Tổ chức của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 30.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích30.02 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 658/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 05 tháng 4 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

tổ chức của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BNV-BNN ngày 27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tại Tờ trình số 374/TTr-BQLVQG ngày 26/12/2011 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 348/TTr-SNV ngày 28/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

(Ban hành kèm theo Quyết định số 658/QĐ-UBND

ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (dưới đây gọi tắt là Hạt) là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (dưới đây gọi tắt là Ban Quản lý Vườn), có chức năng bảo vệ và phát triển rừng tại khu rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

2. Hạt chịu sự quản lý về chuyên môn nghiệp vụ, trang thiết bị chuyên ngành của Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

3. Hạt có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.


Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Điều 2. Hạt có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức bảo vệ tài nguyên rừng, chống chặt phá rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, trừ sâu bệnh hại rừng trong lâm phần Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

2. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về rừng theo quy định của pháp luật.

3. Phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ và phát triển rừng, tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ rừng.

4. Tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Tổ Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng, các Trạm Kiểm lâm cửa rừng.

5. Tổ chức tuần tra truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép; tổ chức lực lượng chủ động thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong lâm phần thuộc Vườn Quốc gia Bù Gia Mập; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương các xã vùng đệm, Hạt kiểm lâm huyện Bù Gia Mập, các chủ rừng giáp ranh, các đơn vị vũ trang trên địa bàn tiến hành thực hiện kế hoạch tuần tra, truy quét, ngăn chặn nạn khai thác lâm sản, săn bắt động vật rừng, chữa cháy rừng trong lâm phần thuộc Vườn Quốc gia Bù Gia Mập và các lâm phần của các đơn vị bạn giáp ranh khi có yêu cầu.

6. Quản lý tổ chức, biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức của đơn vị theo quy định của pháp luật.

7. Chấp hành chế độ báo cáo thống kê và thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Ban Quản lý Vườn; các sở, ban, ngành có liên quan và Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

8. Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển rừng trong phạm vi Vườn Quốc gia Bù Gia Mập theo sự phân công của các cấp có thẩm quyền.

9. Quản lý và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã được cấp theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập giao theo quy định của pháp luật.
Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Hạt:

Hạt do Hạt trưởng điều hành và có từ một (01) đến hai (02) Phó Hạt trưởng giúp Hạt trưởng. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn do Giám đốc Ban Quản lý Vườn kiêm nhiệm. Chức vụ Hạt trưởng do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm; chức vụ Phó Hạt trưởng do Hạt trưởng đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm.

2. Bộ máy giúp việc của Hạt gồm các bộ phận như sau:

a) Hành chính, tổng hợp;

b) Quản lý Bảo vệ rừng và phòng trừ sâu bệnh hại rừng;

c) Thanh tra, pháp chế;

d) Tổ Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng;

đ) Trạm Kiểm lâm cửa rừng.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh Trưởng, Phó các bộ phận giúp việc của Hạt do Hạt trưởng quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Biên chế: Biên chế của Hạt thuộc biên chế hành chính nhà nước tính chung trong tổng mức biên chế lực lượng kiểm lâm của tỉnh do UBND tỉnh giao hàng năm.

Điều 4. Chế độ làm việc

1. Hạt làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Hạt trưởng quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, là người chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ hoạt động của Hạt trước UBND tỉnh và trước pháp luật. Khi Hạt trưởng vắng mặt, một Phó Hạt trưởng được ủy quyền điều hành các hoạt động của Hạt. Các Phó Hạt trưởng giúp việc Hạt trưởng được Hạt trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác. Phó Hạt trưởng chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng, đồng thời cùng Hạt trưởng liên đới chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên và pháp luật về lĩnh vực công việc được phân công phụ trách.

2. Để tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đã được quy định, Hạt trưởng có trách nhiệm ban hành quy chế làm việc cụ thể của Hạt, xây dựng nội quy cơ quan gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị theo quy định của pháp luật.

3. Hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, năm Hạt trưởng có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của Hạt lên UBND tỉnh, Ban Quản lý Vườn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các cơ quan có liên quan, đồng thời đề xuất kiến nghị với các cấp chính quyền để cùng nhau giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác được giao.


Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 5. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập có trách nhiệm tổ chức triển khai Quy định này đến toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương