PHẦn I bài thứ 35 a di đÀ phậTtải về 6.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích6.87 Kb.
SƠ ĐẲNG PHẬT HỌC
GIÁO KHOA THƯ

 o 
 Soạn giả : Cư sĩ THIỆN NHƠN (Người Trung Hoa)

 Đính chánh : Ngài THÁI HƯ ĐẠI SƯ

 Dịch giả : Tỳ Kheo THÍCH HÀNH TRỤ

---
PHẦN I
BÀI THỨ 35
A DI ĐÀ PHẬT

(Vô Lượng Thọ hay Vô Lượng Quang)


Kinh A Di Đà nói: Phật bảo: Này xá Lợi Phất ! Đối với ý ông nghĩ sao? Phật kia tự sao hiệu là A Di Đà. Này Xá Lợi Phất bởi đức Phật kia hào quang vô lượng, soi sáng cùng khắp mười phương, không chỗ nào ngăn ngại, thế cho nên hiệu Ngài là A Di Đà !
Lại nữa này, Xá Lợi Phất ! Đức Phật và nhân dân trong nước của Ngài, sống lâu không lường, không ngằn mé, kiếp số A tăng kỳ, thế nên hiệu Ngài là A Di Đà. Này Xá Lợi Phất ! Phật A Di Đà từ khi thành Phật đến nay kể có hơn mười đại kiếp.
LỜI PHỤ:

- Phật bảo đó là Phật Thích Ca hỏi ông Xá Lợi Phất. Kinh này không ai hỏi, mà Phật tự hỏi ông Xá Lợi Phất. Rồi Phật tự giải bày, để cho ông và chúng hội được hiểu bản nguyện của Phật A Di Đà đặng cầu sanh về cõi Tịnh độ. Tại sao đệ tử vẫn nhiều mà Phật chỉ kêu ông Xá Lợi Phất?
- Do ông là bậc Trí huệ đệ nhất trong hàng Thinh Văn, mới lãnh hội được thâm ý của Phật muốn giới thiệu cảnh giới Bất khả tư nghì của đức Phật A Di Đà kia cho chúng sanh biết. Cũng như trong kinh nói: Kinh này là pháp khó tin mà nếu ông tin; thời tất cả chúng hội đều tin. Cũng như Ngài Văn Thù là bậc Đại trí trong háng Bồ Tát, mà Ngài tin thì tất cả chúng hội đều tin. Hơn nữa kinh này việc độ sanh là việc cần gấp. Nên đức Phật không đợi ai thỉnh, mà Ngài tự thuyết. Bởi vì phương pháp độ sanh là thuyết pháp vậy.


: viet -> phatphap
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o nghi thức thọ ngũ giớI
phatphap -> PHẦn I bài thứ 37 BỒ ĐỀ, ĐẠt ma, a nan
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư  o   Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa)  Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o khoa tiết truyền giới bồ TÁT
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư e o f Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa) Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư  o   Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa)  Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> PHẦn I bài thứ 25 ba cõI, SÁU ĐƯỜNG
phatphap -> PHẦn I bài thứ 27 TỨ phần luậT, a tăng kỳ
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o phép truyền thọ giới sa di
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o phép cầu xin y chỉ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương