THỦ TƯỚng chính phủ


§ång Nai, Bµ RÞa – Vòng Tµutải về 3.62 Mb.
trang14/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.62 Mb.
#97
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
§ång Nai, Bµ RÞa – Vòng Tµu: c¸c má phô gia xi m¨ng t¹i §ång Nai, Bµ RÞa – Vòng Tµu sÏ quy ho¹ch khai th¸c ®Ó cung cÊp vµ ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c tr¹m nghiÒn trong tØnh, TP Hå ChÝ Minh vµ c¸c nhµ m¸y xi m¨ng, tr¹m nghiÒn t¹i c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long. Quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c c¸c má phô gia t¹i hai tØnh §ång Nai vµ Bµ RÞa – Vòng Tµu tõ nay ®Õn n¨m 2020 nh­ sau:

Tæng céng

18.210
96,7

-

0

0

42

6,5

TP Hå ChÝ Minh

5800
31,6

Tæng nhu cÇu tr÷ l­îng phô gia xi m¨ng cho c¸c tr¹m nghiÒn xi m¨ng t¹i §ång Nai, Bµ RÞa – Vòng Tµu, TP Hå ChÝ Minh vµ c¸c nhµ m¸y xi m¨ng, tr¹m nghiÒn t¹i c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long giai ®o¹n 2006 – 2010 lµ 90,2 triÖu tÊn; giai ®o¹n 2011 – 2020 lµ 6,5 triÖu tÊn. Tæng céng 2006 – 2020 lµ 96,7 triÖu tÊn. Nguån phô gia ®­îc cung cÊp chñ yÕu tõ c¸c tØnh §ång Nai, Bµ RÞa – Vòng Tµu cho nhu cÇu trªn.

1. C¸c má phô gia ®· ®­îc cÊp phÐp khai th¸c nh­ sau:

a. T¹i §ång Nai:

+ Puzolan T©n An, huyÖn VÜnh An: 3,7 triÖu tÊn; cßn l¹i 3 triÖu tÊn.

+ Puzolan VÜnh T©n huyÖn VÜnh Cöu : 8,5 triÖu tÊn.

+ Bazan Tr¶ng Bom, x· S«ng Ch©u, H. Thèng NhÊt: 3 tr. t (cßn l¹i 2 tr. t) b. T¹i Bµ RÞa – Vòng Tµu:

+ Puzolan Giao Ninh, x· B×nh Trung, H. Ch©u §øc: 15,5 triÖu tÊn.


78

Tr¹m nghiÒn

B×nh Ph­­íc 11.000

03....07

5,4

79

Tr¹m nghiÒn

T©y Ninh


500

04....08

2,7

80

Tr¹m nghiÒn

Chinfon - 2800

04....07

4,5

81

Tr¹m nghiÒn

Th¨ng Long 11.100

03..08

6

82

Tr¹m nghiÒn

Th¨ng Long 21.200

10....20

6,5

83

Tr¹m nghiÒn

H¹ Long 11.200

03...08

6,5

§ång Nai

4500
25

+ Puzolan Gia Quy, H. Long §Êt: 7,5 triÖu tÊn.

+ Puzolan Nói Th¬m, X. Long T©n, H. Long §Êt: 6 tr. tÊn (cßn l¹i 3,6 tr. t).

+ Puzolan Long Ph­íc, TX. Bµ RÞa: 11,4 triÖu tÊn (cßn l¹i 8,4 triÖu tÊn).
Tæng tr÷ l­îng puzolan ®· ®­îc cÊp phÐp khai th¸c t¹i hai tØnh cßn l¹i 48,5 triÖu tÊn. Tr÷ l­îng cÇn quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c tõ nay ®Õn n¨m 2020 lµ 48,5 triÖu tÊn.
2. Quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c:

a.T¹i Bµ RÞa – Vòng Tµu:

+ Nói L¸, x· Ph­íc T©n, H. Xuyªn Méc (To¹ ®é VN 2000: X: 1166.956; 1167.199; 1166.588; 1166.328; Y: 458.883; 459.286; 459.647; 459.236)

+ Nói Sß (§åi N­íc NhÜ), H. Ch©u §øc (To¹ ®é VN 2000: X: 1172203; 1172231; 1171431; 1171431; Y: 751354; 752229; 752228; 751353)


84

Tr¹m nghiÒn

C«ng Thanh 1900

06...08

5

85

Tr¹m nghiÒn

C«ng Thanh 23600

06...08

20

Bµ RÞa – Vòng Tµu

1.200
6,5

86

Tr¹m nghiÒn

CÈm Ph¶


1.200

03...08

6,5

Long An

800

08…09

4,5

QH th¨m dß: 34,5 ha

-

QH khai th¸c

-

QH th¨m dß: 70 ha

-

QH khai th¸c

-

87

Tr¹m nghiÒn

Luksvaxi d/c 4800

08…09

4,5

+ Puzolan Giao Ninh, X· B×nh Trung, H. Ch©u §øc - Bµ RÞa – Vòng Tµu.

X: 1175000; 1175000; 1174650; 1173850; 1173850; Y: 75100; 751400; 751680; 751680; 751000. Tr÷ l­îng má lµ 27,77 triÖu tÊn; ®· cÊp khai th¸c 15,5 triÖu tÊn; cßnl¹i 12,2 triÖu tÊn). Quy ho¹ch khai th¸c 6,5 triÖu tÊn (cßn l¹i 5,7 triÖu tÊn).Má ®· ®­îc

th¨m dß


-

-

6,5

Kiªn Giang

5910
29,1


b. T¹i §ång Nai:

+ Puzolan VÜnh T©n, huyÖn VÜnh Cöu. Tr÷ l­îng má 55,1 triÖu tÊn; ®· cÊp khai th¸c 8,5 triÖu tÊn; cßn l¹i 46,6 triÖu tÊn. Quy ho¹ch khai th¸c: 42,5 triÖu tÊn (cßn l¹i 4,1 triÖu tÊn).

Má ®· ®­îc

th¨m dß


-

42

-

88

Hµ Tiªn 1+ 2

1500
8

89

Hµ Tiªn 2-2

1400

04...08

7,6

90

Holcim

1760
11

91

Hµ Tiªn - K.G

450

05....07

2.5

Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương