổi lại Đảng sẽ trở thành đảng chân chính của dân tộc. Hiện nay tình hình vừa là đã chín muồi, đồng thời cũng là lúc thuận lợi nhất để Đảng thực hiện cuộc cải cách chính trị với nội dung dân chủ hóa như thế. Một cuộc cách mạng hòa bình như thế đang hoàn toàn trong tầm tay của Đảng. Và làm được, sẽ gắn kết lịch sử của Đảng với lịch sử vinh quang của dân tộc. Không làm được, sau này sẽ là một vết nhơ về Đảng trong lịch sử dân tộc. 

      Đảng phải lựa chọn. Phải khép lại quá khứ của chính mình để lựa chọn. 

      Tới  đây Đảng lại phải tự hỏi: Có dám không? Có  làm nổi không? Cái gì bó tay Đảng? Đất nước trên hết hay Đảng trên hết?.. Nếu Đảng lựa chọn mình, thì không thể chờ đợi nhân dân chọn Đảng. 

      Xin lưu ý, “perestroika” thất bại, không phải vì “perestroika”, hay Gorbachov, hay Yeltsin là phản bội; càng không phải là các đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô và quân đội Liên Xô tê liệt, vô cảm hay hữu khuynh… như một số người muốn giải thích. Đừng nghĩ rằng chúng ta yêu nước Nga, hiểu nước Nga  và trí tuệ hơn người Nga!..  Và cũng xin đừng quên nước Nga (hay Liên Xô cũ) có trình độ phát triển mọi mặt cao hơn nước ta rất nhiều! Đổ vỡ đã xảy ra vì tình hình Liên Xô lúc ấy không thể cứu vãn được nữa, không còn khả năng cải cách nữa! Vì “perestroika” không thành công toàn diện! Nhất là “perestroika” đã không thành công trong cải cách chính trị! Do đó “perestroika” chỉ đi tới được cái việc nó không chủ định làm: Làm Liên Xô sụp đổ hẳn. Cái kết cục không muốn mà tới này đã bắt nước Nga phải trả cái giá ngày hôm nay có lẽ chưa thể nói là đã trả xong, nếu rơi vào Việt Nam chắc sẽ không chịu đựng nổi. Hiển nhiên, ngày nay sẽ không phải điều gì khác mà là nạn tham nhũng và sự hoành hành nghiêm trọng của mafia nếu không bị đẩy lùi, sẽ có thể lại chôn chân nước Nga! Con đường dân chủ của nước Nga vẫn còn dài ở phía trước. Cho nên đa nguyên / đa đảng với bất kỳ giá nào rõ ràng không phải là bài thuốc tiên cho phép có ngay dân chủ. Sự lựa chọn tối ưu gian khổ hơn, đòi hỏi trí tuệ và ý chí nhiều hơn, đó chỉ có thể là: dân chủ của học hỏi và phát triển. 

      Trước sau, vấn đề sống còn của nước ta là  tạo ra được một thể  chế dân chủ cho phát triển, mọi bước phát triển tiếp theo – kể cả trong một tương lai nào đó sẽ dẫn tới tình huống đa nguyên đa đảng – đều phải là thành quả với tính chất là các hệ quả tất yếu của phát triển, và phải dựa trên nền tảng của con đường này – con đường dân chủ của học hỏi và phát triển. Mà như thế, đa nguyên đa đảng không phải là con ngoáo ộp. 

      Nhưng bây giờ ĐCSVN đứng trước tình thế: Trong khi phải lấy kinh tế làm nền tảng, phải kế thừa các thành tựu đạt được để phát triển, ĐCSVN phải lấy đẩy mạnh cải cách chính trị làm tiền đề giải phóng kinh tế và đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới không thể né tránh! Cải cách chính trị với nội dung dân chủ hóa như thế và là đòn bẩy của phát triển, sẽ không sai nếu muốn gọi đó là “cửa tử”  rất quyết liệt, Đảng bắt buộc phải đi qua. Nếu không còn sự né tránh nào thì chỉ có con đường duy nhất là vận dụng trí tuệ và ý chí để đi qua. “Cửa tử” như thế là cửa của bản lĩnh. Chắc chắn trí tuệ và ý chí có thể đi qua được “cửa tử” này, nhất là một khi giành được hậu thuẫn của cả nước! Một lần nữa càng rõ trí tuệ và dân chủ là đi với dân tộc, là chìa khóa giải quyết những vấn đề sống còn của Đảng! 

      Xin đặc biệt nhấn mạnh, để quá trình dân chủ  hóa được thực thi có kết quả, tiết kiệm xương máu và dứt khoát không dẫn đến đổ vỡ, trước hết đòi hỏi phải có trí tuệ và kỷ cương rất cao với tinh thần dám hy sinh mọi lợi ích riêng, dám vượt lên mọi yếu kém riêng, hoàn toàn một lòng vì dân vì nước của đội ngũ lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước. Có tinh thần và ý chí như vậy trước hết của đội ngũ lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, sẽ phát huy được trí tuệ, ý chí và nghị lực trong Đảng và của cả nước để hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ khó khăn này. Kinh nghiệm đớn đau dầy dạn của dân tộc ta trên con đường phát triển của mình, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, trí tuệ của văn minh và tiến bộ khoa học kỹ thuật ngày nay đủ sức giúp chúng ta giải được bài toán dân chủ hóa hóc búa này cho đất nước! Đảng đang nắm quyền lãnh đạo đất nước, cho nên đội ngũ lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước mang trên vai mình trách nhiệm không thể thoái thác về thành / bại của quá trình dân chủ hóa này.  

      Sẽ  có câu hỏi thẳng thắn: Chất lượng lãnh đạo của  Đảng và Nhà nước kể từ Đại hội VI đến nay có tình trạng Đại hội sau thấp hơn  Đại hội trước, trong tình hình như vậy mà không chờ xuất hiện một minh quân, đội ngũ lãnh đạo cao nhất hiện nay của Đảng và Nhà nước làm sao có thể hoàn thành được nhiệm vụ không thể thoái thác nói trên?  

      Tiếc rằng cuộc sống không biết chờ đợi, thiết nghĩ  toàn Đảng và cả nước phải vắt óc tìm câu trả lời. 

      Ngày xưa thường nói tam ngu thành hiền. Nói thế có lẽ chỉ để khuyến khích mọi chuyện nên được bàn bạc cho vỡ lẽ mà thôi. Ngày nay trí tuệ và quyết định đúng đắn không thể đơn thuần đến từ sự bàn bạc chay như vậy. Trong những vấn đề sinh tử của đất nước, thiếu thông tin hay trí tuệ càng bàn bạc có khi càng nguy hiểm hơn, hoàn toàn không thể có tam ngu thành hiền, không thể có một sự sáng suốt nào bẩm sinh hay trời cho nào cả!  

      Cho nên trước sau hướng của câu trả lời chỉ có thể dựa vào cái tâm và ý chí thực hiện dân chủ của tập thể những người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, để từ đó huy động được, phát huy được tốt nhất trí tuệ và ý chí của toàn Đảng và của cả nước. Tóm lại trước sau vẫn là vấn đề phát huy dân chủ. Tất cả cho việc thực hiện cải cách chính trị với nội dung dân chủ hóa. Tất cả trước hết với ý chí: Việt Nam không quỳ gối trước nghèo hèn! Từ ý chí với định hướng như thế mà tìm lối ra, thiết kế đường đi, thiết kế lộ trình cho cải cách chính trị thành công. Trí tuệ Việt Nam sẽ làm được việc này, hoàn toàn có thể làm được việc này. Tất cả thông qua sự sàng lọc của mọi thử thách trong cuộc sống, để quyết định, để tuyển chọn; tất cả với tinh thần thượng tôn pháp luật; kiên quyết gạt bỏ mọi tập quán của “chỉ đạo và quán triệt” đứng trên luật pháp;  xóa bỏ mọi hủ tục theo kiểu “đến hẹn lại lên”, “sống lâu lên lão làng”, “cơ cấu”... 

      Ý chí không chịu để đất nước quỳ gối, ý chí thực hiện công khai minh bạch và dân chủ với tinh thần nêu trên có lẽ sẽ giúp tập thể lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước hoàn thành trọng trách không thể thoái thác này của mình. Hình như các nước phát triển nhất trên thế giới cũng phải làm như vậy! 

      Xin nói thêm: Cải cách chính trị ở các nước phát triển nhất cũng muôn vàn khó khăn và không hiếm thất bại, ngay cả ở nước Mỹ hiện nay! Sự xuống dốc nhanh chóng hiện nay của nước Mỹ có nguyên nhân từ những thất bại trong cải cách những mặt yếu kém. Từ hai chục năm nay chính phủ Mỹ bị các giới nghiên cứu khác nhau trong nước phê phán gay gắt, đến mức coi Washington D. C. (Chính quyền Mỹ - kể cả 2 Viện và Chính phủ) là kẻ phá hoại giấc mơ Mỹ từ A đến Z; chính sách của chính quyền đang biến nước Mỹ thành con nợ lớn nhất thế giới – năm 2010 nợ quốc gia sẽ là 9 nghìn tỷ USD, năm 2019 sẽ lên tới 23 nghìn tỷ USD; Mỹ đang tụt hậu về hệ thống bảo hiểm xã hội và cả trong giáo dục; chính quyền Mỹ có thể cắt giảm 20% biên chế dư thừa mà đến nay không chịu làm; chính sách “outsourcing” (đưa các nguồn lực ra khai thác và phát triển bên ngoài nước Mỹ) đang hút máu sinh lực Mỹ và chỉ đem lại hệ quả cuối cùng là “5/1” – nghĩa là về tổng thể Mỹ phải nhập khẩu tới 5 USD mới xuất khẩu được 1 USD, rõ nhất là trong buôn bán với Trung Quốc, thương mại tự do trở thành thương mại sai lầm; tất cả khiến cho nước Mỹ bây giờ phải hạ mình, phải cúi đầu, phải ve vãn thiên hạ, chính quyền Obama đang tiếp tục với đôi chút cải biên chứ không phải là đảo ngược chiều hướng nước Mỹ đang đi; ... “và Washington D. C. đang là trung tâm của tham nhũng đến tê liệt về mặt trí tuệ của nước Mỹ (America’s nucleus of anguish and intellectual corruption – M L Gross “National Suicide” tr. 324)”…[57]  

      Đương nhiên, ở Mỹ còn nhiều trường phái tư duy khác nữa. Thậm chí bây giờ đã có ý kiến cho rằng Obama nói “Change. Yes we can!”, nhưng chắc gì Obama đã làm được? Nếu nước Mỹ không giảm được cơ bản các gánh nặng hiện nay, sẽ khó mà có một nhiệm kỳ hai cho Obama!.. 

      Nêu lên ví dụ Mỹ như vậy chỉ muốn nhấn mạnh cải cách chính trị hay thể chế  là rất khó, ở nước nào cũng khó và  rủi ro lớn, song phải huy động trí tuệ và  dân chủ để thực hiện, chứ không phải để bàn lùi. Vì lẽ sống còn của đất nước, tập thể lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước cần quyết tâm theo đuổi đến cùng quá trình dân chủ hóa, không thể để bất kỳ một yếu kém hay lợi ích riêng tư nào trói buộc mình. 

      Tất cả càng cho thấy: Dân chủ hóa là nguồn lực tạo ra nội lực bất khả xâm phạm cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước và tập hợp sự hậu thuẫn của cả thế giới tiến bộ cho sự nghiệp này. Dân chủ hóa vì vậy là dân tộc tất thắng, là đất nước tất thắng!  

      Thách thức lớn nhất của dân chủ hóa ở nước ta không phải là diễn biến hòa bình, mà là  cám dỗ chính trị rất lớn của quyền lực và của lợi ích cá nhân; lịch sử hiếm hoi ghi lại được các chiến công đánh bại được sự cám dỗ này. Nhưng cũng xin nói ngay: Ngu dốt, vô đạo đức, cuồng tín hay bảo thủ thì chỉ có một đường dẫn đến đổ vỡ mà thôi! Thách thức của sự can thiệp từ bên ngoài muốn ngăn cản Việt Nam lựa chọn con đường dân chủ của học hỏi và phát triển không thể nói là nhỏ. Nhưng một khi sự can thiệp này càng lớn, càng lộ liễu, sẽ càng hun đúc ý chí không có gì quý hơn độc lập tự do của dân tộc ta, toàn dân tộc sẽ là một khối thống nhất và một ý chí sắt đá cho con đường mình lựa chọn. 

      Thế  còn nguy cơ “diễn biến hoà bình” mà báo chí Đảng và các cơ quan chuyên chính luôn luôn cảnh giác? Lựa chọn con đường Không có gì quý hơn độc lập tự do, con đường dân chủ của học hỏi và phát triển, nhân dân ta hoàn toàn đầy đủ khả năng tước vũ khí tất cả mọi người tham gia vào tấn trò ác ý này. 

      Thực hiện cải cách chính trị với nội dung dân chủ hóa toàn bộ đời sống đất nước là trách nhiệm lịch sử và cũng là thách thức lớn nhất, khó nhất của Đảng kể từ ngày thành lập cho đến nay![58] Nhiệm vụ không thể thoái thác này ngày nay đặt Đảng trước tình huống phải tự chứng minh: Là Đảng vì dân tộc, vì đất nước, hay là Đảng chỉ vì mình?   

      Thực hiện trách nhiệm lịch sử này chính là Đảng quyết tâm chiến thắng chính mình, gìn giữ, bảo vệ  phẩm chất, chí khí của mình với tính cách là  đội tiền phong của dân tộc. Thực hiện trách nhiệm lịch sử này là Đảng trung thành với chính mình chống lại mọi diễn biến của tha hóa, là Đảng tự bảo vệ mình với nghĩa chân chính: Không để cho tha hóa chiếm mất Đảng, biến Đảng thành kẻ thù của dân tộc.  

      Sự  lựa chọn nói trên của Đảng sẽ khiến cho các loại nhóm lợi ích phản ứng hay chống đối quyết liệt. Sự phản kháng này có thể diễn ra công khai và trực diện, hoặc trá hình dưới các dạng nhân danh, hoặc gián tiếp. Sự phản kháng này rất nguy hiểm. Nếu cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước xểnh tay, sẽ dễ dẫn đến oan khiên, đàn áp và sát phạt lẫn nhau. Phải ngăn ngừa bằng được tình trạng này. Một trong những bài học đẫm máu cho tình huống này là sự đổ vỡ tương tàn của Rumani năm 1989, do 3 lực lượng tạo ra:   (a)lực lượng đảo chính nằm trong chính quyền, (b)lực lượng cơ hội phản cách mạng, và (c)lực lượng cách mạng dân chủ nổi dậy trong nhân dân; ngày nay vẫn chưa khắc phục xong các hậu quả.  

      Bước vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ này, hầu hết các quốc gia – nhất là Mỹ và  Trung Quốc – đều ráo riết thay đổi, Việt Nam không thể đứng yên một chỗ! Sự thay đổi không cưỡng lại được này đang gây áp lực trực tiếp nhiều khi đến mức uy hiếp đối với Việt Nam trên nhiều phương diện đối nội và đối ngoại. Đảng Cộng Sản Việt Nam phải hành động. Sự lựa chọn của Đảng một khi đã trở thành ý chí, sẽ lựa chọn được các giải pháp và bước đi.  Đảng hiện nay vẫn đang nắm trong tay trọn vẹn quyền lực và ảnh hưởng chính trị để thực hiện ý chí này, và thành công của đổi mới cho thấy khả năng cải cách của Việt Nam rất lớn. Hai điều kiện cực kỳ quan trọng này Liên Xô không có khi thực hiện Perestroika. Việc đầu tiên của mọi việc đầu tiên cần làm là phát huy dân chủ tập hợp thông tin và trí tuệ toàn Đảng và cả nước, nhằm đánh giá đúng thực trạng đất nước và những thách thức phía trước, cái đích phải đến. Cũng có thể nói, việc đầu tiên là phải mở rộng dân chủ trong Đảng, để thay đổi hẳn tư duy và tầm nhìn của Đảng, nâng cao trí tuệ và ý chí của Đảng cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới đất nước đang đối mặt.  

      Nhìn lại lịch sử đau thương của đất nước từ  khi chiến tranh thế giới II kết thúc đến nay, nhìn lại những cơ hội quan trọng bị đánh mất, nhìn vào những đoạn trường quanh co lận đận đất nước ta lâm vào sau Đại thắng 30 Tháng Tư 1975, phải chăng có thể kết luận: 

      (1) Nhận thức phiến diện và  không đúng thế giới chúng ta đang sống (vấn đề trí tuệ), (2) sự giác ngộ không đúng tầm lợi ích quốc gia trong bối cảnh quốc tế luôn luôn biến động và vô cùng phức tạp, (3) sự trói buộc vào ý thức hệ hoặc các niềm tin mù quáng, đó chính là ba nguyên nhân khởi thủy làm ra các sai lầm về đường lối chính sách và thể chế, kìm hãm sự phát triển của đất nước ta 35 năm qua và làm suy yếu Đảng? Ngày nay còn phải cộng thêm nguyên nhân (4) là sự tha hóa mới của toàn bộ hệ thống chính trị đang diễn ra trên nhiều phương diện của đời sống đất nước, do đường lối chính sách của Đảng tạo ra, do lợi ích quốc gia bị đẩy xuống hạng hai! 

      Nên thẳng thắn nhận diện bốn yếu kém này, nhận thức sâu sắc thực trạng đất nước cũng như những đòi hỏi phát triển hiện nay, để đặt lại một cách cơ  bản vấn đề xây dựng Đảng, soạn thảo lại Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, với ý tưởng xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam thành đảng của dân tộc, của dân chủ và trí tuệ. Thiết nghĩ Đại hội XI nên coi nhiệm vụ đổi mới Đảng một cách căn bản như vậy là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng trong xuốt khóa và cần được hoàn thành những bước mở đường đầu tiên trong khóa này, sau đó còn phải làm tiếp. Đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của Đảng mở đầu quá trình dân chủ hóa đất nước, nếu Đảng muốn tiếp tục thực hiện và phát huy được vai trò tiền phong chiến đấu, vai trò lãnh đạo của mình. Đặt vấn đề như vậy sẽ mở ra mọi vấn đề và sẽ làm rõ được con đường phát triển của đất nước. Vô luận các văn kiện dự thảo chuẩn bị cho Đại hội XI đã được soạn ra như thế nào, Đại hội XI đứng trước nhiệm vụ lịch sử: Đổi mới Đảng để mở đầu quá trình dân chủ hoá của đất nước phải trở thành nghị quyết quan trọng nhất của Đại hội. Có lẽ không phải cái gì khác, mà chính điều này sẽ cho thấy Đảng ngày nay lựa chọn cái gì, sẽ là thước đo Đại hội XI thành công hay thất bại. 

      Hoàn toàn có thể khẳng định Đảng Cộng Sản Việt Nam có  khả năng thực hiện thắng lợi một cuộc cách mạng dân chủ từ trên xuống, đưa đất nước tiến nhanh theo xu thế  tiến bộ nhất ngày nay trên thế  giới: Phát triển trên cơ  sơ phát huy nguồn lực con người. Đảng thực hiện một cuộc cách mạng hòa bình với nội dung như thế sẽ là sự kế tục duy nhất xứng đáng với Cách mạng Tháng Tám, là trung thành với truyền thống yêu nước vẻ vang của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến vỹ đại chống ngoại xâm, và đấy cũng là con đường ĐCSVN tiếp tục đưa công cuộc đổi mới hiện nay lên một giai đoạn phát triển mới về chất. Đấy cũng là con đường Việt Nam tạo ra cho mình năng lực tinh thần và vật chất để có phẩm chất thực hiện được mong muốn của mình là đời đời hữu nghị và hợp tác bình đẳng với Trung Quốc, là bạn của mọi quốc gia trên thế giới.[59] 

      Đảng đã lãnh đạo đất nước làm nên cách mạng dân tộc thực hiện được độc lập và thống nhất đất nước.  

      Bàn cờ thế giới ngày nay đặt ra tình huống khắc nghiệt: Muốn thành công trong xây dựng và bảo vệ  đất nước ta, nhất thiết phải lập nên một thể  chế chính trị dân chủ của học hỏi và  phát triển. Đây là một sự nghiệp vinh quang nhưng vô cùng gian khổ, chắc chắn gian khổ hơn bất kể giai đoạn cách mạng nào trước đây[60], có ý nghĩa thay đổi vĩnh viễn số phận của đất nước sau khi đã giành được độc lập thống nhất, và chỉ có như thế mới trụ được trong thế giới ngày nay. Sự nghiệp này đòi hỏi sự lãnh đạo sáng suốt của lực lượng tinh tuý nhất của dân tộc. Đảng với truyền thống tiên phong cách mạng của mình, sẽ phấn đấu thực hiện được sứ mệnh lãnh đạo này? Hiện nay, Đảng có vị thế thuận lợi nhất đồng thời cũng có trách nhiệm lịch sử nặng nề nhất thực hiện sứ mệnh này. Nhưng Đảng sẽ phấn đấu thực hiện được? Đây thực sự là câu hỏi “tồn tại hay không tồn tại?” của Đảng.  

      Là  đảng viên, tôi đề nghị Đại hội XI đưa vấn  đề này ra thảo luận và lựa chọn quyết định sống còn này: Đổi mới Đảng và khởi động cuộc vận động cả nước đi vào quá trình dân chủ hoá đất nước.   

*** 

      Chắc chắn các nhóm lợi ích và sự bảo thủ  sẽ có thể khép tội những đánh giá, nhận  định, đề nghị… nêu trong bài viết này là bôi đen, là tấn công trực diện vào Đảng và cơ sở tồn tại của Đảng, là muốn thủ tiêu Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, là tiếp giáo cho bè lũ phản động khắp nơi trong ngoài chống Đảng, chống chế độ... Xin thảo luận thẳng thắn để tìm ra lẽ phải. Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật của Đại hội VI đã cứu nguy Đảng và mở ra bước ngoặt cho đất nước. Cho nên chẳng có sự hù dọa nào đáng sợ hơn là nhắm mắt trước sự thật để lùi bước.        Kinh nghiệm lịch sử cũng cho biết những mong muốn nêu trong bài viết này, cứ giả thử là đúng, nhưng hầu như cũng là hoàn toàn ảo tưởng, đơn giản vì quyền lực vận động theo quy luật riêng của nó. Như vậy chỉ còn trông chờ vào trí tuệ. Một hy vọng thật vô cùng mong manh!? Mong được thảo luận thẳng thắn trong Đảng và trong toàn dân.

      Tôi biết nói lên những điều trong bài này là đứng giữa nhiều làn đạn. Người này có thể sẽ lên án tôi là tội đồ phản động, cực kỳ phản động, hơn bất  kể một sự chống đối nào!.. Người nọ có thể sẽ phỉ báng tôi là kẻ ngu trung, đến giờ phút này mà còn lo níu kéo Đảng, cứu Đảng!.. Kẻ khác có thể nói: Già rồi mà còn ngu, còn háo danh… Thậm chí tôi bị người thân và bạn bè tâm huyết nhiếc mắng té tát về cái tội “gái góa lo việc triều đình”, làm cái việc “nước đổ đầu vịt”, và họ lo bị liên lụy.

      Song tôi đã được đi tới nhiều vùng miền của đất nước. Có thể nói tôi thấy hầu như không có một làng xã nào ở nước ta là không có nghĩa trang các liệt sỹ các thời kháng chiến cứu nước – trong đó có không ít mộ các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi còn biết bao nhiêu đau thương mất mát không kể xiết của cả dân tộc nằm bên ngoài những nghĩa trang như thế!.. Là đảng viên và là người dân, tôi muốn Đảng phải trả món nợ đối với dân tộc bằng cách hoàn thành trách nhiệm lịch sử đang đặt ra cho Đảng là xây dựng nên thể chế chính trị dân chủ của học hỏi và phát triển. Tôi nghĩ: Đảng không được thoái thác trách nhiệm này! Đảng chỉ có sự lựa chọn thành công hay thất bại mà thôi!.. Vì đất nước cũng chỉ có sự lựa chọn: Một nước độc lập chịu quỳ gối, hay đứng lên hiên ngang trong thế giới quyết liệt này!? Tôi không muốn đất nước ta đã giành được độc lập thống nhất rồi mà dân tộc lại phải một lần nữa bị đẩy vào vòng nô dịch do nghèo hèn, rồi mới lại tìm cách giác ngộ con đường phát triển của mình. Cái giá đã trả là quá đủ rồi, nếu để đất nước rơi vào một tình trạng nô dịch mới sẽ là quá đắt không thể chấp nhận được![61]  

      Xin hãy bình tâm, thẳng thắn nhìn lại tất cả: Kể từ  ngày thành lập, Đảng mới chỉ hoàn thành sự nghiệp lãnh đạo nhân dân giành lại độc lập thống nhất, còn sau 35 năm lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, ngày nay nước ta đang ở đâu? đất nước này được gì mất gì? người dân nước này được gì mất gì? nguy cơ phía trước đối với đất nước là nhãn tiền hay không phải vậy? 

      Thành tựu to lớn của 25 năm đổi mới cũng như những cái giá đã phải trả cho nó tự nó  đang đặt ra những đòi hỏi phát triển mới rất bức xúc, đồng thời cũng gợi mở một triển vọng mới. Trong khi đó sự uy hiếp mới từ bên ngoài  đối với vận mệnh đất nước đang cận kề. Tổ quốc Việt Nam độc lập thống nhất của chúng ta đang đứng trước một ngã ba lịch sử. Một lần nữa xin nhấn mạnh: Tất cả những công việc phải làm của đất nước đang diễn ra trong một thế giới có nhiều bất định. Trước tình hình đó, dù đúng sai thế nào, xin ngửa mặt giữa trời thưa thốt điều tôi ngẫm nghĩ. Tất cả mới chỉ là một ước vọng cháy bỏng:  

      Mọi người Việt Nam chúng ta - trước hết những người đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam – xin hãy cùng nhau khép lại quá  khứ và cùng nhau hướng về phía trước, để khai sinh một chặng đường đời mới cho chính mỗi chúng ta – vì những hoài bão cao cả của riêng từng người và cho niềm tự hào dân tộc Việt Nam ta, khai sinh một kỷ nguyên mới cho đất nước bước vào con đường dân chủ của học hỏi và phát triển, với tất cả lòng tự trọng của một quốc gia độc lập trong cộng đồng thế giới ngày nay! Danh dự và an ninh của đất nước lúc này càng đòi hỏi như vậy! 

      Xin nhắc lại đối với mọi đảng viên của Đảng: Các bậc tiền bối thuộc thế hệ làm nên Cách mạng Tháng Tám và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, dù là trong Đảng hay không phải đảng viên, đã bắt đầu sự nghiệp vinh quang của mình từ chỗ bỏ lại phía sau quá khứ của nình, dể dấn thân cho sự nghiệp của đất nước. Đơn giản vì vinh hoa phú quý nào có thể so sánh với lương tâm làm người và danh dự của Tổ quốc. 

      Ngày nay không nằm trong hoàn cảnh mất nước, tạo ra mẫu số  chung lớn nhất khó khăn phức tạp hơn xưa rất nhiều, cho nên ước vọng cháy bỏng nêu trên hiện thực tới  đâu, các bước đi thực hiện trước sau phải tính toán thế nào.., tất cả còn phải bàn thảo rất nhiều. Dù sao Tổ quốc yêu quý của chúng ta trong bối cảnh thế giới ngày nay rất xứng đáng để mỗi chúng ta dấn thân tìm đường cống hiến. Cứ xin mạnh dạn xới lên như vậy, hy vọng để rộng đường dư luận - trong Đảng, trong cả nước và trong mọi bà con người Việt chúng ta khắp nơi trên thế giới, với tất cả tấm lòng tìm kiếm một kịch bản phát triển an toàn nhất mà tôi thiết tha mong mỏi cho đất nước, với tất cả ý chí còn nước còn tát.

      Cả  nước ngẫm nghĩ, chắc chắn sẽ tìm ra con đường và giải pháp đúng ■

      Nguyễn Trung           

- Viết xong tại Georgia/Wisconsin tháng 12-2009.

- Hà Nội, đã gửi  đến những người có trách nhiệm:

*lần thứ nhất: tháng 01-2010

*lần thứ hai: tháng 04-2010.

- Hà Nội, tháng 6-2010: xem lại, và cập nhật một số sự kiện thời sự.

Tài liệu tham khảo

1.     Nguyễn Trung: “Việt Nam trong thế giới của thập kỷ thứ hai thế kỷ 21”

http://www.viet-studies.info/kinhte/NguyenTrung_TDM_201018.pdf 

2.     Hoàng Tùng – Những kỷ niệm về Bác Hồ.

3.     Trần Quang Cơ: Hồi ký và suy ngẫm.

4.     Đặng Phong, “Phá rào trong kinh tế vào đêm trước đổi mới” – NXB Trí thức, Hà Nội, 2009.

5.    Martin Jaques “When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order”  USA, 12-2009. 

6.     Jerome R. Corsi, America for Sale, 3-2009

7.     Robert Service, Comrades! A History of World Communism  -  Harvard 2008

8.    Martin L. Gross “National Suicide – How Wasington is destroying the American Dream from A to Z” N.Y. 2009;  -  

9.    Jerome R. Corsi “America for Sale”,  N.Y. 2009

10. Newt Gingrich “Real change” , N.Y. 2009 và một số sách khác chung quanh chủ đề này.11.Nguyễn Mạnh Tường, “Qua sai lầm trong Cải cách ruộng đất, xây dựng quan điểm lãnh đạo” Tham luận đọc tại cuộc họp Mặt trận Tổ quốc ở Hà Nội ngày30.10.1956

http://www.viet-studies.info/NMTuong/NMTuong_CaiCachRuongDat.htm

12.  Nguyễn Trung, “Dòng đời” (tiểu thuyết), NXB Văn Nghệ, TPHCM 2006.

13.  Nguyễn Trung “Ngã ba 2007”-

http://www.viet-studies.info/.../NguyenTrung_NgaBa2007.htm

14. Nguyễn Trung,  “Việc của Đảng là việc của quốc gia”  - Tuanvietnam 07-  03-2010.

15. Nguyễn Trung, “Chủ tịch Hồ Chí Minh – điểm tựa cho tinh thần dân tộc của chúng ta”, và một số bài báo khác.      

  http://www.viet-studies.info/NguyenTrung/NguyenTrung_HoChiMinh.htm                   Chú  thích 
 

[1] Tìm xem:

(1)các phát biểu của Klaus Schwab và của nhiều chính khách khác tại Diễn đàn kinh tế Davos, Thụy Sỹ, 28-1 đến 1-2-2009.


Каталог: TapSan
TapSan -> Tiếng nói của tất cả mọi người Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ, công bằng xã hội, góp phần thúc đẩy công cuộc dân chủ hóa đất nước theo tiến trình văn minh chung của nhân loại, đòi hỏi thực thi công bằng và lành mạnh hóa xã hội
TapSan -> MỘt vài thông tin nhân sự kiện gs ngô BẢo châU ĐẠt giải thưỞng fields 2010 Huỳnh Tấn Châu Trường thpt chuyên Lương Văn Chánh
TapSan -> Tiếng nói của tất cả mọi người Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ, công bằng xã hội, góp phần thúc đẩy công cuộc dân chủ hóa đất nước theo tiến trình văn minh chung của nhân loại, đòi hỏi thực thi công bằng và lành mạnh hóa xã hội
TapSan -> Tiếng nói của tất cả mọi người Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ, công bằng xã hội, góp phần thúc đẩy công cuộc dân chủ hóa đất nước theo tiến trình văn minh chung của nhân loại, đòi hỏi thực thi công bằng và lành mạnh hóa xã hội
TapSan -> Tiếng nói của tất cả mọi người Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ, công bằng xã hội, góp phần thúc đẩy công cuộc dân chủ hóa đất nước theo tiến trình văn minh chung của nhân loại, đòi hỏi thực thi công bằng và lành mạnh hóa xã hội

tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương