S¸ch míi sè 09/2012tải về 0.73 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích0.73 Mb.
#9567
  1   2   3   4   5   6

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 09/2012


S¸ch míi sè 09/2012


ChÝnh trÞ

Beyon the Number: Understanding Institutions for Monitoring Poverty Reduction Strategies . - Washington, DC : The World Bank, 2006 . - 230 p.

Ký hiÖu kho : LSS0902668/ TVKHXHHCM / Mfn: 99045

Tõ kho¸ : Phóc lîi x· héi; DÞch vô x· héi; NghÌo ®ãi;

Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; ChÝnh s¸ch gi¶m nghÌo;

N­íc ®ang ph¸t triÓn
China Urbanizes: Consequences, Strategies and Policies / Tony Saich, Shahid Yusuf . - Washington, DC : The World Bank, 2008 . - 213 p.

Ký hiÖu kho : LSS0902649/ TVKHXHHCM / Mfn: 99006

Tõ kho¸ : §« thÞ; Ph¸t triÓn ®« thÞ; Qu¶n lÝ ®« thÞ;

Qui ho¹ch ®« thÞ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Trung Quèc


China, the United States, and Southeast Asia/ Evelyn Goh . - Lond. : Routledge, 2008 . - 206 p.

Ký hiÖu kho : LSS0902632/ TVKHXHHCM / Mfn: 99032

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Trung Quèc; Mü; §«ng Nam ¸


East Asian visions: Perspectives on Economic Development / Indermit Gill, Yukon Huang, Homi Kharas ed. . - Singapore : The Institute of policy studies, 2007 . - 358 p.

Ký hiÖu kho : LSS0902666/ TVKHXHHCM / Mfn: 99041

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng; Hîp t¸c kinh tÕ;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Quan hÖ kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Bµi viÕt
How Universities Promote Economic Growth/ Shahid Yusuf, Kaoru Nabeshima ed. . - Washington, DC : The World Bank, 2007 . - 286 p.

Ký hiÖu kho : LSS0902583/ TVKHXHHCM / Mfn: 99043

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc ®¹i häc; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn con ng­êi; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc;

Xu h­íng ph¸t triÓn
Language, Symbols, and the Media/ Robert E. Denton . - Lond. : Transaction, 2007 . - 226 p.

Ký hiÖu kho : LSS0902631/ TVKHXHHCM / Mfn: 99033

Tõ kho¸ : Khñng bè; Chñ nghÜa khñng bè;

§êi sèng chÝnh trÞ; §êi sèng x· héi; Mü


The Power of Ideas: Intellectual Input and Political Change in East and Southeast/ Claudia Derichs, Thomas Heber ed. . - [s.l.]: Nordic Institute of Asian Studies, 2006 . - 320 p.

Ký hiÖu kho : LSS0902624/ TVKHXHHCM / Mfn: 99037

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T­ t­ëng chÝnh trÞ;

BiÕn ®æi chÝnh trÞ; §«ng ¸; §«ng Nam ¸


Twentieth Century Political Theory/ Stephen Eric Bronner ed. . - 2nd ed. . - N.Y. : Routledge, 2006 . - 477 p.

Ký hiÖu kho : LSS0902603/ TVKHXHHCM / Mfn: 98998

Tõ kho¸ : LÝ luËn chÝnh trÞ; Quan ®iÓm chÝnh trÞ;

Quan hÖ chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ;

ThÕ kØ 20; ThÕ giíi
ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai vµ v¨n ho¸ téc ng­êi: Nghiªn cøu tr­êng hîp t¹i §¨k L¾c / Mai Thanh S¬n . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 72 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2047, VL 2048/ VCONNGUOI / Mfn: 98635

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai;

V¨n ho¸ téc ng­êi; TØnh §¨k L¾c; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai vµ v¨n ho¸ téc ng­êi: Nghiªn cøu tr­êng hîp t¹i SãcTr¨ng/ Mai Thanh S¬n, Vâ Mai Ph­¬ng . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2045, VL 2046/ VCONNGUOI / Mfn: 98636

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TØnh Sãc Tr¨ng; ViÖt Nam
§¸p lêi s«ng nói: LÞch sö b»ng h×nh ¶nh 80 n¨m (1931-2011). Phong trµo thanh niªn vµ ho¹t ®éng ®oµn thanh niªn Sµi Gßn - Gia §Þnh thµnh phè Hå ChÝ Minh / NguyÔn ThÕ TruËt ch.b.; §øc ThiÖn b.t. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 508 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100686/ TVKHXHHCM / Mfn: 98944

Tõ kho¸ : Thanh niªn; Ho¹t ®éng thanh niªn;

Phong trµo thanh niªn; S¸ch ¶nh;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam

§ång chÝ Tr­êng Chinh = Comrade Truong Chinh / Th«ng tÊn x· ViÖt Nam .- H. : Th«ng tÊn, 2007 . - 201 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1341/ BTDTHVN / Mfn: 98821

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Nhµ v¨n ho¸;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Tr­êng Chinh; ViÖt Nam


Khi rång muèn thøc dËy: Loay hoay víi m« h×nh kinh tÕ sau §æi míi / Ph¹m §ç ChÝ ch.b. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2014/ VCONNGUOI / Mfn: 98616

LSS1100591, LSS1100590/TVKHXHHCM/ Mfn: 98895Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«;

M« h×nh kinh tÕ; T¸i cÊu tróc kinh tÕ; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2010: Nh×n l¹i m« h×nh t¨ng tr­ëng giai ®o¹n 2001 - 2010 / NguyÔn KÕ TuÊn ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2011 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100618, LSS1100617/TVKHXHHCM/ Mfn: 98934

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; LÞch sö kinh tÕ;

M« h×nh kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

2001-2010; 2011-2020; ViÖt Nam
Kû yÕu §¹i héi ®¹i biÓu c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam tØnh S¬n La lÇn thø nhÊt/ TØnh ñy - Héi ®ång Nh©n d©n - ñy ban Nh©n d©n - ñy ban MÆt trËn Tæ quèc tØnh S¬n La . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 150 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2004/ VCONNGUOI / Mfn: 98604

Tõ kho¸ : D©n téc; D©n téc thiÓu sè; C«ng t¸c d©n téc;

§oµn kÕt d©n téc; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§¹i héi; KØ yÕu; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
Kû yÕu §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng bé: Khèi LÇn thø VI nhiÖm kú 2005-2010 / §¶ng bé Khèi c¬ quan Khoa gi¸o Trung ­¬ng . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2006 . - 232 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2006/ VCONNGUOI / Mfn: 98613

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé khèi; §¹i héi §¶ng bé;

§¹i héi lÇn 6; 2005-2010; KØ yÕu; ViÖt Nam


Quan ®iÓm cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vÒ v¨n ho¸, v¨n nghÖ - Nh÷ng mèc ph¸t triÓn/ §inh Xu©n Dòng ch.b.; NguyÔn Xu©n §øc, NguyÔn Quang §iÒn b.s.- H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100515, LSS1100514, LSS1100223,

LSS1100224/ TVKHXHHCM / Mfn: 98954Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; V¨n ho¸;

V¨n nghÖ; NghÞ quyÕt; ViÖt Nam
Qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn: B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam 2010 . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 169 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2021/ VCONNGUOI / Mfn: 98623

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn;

Qu¶n lÝ ®Êt ®ai; Qu¶n lÝ rõng; Tµi nguyªn n­íc;

Tµi nguyªn kho¸ng s¶n; Tµi nguyªn biÓn;

ChÝnh s¸ch qu¶n lÝ; C¬ chÕ qu¶n lÝ; ViÖt Nam


Tµi liÖu tham kh¶o phôc vô nghiªn cøu c¸c v¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø XI cña §¶ng/ Ban Tuyªn gi¸o Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100633/ TVKHXHHCM / Mfn: 98910

Tõ kho¸ : §¶ng Céng S¶n; §¹i héi §¶ng;

V¨n kiÖn; §¹i héi 11; ViÖt Nam


TiÕp cËn vµ lång ghÐp vÒ ch¨m sãc ph¸t triÓn trÎ th¬ t¹i vïng d©n téc miÒn nói: Bµi häc kinh nghiÖm / Chantal Rodier . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 99 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1318/ BTDTHVN / Mfn: 98808

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; Ch¨m sãc trÎ em; Ph¸t triÓn trÎ em;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


V¨n kiÖn §¶ng vÒ An sinh x· héi. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1999/ VCONNGUOI / Mfn: 98599

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; ChÝnh s¸ch x· héi;

V¨n kiÖn §¶ng; An sinh x· héi; ViÖt Nam


V¨n kiÖn §¶ng vÒ lao ®éng, viÖc lµm. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia- Sù thËt, 2011 . - 478 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2040/ VCONNGUOI / Mfn: 98632

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng;

Lao ®éng; ViÖc lµm; ViÖt Nam


X©y dùng vµ ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam phôc vô sù nghiÖp chÊn h­ng ®Êt n­íc/ NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100700/ TVKHXHHCM / Mfn: 98937

Tõ kho¸ : TÇng líp trÝ thøc; Nguån lùc trÝ tuÖ; ViÖt Nam

Chñ nghÜa m¸c lªnin

§­êng B¸c Hå ®i cøu n­íc/ Tr×nh Quang Phó t.ch., b.s. . - H. : Gi¸o dôc, 2011 . 359 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100706/ TVKHXHHCM / Mfn: 98948

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng;

HiÖn ®¹i; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ t«n gi¸o vµ sù vËn dông ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn §øc L÷ . - H. : ChÝnh trÞ hµnh chÝnh, 2009 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3437, Vv 3453/ VTONGIAO / Mfn: 98682

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; T­ t­ëng t«n gi¸o;

C«ng t¸c t«n gi¸o; ViÖt Nam


D©n téc häc
Beyond Chinatown: New Chinese Migration and the Global Expansion of China/ Mette Thuno . - China : Nordic Institute of Asian Countries, 2007 . - 281 p.

Ký hiÖu kho : LSS0902663/ TVKHXHHCM / Mfn: 99020

Tõ kho¸ : Ng­êi Hoa; Céng ®ång ng­êi Hoa;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; ThÕ giíi


The Wonderful World of Korean Food. - [s.l.]: Korea National Tourism Organization, 2007 . - 38 p.

Ký hiÖu kho : LSS0900370/ TVKHXHHCM / Mfn: 98982

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; LÔ héi Èm thùc;

Mãn ¨n; Nhµ hµng; Hµn Quèc


Wandering through Vietnamese Culture/ H÷u Ngäc . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 1123 p.

Ký hiÖu kho : LSS0901021/ TVKHXHHCM / Mfn: 98984

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; B¶n s¾c v¨n ho¸;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ x· héi;

V¨n häc nghÖ thuËt; TÝn ng­ìng; ViÖt Nam
An Giang ®«i nÐt v¨n ho¸ ®Æc tr­ng b¸n s¬n ®Þa/ NguyÔn H÷u HiÖp ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3364/ VTONGIAO / Mfn: 98648

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ t©m linh;

V¨n häc nghÖ thuËt; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

TØnh An Giang; ViÖt Nam
B¶o vÖ di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ. T. 1 / Côc Di s¶n V¨n ho¸ . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1321, VL 1419/ BTDTHVN / Mfn: 98810

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

B¶o tån v¨n ho¸; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai vµ v¨n ho¸ téc ng­êi: Nghiªn cøu tr­êng hîp t¹i §¨k L¾c / Mai Thanh S¬n . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 72 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2047, VL 2048/ VCONNGUOI / Mfn: 98635

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai;

V¨n ho¸ téc ng­êi; TØnh §¨k L¾c; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai vµ v¨n ho¸ téc ng­êi: Nghiªn cøu tr­êng hîp t¹i SãcTr¨ng/ Mai Thanh S¬n, Vâ Mai Ph­¬ng . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2045, VL 2046/ VCONNGUOI / Mfn: 98636

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TØnh Sãc Tr¨ng; ViÖt Nam
Chóng t«i ¨n rõng...” Georges Condominas ë ViÖt Nam: Cuèn s¸ch ®­îc xuÊt b¶n nh©n tr­ng bµy “Chóng t«i ¨n rõng...” Georges Condominas ë Sar Luk tõ ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2007 ®Õn ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2008 ë B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 149 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1338, VL 1339, VL 1340/ BTDTHVN / Mfn: 98820

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

Tµi liÖu ®iÒn d·; D©n téc Mn«ng; ViÖt Nam


C«ng cô thñ c«ng truyÒn thèng ®¸nh b¾t thñy h¶i s¶n cña ng­êi Ninh B×nh/ Mai §øc H¹nh, §ç ThÞ B¶y ch.b. . - H. : KHXH , 2010 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3378/ VTONGIAO / Mfn: 98660

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ; Thñ c«ng truyÒn thèng;

C«ng cô thñ c«ng; §¸nh b¾t thñy h¶i s¶n;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
C¬ së tÝn ng­ìng vµ lÔ héi truyÒn thèng ë Biªn Hoµ/ Phan §×nh Dòng . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5628/ BTDTHVN / Mfn: 98881

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi; Ng­êi ViÖt;

Ng­êi Hoa; Thµnh phè Biªn Hßa; TØnh §ång Nai;

ViÖt Nam
D©n ca Cao Lan ë B¾c Giang/ Ng« V¨n Trô ch.b.; NguyÔn Thu Minh, TrÇn V¨n L¹ng, NguyÔn H÷u Tùu b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 436 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5615/ BTDTHVN / Mfn: 98868

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

TÝn ng­ìng; V¨n häc d©n gian; D©n ca;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n téc Cao Lan;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


D©n téc L« L« ë ViÖt Nam/ Khæng DiÔn, TrÇn B×nh ch.b. . - H. : Th«ng tÊn, 2007 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1320/ BTDTHVN / Mfn: 98809

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc thiÓu sè; D©n téc L« L«;

ViÖt Nam
Di s¶n v¨n ho¸ v¨n nghÖ d©n gian Héi An/ TrÇn V¨n An . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100876/ TVKHXHHCM / Mfn: 98978

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


§¸m c­íi ng­êi Gi¸y/ SÇn Ch¸ng . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 577 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33142/ VVANHOC / Mfn: 98728

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

D©n téc Gi¸y; ViÖt Nam


§an Ph­îng ngh×n x­a/ Minh Nh­¬ng, TrÇn Ngäc TuÊn . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5579/ BTDTHVN / Mfn: 98832

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt thÓ; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch lÞch sö; LÔ héi;

HuyÖn §an Ph­îng; Hµ Néi; ViÖt Nam
§Êt Phó trêi Yªn/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 566 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100835/ TVKHXHHCM / Mfn: 98958

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
§Þa chÝ lµng §øc Phæ/ §Æng ThÞ Kim Liªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100834/ TVKHXHHCM / Mfn: 98963

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; LÔ héi; V¨n ho¸ d©n gian; Èm thùc;

Lµng §øc Phæ; X· §øc Minh; Thµnh phè §ång Híi;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ x· §¹i Th¾ng/ Bïi V¨n Tam, NguyÔn V¨n Nhiªn kh¶o cøu, b.s.. - H. : KHXH, 2011 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100831/ TVKHXHHCM / Mfn: 98911

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o;

NghÒ truyÒn thèng; V¨n ho¸ x· héi; X· §¹i Th¾ng;

HuyÖn Vô B¶n; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
§êi sèng t«n gi¸o ë ViÖt Nam vµ Trung Quèc/ ViÖn Nghiªn cøu T«n gi¸o . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 811 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2445/ VCONNGUOI / Mfn: 98606

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; §êi sèng t«n gi¸o;

Sinh ho¹t t«n gi¸o; ViÖt Nam; Trung Quèc


§êi sèng tÝn ng­ìng cña ng­êi Tµy ven biªn giíi H¹ Lang, Cao B»ng/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5627/ BTDTHVN / Mfn: 98880

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tinh thÇn;

TÝn ng­ìng; D©n téc Tµy; Biªn giíi H¹ Lang;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Èm thùc vïng ven biÓn Qu¶ng B×nh: Tr­íc n¨m 1945 / TrÇn Hoµng . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 154 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100846/ TVKHXHHCM / Mfn: 98889

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; §êi sèng x· héi;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


Gèm sµnh n©u ë Phï L·ng/ Tr­¬ng Minh H»ng . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 309 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100761/ TVKHXHHCM / Mfn: 98923

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng; Gèm sµnh n©u; Lµng nghÒ;

Lµng nghÒ Phï L·ng; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


H¶i Phßng - Thµnh hoµng vµ lÔ phÈm/ Ng« §¨ng Lîi . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5581/ BTDTHVN / Mfn: 98834

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÞch sö v¨n ho¸;

TÝn ng­ìng d©n gian; Thµnh hoµng;

Thê cóng; LÔ phÈm; H¶i Phßng; ViÖt Nam
Hµnh tr×nh ®i t×m vÝa cña Pùt Ng¹n/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100783/ TVKHXHHCM / Mfn: 98977

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ t©m linh;

TÝn ng­ìng d©n gian; LÔ t×m vÝa; NghÖ thuËt d©n gian;

D©n téc Ng¹n; D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Héi lµng Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 1 / Lª Trung Vò ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 607 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100848/ TVKHXHHCM / Mfn: 98960

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Héi lµng;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam

Héi lµng Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 2 / Lª Trung Vò ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 626 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100849/ TVKHXHHCM / Mfn: 98981

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Héi lµng; Héi ®×nh;

Héi ®Òn; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Héi lµng Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 3 / Lª Trung Vò ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 617 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100860/ TVKHXHHCM / Mfn: 98966

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Héi lµng;

Héi ®×nh; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 1 : C¸c huyÖn Hoµng Long, Thanh Tr× vµ mét sè vïng l©n cËn / Tr­¬ng Sü Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 736 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3448/ VTONGIAO / Mfn: 98708

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Hoµng Long;

HuyÖn Thanh Tr×; Hµ Néi; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 2 : C¸c huyÖn Tõ Liªm, Gia L©m, §«ng Anh vµ Sãc S¬n / Tr­¬ng Sü Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 767 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3449/ VTONGIAO / Mfn: 98707

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Tõ Liªm; HuyÖn Gia L©m;

HuyÖn §«ng Anh; HuyÖn Sãc S¬n; ViÖt Nam


Kh¶o cøu vÒ lÔ héi h¸t dËm “QuyÓn S¬n”/ Lª H÷u B¸ch ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 522 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3383/ VTONGIAO / Mfn: 98656

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; LÔ héi h¸t dËm; QuyÓn s¬n;

HuyÖn Kim B¶ng; TØnh Hµ Nam; ViÖt Nam
Kho¸n ®Þnh - h­¬ng ­íc vµ nÕp sèng v¨n ho¸ lµng xø HuÕ thÕ kû XVII - ®Çu thÕ kû XX/ Lª NguyÔn L­u . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100878/ TVKHXHHCM / Mfn: 98922

Tõ kho¸ : §êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn;

Kho¸n ­íc; Kho¸n ®Þnh; H­¬ng ­íc;

ThÕ kØ 17-20; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
Lµng §a Sü sù tÝch vµ truyÒn th«ng v¨n ho¸ d©n gian/ Hoµng ThÕ X­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3422/ VTONGIAO / Mfn: 98667

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di tÝch lÞch sö; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

Lµng §a Sü; Hµ Néi; ViÖt Nam
Lµng nghÒ truyÒn thèng Qu¶ng TrÞ/ Y Thi ch.b.; Thuý S©m, Thuú Liªn, Lª Thanh Tïng b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5583/ BTDTHVN / Mfn: 98836

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

LÞch sö v¨n ho¸; TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam


Lµng nghÒ vµ nh÷ng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng ë B¾c Giang/ NguyÔn Thu Minh, TrÇn V¨n L¹ng ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3382/ VTONGIAO / Mfn: 98652

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Lµng nghÒ;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam
Lµng Phó Léc x­a vµ nay: Biªn kh¶o / NguyÔn ViÕt Trung . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100822/ TVKHXHHCM / Mfn: 98904

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch lÞch sö;

LÔ héi; NghÒ truyÒn thèng; V¨n nghÖ d©n gian;

Èm thùc; Lµng Phó Léc; TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam
Lµng ViÖt: §èi diÖn t­¬ng lai - Håi sinh qu¸ khø / John Kleinen . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2007 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1305, VL 1306, VL 1319,

VL 1408/ BTDTHVN / Mfn: 98802Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ nghi;

§êi sèng tinh thÇn; Lµng; ViÖt Nam


Lµng x· tØnh B¾c Ninh. T. 1 / NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 659 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100804/ TVKHXHHCM / Mfn: 98925

Tõ kho¸ : §Þa lý; §Þa danh; §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng x· héi;

Lµng; X·; HuyÖn; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


LÔ héi h×nh th¸i v¨n ho¸ d©n gian Hµ Néi/ NguyÔn Vinh Phóc, TrÞnh Minh TuÊn ch.b. . - H. : Q§ND, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3413/ VTONGIAO / Mfn: 98698

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; H×nh th¸i v¨n ho¸ d©n gian;

§êi sèng v¨n ho¸; LÔ héi; Hµ Néi; ViÖt Nam


LÔ héi truyÒn thèng H¶i Phßng/ TrÞnh Minh Hiªn ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : Thanh niªn, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100758/ TVKHXHHCM / Mfn: 98961

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

V¨n ho¸ d©n gian; H¶i Phßng; ViÖt Nam


LÔ tôc vßng ®êi “Tr¨m n¨m trong câi ng­êi ta”/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5626/ BTDTHVN / Mfn: 98879

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


M¹ch sèng cña h­¬ng ­íc trong lµng ViÖt Trung Bé: DÉn liÖu tõ lµng x· ë c¸c tØnh Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ, Thõa Thiªn HuÕ / NguyÔn H÷u Th«ng ch.b.; TrÇn §×nh H»ng, Lª Anh TuÊn b.s. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2007 . - 679 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1328/ BTDTHVN / Mfn: 98811

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; Lµng x·; Céng ®ång lµng x·;

MiÒn Trung; ViÖt Nam


MËt t«ng trong ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña ng­êi ViÖt/ NguyÔn Minh Ngäc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3456, Vv 3426/ VTONGIAO / Mfn: 98689

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Ph¸i MËt t«ng;

§êi sèng t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Móa Thiªn cÈu/ TrÇn V¨n An, Tr­¬ng Hoµng Vinh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 146 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5623/ BTDTHVN / Mfn: 98876

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; NghÖ thuËt móa; Móa d©n gian;

Móa Thiªn cÈu; TÝn ng­ìng d©n gian; Héi An;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
M­êng B«n huyÒn tho¹i: Qua mo vµ d©n ca Th¸i / Qu¸n Vi Miªn . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5606/ BTDTHVN / Mfn: 98859

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ d©n gian; D©n ca;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Mo;

D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
NÐt ®Æc s¾c trong ®êi sèng v¨n ho¸ lµng Ph­íc ThuËn/ Vâ V¨n HoÌ . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100797/ TVKHXHHCM / Mfn: 98917

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng v¨n ho¸;

Lµng Ph­íc ThuËn; Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam
NÕp sèng céng ®ång ë Phó Yªn/ D­¬ng Th¸i Nh¬n . - H. : KHXH, 2011 . - 177 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5584/ BTDTHVN / Mfn: 98837

Tõ kho¸ : D©n c­; C¬ cÊu lµng x·; V¨n ho¸ lµng x·;

NÕp sèng; Phong tôc tËp qu¸n; TØnh Phó Yªn;

ViÖt Nam
NghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ë Nam §Þnh/ §ç §×nh Thä, L­u TuÊn Hïng, NguyÔn V¨n Nhiªn . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5582/ BTDTHVN / Mfn: 98835

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; Lµng nghÒ;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng


Nghi lÔ mé phÇn ng­êi ViÖt/ Tr­¬ng Th×n b.s.; ThÝch Minh Nghiªm h.®. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3439/ VTONGIAO / Mfn: 98696

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Nghi lÔ truyÒn thèng;

Nghi lÔ mé phÇn; Nghi thøc tang lÔ;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
Nghi lÔ nhËp tr¹ch/ Tr­¬ng Th×n; ThÝch Minh Nghiªm h.®. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3443/ VTONGIAO / Mfn: 98686

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ truyÒn thèng; Nghi lÔ nhËp tr¹ch;

ViÖt Nam
Nghi lÔ thê cóng tæ tiªn, ®Òn chïa miÕu phñ/ Tr­¬ng Th×n b.s.; ThÝch Minh Nghiªm h.®. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3441/ VTONGIAO / Mfn: 98700

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian;

§êi sèng t©m linh; Nghi lÔ thê cóng; ViÖt Nam


Nghi lÔ truyÒn thèng cña ng­êi Bu Nong (M'N«ng) / T« §«ng H¶i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2009 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5625/ BTDTHVN / Mfn: 98878

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ;

D©n téc Bu Nong; D©n téc M'N«ng; MiÒn Trung;

ViÖt Nam
Nghi lÔ vÝa trïa cña ng­êi M­êng/ Hoµng Anh Nh©n . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5629/ BTDTHVN / Mfn: 98882

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

Nghi lÔ vÝa trïa; D©n téc M­êng; ViÖt NamNghi lÔ vßng ®êi cña ng­êi Ch¨m Ahiªr ë Minh ThuËn/ Phan Quèc Anh . - H.: §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3355/ VTONGIAO / Mfn: 98643

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ vßng ®êi; D©n téc Ch¨m Ahiªr;

TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
Nghi lÔ vßng ®êi ng­êi/ Tr­¬ng Th×n b.s.; ThÝch Nghiªm Minh h.®. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3442/ VTONGIAO / Mfn: 98683

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng t©m linh; Nghi lÔ truyÒn thèng; ViÖt Nam


Nghi thøc tang lÔ vµ v¨n khÊn truyÒn thèng/ Tr­¬ng Th×n ch.b.; ThÝch Minh HiÒn h.®. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3440/ VTONGIAO / Mfn: 98690

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng t©m linh;

Nghi thøc tang lÔ; V¨n khÊn truyÒn thèng;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
Nh¹c lÔ cña ng­êi M­êng vµ ng­êi Th¸i Phï Yªn ë tØnh S¬n La/ §inh V¨n ¢n ch.b. . - H. : KHXH, 2005 . - 86 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3429/ VTONGIAO / Mfn: 98693

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ truyÒn thèng;

¢m nh¹c d©n gian; Nh¹c lÔ; D©n téc M­êng;

D©n téc Th¸i; Phï Yªn; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
NhËn diÖn v¨n ho¸ lµng Th¸i B×nh/ NguyÔn Thanh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 927 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5588/ BTDTHVN / Mfn: 98841

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ lµng x·;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o;

LÔ héi; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
Nh÷ng khÝa c¹nh d©n téc t«n gi¸o v¨n ho¸ trong tam gi¸c ph¸t triÓn ViÖt Nam - Lµo - Campuchia/ Ph¹m §øc Thµnh, Vò C«ng Quý ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3412/ VTONGIAO / Mfn: 98691

Tõ kho¸ : Tam gi¸c ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; Téc ng­êi; T«n gi¸o;

§Æc tr­ng v¨n ho¸; ViÖt Nam; Lµo; Campuchia;

§«ng Nam ¸
Nh÷ng lµng v¨n ho¸, v¨n nghÖ d©n gian ®Æc s¾c ë tØnh Phó Thä/ §oµn H¶i H­ng ch.b.; TrÇn V¨n Thôc, NguyÔn Phi Nga b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 671 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3421/ VTONGIAO / Mfn: 98675

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n nghÖ d©n gian; Lµng v¨n ho¸; LÔ héi d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ Èm thùc; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam


Nh÷ng phÈm chÊt nh©n c¸ch ®Æc tr­ng cña ng­êi Th¨ng Long- Hµ Néi/ Ph¹m TÊt Dong ch.b.; NguyÔn V¨n Th­, NguyÔn ThÞ Kim Hoa, §Æng Quèc B¶o b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2013/ VCONNGUOI / Mfn: 98615

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TruyÒn thèng v¨n ho¸; Nh©n c¸ch;

Lèi sèng; Phong tôc tËp qu¸n; Gi¸o dôc;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
PhÆt Phßong: QuÊn quýt / Hoµng ThÞ CÊp s.t., d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 154 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3379/ VTONGIAO / Mfn: 98659

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi; ¢m nh¹c d©n gian;

C©u h¸t; D©n téc Tµy; M­êng Chang; X· Qu¶ng B×nh;

TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam
S¾c th¸i v¨n ho¸ s«ng n­íc vïng U Minh/ NguyÔn DiÖp Mai . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5600/ BTDTHVN / Mfn: 98853

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

§Þa lÝ tù nhiªn; §êi sèng x· héi;

Vïng U Minh; MiÒn Nam; ViÖt Nam
Tang lÔ cæ truyÒn cña ng­êi M­êng/ Bïi Huy Väng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3354/ VTONGIAO / Mfn: 98642

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam


Tang lÔ cña ng­êi Th¸i ë NghÖ An: Kh¶o s¸t vïng Khñn Tinh, huyÖn Quú Hîp/ Qu¸n Vi Miªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 1171 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5630/ BTDTHVN / Mfn: 98883

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ; D©n téc Th¸i;

HuyÖn Quú Hîp; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
TÕt xø Qu¶ng/ Vâ V¨n HoÌ . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 281 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100786/ TVKHXHHCM / Mfn: 98968

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ tinh thÇn; LÔ héi;

TØnh Qu¶ng Nam §µ N½ng; ViÖt Nam
T×m hiÓu v¨n ho¸ d©n gian lµng Yªn Th¸i: T©y Hå - Hµ Néi / Lª V¨n Kú s.t., b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100857/ TVKHXHHCM / Mfn: 98969

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch v¨n ho¸;

LÔ héi; NghÒ truyÒn thèng; V¨n häc d©n gian;

Lµng Yªn Th¸i; QuËn T©y Hå; Hµ Néi; ViÖt Nam
TÝn ng­ìng c­ d©n ven biÓn Qu¶ng Nam - §µ N½ng: H×nh th¸i, ®Æc tr­ng vµ gi¸ trÞ / NguyÔn Xu©n H­¬ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3415/ VTONGIAO / Mfn: 98670

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng v¨n ho¸;

V¨n ho¸ t©m linh; TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n;

TØnh Qu¶ng Nam - §µ N½ng; ViÖt Nam
Trang phôc cæ truyÒn cña ng­êi Dao ë ViÖt Nam/ NguyÔn Kh¾c Tông, NguyÔn Anh C­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100864/ TVKHXHHCM / Mfn: 98886

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Trang phôc cæ truyÒn;

Ng­êi Dao; ViÖt Nam


Trang trÝ trong mü thuËt truyÒn thèng cña ng­êi ViÖt/ TrÇn L©m BiÒn ch.b. .- H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100772/ TVKHXHHCM / Mfn: 98888

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; NghÖ thuËt trang trÝ; Hoa v¨n;

H×nh t­îng; BiÓu t­îng linh vËt; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tranh d©n gian §«ng Hå = §«ng Hå Folk Paintings / An Ch­¬ng . - H. : Mü thuËt, 2010 . - 128 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100713/ TVKHXHHCM / Mfn: 98950

Tõ kho¸ : Tranh d©n gian; Tranh §«ng Hå; V¨n ho¸ d©n gian;

NghÒ truyÒn thèng; S¸ch ¶nh; Lµng §«ng Hå;

TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
Tri thøc d©n gian cña ng­êi RaGlai/ Chamaliaq Riya TiÎnq, TrÇn Kiªm Hoµng. - H. : D©n téc, 2011 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100830/ TVKHXHHCM / Mfn: 98898

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi; D©n téc Raglai;

TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam
Tôc c­íi xin cña d©n téc Tµy/ TriÒu ¢n, Hoµng QuyÕt ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3332/ VTONGIAO / Mfn: 98649

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Tôc c­íi xin; LÔ c­íi; Th¬ Quan lang P¶ mÎ;

Th¬ ®¸m c­íi; D©n téc Tµy; ViÖt Nam
Tôc dùng nhµ míi vµ lÔ mõng nhµ míi: Cña ng­êi Th¸i ®en hä MÌ, b¶n Tñm, x· ChiÒng Khoi, huyÖn Yªn Ch©u, tØnh S¬n La / §µo Quang Tè . - H. : KHXH, 2010 . - 156 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33143/ VVANHOC / Mfn: 98727

LSS1100789/ TVKHXHHCM / Mfn: 98972Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

Tôc dùng nhµ; Ng­êi Th¸i ®en; D©n téc Th¸i;

TØnh S¬n La; ViÖt Nam
T­ liÖu tÝn ng­ìng d©n gian M­êng Thanh Ho¸. T. 1 : LÔ ma / Hoµng Anh Nh©n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100855/ TVKHXHHCM / Mfn: 98896

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ;

V¨n cóng; Ng­êi M­êng; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


øng xö cæ truyÒn víi tù nhiªn vµ x· héi cña ng­êi ViÖt ch©u thæ B¾c Bé qua ca dao, tôc ng÷/ TrÇn Thóy Anh . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33140/ VVANHOC / Mfn: 98730

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; NghÖ thuËt øng xö;

Ca dao; Tôc ng÷; ViÖt Nam
V¨n ho¸, tÝn ng­ìng thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 1 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3450/ VTONGIAO / Mfn: 98687

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

Nghi lÔ t«n gi¸o; §¹o Khæng; §¹o L·o; §¹o PhËt;

Sù kiÖn t«n gi¸o; Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt;

ViÖt Nam
V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 2 / LÐopold CadiÌre; §ç TrÞnh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 399 tr.Ký hiÖu kho : Vv 3451/ VTONGIAO / Mfn: 98684

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

Nghi lÔ t«n gi¸o; Phong tôc d©n gian;

Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 3 / LÐopold CadiÌre; §ç TrÞnh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3452/ VTONGIAO / Mfn: 98685

Tõ kho¸ : §íi èng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

TriÕt lý d©n gian; Quy luËt t­ duy;

Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
V¨n ho¸ - x· héi Ch¨m, nghiªn cøu vµ ®èi tho¹i/ Inrasara . - H. : KHXH, 2011. - 463 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100868, LSS1100869/TVKHXHHCM/ Mfn: 98897

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc;

§êi sèng x· héi; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc Th¸i vïng T©y B¾c ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Hoµ . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 170 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100829/ TVKHXHHCM / Mfn: 98936

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n; D©n téc Th¸I;

Phong tôc tËp qu¸n; TØnh S¬n La; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc ViÖt Nam nh×n tõ lÝ luËn vµ thùc tiÔn/ NguyÔn ThÞ B¶y, TrÇn Quèc V­îng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3427/ VTONGIAO / Mfn: 98694

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ c¸c d©n téc Ýt ng­êi ë ViÖt Nam/ Ph¹m Nh©n Thµnh . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100853/ TVKHXHHCM / Mfn: 98957

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

§êi sèng x· héi; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


V¨n ho¸ cæ truyÒn ë huyÖn Anh S¬n/ NguyÔn Thanh Tïng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5593/ BTDTHVN / Mfn: 98846

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng d©n gian; HuyÖn Anh S¬n;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 2 : Lêi ¨n tiÕng nãi / NguyÔn Tó ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 453 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3384/ VTONGIAO / Mfn: 98654

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

Ng«n ng÷ giao tiÕp; Ph­¬ng ng÷; TiÕng ®Þa ph­¬ng;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian b¶n lµng ë x· Ch©u Quang/ Qu¸n Vi Miªn, SÇm Phong . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100755/ TVKHXHHCM / Mfn: 98962

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

Tæ chøc hµnh chÝnh; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; V¨n häc d©n gian;

X· Ch©u Quang; HuyÖn Quú Hîp; TØnh NghÖ An;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc s¾c. T. 1 : Mét sè thµnh tè v¨n ho¸ d©n gian / Phan §¨ng NhËt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5602/ BTDTHVN / Mfn: 98855

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; LuËt tôc; TÝn ng­ìng;

D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian cña d©n téc Pu PÐo ë ViÖt Nam/ TrÇn V¨n ¸i . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100838/ TVKHXHHCM / Mfn: 98974

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

TÝn ng­ìng d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

D©n téc Pu PÐo; TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Dõa L¹ng/ NguyÔn Thanh Tïng . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100872/ TVKHXHHCM / Mfn: 98912

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n häc d©n gian; Vïng Dõa L¹ng;

ThÞ trÊn Anh S¬n; HuyÖn Anh S¬n; TØnh NghÖ An;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Gia §«ng B¾c Ninh/ Chu Quang Trø . - H. : Lao ®éng, 2010- 230 tr.Ký hiÖu kho : Vv 5590/ BTDTHVN / Mfn: 98843

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §Òn; Chïa; LÔ héi; V¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; X· Gia §«ng; HuyÖn ThuËn Thµnh;

TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian huyÖn §ång Xu©n/ NguyÔn §×nh Chóc . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 547 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5598/ BTDTHVN / Mfn: 98851

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; ChÕ ®é x· héi; Di tÝch lÞch sö;

Di tÝch v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tinh thÇn;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; HuyÖn §ång Xu©n;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Lµng Liªn Tr×: HuyÖn Yªn Thµnh - TØnh NghÖ An / Phan B¸ Hµm, NguyÔn T©m CÈm . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 300 tr.

Ch.1: Liªn Tr× - ®Êt vµ ng­êi; Ch.2: V¨n ho¸ d©n gian lµng Tiªn Tr×Ký hiÖu kho : LSS1100806/ TVKHXHHCM / Mfn: 98964

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

NghÒ truyÒn thèng; Lµng Liªn Tr×; X· Liªn Thµnh;

HuyÖn Yªn Thµnh; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Kh¸ng ë T©y B¾c/ TrÇn H÷u S¬n ch.b.; Bïi Quèc Kh¸nh, Ph¹m C«ng Hoan b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3365/ VTONGIAO / Mfn: 98645

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ;

LÔ héi; TÝn ng­ìng d©n gian; D©n téc Kh¸ng;

T©y B¾c; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Th¸i vïng Méc Ch©u, Phï Yªn, B¾c Yªn tØnh S¬n La/ Lß Vò V©n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 522 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5592/ BTDTHVN / Mfn: 98845

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ vßng ®êi; Bµi h¸t; D©n téc Th¸i; TØnh S¬n La;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Bru - V©n KiÒu ë Qu¶ng TrÞ/ Y Thi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100785/ TVKHXHHCM / Mfn: 98892

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; §êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc nghÖ thuËt;

Ng­êi Bru - V©n KiÒu; TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Phó N«ng T©n Héi th«n: Lµng Phó N«ng, x· Hoµ B×nh, huyÖn T©y Hßa, tØnh Phó Yªn / NguyÔn §×nh Chóc . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5599/ BTDTHVN / Mfn: 98852

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Lµng Phó N«ng;

X· Hoµ B×nh; HuyÖn T©y Hßa; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 3 : Phong tôc tËp qu¸n / NguyÔn Tó ch.b.§¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3385/ VTONGIAO / Mfn: 98653

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; §Þa danh lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng;

Tôc thê cóng; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian VÜnh Yªn/ TrÇn Gia Linh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 131 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5591/ BTDTHVN / Mfn: 98844

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; Ph­¬ng ng«n; V¨n häc d©n gian;

Thµnh phè VÜnh Yªn; TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian x· V©n Tô/ Phan B¸ Hµm . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 182 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5594/ BTDTHVN / Mfn: 98847

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; §êi sèng vËt chÊt;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; V¨n häc d©n gian;

NghÒ truyÒn thèng; X· V©n Tô; HuyÖn Yªn Thµnh;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


V¨n ho¸ lµng trªn ®Êt Thiªn B¶n vïng ®ång b»ng s«ng Hång/ Bïi V¨n Tam . H. : D©n trÝ, 2010 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5589/ BTDTHVN / Mfn: 98842

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; HuyÖn Vô B¶n; TØnh Nam §Þnh;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ ng­êi Ch¨m H'roi tØnh Phó Yªn/ Lª ThÕ VÞnh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5597/ BTDTHVN / Mfn: 98850

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n häc nghÖ thuËt; §êi sèng x· héi;

Ng­êi Ch¨m H'Roi; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ s«ng n­íc Phó Yªn/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 180 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5596/ BTDTHVN / Mfn: 98849

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; S«ng n­íc; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; Ca dao; Tôc ng÷; VÌ;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Th¸i - nh÷ng tri thøc d©n gian/ §Æng ThÞ Oanh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33139/ VVANHOC / Mfn: 98731

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam

V¨n ho¸ ViÖt Nam ®a téc ng­êi/ §Æng Nghiªm V¹n . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 935 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1335/ BTDTHVN / Mfn: 98819

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Téc ng­êi; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Tæ chøc x· héi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ x· héi c­ d©n vïng biÓn tØnh B×nh ThuËn/ §×nh Hy . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100802/ TVKHXHHCM / Mfn: 98899

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; Thê cóng;

V¨n nghÖ d©n gian; TØnh B×nh ThuËn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ xø Qu¶ng - mét gãc nh×n/ Vâ V¨n HoÌ, Hå TÊn TuÊn, L­u Anh R« . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 389 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5595/ BTDTHVN / Mfn: 98848

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch v¨n ho¸; V¨n häc d©n gian;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
ViÖc lµm nhµ quª t¹i Phó Yªn/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5585/ BTDTHVN / Mfn: 98838

Tõ kho¸ : ViÖc lµm; NghÒ trång trät; NghÒ ch¨n nu«i;

NghÒ chµi l­íi; NghÒ rõng; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


ViÖc phông thê S¬n Tinh ë Hµ T©y b¶n chÊt vµ nguån gèc/ Lª ThÞ HiÒn ch.b.- H. : KHXH , 2010 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3358/ VTONGIAO / Mfn: 98661

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di tÝch v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tinh thÇn; Thêi cóng;

Thê S¬n Tinh; LÔ héi; TruyÒn thuyÕt S¬n Tinh; Hµ T©y;

Hµ Néi; ViÖt Nam


ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14 - 16.7.2004. T. 2 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 739 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1323/ BTDTHVN / Mfn: 98815

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; LÞch sö;

T«n gi¸o; D©n téc; Kû yÕu; ViÖt Nam


Kh¶o cæ häc

C¸c nÒn v¨n ho¸ cæ ViÖt Nam: Tõ thêi nguyªn thñy ®Õn thÕ kû XIX / Hoµng Xu©n Chinh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 437 tr.

Ký hiÖu kho : Vv/ VTONGIAO / Mfn: 98673

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di chØ kh¶o cæ; HiÖn vËt kh¶o cæ;

Thêi nguyªn thñy; ThÕ kû 19; ViÖt Nam


Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lÝ

Anthropological Theory: A Sourcebook / Robert A. Manners, David Kaplan . - New Brunswick, N.J. : Aldine Transaction, 2007 . - 578 p.

Ký hiÖu kho : LSS0902597/ TVKHXHHCM / Mfn: 99022

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Con ng­êi;

Nghiªn cøu con ng­êi; Ph­¬ng ph¸p luËn


Hanoi - Traces of the old days/ Dao Hung, Alex Leonard, David Latin ed. . - TP. Hå ChÝ Minh : Phuong Dong P.H., 2010 . - 224 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100660/ TVKHXHHCM / Mfn: 98907

Tõ kho¸ : §Þa danh; §Þa danh lÞch sö; Di tÝch lÞch sö;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Travelguide Korea. - [s.l.]: Korea National Tourism Organization, 2007 . - 229 p.

Ký hiÖu kho : LSS0900369, LSS0900368/TVKHXHHCM/ Mfn: 98983

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; §Êt n­íc con ng­êi;

Danh lam th¾ng c¶nh; Hµn Quèc
tải về 0.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương