S¸ch míi sè 12/2011tải về 0.65 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích0.65 Mb.
#2168
  1   2   3   4   5   6

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 12/2011


S¸ch míi sè 12/2011


ChÝnh trÞ

America's Second Civil War: Dispatches from the Political Center / Stanley A. Renshon . - New Brunswick : AldineTransaction, 2002 . - 358 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29333/ VTTKHXH / Mfn: 93795

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; §êi sèng x· héi;

X· héi häc chÝnh trÞ; V¨n ho¸; Néi chiÕn; Mü


America's Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power / Nicholas J. Spykman . - New Brunswick : AldineTransaction, 2007 . - 500 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29335/ VTTKHXH / Mfn: 93797

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; QuyÒn lùc chÝnh trÞ;

Quan hÖ quèc tÕ; LÞch sö ngo¹i giao;

1933-1945; Mü
ASEAN and East Asian International Relations: Regional Delusion / David Martin Jones, M.L.R. Smith . - Cheltenham : Edward Elgar Publishing Limited, 2006 . - 269 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29336/ VTTKHXH / Mfn: 93798

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; ASEAN; §«ng ¸


Building States and Markets after Communism: The Perils of Polarized Democracy / Timothy Frye . - Cambridge : Cambridge University Press, 2010 . - 296 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29345/ VTTKHXH / Mfn: 93807

Tõ kho¸ : Kinh tÕ chÝnh trÞ; Ph©n cùc chÝnh trÞ; M« h×nh kinh tÕ;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Nhµ n­íc; X©y dùng nhµ n­íc;

HËu chñ nghÜa céng s¶n; Trung ¸; §«ng ¢u
Chinese Foreign Policy in Transition/ Guoli Liu ed. . - New Brunswick : AldineTransaction, 2007 . - 414 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29337/ VTTKHXH / Mfn: 93799

Tõ kho¸ : Quan hÖ ngo¹i giao; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Thêi k× qu¸ ®é; Trung Quèc


Democracy and American Foreign Policy: Reflections on the Legacy of Alexis de Tocqueville / Robert Strausz-HupÐ . - New Brunswick : Transaction Publishers, 1995 . - 183 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29338/ VTTKHXH / Mfn: 93800

Tõ kho¸ : TriÕt häc chÝnh trÞ; Häc thuyÕt chÝnh trÞ;

HÖ thèng chÝnh trÞ; NÒn d©n chñ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Mü
Democracy in Crisis: Violence, Alterity, Community / Stella Gaon ed. . - Manchester : Manchester University Press, 2009 . - 305 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29341/ VTTKHXH / Mfn: 93803

Tõ kho¸ : X· héi häc chÝnh trÞ; D©n chñ; Khñng ho¶ng chÝnh trÞ;

ChÕ ®é d©n chñ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Ph­¬ng T©y


Facts and Figures of Japan 2008. - Tokyo : Foreign Press Center Japan, 2008 . - 229 p.

Ký hiÖu kho : Lb 23065/ VTTKHXH / Mfn: 93770

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª;

2008; NhËt B¶n
George W. Bush 2005: In two Books . Book 1 : January 1 to June 30, 2005 / National Archives and Records Administration . - Washington : United States Government Printing Office, 2007 . - 1218 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29314/ VTTKHXH / Mfn: 93776

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Bµi ph¸t biÓu; Bµi b¸o;

2005; George W. Bush; Mü
George W. Bush 2005: In two Books. Book 2 : July 1 to December 31, 2005 / National Archives and Records Administration . - Washington : United States Government Printing Office, 2009 . - 1169- 2019 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29315/ VTTKHXH / Mfn: 93777

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Bµi ph¸t biÓu; Bµi b¸o;

2005; George W. Bush; Mü
Globalization and Identity: Cultural Diversity, Religion, and Citizenship. Vol. 10 : Peace and Policy / Majid Tehranian, B. Jeannie Lum ed. . - New Brunswick : Transaction Publishers, 2006 . - 113 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29320/ VTTKHXH / Mfn: 93782

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; §a d¹ng v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

¶nh h­ëng v¨n ho¸; ¶nh h­ëng t«n gi¸o; C«ng d©n;

ThÕ giíi
Investment Policy Review Viet Nam. - N.Y. : United Nations, 2008 . - 158 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29309/ VTTKHXH / Mfn: 93772

Tõ kho¸ : §Çu t­ n­íc ngoµi; ChÝnh s¸ch ®Çu t­;

Thu hót vèn ®Çu t­; ViÖt Nam


Linking Economic Policy and Foreign Policy/ Charles Wolf . - New Brunswick: Transaction Publishers, 1991 . - 219 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29323/ VTTKHXH / Mfn: 93785

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; 1971-1995; Mü; ThÕ giíi
Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature / Alex P. Schmid, Albert J. Jongman . - New Brunswick : Transaction Publishers, 2008 . - 700 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29324/ VTTKHXH / Mfn: 93786

Tõ kho¸ : Khñng bè; Chñ nghÜa khñng bè;

Th­ môc s¸ch; ThÕ giíi


Popular Culture, Geopolitics, and Indentity/ Jason Dittmer . - N.Y. : Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 2010 . - 181 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29343/ VTTKHXH / Mfn: 93805

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ quÇn chóng; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Khoa häc chÝnh trÞ; §Þa chÝnh trÞ;

Quan hÖ quèc tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; ThÕ giíi
Public Administration Singapore-Style/ Jons S. T. Quah . - Wagon Lane : Emerald, 2010 . - 311p.

Ký hiÖu kho : Lv29346/ VTTKHXH / Mfn: 93808

Tõ kho¸ : Hµnh chÝnh c«ng; Qu¶n lÝ c«ng; ChÝnh s¸ch c«ng;

C¶i c¸ch hµnh chÝnh; Singapore


The Chinese Communist Party and China's Capitalist Revolution: The Political Impact of the Market / Lance L.P. Gore . - N.Y. : Routledge, 2011 . - 180 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29349/ VTTKHXH / Mfn: 93811

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; ¶nh h­ëng kinh tÕ; Trung Quèc


The Globalization of Terror: The Challenge of Al-Qaida and the Response of the International Community / Yoram Schweitzer, Shaul Shay . - New Brunswick: Transaction Publishers, 2008 . - 228 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29330/ VTTKHXH / Mfn: 93792

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Khñng bè;

Chèng khñng bè; Mü; ThÕ giíi


The New Democracy: An Essay on Certain Political and Economic Tendencies in the United States / Walter E. Weyl . - New Brunswick : Transaction Publishers, 2005 . - 370 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29331/ VTTKHXH / Mfn: 93793

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; D©n chñ; NÒn d©n chñ;

§iÒu kiÖn kinh tÕ; §iÒu kiÖn x· héi; Mü


The Political Economy of Change/ Warren F. Ilchman, Norman T. Uphoff . - New Brunswick : AldineTransaction, 1998 . - 316 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29327/ VTTKHXH / Mfn: 93789

Tõ kho¸ : Kinh tÕ chÝnh trÞ; Nguån lùc chÝnh trÞ;

Häc thuyÕt chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

BiÕn ®æi chÝnh trÞ; N­íc ®ang ph¸t triÓn
The Problem of Asia: Its Effect upon International Politics / Alfred Thayer Mahan . - New Brunswick : Transaction Publishers, 2003 . - 179 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29329/ VTTKHXH / Mfn: 93791

Tõ kho¸ : §Þa chÝnh trÞ; Quan ®iÓm ®Þa chÝnh trÞ;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ;

ThÕ kØ 20; Mü; ThÕ giíi
Understanding Conflict and Approaching Peace in Southern Thailand = T×m hiÓu vÒ xung ®ét vµ t×m kiÕm hoµ b×nh ë miÒn nam Th¸i Lan / Imtiyaz Yusuf , Lars Peter Schmidt . - Bangkok : Assumption University, 2006 . - 298 p.

Ký hiÖu kho : Ev 0504/ VTRIETHOC / Mfn: 94147

Tõ kho¸ : Chñ nghi· yªu n­íc; VÊn ®Ò xung ®ét; VÊn ®Ò hoµ b×nh
Biªn niªn c«ng t¸c tæ chøc - x©y dùng §¶ng/ Bïi ThÞ Thu Hµ ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 1070 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0267/ VTDH_BKTVN / Mfn: 94099

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Biªn niªn; X©y dùng §¶ng;

Tæ chøc §¶ng; ViÖt Nam


C¸c c­¬ng lÜnh c¸ch m¹ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam/ Lª MËu H·n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 148 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9201, Vb 9202/ VTRIETHOC / Mfn: 94152

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C­¬ng lÜnh c¸ch m¹ng; ViÖt Nam
C¸c khu kinh tÕ tù do ë Dubai, Hµn Quèc vµ Trung Quèc/ Vâ §¹i L­îc ch.b.. - H. : KHXH, 2009 . - 373 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903411, LSS0903412/TVKHXHHCM/ Mfn: 93981

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Khu kinh tÕ tù do;

C¹nh tranh; Ph¸p luËt; V¨n b¶n ph¸p luËt;

Dubai; Hµn Quèc; Hongkong; Trung Quèc
ChiÕn l­îc "H­ng biªn phó d©n" cña Trung Quèc/ NguyÔn V¨n C¨n ch.b.; §»ng Thµnh §¹t, NguyÔn Xu©n C­êng, Bïi ThÞ Thanh H­¬ng b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9189, Vb 9190/ VVHTT / Mfn: 94139

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

ChiÕn l­îc"H­ng biªn phó d©n"; Trung Quèc


Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi c«ng t¸c tæ chøc, c¸n bé/ Bïi Kim Hång b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903681, LSS0903682/TVKHXHHCM/ Mfn: 94075

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Con ng­êi chÝnh trÞ ViÖt Nam: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / NguyÔn V¨n Huyªn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903388, LSS0903389/TVKHXHHCM/ Mfn: 93964

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Con ng­êi chÝnh trÞ;

TruyÒn thèng; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Cuéc ®µm ph¸n lÞch sö: KØ niÖm 35 n¨m hiÖp ®Þnh Paris 1973 - 2008 / Vò D­¬ng Hu©n ch.b.; Huúnh Anh Dòng, NguyÔn ThÞ M©y, Ph¹m H¶i Liªn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903686, LSS0903687/TVKHXHHCM/ Mfn: 94082

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Sù kiÖn lÞch sö; HiÖp ®Þnh Paris;

Qu¸ tr×nh ®µm ph¸n; ý nghÜa lÞch sö; ViÖt Nam; Mü


§¹i t­íng, tæng t­ lÖnh Vâ Nguyªn Gi¸p - VÞ t­íng cña hßa b×nh: Th­ môc th«ng b¸o khoa häc / Bïi Loan Thïy ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi gßn, 2009 . - 2246 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903399/ TVKHXHHCM / Mfn: 93983

Tõ kho¸ : ChÝnh trÞ; LÞch sö hiÖn ®¹i ; Nh©n vËt lÞch sö;

Qu©n sù; TiÓu sö ; Vâ Nguyªn Gi¸p; Th­ môc


§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o x©y dùng, cñng cè Nhµ n­íc (1986-1996): S¸ch chuyªn kh¶o / §oµn Minh HuÊn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9213, Vb 9214/ VTRIETHOC / Mfn: 94158

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; L·nh ®¹o nhµ n­íc;

X©y dùng nhµ n­íc; 1986-1996; ViÖt Nam


§¶ng l·nh ®¹o x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n trong giai ®o¹n hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn V¨n Giang ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903400, LSS0903401/TVKHXHHCM/ Mfn: 93985

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

Giai cÊp c«ng nh©n; ViÖt Nam


§æi míi ph­¬ng thøc l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi tri thøc n­íc ta hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o / Ng« Huy TiÕp ch.b. . - Tb. lÇn 1 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 139 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9187, Vb 9188/ VVHTT / Mfn: 94138

Tõ kho¸ : §éi ngò tri thøc; §¶ng Céng s¶n;

Ph­¬ng thøc l·nh ®¹o; Môc tiªu ®æi míi;

§æi míi ph­¬ng thøc l·nh ®¹o; ViÖt Nam
Hµn Quèc víi khu vùc §«ng Nam ¸ sau chiÕn tranh l¹nh vµ quan hÖ ViÖt Nam - Hµn Quèc/ NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b.; NguyÔn ThÞ QuÕ, Mai Hoµng Anh, Phan Duy Quang,... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903419/ TVKHXHHCM / Mfn: 93941

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Quan hÖ quèc tÕ;

TriÓn väng hîp t¸c; §«ng Nam ¸;

Hµn Quèc; ViÖt Nam
Kinh tÕ - x· héi Liªn bang Nga thêi kú hËu X« ViÕt/ NguyÔn ThÞ HuyÒn S©m . H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903430/ TVKHXHHCM / Mfn: 93926

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn;

TriÓn väng ph¸t triÓn; Thêi kú hËu X« ViÕt; Nga
Kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2008 vµ triÓn väng n¨m 2009/ L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903394/ TVKHXHHCM / Mfn: 93962

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Kinh tÕ khu vùc; TriÓn väng kinh tÕ;

TriÓn väng chÝnh trÞ; 2008; 2009; ThÕ giíi
LÞch sö Hoa Kú: Nh÷ng vÊn ®Ò qu¸ khø / Irwin Unger; NguyÔn Kim D©n b.d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 1168 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903599, LSS0903521/TVKHXHHCM/ Mfn: 93966

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; T­ liÖu lÞch sö; C¸ch m¹ng;

ChiÕn tranh; ChÕ ®é chÝnh trÞ; §¶ng chÝnh trÞ; Mü
Lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi/ Vò V¨n Phóc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903395/ TVKHXHHCM / Mfn: 93949

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Chñ nghÜa x· héi;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt Nam
Mét sè suy nghÜ vÒ mèi quan hÖ gi÷a §¶ng - Nhµ n­íc vµ nh©n d©n/ NguyÔn Kh¸nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 508 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9217, Vb 9218/ VTRIETHOC / Mfn: 94160

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

Ph­¬ng thøc l·nh ®¹o; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn x· héi; Bµi viÕt; ViÖt Nam
2008 - Nh÷ng sù kiÖn b¸o chÝ næi bËt. - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903382/ TVKHXHHCM / Mfn: 93974

Tõ kho¸ : B¸o chÝ; Sù kiÖn næi bËt; Sù kiÖn b¸o chÝ;

2008; ThÕ giíi; ViÖt Nam


Nhµ n­íc lµ nh÷ng con sè céng gi¶n ®¬n: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn §¨ng Dung . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 452 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903616, LSS0903615/TVKHXHHCM/ Mfn: 94041

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc; QuyÒn lùc nhµ n­íc;

Tæ chøc nhµ n­íc; X· héi chÝnh trÞ; X· héi d©n sù;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Nh÷ng mòi ®ét ph¸ trong kinh tÕ: Thêi tr­íc ®æi míi / §ç Hoµi Nam, §Æng Phong ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903498, LSS0903497, LSS0903208,

LSS0903209/ TVKHXHHCM / Mfn: 93906Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

§ét ph¸ kinh tÕ; 1986; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn nh©n lùc/ Tr­¬ng ThÞ HiÒn ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 925 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903439/ TVKHXHHCM / Mfn: 93948

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; Nguån nh©n lùc;

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; ViÖt Nam


Quan hÖ lîi Ých kinh tÕ gi÷a c«ng nh©n, n«ng d©n vµ trÝ thøc ë ViÖt Nam hiÖn nay/ §Æng Quang §Þnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9207, Vb 9208/ VTRIETHOC / Mfn: 94155

Tõ kho¸ : Giai cÊp x· héi; Quan hÖ giai cÊp; Lîi Ých kinh tÕ;

Giai cÊp n«ng d©n; Giai cÊp c«ng nh©n;

TÇng líp tri thøc; ViÖt Nam
ThÕ giíi läc lõa: T×m kiÕm sù thËt trong mét thÕ giíi hçn lo¹n / Brooks Jackson, Kathleen Hall Jamieson; Lª Thµnh L­¬ng d.; Thñy Hång, Hoµi Ph­¬ng h.®. . - H.: Tri thøc, 2008 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903405, LSS0903404/TVKHXHHCM/ Mfn: 93987

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; T×nh h×nh x· héi; .

NhËn thøc c¸ nh©n; Mü


Thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n téc cña §¶ng ë miÒn Trung, T©y Nguyªn trong thêi kú ®æi míi/ Tr­¬ng Minh Dôc . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2009 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903510, LSS0903511/TVKHXHHCM/ Mfn: 93892

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch d©n téc; Quan hÖ d©n téc;

MiÒn Trung; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 2 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 2848 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903408/ TVKHXHHCM / Mfn: 93998

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö ph¸p luËt; §¶ng Céng s¶n;

LÞch sö §¶ng; HÖ thèng chÝnh trÞ; LÞch sö gi¸o dôc;

Khoa häc c«ng nghÖ; Phong tôc tËp qu¸n;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng t«n gi¸o; Tæng tËp; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam


TriÓn väng vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ViÖt Nam/ TrÇn Xu©n Kiªn- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 344 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9205, Vb 9206/ VTRIETHOC / Mfn: 94154

Tõ kho¸ : Qu¶n lý nhµ n­íc; C¶i c¸ch hµnh chÝnh;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn x· héi; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng thêi kú ®æi míi vµ héi nhËp: §¹i héi VI, VII, VIII, IX, X / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 735 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903732, LSS0903731/TVKHXHHCM/ Mfn: 94080

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn; §¹i héi 6;

§¹i héi 7; §¹i héi 8; §¹i héi 9; §¹i héi 10;

Thêi kú ®æi míi; Thêi kú héi nhËp; ViÖt Nam
VËn dông t­ t­ëng ®èi ngo¹i Hå ChÝ Minh thêi kú héi nhËp quèc tÕ/ Vò D­¬ng Hu©n ch.b.; §ç Träng C­¬ng, NguyÔn ThÞ M©y, Ph¹m H¶i Liªn b.s. . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903729, LSS0903730/TVKHXHHCM/ Mfn: 94083

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

VËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam

chñ nghÜa m¸c lªnin
B¸c Hå víi Hµ Néi/ NguyÔn Hoµng §iÖp, Ph­¬ng Thanh, Hoµng Anh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903545/ TVKHXHHCM / Mfn: 94008

Tõ kho¸ : Ghi chÐp v¨n häc; Hå ChÝ Minh;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Chñ nghÜa M¸c - Lªnin: Víi vËn mÖnh vµ t­¬ng lai cña chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc / NguyÔn Ngäc Long ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903452, LSS0903453/TVKHXHHCM/ Mfn: 93915

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c - Lªnin; Chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi c«ng t¸c tæ chøc, c¸n bé/ Bïi Kim Hång b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903681, LSS0903682/TVKHXHHCM/ Mfn: 94075

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Häc Chñ tÞch Hå ChÝ Minh chóng ta häc g×/ Ph¹m V¨n §ång . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 91 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903693, LSS0903694/TVKHXHHCM/ Mfn: 94079

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc c¸ch m¹ng;

Bµi viÕt; Bµi nãi; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh - Nhµ dù b¸o thiªn tµi/ TrÇn §­¬ng . - Tb. lÇn 3 . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 170 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903562, LSS0903563/TVKHXHHCM/ Mfn: 93995

Tõ kho¸ : NhËn vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh v¨n ho¸ vµ ph¸t triÓn/ NguyÔn Ngäc Anh, Bïi §×nh Phong . - H.: ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2009 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903692/ TVKHXHHCM / Mfn: 94072

Tõ kho¸ : Danh nh©n v¨n ho¸; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Lý luËn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÒ x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn/ Ph¹m Ngäc Dòng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903414, LSS0903413, LSS0903691,

LSS0903690/ TVKHXHHCM / Mfn: 93977Tõ kho¸ : Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; Chñ nghÜa M¸c Lªnin;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


NguyÔn ¸i Quèc trªn ®­êng vÒ n­íc/ Hoµng Thanh §¹m . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903611, LSS0903612/TVKHXHHCM/ Mfn: 94038

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Cuéc ®êi c¸ch m¹ng;

Ho¹t ®éng c¸ch m¹ng; L·nh ®¹o c¸ch m¹ng;

TruyÖn kÓ; 1924-1945; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
T×m hiÓu di s¶n lý luËn cña c¸c nhµ kinh ®iÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin/ TrÇn ThÞ Kim Cóc . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903406/ TVKHXHHCM / Mfn: 93982

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; LuËn ®iÓm kinh tÕ;

LuËn ®iÓm qu¶n lý nhµ n­íc; Nghiªn cøu khoa häc;

C«ng t¸c lý luËn t­ t­ëng; LuËn ®iÓm x©y dùng §¶ng;

C. M¸c; ¡ngghen; Lªnin


VËn dông t­ t­ëng ®èi ngo¹i Hå ChÝ Minh thêi kú héi nhËp quèc tÕ/ Vò D­¬ng Hu©n ch.b.; §ç Träng C­¬ng, NguyÔn ThÞ M©y, Ph¹m H¶i Liªn b.s. . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903729, LSS0903730/TVKHXHHCM/ Mfn: 94083

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

VËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam
VËn mÖnh lÞch sö cña chñ nghÜa x· héi/ NguyÔn Träng ChuÈn, IU.K. Pletnicèp ®ång ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903437, LSS0903438/TVKHXHHCM/ Mfn: 93909

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; Th¸ch thøc; Thùc tiÔn;

VËn mÖnh lÞch sö; ViÖt Nam; ThÕ giíiD©n téc häc

An Giang ®«i nÐt v¨n ho¸ ®Æc tr­ng vïng ®Êt b¸n s¬n ®Þa/ NguyÔn H÷u HiÖp b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32799/ VVANHOC / Mfn: 93830

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Æc tr­ng v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; TØnh An Giang; ViÖt Nam


B¸ch khoa th­ Hµ Néi. T. 17 : Phong tôc - LÔ héi / ñy ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0262/ VTDH_BKTVN / Mfn: 94097

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Phong tôc t¹p qu¸n; Phong tôc lÔ héi;

Phong tôc thê cóng; Phong tôc ¨n uèng;

Phong tôc øng xö; LÔ héi cæ truyÒn; Hµ Néi; ViÖt Nam
C­ d©n Faifo - Héi An: Trong lÞch sö / NguyÔn ChÝ Trung . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32788/ VVANHOC / Mfn: 93867

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Céng ®ång d©n c­;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; C­ d©n Faifo; Héi An; ViÖt Nam
§¹i gia ®×nh c¸c d©n téc ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Huy . - In lÇn 5 . - H. : Gi¸o dôc, 2009 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903398/ TVKHXHHCM / Mfn: 93979

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

D©n téc thiÓu sè; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam ; S¸ch ¶nh


§Þa chÝ lµng Thæ Ngäa/ §ç Duy V¨n . - H. : KHXH, 2010 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32817/ VVANHOC / Mfn: 93880

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

V¨n ho¸ d©n gian; Lµng Thæ Ngäa; HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


Gi÷ 'lý cò' hay theo 'lý míi'?: B¶n chÊt cña nh÷ng c¸ch ph¶n øng kh¸c nhau cña ng­êi H'm«ng ë ViÖt Nam víi ¶nh h­ëng cña ®¹o Tin lµnh / NguyÔn V¨n Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903468, LSS0903469/TVKHXHHCM/ Mfn: 93910

Tõ kho¸ : X· héi häc t«n gi¸o; TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ tinh thÇn;

§¹o Tin lµnh; Ng­êi H'm«ng; ViÖt Nam


Hái ®¸p v¨n ho¸ ®éc ®¸o trong kiÕn tróc nhµ ë c¸c d©n téc ViÖt Nam. - H. : Q§ND, 2009 . - 133 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903570, LSS0903571/TVKHXHHCM/ Mfn: 93992

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; NghÖ thuËt kiÕn tróc;

KiÕn tróc nhµ ë; Hái ®¸p; Nhµ ë; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ luËt tôc c¸c d©n téc ViÖt Nam. - H. : Q§ND, 2009 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903577, LSS0903576/TVKHXHHCM/ Mfn: 94010

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

LuËt tôc; H­¬ng ­íc; Hái ®¸p; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ nh¹c cô vµ ®iÖu móa trong céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam. - H.: Q§ND, 2009 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903579, LSS0903578/TVKHXHHCM/ Mfn: 94009

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Nh¹c cô d©n téc;

§iÖu móa truyÒn thèng; Hái ®¸p; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ phong tôc lÔ tÕt cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi/ NguyÔn V¨n ChÝnh, Lª Nga Ph­¬ng, NguyÔn §¨ng Tuyªn,... s.t., b.s. . - H. : Q§ND, 2009 . - 205 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903581, LSS0903580/TVKHXHHCM/ Mfn: 93988

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; LÞch sö v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ tÕt; Hái ®¸p; ThÕ giíi


Hái ®¸p vÒ Trß ch¬i d©n gian ViÖt Nam/ Vò Ngäc Kh¸nh . - H. : Q§ND, 2009- 200 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903583, LSS0903582/TVKHXHHCM/ Mfn: 94002

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Trß ch¬i d©n gian;

Hái ®¸p; ViÖt Nam


H«n nh©n truyÒn thèng d©n téc Th¸i ë §iÖn Biªn/ L­¬ng ThÞ §¹i, Lß Xu©n Hinh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 1049 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32740/ VVANHOC / Mfn: 93820

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Phong tôc h«n nh©n;

LÔ nghi truyÒn thèng; LÔ c­íi; Nghi lÔ h«n nh©n;

D©n téc Th¸i; TØnh §iÖn Biªn; ViÖt Nam
Kh¸m ph¸ c¸c lµng nghÒ ViÖt Nam: M­êi lé tr×nh quanh Hµ Néi / Sylvie Fanchette; Nicholas Stedman . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 315 tr., 25cm

Ký hiÖu kho : LSS0903520, LSS0903519/TVKHXHHCM/ Mfn: 93937

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Hµ Néi; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


Kh¶o cøu vÒ lÔ héi h¸t dËm QuyÓn S¬n/ Lª H÷u B¸ch . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 522 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32809/ VVANHOC / Mfn: 93823

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; ¢m nh¹c d©n gian;

DiÔn x­íng d©n gian; H¸t dËm; Lµng QuyÓn S¬n;

HuyÖn Kim B¶ng; TØnh Hµ Nam; ViÖt Nam
Kh¾p thèng ®¼m: Kh¾p tiÔn ®­a ®¼m cña ng­êi Tµy (Song ng÷ Tµy - ViÖt)/ Hµ §×nh Tþ s.t., d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32815/ VVANHOC / Mfn: 93882

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

Tang lÔ; Nghi lÔ; Bµi h¸t; Khãc tiÔn ®­a;

D©n téc Tµy; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam

Lµng §a Sü: Sù tÝch vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n gian / Hoµng ThÕ X­¬ng . - H.: D©n trÝ, 2010 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32765/ VVANHOC / Mfn: 93871

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di tÝch lÞch sö; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

Lµng §a Sü; Hµ Néi; ViÖt Nam
Lµng nghÒ thñ c«ng huyÖn Thanh Oai (Hµ Néi)- truyÒn thèng vµ biÕn ®æi/ Bïi Xu©n §Ýnh ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 547 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903535/ TVKHXHHCM / Mfn: 93969

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ; Lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Xu h­íng ph¸t triÓn; HuyÖn Thanh Oai;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Lµng nghÒ thñ c«ng vµ lµng khoa b¶ng thêi phong kiÕn ë ®ång b»ng s«ng M·/ Hµ M¹nh Khoa . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1672/ VTDH_BKTVN / Mfn: 94103

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ cæ truyÒn; Lµng nghÒ thñ c«ng;

Lµng khoa b¶ng; Qu¸ tr×nh h×nh thµnh;

M«i tr­êng tù nhiªn; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
Lµng nghÒ vµ nh÷ng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng ë B¾c Giang/ NguyÔn Thu Minh, TrÇn V¨n L¹ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32808/ VVANHOC / Mfn: 93851

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ; TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


LÔ héi d©n gian ë Thõa Thiªn - HuÕ/ T«n ThÊt B×nh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32761/ VVANHOC / Mfn: 93835

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng v¨n ho¸;

LÔ héi d©n gian; TØnh Thõa Thiªn - HuÕ; ViÖt Nam
LÔ héi H»ng Nga/ TriÒu ¢n s.t., b.d., gi.th. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 401 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32789/ VVANHOC / Mfn: 93866

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ cæ truyÒn;

LÔ héi; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


LÖ lµng Th¨ng Long - Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o d., gi.th. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32766/ VVANHOC / Mfn: 93870

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸p luËt; LÖ lµng; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc;

Phong tôc tËp qu¸n; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Mét sè tôc lÖ cæ cña dßng hä §inh V¨n ë x· M­êng Th¶i, huyÖn Phï Yªn, tØnh S¬n La/ §inh V¨n ¢n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 794 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32773/ VVANHOC / Mfn: 93833

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tôc lÖ; C­íi hái; H«n nh©n;

LÔ nhµ míi; Tang ma; Dßng hä §inh V¨n;

D©n téc M­êng; X· M­êng Th¶i; HuyÖn Phï Yªn;

TØnh S¬n La; ViÖt Nam


NghÒ dÖt vµ trang phôc cæ truyÒn cña d©n téc C¬ Tu tØnh Qu¶ng Nam/ TrÇn TÊn VÞnh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32805/ VVANHOC / Mfn: 93849

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Trang phôc cæ truyÒn; NghÒ dÖt cæ truyÒn;

D©n téc C¬ Tu; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
NghÒ dÖt v¶i cña ng­êi C¬-ho Chil/ Ngäc Lý HiÓn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 120 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32824/ VVANHOC / Mfn: 93883

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

NghÒ dÖt v¶i; Ng­êi C¬-ho Chil;

HuyÖn L¹c D­¬ng; TØnh L©m §ång; ViÖt Nam
NghÒ s¬n truyÒn thèng tØnh Hµ T©y/ NguyÔn Xu©n NghÞ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32745/ VVANHOC / Mfn: 93836

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Lµng nghÒ; NghÒ s¬n;

NghÒ s¬n truyÒn thèng; TØnh Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ng­êi C¬ Tu ë ViÖt Nam = The Co Tu in Vietnam / TrÇn TÊn VÞnh; Hoµng Trung HiÕu, §ç Minh Thu d.; Marianne Becown h.®. . - H. : Th«ng TÊn, 2009 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903609, LSS0903610/TVKHXHHCM/ Mfn: 94046

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; §iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi;

LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc C¬ Tu;

S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
Nh÷ng bµi l­în trèng trong tang lÔ cña téc ng­êi Tµy tr¾ng: X· Xu©n Giang- HuyÖn Quang B×nh, tØnh Hµ Giang / Hoµng ThÞ CÊp s.t., d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 177 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32790/ VVANHOC / Mfn: 93858

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; NghÖ thuËt d©n gian;

Bµi l­în trèng; Ng­êi Tµy tr¾ng; D©n téc Tµy;

X· Xu©n Giang; HuyÖn Quang B×nh;

TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam
Nh÷ng hñ tôc bÊt c«ng trong vßng ®êi ng­êi phô n÷ ViÖt Nam = Unsound customs in the life cycle of Vietnamese women / Lª ThÞ Nh©m TuyÕt . - TP. Hå ChÝ Minh : Thanh niªn, 2010 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903620, LSS0903619/TVKHXHHCM/ Mfn: 94025

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; Phong tôc tËp qu¸n;

Hñ tôc; §êi sèng x· héi; ViÖt Nam


Tang lÔ cæ truyÒn ng­êi M­êng/ Bïi Huy Väng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32806/ VVANHOC / Mfn: 93850

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam


TËp tôc xø Qu¶ng: Theo mét vßng ®êi / Vâ V¨n Hße . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32742/ VVANHOC / Mfn: 93844

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ nghi; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n ho¸ d©n gian; Tôc sinh ®Î; Tôc h«n nh©n;

Tôc dùng nhµ; Tôc tang ma; Tôc thê cóng;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


TÕ trêi, ®Êt, tiªn, tæ, m¹i nhµ xe d©n téc M­êng/ Bïi ThiÖn s.t., d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 876 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32839/ VVANHOC / Mfn: 93888

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Thê cóng;

TÕ lÔ; Tang lÔ; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


Then Tµy/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 822 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32764/ VVANHOC / Mfn: 93845

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; B¶n s¾c v¨n ho¸;

§êi sèng t©m linh; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

Nghi lÔ d©n gian; V¨n ho¸ tinh thÇn; Then;

H¸t Then; D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt NamTrang phôc triÒu Lª - TrÞnh/ TrÞnh Quang Vò b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1680/ VTDH_BKTVN / Mfn: 94090

Tõ kho¸ : Trang phôc; Trang phôc lÞch sö; Trang phôc cung ®×nh;

LÔ nghi; PhÈm phôc; TriÒu ®¹i Lª; TriÒu ®¹i TrÞnh;

ViÖt Nam
Tri thøc ®Þa ph­¬ng cña ng­êi M­êng trong qu¶n lÝ vµ sö dông tµi nguyªn thiªn nhiªn/ NguyÔn Ngäc Thanh, TrÇn Hång Thu ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903534, LSS0903533/TVKHXHHCM/ Mfn: 93957

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; Ng­êi M­êng; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

Qu¶n lý tµi nguyªn; Sö dông tµi nguyªn;

Khai th¸c tµi nguyªn; ViÖt Nam
T«n gi¸o tÝn ng­ìng cña ng­êi Ve ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Minh . - H. : KHXH, 2009 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903471, LSS0903470/TVKHXHHCM/ Mfn: 93905

Tõ kho¸ : Ng­êi Ve; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; V¨n ho¸ t©m linh;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


T×m hiÓu ng«n ng÷ c¸c d©n téc ë ViÖt Nam/ T¹ V¨n Th«ng ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 473 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903441, LSS0903440/TVKHXHHCM/ Mfn: 93951

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Nghiªn cøu ng«n ng÷;

Ng«n ng÷ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng Hai Bµ Tr­ng ë vïng ch©u thæ s«ng Hång/ Ph¹m Lan Oanh . - H.: KHXH, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32756/ VVANHOC / Mfn: 93864

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; B¶n chÊt tÝn ng­ìng;

TÝn ng­ìng Hai Bµ Tr­ng; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 2 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 2848 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903408/ TVKHXHHCM / Mfn: 93998

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö ph¸p luËt; §¶ng Céng s¶n;

LÞch sö §¶ng; HÖ thèng chÝnh trÞ; LÞch sö gi¸o dôc;

Khoa häc c«ng nghÖ; Phong tôc tËp qu¸n;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng t«n gi¸o; Tæng tËp; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Tôc c­íi xin cña d©n téc Tµy/ TriÒu ¢n, Hoµng QuyÕt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32747/ VVANHOC / Mfn: 93842

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Tôc c­íi xin;

LÔ c­íi; Th¬ Quan lang P¶ mÎ; Th¬ ®¸m c­íi;

H¸t ®¸m c­íi; D©n téc Tµy; ViÖt Nam

V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Hµ Nh×/ Chu Thïy Liªn . - H. : V¨n ho¸ D©n téc, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32746/ VVANHOC / Mfn: 93841

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Tæ chøc x· héi; §iÒu kiÖn tù nhiªn; Ph©n bè d©n c­;

D©n téc Hµ Nh×; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Ta ¤ih, huyÖn A L­íi, Thõa Thiªn HuÕ/ NguyÔn ThÞ Söu, TrÇn Hoµng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32787/ VVANHOC / Mfn: 93856

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; D©n téc Ta ¤ih; HuyÖn A L­íi;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian mét sè d©n téc thiÓu sè huyÖn Yªn LËp, tØnh Phó Thä/ D­¬ng Huy ThiÖn, §oµn H¶i H­ng, TrÇn Quang Minh . - H. : KHXH, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32786/ VVANHOC / Mfn: 93821

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; D©n téc thiÓu sè;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

HuyÖn Yªn LËp; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Kh¸ng ë T©y B¾c/ TrÇn H÷u S¬n ch.b.; Bïi Quèc Kh¸nh, Ph¹m C«ng Hoan b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 504 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32791/ VVANHOC / Mfn: 93857

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

TÝn ng­ìng; D©n téc Kh¸ng; T©y B¾c; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Tµy, Nïng ë ViÖt Nam/ Hµ §×nh Thµnh ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32743/ VVANHOC / Mfn: 93843

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; TÝn ng­ìng; LÔ héi d©n gian;

D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian x· TÞnh Khª/ Cao Ch­ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32759/ VVANHOC / Mfn: 93834

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

NghÒ truyÒn thèng; TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam
V¨n ho¸ lµng cña ng­êi Ba Na Kriªm/ Yang Danh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32823/ VVANHOC / Mfn: 93885

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Ng­êi Ba Na Kriªm; D©n téc Ba Na;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Raglai/ Phan Quèc Anh . - H. : KHXH, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32783/ VVANHOC / Mfn: 93865

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

D©n téc Raglai; MiÒn Trung; ViÖt Nam
V¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi Nïng Khen Lµi ë Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32750/ VVANHOC / Mfn: 93859

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n ca; D©n téc Nïng;

Ng­êi Nïng Khen Lµi; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc: Ng­êi Th¸i ®en M­êng Lß / Hoµng ThÞ H¹nh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32798/ VVANHOC / Mfn: 93847

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

Mãn ¨n; D©n téc Th¸i ®en; M­êng Lß; ViÖt Nam


YÕu tè biÓn trÇm tÝch trong v¨n ho¸ Raglai/ TrÇn Kiªm Hoµng ch.b.; Chamaliaq Riya Tiernq b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32841/ VVANHOC / Mfn: 93886

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Raglai; ViÖt Nam
Kh¶o cæ häc

BÝ Èn kh¶o cæ thÕ giíi: BÝ mËt trong lßng ®Êt . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903489/ TVKHXHHCM / Mfn: 93897

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Ph¸t hiÖn kh¶o cæ; BÝ Èn kh¶o cæ;

Di chØ kh¶o cæ; ThÕ giíiTæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long: Gåm 4 tËp. T. 1 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 2257 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903407/ TVKHXHHCM / Mfn: 93990

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; §Þa lý hµnh chÝnh; Di chØ kh¶o cæ;

Ph¸t hiÖn kh¶o cæ; LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö ngo¹i giao;

Kinh tÕ x· héi; Tæ chøc hµnh chÝnh; Thêi kú phong kiÕn;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; Tæng tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lý
Multilingual FrameNets in Computational Lexicography: Methods and Applications / Hans C. Boas ed. . - Berlin; N.Y. : Mouton de Gruyter, 2009 . - 352 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0051/ VTDH_BKTVN / Mfn: 94116

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; §a ng«n ng÷; Tin häc; Tõ ®iÓn m¸y tÝnh;

HÖ thèng Frame Nets; Ph­¬ng ph¸p øng dông


The Japan Book. - Tokyo : Kodansha International, 2002 . - 160 p.

Ký hiÖu kho : Lb 23066/ VTTKHXH / Mfn: 93771

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa lÝ tù nhiªn; LÞch sö ph¸t triÓn;

Kinh tÕ; ChÝnh trÞ; V¨n ho¸; X· héi; NhËt B¶n


Òåêòîíèêà, ãåîäèíàìèêà, è ïåðñïåêòèâû íåôòåãàçîíîñíîñòè âîñòî÷íî-àðêòè÷åñêèõ ìîðåé è èõ êîíòèíåíòàëüíîãî îáðàìëåíèÿ/ Â.Å. Õàèí, Í.È. Ôèëàòîâà, È.Ä. Ïîëÿêîâà . - M. : Íàóêà, 2009 . - 227 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31385/ VTTKHXH / Mfn: 1242

Tõ kho¸ : Khoa häc ®Þa chÊt; KiÕn t¹o häc; §Þa ®éng lùc;

Th¨m dß ®Þa chÊt; TiÒm n¨ng dÇu má; B¾c B¨ng D­¬ng


Òðóäû Ìîñêîâñêîãî Ìàòåìàòè÷åñêîãî Îáùåñòâà. T.69 : Ñáîðíèê / Ë.Ð. Âîëåâè÷à ïîä. ðåä. . - M. : Êíèæíûé äîì "ËÈÁÐÎÊÎÌ", 2009 . - 336 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31383/ VTTKHXH / Mfn: 1240

Tõ kho¸ : To¸n häc; C«ng tr×nh to¸n häc; Nga
Òðóäû Ìîñêîâñêîãî Ìàòåìàòè÷åñêîãî Îáùåñòâà. T.70 . - M. : Êíèæíûé äîì "ËÈÁÐÎÊÎÌ", 2009 . - 352 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31384/ VTTKHXH / Mfn: 1241

Tõ kho¸ : To¸n häc; C«ng tr×nh to¸n häc; Nga
Amazon.com: Ph¸t triÓn thÇn tèc: Sù lín m¹nh thÇn kú vµ t­¬ng lai bÊt ®Þnh cña ng­êi khæng lå th­¬ng m¹i ®iÖn tö / Robert Spector; §inh Kh¶i V¨n d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903427/ TVKHXHHCM / Mfn: 93943

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Kinh tÕ c«ng ty;

Th­¬ng m¹i ®iÖn tö; C«ng ty Amazon; Anh


B¸ch khoa th­ Hµ Néi. T. 2 / ñy ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0247/ VTDH_BKTVN / Mfn: 94107

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; §Þa chÝ; §Þa lý tù nhiªn; D©n sè;

§Þa lý lÞch sö; Tæ chøc hµnh chÝnh; §­êng phè;

Ph­êng; X·; QuËn; HuyÖn; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¸ch khoa th­ Hµ Néi. T. 6 : Khoa häc vµ C«ng nghÖ / ñy ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 409 tr.

Ký hiÖu kho : VL 0251/ VTDH_BKTVN / Mfn: 94093

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; LÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ;

Khoa häc c«ng nghiÖp; øng dông khoa häc c«ng nghÖ;

Ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ
Con ng­êi thêi ®¹i trung cæ/ Robert Fossier; Ph¹m Dâng d. . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2009 . - 542 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903488, LSS0903487/TVKHXHHCM/ Mfn: 93893

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Con ng­êi;

Nghiªn cøu con ng­êi; Cæ ®¹i; ThÕ giíi
tải về 0.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương