PHẦn I bài thứ 25 ba cõI, SÁU ĐƯỜNGtải về 9.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích9.6 Kb.
SƠ ĐẲNG PHẬT HỌC
GIÁO KHOA THƯ

 o 
 Soạn giả : Cư sĩ THIỆN NHƠN (Người Trung Hoa)

 Đính chánh : Ngài THÁI HƯ ĐẠI SƯ

 Dịch giả : Tỳ Kheo THÍCH HÀNH TRỤ---
PHẦN I
BÀI THỨ 25
BA CÕI, SÁU ĐƯỜNG,

VÔ MINH
BA CÕI: Cõi Dục, cõi Sắc, và cõi Vô Sắc.
SÁU ĐƯỜNG: Trời, người, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh.
VÔ MINH: Không sáng suốt. Không suốt có ba:


  1. Không nhận được thân thể của ta đây là không thật có (vô ngã).

  2. Không nhận rõ được muôn vật cõi đời này, rốt cuộc phải tan rã (vô ngã sở) tất cả đều không có thật.

  3. Không nhận rõ được tất cả đều giả dối (như huyển không thật thể, như mộng v.v…).


LỜI PHỤ:

Cõi dục (Dục giới): Chúng sanh ở trong cõi này tâm ham muốn rất nhiều (đa dục) mặc dù vẫn nhiều sự ham muốn, nhưng tóm lại cũng không ngoài năm món dục lạc (Tài, sắc, danh, thực và thùy. Hay: Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp).
Cõi sắc: (Sắc giới): Chúng sanh ở cõi này tuy đã bớt sự ham muốn, nhưng còn có sắc thân, còn phải chịu nhiều điều khổ sở, bởi có thân nên phải có sự “ngũ suy tướng hiện” v.v…
Cõi vô sắc (Vô sắc giới): Chúng sanh ở cõi này tu thiền cao hơn hai cõi trước, nhưng cũng không tránh khỏi luân hồi, bởi ý thức chưa chuyển được. Mặc dù chứng đặng năm phép thần thông, thì cũng như bốn anh em của dòng Phạm Chí… hay hơn nữa như ông Uất Đầu Lam Phất kia vậy.
Tu la: Thần A tu la. Loại thần này ở gần đỉnh trời Đao Lợi vẫn được sung sướng như trời. Tu la trai xấu, Tu la gái rất đẹp, đẹp hơn tiên nữ, nên trời Đế thích thường xuống ve vãn Tu la gái, bị Tu la trai ghen tức, nên cùng chiến đấu với nhau luôn. Tu la cũng là người, nhơn vì có tu thiện, nhưng tánh đa sân (sân lắm) v.v…
Tu la có bốn loại: Đây là một trong bốn loại ấy.
Ngạ quỷ: Loại quỷ đói, đấy là do nguyên nhân đời trước tham lam, keo rít, bỏn xẻn, lường gạt người v.v… nên nay mới mang lấy cái quả báo ấy.
Vô minh: Một món căn bản phiền não, là món ngu dại đầu tiên trong các sự ngu dại. Không có cái gì khổ hơn cái khổ vô minh (không nhận rõ được sự thật của các pháp). Đức Phật dạy: Con lạc đà, lừa, ngựa, tr6au chịu sự khổ vì sự chuyên chở nặng nề. Nhưng cũng chưa gọi đó là khổ; chỉ có người si ám tối dốt (vô tri) mới thật là khổ. Vô tri tức là Vô minh vậy.


: viet -> phatphap
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o nghi thức thọ ngũ giớI
phatphap -> PHẦn I bài thứ 37 BỒ ĐỀ, ĐẠt ma, a nan
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư  o   Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa)  Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o khoa tiết truyền giới bồ TÁT
phatphap -> PHẦn I bài thứ 35 a di đÀ phậT
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư e o f Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa) Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư  o   Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa)  Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> PHẦn I bài thứ 27 TỨ phần luậT, a tăng kỳ
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o phép truyền thọ giới sa di
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o phép cầu xin y chỉ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương