UỶ ban nhân dân huyện núi thàNHtải về 23.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích23.58 Kb.
#19667

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NÚI THÀNH

Số: 373/TB-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập ­- Tự do - Hạnh phúc

Núi Thành, ngày 17 tháng 10 năm 2014THÔNG BÁO


Kết luận họp giao ban công tác bồi thường GPMB dự án Đường cao tốc

Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành.

Ngày 15/10/2014, Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành tổ chức họp giao ban công tác bồi thường GPMB dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành. Đồng chí Nguyễn Văn Mau, Phó Chủ tịch UBND huyện Chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội Quy tắc và Xây dựng công trình công cộng, Văn phòng HĐND và UBND huyện (vắng Phòng Kinh tế và Hạ tầng); Đại diện lãnh đạo UBND và Cán bộ Địa chính - Xây dựng các xã: Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Hiệp, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Nghĩa; Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Nam; Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai và Trung tâm Bồi thường và Giải phóng mặt bằng thuộc Công ty.

Sau khi nghe các Đơn vị thực hiện bồi thường báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành; các ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu dự họp, Đ/c Nguyễn Văn Mau kết luận:

1. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành trong thời gian qua tiến độ rất chậm, công tác xây dựng Khu TĐC và nghĩa địa đến nay vẫn chưa hoàn thành để giao đất cho các hộ nhân dân tái định cư, cải táng mồ mả và sớm ổn định cuộc sống. Để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường GPMB và hoàn thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh, yêu cầu các Đơn vị thực hiện bồi thường, UBND các xã, các cơ quan, đơn vị liên quan xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác quý 4/2014, tăng cường công tác phối hợp, tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường GPMB, đảm bảo cơ bản hoàn thành trong năm 2014.

2. Yêu cầu các Đơn vị thực hiện bồi thường, UBND các xã, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện, nghiên cứu các nội dung tại Công văn số 3683/UBND-KTN ngày 10/9/2014 và số 4245/UBND-KTN ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam, các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn tại các Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chỉnh phủ để thực hiện theo đúng quy định.

3. Đối với các Đơn vị thực hiện bồi thường:

- Yêu cầu Trung tâm Bồi thường GPMB (Kỳ Hà Chu Lai) khẩn trương hoàn thành công tác kiểm kê đối với 08 hộ nhân dân còn lại.

- Các Đơn vị thực hiện bồi thường đẩy nhanh tiến độ lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình phê duyệt; kịp thời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ nhân dân theo kinh phí đã được phân bổ, đảm bảo giải ngân hết vốn trong tháng 10/2014.

- Phối hợp UBND các xã rà soát những tồn tại, vướng mắc, tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND huyện họp giải quyết các vướng mắc theo từng chuyên đề để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường GPMB trong thời gian tới.

- Công tác bồi thường GPMB ưu tiên khớp nối các đoạn tuyến, đảm bảo chiều dài và liên tục để bàn giao thi công, tránh việc bàn giao mặt bằng kiểu da beo; phối hợp với Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban quản lý dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xác định các tuyến đường công vụ, ưu tiên thực hiện GPMB trước nhằm kịp thời phục vụ công tác thi công.

- Phối hợp với các Đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế dự toán di dời, đôn đốc các Đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật khẩn trương di dời và bàn giao mặt bằng thi công.

- Chấp hành nghiêm việc báo cáo tiến độ thực hiện GPMB cho UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện và các ngành liên quan theo định kỳ, gửi hồ sơ lưu trữ, trích nộp kinh phí cho Ban chỉ đạo công tác GPMB, Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định.

4. Đối với công tác xây dựng Khu TĐC và cải táng mồ mả:

- Về tái định cư: Đơn vị thực hiện bồi thường phối hợp UBND các xã xác định chính xác số hộ TĐC, thống nhất vị trí đầu tư xây dựng Khu TĐC và khẩn trương đầu tư xây dựng để kịp thời bố trí đất TĐC cho các hộ bị giải tỏa. Đối với các trường hợp nhận suất đầu tư hạ tầng, khẩn trương lập phương án trình phê duyệt và chi trả tiền để các hộ sớm tự tìm nơi ở mới và bàn giao mặt bằng thi công; nếu địa phương có quỹ đất và các hộ có nhu cầu đất ở thì UBND các xã xem xét giao đất và thu tiền sử dụng đất theo quy định. Đối với các trường hợp đăng ký nhận đất thô, yêu cầu Đơn vị thực hiện bồi thường phối hợp UBND xã khảo sát vị trí cụ thể, lập đầy đủ thủ tục và giao đất theo quy định.

- Về cải táng mồ mả: Yêu cầu Đơn vị thực hiện bồi thường phối hợp các địa phương khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để đầu tư xây dựng các khu cải táng; ưu tiên san ủi mặt bằng cho các vị trí đã hoàn chỉnh hồ sơ, tiến hành phân lô và giao đất cho các hộ nhân dân để cải táng.

5. Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định phương án) đẩy nhanh công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ để trình UBND huyện phê duyệt; bố trí cán bộ đảm bảo thực hiện công tác thu hồi đất kịp thời; hướng dẫn UBND các xã, các Đơn vị thực hiện bồi thường lập thủ tục thu hồi đất theo đúng quy trình, quy định của Luật Đất đai năm 2013; tiếp tục nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về thực hiện các chế độ, chính sách liên quan để hướng dẫn cho các Đơn vị thực hiện bồi thường và các địa phương thực hiện đúng quy định.

6. Đề nghị Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam bố trí vốn kịp thời và đầy đủ; phối hợp với địa phương xác định các đoạn tuyến ưu tiên thi công để tập trung công tác bồi thường GPMB và bàn giao thi công; sớm xây dựng giá thay thế để Đơn vị thực hiện bồi thường căn cứ áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình phê duyệt và chi trả tiền để bàn giao mặt bằng thi công kịp tiến độ.

Trên đây là ý kiến kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Mau tại cuộc họp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã liên quan triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:


- UBND tỉnh (B/c);

- TT TV Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan liên quan của huyện;

- UBND các xã liên quan;

- VEC, BQL Dự án đường cao tốc ĐN-QN;

- TT PTQĐ tỉnh Quảng Nam;

- TT BTGPMB (Kỳ Hà Chu Lai);- Lưu: VT-UBND, Đăng cổng TTĐT.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Trần Lê HùngКаталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 23.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương