PHẦn I bài thứ 37 BỒ ĐỀ, ĐẠt ma, a nantải về 7.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích7.95 Kb.
SƠ ĐẲNG PHẬT HỌC
GIÁO KHOA THƯ

 o 
 Soạn giả : Cư sĩ THIỆN NHƠN (Người Trung Hoa)

 Đính chánh : Ngài THÁI HƯ ĐẠI SƯ

 Dịch giả : Tỳ Kheo THÍCH HÀNH TRỤ---
PHẦN I
BÀI THỨ 37
BỒ ĐỀ, ĐẠT MA, A NAN,

XÁ LỢI PHẤT
Tiếng Phạn nói: BỒ ĐỀ. Tàu dịch: Giác đạo, tức là cái quả vị Phật chứng vậy. Đương ngày đức Thế Tôn ngồi dưới gốc cây Tất bát la thành Phật, nhân đó đặt tên cây ấy là Bồ đề.
Tiếng Phạn nói: ĐẠT MA, Tàu dịch: Pháp. Chữ Đạt ma dịch là pháp đây so với chữ Đạt Ma tên của một vị Tổ sư bên Thiền tông thì không đúng. Vì sao? Bởi chữ Đạt Ma kia là Bồ Đề Đạt Ma là tên người Tổ ở xứ Nam Thiên Trúc Ấn Độ.
A NAN: Tàu dịch: Khánh Hỷ: Nghĩa là ngày sanh ông lại nhằm ngày đức Thế Tôn thành đạo, do sự vui mừng mà đặt tên ông là Khánh Hỷ.
XÁ LỢI PHẤT, tàu dịch: Thu Tử. Vì cặp con mắt của mẹ ông sáng long lanh như mắt chim Thu lộ.
LỜI PHỤ:

Bồ đề: Dịch là Giác tri (Trí sáng suốt). Đức Phật ngồi dưới gốc cây Tất bát la mà chứng quả Bồ Đề, nên gọi cây ấy là Bồ Đề. Thế đủ biết không những cây Tất bát la mới là Bồ đề (?).
Đạt Ma: Dịch Pháp, là một trong ngôi Tam Bảo (Phật đà da, Đạt mạ da và Tăng già da). Còn đức Đạt ma Tổ Sư thứ 28 bên cõi Tây Thiên Trúc (Ấn Độ), khi qua Tàu truyền đạo Ngài là vị sư Tổ tức là vị Tổ bên phái Thiền tôn.
A Nan: Là em con nhà chú, tức là con vua Hộc Phạn Vương, còn Phật là anh con nhà bác, tức là con vua Tịnh Phạn. Khi Thái tử Sĩ Đạt Ta thành Phật, đồng thời trong cung người chú lại sanh Thái tử, cũng trong một ngày mà cả nước nhận được hai tin mừng, thật là ít có và khó được, nên đặt tên là (Khánh Hỷ).
Xá Lợi Phất: Dịch là Thu Tử. Tử là con. Thu là chim Thu lộ. Ông này tức là con của bà Thu Lộ, đó là một danh từ đáng quí để gọi một vị có trí huệ bực nhứt.


: viet -> phatphap
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o nghi thức thọ ngũ giớI
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư  o   Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa)  Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o khoa tiết truyền giới bồ TÁT
phatphap -> PHẦn I bài thứ 35 a di đÀ phậT
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư e o f Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa) Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư  o   Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa)  Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> PHẦn I bài thứ 25 ba cõI, SÁU ĐƯỜNG
phatphap -> PHẦn I bài thứ 27 TỨ phần luậT, a tăng kỳ
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o phép truyền thọ giới sa di
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o phép cầu xin y chỉ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương