PHẦn I bài thứ 27 TỨ phần luậT, a tăng kỳtải về 7.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích7.35 Kb.
SƠ ĐẲNG PHẬT HỌC
GIÁO KHOA THƯ

 o 
 Soạn giả : Cư sĩ THIỆN NHƠN (Người Trung Hoa)

 Đính chánh : Ngài THÁI HƯ ĐẠI SƯ

 Dịch giả : Tỳ Kheo THÍCH HÀNH TRỤ

---
PHẦN I
BÀI THỨ 27
TỨ PHẦN LUẬT, A TĂNG KỲ,

HẰNG HÀ SA SỐ
TỨ PHẦN LUẬT:


  1. Phần đầu nói rõ về việc của Tỳ Kheo.

  2. Phần thứ hai, nói rõ về việc của Tỳ Kheo Ni.

  3. Phần thứ ba, nói rõ về việc An cư tự tứ.

  4. Phần thứ tư, nói rõ về những việc phòng xá (Tăng phòng).

Tiếng Phạn A TĂNG KỲ. Tàu dịch: Vô ương số.


HẰNG HÀ: Là một con sông lớn nhất ở xứ Ấn Độ, những cát trong lòng sông rất nhỏ, nhuyễn như bột và nhiều vô số. Mỗi khi đức Thế Tôn thuyết pháp những việc gì nhiều và con số nào mà chúng sanh không thể đếm được thì Phật thường mượn để thí dụ.
LỜI PHỤ:

An cư: An cư là mỗi năm Tăng chúng kiết hạ ở một chỗ. Từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy. Một là: mùa ấy là mùa mưa, nếu đi ra ngoài thường quá thì đạp hai loại trùng kiến. Hai là: mỗi năm Tăng chúng nhóm họp lại tu trong ba tháng để cùng nhau kiểm điểm giới hạnh trong một năm qua; mỗi một hạ thì được lãnh thêm một tuổi đạo.
Tự tứ: Cũng gọi là tùy ý. Nghĩa là ngày giải hạ “rằm tháng bảy” là ngày chúng Tăng ựt tứ. Trong ba tháng tu tập đã sửa đổi hành vi thanh tịnh, nhưng ngày ấy, còn phải cần cầu toàn thể chúng Tăng đồng giới, chỉ cho những tội nào mà chúng Tăng có ai thấy, nghe và nghi. Tùy ý chúng Tăng chỉ cho tội nào, mà tội ấy nếu ta nhớ rõ và nhận, ta đều hoan hỷ sám hối, để cho được hoàn toàn thanh tịnh của một hạ v.v… “Đây không chép hết, xin xem phần kiết hạ an cư trong bộ Luật Tứ Phần”.


: viet -> phatphap
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o nghi thức thọ ngũ giớI
phatphap -> PHẦn I bài thứ 37 BỒ ĐỀ, ĐẠt ma, a nan
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư  o   Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa)  Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o khoa tiết truyền giới bồ TÁT
phatphap -> PHẦn I bài thứ 35 a di đÀ phậT
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư e o f Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa) Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư  o   Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa)  Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> PHẦn I bài thứ 25 ba cõI, SÁU ĐƯỜNG
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o phép truyền thọ giới sa di
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o phép cầu xin y chỉ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương