SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư  o   Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa)  Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sưtải về 12.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích12.21 Kb.
SƠ ĐẲNG PHẬT HỌC
GIÁO KHOA THƯ

o 


Soạn giả : Cư sĩ THIỆN NHƠN (Người Trung Hoa)

Đính chánh : Ngài THÁI HƯ ĐẠI SƯDịch giả : Tỳ Kheo THÍCH HÀNH TRỤ

---
PHẦN I
BÀI THỨ 61
VĂN THÙ, DI LẶC, BA THÂN,

NĂM CĂN, NĂM LỰC
Văn Thù Sư Lợi là tiếng Phạn, Tàu dịch: Diệu Cát Tường, vì Ngài là bực trí huệ rộng lớn cho nên gọi là Đại Trí Văn Thù.
Di Lặc. Họ Từ. Tên A Dật Đa. Tàu dịch: Vô Năng Thắng.
Ba thân: Pháp thân, Báo thân và Ứng thân, Năm căn: Tín, tấn, niệm, định và huệ.
LỜI PHỤ:

Văn Thù: Là một vị đệ tử lớn của Phật về háng Bồ Tát, ngài là bực Thượng Thủ, trí huệ đệ nhứt.
Di Lặc: Là vị Bồ Tát cực quả về ngôi Đẳng giác, hiện ở nội viện cung trời Đâu Suất, sẽ được làm Phật kế ngôi Giáo chủ đức Bổn Sư thích ca tại cõi Ta Bà này. Ngài là họ Từ, vì vị Bồ Tát này sanh trong nhà họ Từ, lấy theo họ mà đặt tên là Từ Thị.
Xưa nói Từ Thị có hai nhơn duyên: 1) Gặp được đức Từ Phật mà phát tâm. 2) Tu chứng đặng pháp Từ tâm tam muội (tam muội là chánh định). Và cũng gọi là Từ Vô Năng Thắng, (nghĩa là lòng từ không ai hơn).
Đức Phật Di Lặc ra đời nhằm kiếp hiện tại, vị Phật thứ năm, kế đức Phật Bổn sư Thích Ca của chúng ta vậy. Ngài thuyết pháp trong ba hội. Trong kinh Di Lặc đại thành Phật nói: Khi đó đức Di Lặc xuất gia học đạo, ngồi dưới gốc cây trang nghiêm đạo tràng, trong ngày ấy, đầu hôm Ngài hàng phục (trừ dẹp) được bốn ma (Phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ấm ma và thiên ma (ma Ba tuần), chứng được quả Vô thượng Bồ đề Chánh Đẳng Chánh Giác. Bấy giờ có vị Đế Thích Đề Hườn Nhơn, Hộ Thế Thiên Vương và có vô số các vị Thiên tử đến nơi vườn Huê Lâm, đầu diện lễ bái dưới chân Phật, chấp tay khuyến thỉnh ngài chuyển pháp luân, khi đó đức Phật Di Lặc nhận lời thỉnh (bằng cách làm thinh). Trong khi thuyết pháp hội ban đầu có 96 ức người chẳng còn bị các pháp buộc ràng lậu tận ý thông, chứng đặng quả A la hán, và đặng pháp Tam minh, pháp Lục thông và có 36 vạn vị Thiên tử, 20 vạn vị Thiên nữ phát tâm Vô Thượng Bồ Đề Chánh đẳng Chánh Giác. Đại hội thứ hai: Bấy giờ ở cõi nam Diêm Phù Đề, các thành ấp tụ lạc, các vị tiểu vương, các bậc trưởng giả và cả trong bốn họ. Tất cả đều đi đến vườn Huê Lâm, dưới cây đạo tràng Long Hoa. Khi đó đức Phật thuyết lại những pháp Tứ Đế: Khổ tập, Diệt và Đạo, pháp Thập nhị nhân duyên; Vô minh duyên hành, hành duyên thức v.v… có 94 ức người đ8ác quả A la hán. Thuyết pháp đại hội lần thứ ba: Thì có 92 ức người chứng quả A la Hán và cũng có 34 ức vị Thiên long bát bộ, đều phát tâm Bồ Đề Chánh đẳng Chánh Giác (trong quyển Pháp Hoa Nghĩa Sớ có giải rõ).
Sở dĩ đức Di lặc thuyết pháp có phân làm ba hội ấy, là ý ngài để độ chúng sanh nào v.v… có thượng trung hạ căn lành mà đức Phật Thích ca độ còn thừa lại, nghĩa là chúng sanh ấy đối với khi đức Phật Thích Ca ra đời đã có giữ gìn năm giới, thì hội đầu tiên được đắc đạo; còn người thọ trì Tam quy thì hội thứ hai mới đắc đạo; còn những người xưng hiệu Phật một tiếng Nam mô Phật thì qua đại hội thuyết pháp lần thứ ba mới đắc đạo quả.
Pháp thân: Cái thân thanh tịnh cùng khắp pháp giới.
Báo thân: Cái thân viên mãn cùng khắp pháp giới.
Ứng thân: Cái thân do sự sanh đẻ, cho nên cũng gọi là sanh thân v.v…
Ngũ căn: Mà tu tăng thượng đắc lực, thì gọi là Ngũ lực. Ví như: Tín căn là tự mình tin sáu, gọi là tư lợi, chẳng những tin sâu một mình mà còn lại dạy kẻ khác tin sâu, là lợi tha vậy, cũng gọi là tăng thượng đắc lợi…


: viet -> phatphap
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o nghi thức thọ ngũ giớI
phatphap -> PHẦn I bài thứ 37 BỒ ĐỀ, ĐẠt ma, a nan
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư  o   Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa)  Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o khoa tiết truyền giới bồ TÁT
phatphap -> PHẦn I bài thứ 35 a di đÀ phậT
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư e o f Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa) Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> PHẦn I bài thứ 25 ba cõI, SÁU ĐƯỜNG
phatphap -> PHẦn I bài thứ 27 TỨ phần luậT, a tăng kỳ
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o phép truyền thọ giới sa di
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o phép cầu xin y chỉ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương