THỦ TƯỚng chính phủtải về 3.62 Mb.
trang18/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.62 Mb.
#97
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
§åNG B»NG S¤NG HåNG

Sè má: 17 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh: 1658,8 triÖu tÊn, trong ®ã: 4 má ch­a x¸c ®Þnh

h¶i phßng

Sè má: 3 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 166 triÖu tÊn

1

Trµng Kªnh

X· Minh §øc - H. Thuû Nguyªn

Kinh ®é : 10604100-10604400

VÜ ®é: 200 5700’’ - 200 5900’’SiO2: 63,32 - 67,31; Al2O3: 16,44 - 17,8

58 (Tæng P: 100 ®· QH th¨m dß 42)

Khu vùc dù tr÷

2

Na Chan

H. Thuû Nguyªn80,0

Khu vùc dù tr÷

3

S«ng Ruét Lîn

X· LËp LÔ – H. Thuû Nguyªn

- Kinh ®é: 1060 4320

- VÜ ®é: 200 5235’’sÐt trÇm tÝch phï sa s«ng biÓn

SiO2: 60,28; Al2O3: 15,84; Fe2O3: 6,77P: 27,85

Khu vùc dù tr÷

VÜnh Phóc

Sè má: 3 má; tæng tr÷ l­îng ch­a x¸c ®Þnh

1

Tr¹i MiÕu

X· Cao Phong – H. LËp Th¹chCh­a ®¸nh gi¸

Khu vùc dù tr÷

2

§a Cai`

X· Cao Phong – H. LËp Th¹chCh­a ®¸nh gi¸

Khu vùc dù tr÷

3

Xãm Quang

X· V¨n Qu¸n – H. LËp Th¹chCh­a ®¸nh gi¸

Khu vùc dù tr÷

hµ t©y

Sè má: 2 má; tæng tr÷ l­îng x¸c ®Þnh P: 8,4 triÖu tÊn

1

La §ång

X. Hîp Thµnh, Hîp TiÕn – H. Mü §øc

- Kinh ®é: 1050 42’00

- VÜ ®é: 200 4030SiO2: 52,66; Al2O3: 16,9;

Fe2O3: 14,1P: 6,8

Khu vùc dù tr÷

2

Tiªn S¬n

X. Hång Quang – H. Tiªn S¬n

- Kinh ®é: 105049’00”

- VÜ ®é: 20037’00”SiO2: 61,5; Al2O3: 17,68; Fe2O3: 8,9

P: 1,6

Khu vùc dù tr÷

h¶I d­¬ng
Hµ NAM

Sè má: 9 má; tæng tr÷ l­îng x¸c ®Þnh P: 529 triÖu tÊn

1

Xãm Suèi Ngang – Do LÔ (K13)

Ba Sao, Kh¶ Phong, Liªn S¬n – H. Kim B¶ngP: 140,12

Khu vùc dù tr÷

2

Dèc Ba Chåm (K28)

Ba Sao, Kh¶ Phong, Liªn S¬n – H. Kim B¶ngP: 20,33

Khu vùc dù tr÷

3

Tam Chóc (K44)

Ba Sao, Kh¶ Phong, Liªn S¬n – H. Kim B¶ngC2+ C1: 25,013

Khu vùc dù tr÷

4

Nói §ôn (T50)

Thanh L­u, Liªm S¬n – H. Thanh LiªmP: 100,766

Khu vùc dù tr÷

5

Nói æ Gµ( T52)

Thanh L­u, Liªm S¬n – H. Thanh LiªmP: 73,388

Khu vùc dù tr÷

6

Th«n Lêi (T550

Thanh H­¬ng, Thanh T©m – H. Thanh LiªmP: 27,784

Khu vùc dù tr÷

7

B¾c Dèc §ïng ( T57)

Liªn S¬n, Thanh T©m – H. Thanh LiªmP: 33,067

Khu vùc dù tr÷

8

Nói Voi (T58)

Thanh T©m – H. Thanh LiªmP: 26,027

Khu vùc dù tr÷

9

Lµng §ïng (T59)

Thanh T©m, Liªm S¬n – H. Thanh LiªmP: 62,648

Khu vùc dù tr÷

ninh b×nh

Sè má: 2 má; tæng tr÷ l­îng x¸c ®Þnh P: 963,8 triÖu tÊn

1

§åi Gç

ThÞ x· Tam §iÖp

- Kinh ®é: 105056’00”

- VÜ ®é: 20009’50”SiO2: 57,56 -73,18; Al2O3: 13,8 -18,96, Fe2O3: 5,65 -14,54

C1 + C2: 963,8

Khu vùc dù tr÷

2

BÝch S¬n

X· Gia L©m, Gia LËp, Gia V­îng, huyÖn Gia ViÔn

- Kinh ®é: 105052’15”

- VÜ ®é: 20020’30”SiO2: 68-72; Al2O3: 14-16; Fe2O3:

Ch­a ®¸nh gi¸

Khu vùc dù tr÷

Vïng §¤NG B¾C

Sè má: 25 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh: 1151,5 triÖu tÊn; trong ®ã: 2 má ch­a x¸c ®Þnh

hµ giang

Sè má: 2 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 400 triÖu tÊn

1

Lµng MÌ

TX Hµ Giang.

- Kinh ®é: 1040 01’00 ”

- VÜ ®é: 220 1100 ”SiO2: 55,52; Al2O3: 21,6; Fe2O3: 7,9

P: 200

Khu vùc dù tr÷

2

Tßng T¹o

Ph­êng Quang Trung, TX Hµ Giang

- Kinh ®é: 1050 00’ 30 ”

- VÜ ®é: 220 50’10 ”SiO2: 55,84; Al2O3: 20,63;

Fe2O3: 8,38 – 10P: 200

Khu vùc dù tr÷


Cao B»ng

Sè má: 1 má

1

B¶n Giµm

X· NguyÔn HuÖ – H. Hoµ An

- Kinh ®é: 1060 19’20

- VÜ ®é: 220 4222SiO2 : 60 – 62; Al2O3 : 15 – 16; Fe2O3: 8 – 10

ĐiÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷


Lµo Cai
B¾c K¹n
L¹ng S¬n

Sè má: 1 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh B +C 1+ C2: 105,5: triÖu tÊn

1

TT. Chi L¨ng

H. Chi L¨ng

X:2386690.0 – 2386350.0

Y:6562900 – 656270.0


P: 10

Khu vùc dù tr÷

Tuyªn Quang

Sè má: 1 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: triÖu tÊn

1

Trµng §µ

X· Trµng §µ - TX Tuyªn Quang

- Kinh ®é: 1050 11’40

- VÜ ®é: 210 5100SiO2 : 57,7 – 67,7; Al2O3 : 9,1 – 16,38 Fe2O3:

90,5 (tæng B +C1+ C2: 102

®· QH th¨m dß 11,5)Khu vùc dù tr÷


Yªn B¸i
Th¸I nguyªn

Sè má: 7 má tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 104,5 triÖu tÊn

1

Khe Mo

X· Khe Mo – H. §ång Hû


- Kinh ®é: 1050 53’00

- VÜ ®é: 210 4120SiO2: 59,97; Al2O3: 20,21; Fe2O3: 7,6 MKN : 6,22

C1 + C2: 31,85

Khu vùc dù tr÷


2

Cóc §­êng

X. Cóc §­­êng - H. Vâ Nhai

- Kinh ®é: 1050 57’00

- VÜ ®é: 210 4430SiO2: 65,6 Al2O3 : 17,2; K2O: 2,8

MKN: 5,1225,7 (Tæng B +C1: 28,17 ®· QH th¨m dß 2,5)

Khu vùc dù tr÷


3

V« Tranh

X. V« Tranh, H. Phó L­¬ng

- Kinh ®é: 1050 46’50

- VÜ ®é: 210 4140MKN: 4,5; SiO2: 60,61; Al2O3: 14,78; Fe2O3: 5,74

P : 28,2

Khu vùc dù tr÷


4

Thanh Trµ

X. V« Tranh, H. Phó L­¬ng

- Kinh ®é: 1050 46’50

- VÜ ®é: 210 4140SiO2: 60,61; Al2O3: 14,8; Fe2O3: 5,74

P : 2,0

Khu vùc dù tr÷


5

Cao Ng¹n

X.Cao Ng¹n, H. §ång Hû

- Kinh ®é: 1050 48’18

- VÜ ®é: 210 3800 

SiO2: 57,78; Al2O3: 19,84; Fe2O3:6,14

P : 2,0

Khu vùc dù tr÷


6

§¾c Hiªn

Ph­êng C¸I §an, TX S«ng C«ng

- Kinh ®é: 1050 50’10

- VÜ ®é: 210 2625 

SiO2: 72,55; Al2O3: 12,93; Fe2O3:4,93

B +C1: 8,0

Khu vùc dù tr÷


7

BÕn §Ém

Ph­êng C¸I §an, TX S«ng C«ng

- Kinh ®é: 1050 49’30

- VÜ ®é: 210 2530SiO2: 63-67; Al2O3: 16-18; Fe2O3:

5 – 7


P: 6,3

Khu vùc dù tr÷


Phó Thä

Sè má: 3 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 48 triÖu tÊn

1

Ninh D©n

X· Ninh D©n – huyÖn Thanh Ba

- Kinh ®é: 1050 10’052

- VÜ ®é: 210 2830  

SiO2: 61,28; Al2O3: 7,66; Fe2O3: 7,59

(Tæng 27 ®· QH th¨m dß 9)

Khu vùc dù tr÷


2

T©n Ph­¬ng

X. T©n Ph­¬ng, H. Tam Thanh

- Kinh ®é: 1050 17’35

- VÜ ®é: 210 1140SiO2: 53 – 70; Al2O3: 14 -17;

Fe2O3: 1,2 – 4,5ĐiÓm khoáng s¶n

Khu vùc dù tr÷


3

Tiªn L­¬ng

X· Tiªn L­¬ng – H. CÈm Khª

- Kinh ®é: 1050 02’02

- VÜ ®é: 210 3030 

SiO2: 56,3; Al2O3: 18,7; Fe2O3: 6,2

P: 30

Khu vùc dù tr÷


B¾c giang

Sè má: 2 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 197,5 triÖu tÊn

1

Má Thæ

X· Minh §øc – huyÖn Tiªn Yªn

- Kinh ®é: 1060 05’24

- VÜ ®é: 210 1930SiO2: 69,92; Al2O3: 15,41;

Fe2O3: 4,03P: 160

Khu vùc dù tr÷


2

CÇu Sen

X· Bảo §ài - huyÖn Lôc Nam

- Kinh ®é: 1060 22’07

- VÜ ®é: 210 1907SiO2: 67,5; Al2O3: 15,5; Fe2O3 : 6

B + C1: 37,5

Khu vùc dù tr÷


qu¶ng ninh

Sè má: 8 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 296 triÖu tÊn

1

Yªn Mü

X· Lª Lîi, H. Hoµnh Bå

Kinh ®é: 107000’30 -1070 01’54

VÜ ®é : 210 0230 - 210 0249SiO2: 66,2, Al2O3: 17,3 , Fe2O3: 7,53

24 (tæng A+C1+C: 47,125

53,6 ha ®· QH T/dß 23)Quy häach th¨m dß

G§: 2006 – 20102

XÝch Thæ

X· Thèng NhÊt, H. Hoµnh Bå

Kinh ®é: 1070 03’02 –1070 04’37

VÜ ®é: 210 0015 - 210 0216SiO2: 66,2; Al2O3: 17,3, Fe2O3: 7,53

34,5 (Tæng P: 57,5 ®·

QH th¨m dß 23)Khu vùc dù tr÷


3

B×nh Khª

H. §«ng TriÒu
Al2O3 : 17,36; Fe2O3: 4,38

C2: 18,75

Khu vùc dù tr÷

4

Trµng B¹ch

H. §«ng TriÒu
SiO2 : Al2O3 : 24,27; Fe2O3: 4,09

C2: 13,8

Khu vùc dù tr÷

5

Qu¶ng Yªn

TX. Qu¶ng Yªn

- Kinh ®é: 1060 49’11

- VÜ ®é: 20056’ 30MKN: 7; SiO2 : 65,50; Fe2O3: 4,50; Al2O3: 16; CaO: 1,20; MgO: 0,9

C2: 15

Khu vùc dù tr÷


6

Nói Na

X· S«ng Khoai, §«ng Mai – H. Yªn H­ng

- Kinh ®é: 1060 48’45

- VÜ ®é: 20059’ 33Al2O3: 13,6 -16,4; SiO2: 68,1 -72,6; Fe2O3: 5,85 – 9,24.

29 (tæng B + C1+ C2: 43,029; C2:20,7;C1:18,044; B: 4,158; diÖn tÝch 1,63 km2 ®· QH th¨m dß 14)

Khu vùc dù tr÷


7

Kim Sen

H. §«ng TriÒu

Kinh ®é: 106033’30 –106035’40

VÜ ®é : 210 0300 – 210 0410SiO2: 58,53 – 65,2; Al2O3: 15,33 – 16,9; Fe2O3: 5,81 – 9,62

B + C1+ C2: 12,39

Khu vùc dù tr÷


8

Trµng An

H. §«ng TriÒu
Al2O3: 17,39; Fe2O3: 3,66

C2 : 24

Khu vùc dù tr÷

Vïng T¢Y B¾C

Sè má: 12 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh: 265 triÖu tÊn; trong ®ã: 9 má ch­a x¸c ®Þnh

lai ch©u

Sè má: 2 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 45 triÖu tÊn

1

Pa TÇn

H. Phong ThæP: 22

Khu vùc dù tr÷

2

San Thµng

X· San Thµng – TX Lai Ch©u

Kinh ®é: 103030’28

VÜ ®é: 22024’24SiO2 : 53; Al2O3: 19 – 22,46

P: 23

Khu vùc dù tr÷

®iÖn biªn

Sè má: 4 má ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îng

1

Na L«m

X· Thanh N­a, H. §iÖn Biªn

- Kinh ®é: 1030 00’10

- VÜ ®é: 210 2540Al2O3: 21,05 ; Fe2O3: 1,22

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

2

B¶n KÐo

X· Thanh N­a, H. §iÖn Biªn

- Kinh ®é: 1020 59’30

- VÜ ®é: 210 2453SiO2: 64,8 – 61,52; Al2O3: 22,89 – 28,78; Fe2O3: 1,13 – 4,5

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

3

Pe Lu«ng

X· Thanh N­a, H. §iÖn Biªn

- Kinh ®é: 1020 58’30

- VÜ ®é: 210 2425SiO2: 66,3; Al2O3: 19,88;

Fe2O3: 1,13 – 4,5.§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

4

ChiÒng §«ng

X· Thanh Yªn, H. §iÖn Biªn

- Kinh ®é: 1020 58’05

- VÜ ®é: 210 1945SiO2: 64,29; Al2O3: 19,04; Fe2O3: 1,6

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

S¬n la

Sè má: 2 má tr÷ l­îng x¸c ®Þnh P: 76 triÖu tÊn; trong ®ã 1 má ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îng

1

ChiÒng Sinh

B¶n Hðo, X. ChiÒng Sinh H. M­êng La

- Kinh ®é: 1030 57’55

- VÜ ®é: 210 1736SiO2: 37,72-49,85;

Al2O3: 18,91-31,4 Fe2O3: 6,8-14,44P: 76 trong ®ã:

C1: 0,11Khu vùc dù tr÷

2

ChiÒng Mung

X· ChiÒng Mung – H. Mai S¬n§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

Hoµ b×nh

Sè má: 5 má; tr÷ l­îng x¸c ®Þnh P: 144 triÖu tÊn trong ®ã 3 má ch­a x¸c ®Þnh

1

Xãm VÐ

X. T©n Vinh – H. L­¬ng S¬n

Kinh ®é: 105027’00’’-105037’00’’

VÜ ®é: 20050’20’’ - 20052’30’’SiO2: 65,16, Al2O3: 20,03,

C1+ C2: 140


Khu vùc dù tr÷

2

Chi Nª

X. Tö Nª – H. T©n L¹c

- Kinh ®é: 105017’40’’

- VÜ ®é: 20035’30’’SiO2: 42-74, Al2O3: 12-24,5,

P: 3,875

Khu vùc dù tr÷

3

Kú S¬n

TX Hoµ B×nh

- Kinh ®é: 105021’13’’

- VÜ ®é: 20049’00’’


§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

4

Ba VÒnh

X. Ba VÒnh§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

5

T©n Hoµ

TX. Hoµ B×nh

- Kinh ®é:105020’;

- VÜ ®é: 20050’SiO2: 65-75, Al2O3: 12,5-18,2.

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

Vïng B¾C TRUNG Bé

Sè má: 43 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh: 1609 triÖu tÊn, trong ®ã: 12 má ch­a x¸c ®Þnh

thanh ho¸

Sè má: 12 má; tr÷ l­îng x¸c ®Þnh P: 800,5 triÖu tÊn; 4 má ch­a kh¶o s¸t

1

Cæ §am

TX BØm S¬n

- Kinh ®é: 1050 52’30

- VÜ ®é: 200 0620SiO2: 64,79; Al2O3: 15,64; Fe2O3: 7,73;

51,5 (tæng B+C1+C2: 69,5 ®· QH khai th¸c 18)

Khu vùc dù tr÷

2

Tam §iªn

Ph­êng §«ng S¬n – TX. BØm S¬n

- Kinh ®é: 105051’55”

- VÜ ®é: 20004’05”SiO2: 67,05; Al2O3: 13,98; Fe2O3: 6,88

184 (Tæng: 240 ®· QH

khai th¸c 56)Khu vùc dù tr÷

3

Tr­êng L©m

X. Tr­êng L©m, H. TÜnh Gia

- Kinh ®é: 1050 41’00

- VÜ ®é: 190 2030SiO2: 67,3, Al2O3: 14,0, Fe2O3: 6,8.

90 (tæng 200 ®· QH th¨m dß)

Khu vùc dù tr÷

5

V©n Trinh

X. Qu¶ng Hîp, H.Qu¶ng X­¬ng
SÐt ®åi, phiÕn th¹ch sÐt

P: 80

Khu vùc dù tr÷

6

Nói PhÊn

X. Hµ Ninh, H. Hµ Trung
SÐt kÕt, ®¸ sÐt

P: 100

Khu vùc dù tr÷

7

VÜ nh An

X. VÜ nh An, H. VÜ nh Léc
SÐt kÕt, ®¸ sÐt

100

Khu vùc dù tr÷

8

Hoµng L­¬ng

X. Hoµng L­¬ng, H. Ho»ng Ho¸
SÐt kÕt, ®¸ sÐt

P: 200

Khu vùc dù tr÷

9

Yªn Duyªn

ph­êng §«ng S¬n, TX BØm S¬nCh­a kh¶o s¸t

Khu vùc dù tr÷

10

N«ng Cèng

X· N«ng Cèng – H. Nh­ ThanhCch­a kh¶o s¸t

Khu vùc dù tr÷

11

Minh TiÕn

Quang Trung –H. Quang L¹cCh­a kh¶o s¸t

Khu vùc dù tr÷

12

CÈm B×nh

HuyÖn CÈm ThuûCh­a kh¶o s¸t

Khu vùc dù tr÷

nghÖ an

Sè má: 9 má; tr÷ l­îng x¸c ®Þnh B+ C+ P; 337,6 triÖu tÊn; 2 má ch­a kh¶o s¸t

1

Héi S¬n

X· Héi S¬n – H. Anh S¬n

- Kinh ®é: 1050 03’35-1050 03’55

- VÜ ®é: 180 5550 - 180 5635SiO2 : 79,96; Al2O3: 9,22;

Fe2O3: 4,97P: 86,848

Khu vùc dù tr÷

2

Long S¬n

H. Anh S¬n
SiO2:64,35; Al2O3: 17,41; Fe2O3: 7,8

41 (Tæng P: 70 ®· QH th¨m dß 29)

Khu vùc dù tr÷

3

Trµ Bång (Hoµng Mai)

H. Quúnh L­u

- Kinh ®é: 1050 40’00

- VÜ ®é: 190 1620SiO2: 62,8; Al2O3: 16,68;

Fe2O3: 6,8A + B + C1 + C2: 30

Khu vùc dù tr÷

4

§Ëp Bung

X· Quúnh Léc - H. Quúnh l­u

- Kinh ®é: 105030’00-105052’30

- VÜ ®é: 190 4830 - 210 08’ 430SiO2: 52,4 – 62; Al2O3: 14,33 – 17,6; Fe2O3: 6,06 – 7,63

§iÓm kho¸ng s¶n,

®iÒu tra s¬ béKhu vùc dù tr÷

5

BÕn NghÐ

H. Quúnh L­u
-

B+ C1 + C2: 30

Khu vùc dù tr÷

6

§«ng S¬n

H. §« L­¬ng
SiO2: 63,25; Al2O3: 18,76; Fe2O3: 8,47

P: 103,747

Khu vùc dù tr÷

7

Bµi S¬n

X· §«ng S¬n – H. §« L­¬ng

- Kinh ®é: 1050 19’23

- VÜ ®é: 180 5655”SiO2: 62,87; Al2O3: 16,46; Fe2O3: 7,8

Má kho¸ng

Khu vùc dù tr÷

8

NghÜa Hoµ

H. NghÜa §µn

- Kinh ®é: 1050 25’00

- VÜ ®é: 190 1620-

16 (Tæng: 30 ®· QH

th¨m dß 14)Khu vùc dù tr÷

9

NghÜa Phóc

X· NghÜa Phóc – H. T©n Kú30 (Tæng P: 50 ®· QH th¨m dß 20)

Khu vùc dù tr÷

hµ tÜnh

Sè má: 3 má; tr÷ l­îng x¸c ®Þnh B + C1 + P: 32 triÖu tÊn

1

S¬n T©y

X· S¬n T©y – H. H­¬ng Khª

- Kinh ®é: 1050 18’45

- VÜ ®é: 180 2740

SiO2: 67,84; Al2O3: 17,2; Fe2O3: 6,21

P: 10 tr. m3 ~ 18 tr. tÊn

Khu vùc dù tr÷

2

H­¬ng ThÞnh

X. H­¬ng ThÞnh – H. H­¬ng Khª

- Kinh ®é: 1050 41’40

- VÜ ®é: 180 1240SiO2: 64; Al2O3: 20; Fe2O3: 4,5

P: 0,24

Khu vùc dù tr÷

3

V­îng Léc

X· V­îng Léc – H. Can Léc

- Kinh ®é: 1050 44’40

- VÜ ®é: 180 2840

SiO2: 63,43; Al2O3: 13,38;

Fe2O3: 5,41A+ B +C1: 7,851 tr.m3

~ 14,13 triÖu tÊnKhu vùc dù tr÷

qu¶ng b×nh

Sè má: 8 má tr÷ l­îng x¸c ®Þnh P: 233,83 triÖu tÊn

1

H¹ Trang

H. Tuyªn Ho¸

- Kinh ®é: 1060 16’30

- VÜ ®é: 170 4515SiO2: ; Al2O3: ; Fe2O3:

P : 213,17

Khu vùc dù tr÷

2

Phó Quú

H. LÖ Ninh

X: 1970000 – 1971000

Y: 627000 – 629000SiO2: 59,8; Al2O3: 19,48; Fe2O3: vÕt

P : 13,46

Khu vùc dù tr÷

3

Thanh Liªm

X· Trung Hãa – H. Minh Hãa

- Kinh ®é: 1060 58’43

- VÜ ®é: 170 44’15SiO2: 62,16; Al2O3: 16,58 ; Fe2O3: 9,24

P2: 7,2

Khu vùc dù tr÷

4

TiÕn Hãa

X· TiÕn Hãa – H. Tuyªn Hãa

- Kinh ®é: 1060 13’42

- VÜ ®é: 170 4820SiO2: 51,37; Al2O3: 21,29; Fe2O3: 13,1

Ch­a kh¶o s¸t

Khu vùc dù tr÷

5

Qu¶ng Liªn

X· Qu¶ng Liªn – H. Qu¶ng Tr¹ch

- Kinh ®é: 1060 18’17

- VÜ ®é: 170 4600SiO2: 54,46; Al2O3: 15,62 – 18,43 ; Fe2O3: 5,9 – 12,93

Ch­a kh¶o s¸t

Khu vùc dù tr÷

6

Liªm Hãa

X· Trung Hãa – H, Minh Hãa

- Kinh ®é: 1060 01’02

- VÜ ®é: 170 4437SiO2: 63,76; Al2O3: 16,31; Fe2O3: 8,5

Ch­a kh¶o s¸t

Khu vùc dù tr÷

7

LÌn ¸ng

X· Hoa Thñy – H. LÖ Thñy, Qu¶ng Ninh

- Kinh ®é: 1060 40’00

- VÜ ®é: 170 1400SiO2: 54,46 – 69,92; Al2O3: 156,2 -18,43 ; Fe2O3: 5,9 -12,93

Ch­a kh¶o s¸t

Khu vùc dù tr÷

8

Km 3, ®­êng 10

TTNT LÖ Ninh – H. LÖ ThuûCh­a kh¶o s¸t

Khu vùc dù tr÷

qu¶ng tRÞ

Sè má: 6 má tr÷ l­îng x¸c ®Þnh C + P: 124,2 triÖu tÊn

1

Quai V¹c

x· Cam HiÕu – H. Cam Lé.
SiO2: 62 – 67; Al2O3 : 12 -15; Fe2O3: 8 – 10

36,5 (tæng P: 40 ®· QH th¨m dß 3,5)

Khu vùc dù tr÷

2

VÜ nh §¹i

H. Cam H¶I
SiO2: 64,75; Al2O3: 19,87;

Fe2O3: 5,68C1 + C2: 7,36

Khu vùc dù tr÷

3

Trung S¬n

X· Trung S¬n – H. Giao Linh

- Kinh ®é: 107o 02’00”

- VÜ ®é: 16o 58’ 30”SiO2: 63,98; Al2O3: 12,4; Fe2O3: 5,6

C1 + C2: 9,20

Khu vùc dù tr÷

4

T©n An

X· Cam NghÜa – H. Cam Lé

- Kinh ®é : 106o 57’30”

- VÜ ®é: 16o 47’ 30”SiO2: 67,48- 72,88 ; Al2O3: 10,89 – 15,67 ; Fe2O3: 2,31 – 3,34.

34,3 tr. m 3 ~ 48 tr. tÊn

Khu vùc dù tr÷

5

Tµ Rïng

X· H­íng Léc – H. H­íng Ho¸

- Kinh ®é : 106o 34’27”

- VÜ ®é: 16o 50’ 10”SiO2: 57,43 ; Al2O3: 15 Fe2O3: 8,2.

- 15m, diÖn tÝch 0,55 km2, tæng tr÷ l­îng: 8,2 tr. m3

~ 14,76 tr. tÊnKhu vùc dù tr÷


6

T©n L©m

X· Cam NghÜa – H. Cam Lé

- Kinh ®é: 106o 57 30

- VÜ ®é: 16o 47’ 30”SiO2: 50,08 -75,02 ; Al2O3: 17,34 -26,52; Fe2O3: 1,37 -9,01

P: 8,4

Khu vùc dù tr÷

thõa thiªn huÕ

Sè má: 5 má tr÷ l­îng x¸c ®Þnh C+ P: 75,5 triÖu tÊn: 1 má ch­a x¸c ®Þnh

1

Long Thä

X· Thuû BiÒu – TP HuÕ.

- Kinh ®é: 1070 33’00

- VÜ ®é: 160 2623SiO2: 61 ; Al2O3: 15; Fe2O3: 5,6

3,5 ( tæng C2: 7 ®· QH th¨m dß 3,5)

Khu vùc dù tr÷

2

Phong Xu©n

X· Phong Xu©n, H. Phong §iÒn

X: 1829250; Y: 750250
54 (Tæng 68,3. ®· QH th¨m dß 14)

Khu vùc dù tr÷

3

Vinh Mü, Vinh Giang, Vinh H­ng

H. Nam §«ng

- Kinh ®é:

- VÜ ®é:


6 (Tæng P 1+ P2: 20 ®· QH th¨m dß 14)

Khu vùc dù tr÷

4

Phong Thu


Ch­a kh¶o s¸t

Khu vùc dù tr÷

5

Hoµ Mü

X· Phong Mü – H. Phong §iÒn

- Kinh ®é: - VÜ ®é:
P: 12

Khu vùc dù tr÷

Vïng NAM TRUNG Bé

Sè má: 2 má; tr÷ l­îng x¸c ®Þnh C+ P; 10,73 triÖu tÊn

Qu¶ng nam

Sè má: 2 má; tr÷ l­îng x¸c ®Þnh C+ P; 10,73 triÖu tÊn

1

An §iÒm

X· §¹i L·nh, §¹i S¬n – H. An §iÒm

- Kinh ®é : 1070 54’ 35

- VÜ ®é: 150 5044.SiO2: 58,6 – 64,5; Al2O3: 16,8 – 18,15; Fe2O3: 5,58 – 8,62

C1 + C2 : 7,764

Khu vùc dù tr÷

2

T©n §¹i

X· §¹i S¬n - H. §¹i Léc

- Kinh ®é: 1070 53’ 26

- VÜ ®é: 150 4823.SiO2: 63,4 – 68; Al2O3: 15,6 – 16,4; Fe2O3: 5,7 – 7,2

C1 + C2 : 2,97

Khu vùc dù tr÷

Vïng T©y Nguyªn

Sè má : 4 má ; tr÷ l­îng x¸c ®Þnh C+ P : 24 triÖu tÊn

gia lai

Sè má: 4 má; tr÷ l­îng x¸c ®Þnh C+ P: 24 triÖu tÊn

1

BiÓn Hå

TP Pleiku

- Kinh ®é: 1080 0030

- VÜ ®é : 140 0230.sÐt phong ho¸

P : 1,08

Khu vùc dù tr÷

2

Ry Ninh

HuyÖn Ch­ P¨h

- Kinh ®é: 10704945-10705108

- VÜ ®é: 140 0825-14010’03.SiO2: 56,37 – 66,08; Al2O3: 20,59; Fe2O3: 10,84

C1 + C2 : 3,6

Khu vùc dù tr÷

3

Ch­ A Thai (Phó ThiÖn)

x· Ch­ A Thai - HuyÖn Ayun Pa

- Kinh ®é: 1080 1650

- VÜ ®é: 130 3220.SiO2: 46,56 – 49,7;

Al2O3: 17,56 -21,63; Fe2O3: 10,549 (tæng P: 12,46 ®· QH th¨m dß 3,5)

Khu vùc dù tr÷

4

La Khª

X· Ch­ a Thai – HuyÖn Ayunpa

- Kinh ®é: 1080 1650

- VÜ ®é: 130 3220SiO2 : 58; Al2O3: 16,56 Fe2O3: 4,23

10,1 (C1 + C2: 0,6)

Khu vùc dù tr÷

Vïng ®«ng nam bé

Sè má: 7 má; tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh C+ P: 236 triÖu tÊn, 3 má ch­a x¸c ®Þnh

ninh thuËn

Sè má: 2 má; tr÷ l­îng ch­a x¸c ®Þnh

1

T©y Mü S¬n

H. Ninh S¬n

- Kinh ®é: 1080 4940

- VÜ ®é: 110 4350SiO2: 60,86; Al2O3: 18,5; Fe2O3: 8,09

Ch­a x¸c ®Þnh

Khu vùc dù tr÷

2

Xãm Dò DÜ

H. Ninh S¬n
SiO2: 73,87; Al2O3: 13,87; Fe2O3: 2,25

Ch­a x¸c ®Þnh

Khu vùc dù tr÷

B×nh ph­íc

Sè má: 6 má; tr÷ l­îng x¸c ®Þnh C+ P; 186 triÖu tÊn; 1 má ch­a x¸c ®Þnh

1

Tµ ThiÕt

X· Léc Thµnh – H. Léc Ninh

- Kinh ®é: 1060 26’ 41”

- VÜ ®é: 110 44’ 21”SiO2: 59,3; Al2O3: 20; Fe2O3: 8,1.

24 (tæng 64 ®·

QH th¨m dß 40)Khu vùc dù tr÷

2

An Phó

X· An Phó, huyện B×nh Long
SiO2: 63,57; Al2O3: 17,67; Fe2O3:

P: 132

Khu vùc dù tr÷

3

Suèi §«i

X· An Phó – H. B×nh Long

- Kinh ®é: ; - VÜ ®é:

SiO2: 69,48; Al2O3:14,38; Fe2O3: 4,46

P: 30

Khu vùc dù tr÷

4

Bµu N¸t

Léc NinhCh­a kh¶o s¸t

Khu vùc dù tr÷

T©y ninh

Sè má: 1 má; tr÷ l­îng x¸c ®Þnh P: 50 triÖu tÊn

1

BÕn C¸t

HuyÖn BÕn C¸t

-

SiO2 : 64 – 76 ; Al2O3 : 13 – 15,7; Fe2O3: 2,5 – 5,6

P : 50

Khu vùc dù tr÷

Vïng ®B s cöu long

Sè má: 3 má; tr÷ l­îng x¸c ®Þnh P: 102 triÖu tÊn; 1 má ch­a x¸c ®Þnh

Kiªn Giang

Sè má: 3 má; tr÷ l­îng x¸c ®Þnh P: 102 triÖu tÊn

1

B×nh TrÞ

X· B×nh An, H. Kiªn L­¬ng

- Kinh ®é: 104°37’03”;

- VÜ ®é: 10°12’35”SiO2: 64,27; Al2O3: 15,04;

Fe2O3: 6,8; SO3: 0,1542 (tæng P: 60 ®· QH

th¨m dß 18)Khu vùc dù tr÷

(mét phÇn)2

Hßn Ch«ng

X· B×nh An, H. Kiªn L­¬ng

-


SiO2: 60,88; Al2O3: 18,32;

Fe2O3: 5,78P: 60

Khu vùc dù tr÷

3

Cê Tr¾ng

X· Hoµ §iÒn, H. Kiªn L­¬ng

- Kinh ®é: 1040 34’24

- VÜ ®é: 100 1705SiO2 : 58 – 70; Al2O3 : 12 – 20; Fe2O3: 2,6 – 10

Ch­a kh¶o s¸t

Khu vùc dù tr÷

Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương