GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o khoa tiết truyền giới bồ TÁTtải về 88.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích88.51 Kb.
GIỚI ĐÀN TĂNG


Soạn dịch: H.T THÍCH THIỆN HÒA


--- o0o ---
KHOA TIẾT TRUYỀN GIỚI BỒ TÁT

-----


Giới Bồ Tát mà cho rằng tại gia đồng thọ, cũng được, nhưng giới thứ ba phải giản biệt và phải là trường trai mới được, vì giới Bồ Tát không có ăn thịt chúng sanh. Xuất gia cũng thế, phải phát Bồ Tát tâm lợi tha, không có tâm vị kỷ.

Trước khi cầu xin thọ giới, nên thỉnh một Thầy Trị sự hướng dẫn và hiểu rõ các giới tử người biết hiếu thuận bề trên, có lòng từ thương yêu kẻ dưới, mới có thể mỗi việc được thành.

Đến giờ đăng đàn, trước phải cho sửa hương đăng, trải tòa trong Tăng đường rồi, Thầy Trị sự đánh kiền chùy họp chúng giới tử trong Tăng đường, xướng cho giới tử lễ Giới sư ba lễ. Đợi Giới sư dặn bảo đủ rồi, sẽ đảnh lễ tác bạch cầu xin truyền giới.
Đoạn thứ nhất. – Thỉnh một vị Giới sư hiện tiền truyền giới và bốn vị chứng minh tại trượng đường.

Thầy Trị sự đánh khánh, bảo một giới tử hiểu biết ra đứng giữa đại bạch, còn bao nhiêu đứng ở sau.Nam mô A Di Đà Phật.

Bạch Đại đức để lòng nghĩ, chúng con là… có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. (Lễ xuống 1 lễ, quỳ bạch, rằng).

Nam mô A Di Đà Phật. (2 lần).

Bạch Đại đức, chúng con là… bấy lâu có lòng khát ngưỡng Bồ Tát giới pháp, hôm nay đủ duyên lành, chúng con thành tâm đảnh lễ thỉnh cầu trên Đại đức bất từ lao quyện, đăng đàn truyền giới pháp cho chúng con được ân triêm công đức. Cúi xin Đại đức ai mẫn thính thọ.
Đoạn thứ nhì. – Giới sư hứa có thể đăng đàn, đáp rằng: “Được, tốt lắm”.

Giới tử bạch : A Di Đà Phật.Đại đức đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.

(Lễ 3 lễ).- Thỉnh chư Tôn tề nghệ Tổ đường.

Đến rồi:


- Thỉnh chư Tôn lập ban.

Đứng hướng về Tổ rồi xướng rằng:

Nhứt tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

Lễ rồi, lại xướng rằng;- Thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.

(Lập rồi).

- Thỉnh giới tử tựu ban.

(Đến rồi xướng).

Nhứt tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

Lễ rồi, lại xướng rằng:- Thỉnh chư tôn tề nghệ Tam Bảo tiền.

Thầy Trị sự bảo đánh chung cổ, đánh khánh đưa Giới sư lên chùa. Giới sư đứng hướng vào. Bảo giới tử đứng bên căn thứ chùa.


Đoạn thứ ba. – Giới sư niệm hương cầu gia bị.

(Lễ 3 lễ).

Thầy Trị sự xướng: - Chư Giới sư lễ.

Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương tam thế nhứt thiết thường trụ Phật. (1 lễ).

Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương tam thế nhứt thiết thường trụ Tôn Pháp. (1 lễ).

Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương tam thế nhứt thiết thường trụ Hiền Thánh Tăng. (1 lễ).

Chí tâm đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ Thích ca Mâu Ni Phật. (1 lễ).

Chí tâm đảnh lễ Phạm Võng Giáo chủ Lô Xá Na Phật. (1 lễ).

Chí tâm đảnh lễ Thiên Hoa Thượng Phật.

Chí tâm đảnh lễ Thiên bách ức Thích ca Mâu Ni Phật. (1 lễ).

Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng, nhứt thiết chư Phật.

Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng, nhứt thiết Tôn Pháp.

Chí tâm đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Chí tâm đảnh lễ Đại Hạnh Nguyện Phổ Hiền Vương Bồ Tát.

Chí tâm đảnh lễ Đại Từ Di Lặc Bồ Tát.

Chí tâm đảnh lễ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng chư Tôn Bồ Tát.

Chí tâm đảnh lễ Lịch đại chư vị Tổ sư Bồ Tát.


Thầy Trị sự ra quỳ bên hữu niệm hương, xướng rằng:

Nhứt chú chiên đàn hương,

Cử khởi biến thập phương,

Thỉnh sư đăng bảo tọa,

Bỉnh pháp quảng tuyên dương.

Giới sư thăng tòa rồi, Thầy Trị sự trở về chỗ ngồi kiết tiểu giới (xem số trang nơi mục lục).

Thượng tọa cử tán: Lư hương v.v… Khai luật kệ:

Vô thượng thậm thâm Tỳ Ni pháp,

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,

Nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩa.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần).
Đoạn thứ tư.- Nói giới để phát tín tâm.
Thầy Trị sự đánh khánh 3 tiếng xướng rằng:

- Cầu giới tử thính các tựu ban.
Đứng yên rồi, lại xướng rằng:

Đảnh lễ chư Giới sư, tam bái.


Lễ rồi, lại xướng rằng:

- Hồ quỳ hiệp chưởng.
(Nếu có cả nữ thì bảo quỳ ở sau, Giới sư lại bảo rằng):
Giới sư dạy bảo: Giới tử ! Nên biết, giới nghĩa là gì? – Tiếng Phạn là Ba La Đề Mộc Xoa, Tàu dịch là Bảo giải thoát. Giới là vị Đạo sư của tam thừa, là con đường tắt vào Niết Bàn. Chư Phật quá khứ nhân giới mà thành đạo, hiện tại Bồ Tát nhân lấy giới mà độ sanh. Vị lai, người tu hành, nhờ giới mà được giải thoát. Thiền định trí tuệ, lấy giới mà làm nền tảng. Muôn đức trang nghiêm, giới là căn bản. Cho nên trong Kinh nói rằng: Giới như đất bằng, muôn giống lành từ nơi đất mà sanh. Giới như vị lương y hay trị tam độc (tham, sân, si). Giới như thuyền bè, có thể độ người qua bể khổ. Giới như chuỗi anh lạc, để trang nghiêm pháp thân. Các Thiện nam (hay Thiện nữ) nên giữ giới cho thanh tịnh, sẽ được mau ra khỏi vòng sanh tử, sớm lên bờ Giác.

Song giới pháp có ba thứ : 1- Giới tại gia, là năm giới và tám giới. 2- Giới xuất gia, là 10 giới và 250 giới. 3- Đạo tục thông hành giới, là Bồ Tát Tam tụ tịnh giới. Thế nào gọi là tam tụ tịnh giới ?

1 - Nhiếp luật nghi giới (Không có điều ác nào mà chẳng đoạn).

2 - Nhiếp thiện pháp giới (Không có điều lành nào mà chẳng tu).

3 - Nhiếp chúng sanh giới (Không có chúng sanh nào mà chẳng độ).
Tịnh giới như thế, chính Như Lai thành Chánh giác, khắp vì đại chúng tuyên nói ra mười giới phẩm Vô tận tạng, trước kết 10 giới trọng của Bồ Tát, là pháp chí đạo, tất cả Bồ Tát cần phải thọ trì.
Đoạn thứ năm.- Hỏi về giới nạn.
Giới sư an ủi hỏi rằng:

Giới tử ! Nếu các vị không có 7 tội chướng nạn, mới được thọ giới. Tôi bây giờ hỏi các vị các vị cứ thật mà đáp.
An ủi rồi hỏi rằng:

Các vị có làm thân Phật ra huyết không?

(Phật đã diệt độ, hiện nay moi khoét tượng Phật, phá tháp, hoại chùa đều là đồng loại về tội ấy). Giải trước rồi hỏi sau.Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi : Các vị có giết cha không?

Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi : Các vị có giết mẹ không?

Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi : Các vị có giết Hòa thượng không?

Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi : Các vị có giết A xà lê không?

Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi : Các vị có phá Yết ma Tăng không?

Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi : Các vị có giết Thánh nhơn không?

Đáp : Mô Phật, không.
Đoạn thứ năm.- Dạy lễ thỉnh Phật xin giới.
Giới sư dạy rằng:

Các giới tử ! Nếu muốn thọ giới cho trong sạch, các vị phải một lòng cung kỉnh, hướng về mười phương Tam Bảo cần cầu tác lễ.

Dạy rồi, Thầy Trị sự xướng rằng:Các giới tử đứng dậy nghe theo tiếng chuông mà lễ.

● Nhứt tâm đảnh lễ Quá khứ thế, tận quá khứ tế, nhứt thiết chư Phật.

● Nhứt tâm đảnh lễ Vị lai thế, tận vị lai tế, nhứt thiết chư Phật.

● Nhứt tâm đảnh lễ Hiện tại thế, tận hiện tại tế, nhứt thiết chư Phật.

● Nhứt tâm đảnh lễ Quá khứ thế, tận quá khứ tế, nhứt thiết Tôn Pháp.

● Nhứt tâm đảnh lễ Vị lai thế, tận vị lai tế, nhứt thiết Tôn Pháp.

● Nhứt tâm đảnh lễ Hiện tại thế, tận hiện tại tế, nhứt thiết Tôn Pháp.

● Nhứt tâm đảnh lễ Quá khứ thế, tận quá khứ tế, nhứt thiết Hiền Thánh Tăng.

● Nhứt tâm đảnh lễ Vị lai thế, tận vị lai tế, nhứt thiết Hiền Thánh Tăng.

● Nhứt tâm đảnh lễ Hiện tại thế, tận hiện tại tế, nhứt thiết Hiền Thánh Tăng.

Chí tâm đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ Thích ca Mâu Ni Phật.

Chí tâm đảnh lễ Phạm Võng Giáo chủ Lô Xá Na Phật.

Chí tâm đảnh lễ Thiên Hoa Thượng Phật.

Chí tâm đảnh lễ Thiên bách ức Thích ca Mâu Ni Phật.

Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng, nhứt thiết chư Phật.

Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng, nhứt thiết Tôn Pháp.

Chí tâm đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Chí tâm đảnh lễ Đại Hạnh Nguyện Phổ Hiền Vương Bồ Tát.

Chí tâm đảnh lễ Đại Từ Di Lặc Bồ Tát.

Chí tâm đảnh lễ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng chư Tôn Bồ Tát.

Chí tâm đảnh lễ Lịch đại chư vị Tổ sư Bồ Tát.
Giới sư nên dạy giới tử hồ quỳ khải thỉnh.

Các giới tử ! Các vị phải hết lòng thành khải Thích Ca Như Lai làm Hòa thượng; Văn Thù, Di Lặc Bồ tát làm A xà lê; mười phương Như Lai làm Tôn chứng sư; mười phương Bồ Tát làm bạn lữ đồng học, các vị phải nhứt tâm nói theo mà thỉnh.

Đệ tử pháp danh là… Nhứt tâm phụng thỉnh Thích Ca Như Lai vì con làm Hòa thượng, con nương theo Hòa thượng được thọ giới Bồ Tát, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

Giới sư lại bảo:

Đệ tử pháp danh là… Nhất tâm phụng thỉnh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vì con làm Yết ma A xà lê, con nương theo A xà lê được thọ giới Bồ Tát, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

Giới sư lại bảo:

Đệ tử pháp danh là… Nhất tâm phụng thỉnh Di Lặc Bồ Tát, vì con làm Giáo thọ A xà lê, con nương theo A xà lê được thọ giới Bồ Tát, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

Giới sư lại bảo:

Đệ tử pháp danh là… Nhất tâm phụng thỉnh, Thập phương Như Lai, vì con làm Tôn chứng, con nương theo các đức Như Lai được thọ giới Bồ Tát, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

Giới sư lại bảo:

Đệ tử pháp danh là… Nhất tâm phụng thỉnh Thập phương đại Bồ Tát, vì con làm bạn lữ đồng học, con nương theo các Bồ Tát được thọ giới Bồ Tát, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

Thầy Trị sự bảo giới tử:

Khởi thân đảnh lễ chư Phật, chư Bồ Tát, tam bái.

(Hồ quỳ chấp tay, ngưỡng mong chí thành lóng nghe, suy nghĩ tưởng nhớ).

Đoạn thứ bảy. - Thay bạch xin giới.

Giới sư cầm ba nén hương quỳ bạch chư Phật, Bồ Tát, xin thí Tam tụ tịnh giới, Bạch rằng:Ngửa xin tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, trong mười phương ba đời.

Các giới tử này pháp danh là… nay cầu con là… muốn theo chư Phật, Bồ Tát, xin thọ Tam tụ tịnh giới. Các giới tử này, đối với nghĩa sâu xa huyền diệu của Đại thặng, có thể sanh lòng tin.

Cầu xin Tam Bảo dủi lòng từ, thí cho giới tử là… Tam tụ tịnh giới Bồ Tát.
Ba lần khải bạch, mỗi lần cúi đầu xá, trở về chỗ. Thầy Trị sự lại bảo các giới tử rằng:

Các giới tử ! Tôi nay lại bảo các vị ba lần xin giới Bồ Tát.
Nên nhún nhường cung kính bạch, Thầy Trị sự nói: Tôi bảo các vị nói theo.

Chúng con thành tâm cầu xin Đại đức thương xót trao cho chúng con pháp danh là… tất cả tịnh giới Bồ Tát.

(3 lần thỉnh, ba lần cúi đầu).Đoạn thứ tám. – An ủi khuyên khen phát tâm.

Giới sư an ủi bảo rằng:Giới tử ! Các vị phải chuyên nhớ một cảnh, trưởng dưỡng tâm cho thanh tịnh, chớ có tưởng cảnh khác. Khởi tâm suy nghĩ như thế này : Tôi nay không bao lâu sẽ được đại công đức tạng không lường, không cùng, không công đức nào hơn. (Giới sư lại khuyên rằng):

Giới tử ! Các vị nên biết, muốn thọ giới Bồ Tát, cần phải phát tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề là tâm đại đạo. Thế nào gọi là tâm đại đạo? – Vì trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, nghĩa là Bồ Tát phát tâm chẳng hạn cúng dường dâng thờ một đức Phật, cho đến trăm ngàn muôn đức Phật, cốt vì cúng dường dâng thờ tất cả chư Phật, ở mười phương pháp giới, hư không giới, cầu nhất thế trí, thành tựu không lường trăm ngàn pháp môn, nên phát tâm Bồ Đề. Lại chẳng hạn độ chúng sanh trong một thế giới, hai thế giới, cho đến độ thoát tất cả chúng sanh mười phương không lướng pháp giới, hư không giới, cho nên phát Bồ Đề tâm; người phát tâm ấy chính là Bồ Tát, các vị nay có thể phát tâm chưa?
Giới tử đáp rằng: Mô Phật, đã phát.

Đáp rồi, Giới sư lại bảo rằng:Các giới tử ! Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề, phàm có công đức căn lành, không thể biết được cái ngằn mé nó. Vì cớ sao? – Vì Bồ Tát ấy không dứt tất cả chủng tánh như Lai mà phát tâm; vì độ tất cả chúng sanh trong thế giới mà phát tâm. Vì nguyên do phát tâm, mà thường được ba đời tất cả chư Phật hộ niệm, liền được Vô thượng Bồ Đề của tất cả chư Phật trong ba đời, tức là cùng với thể tánh bình đẳng của tất cả chư Phật trong ba đời. Sở nhân vừa phát tâm này, mà được tất cả Như Lai khen ngợi, liền được trừ diệt tất cả khổ trong ác đạo. Có thể thanh tịnh quốc độ Phật, giữ chủng tánh Phật, ở trong các thế giới, thị hiện làm Phật.
Đoạn thứ chín. – Chính chỗ hỏi phát tâm.

Giới sư hỏi rằng:Giới tử ! Các vị có phải là Bồ Tát không?

Giới tử đáp: Mô Phật, phải.

Giới sư lại bảo:

Các vị đã nguyện phát tâm Bồ Đề chưa?

Giới tử đáp: Mô Phật, đã phát tâm rồi.


Đoạn thứ mười. – Gạn hỏi chỗ thọ giới.

Giới tử ! Ngày nay các vị muốn ở chỗ tôi mà thọ tất cả học xứ của các Bồ Tát, thọ tất cả tịnh giới của Bồ Tát. Là nhiếp luật nghi giới, Nhiếp thiện pháp giới, Nhiêu ích hữu tình giới. Học xứ như thế, tịnh giới như thế, quá khứ tất cả Bồ Tát đã đủ; vị lai tất cả Bồ Tát sẽ đủ; khắp trong mười phương hiện tại tất cả Bồ Tát nay đủ. Học xứ như thế, tịnh giới như thế, quá khứ tất cả Bồ Tát đã đủ; vị lai tất cả Bồ Tát sẽ học, hiện tại tất cả Bồ Tát đang học, các vị có thể thọ được không?

Giới tử đáp: Mô Phật, thọ được.


Đoạn thứ mười một. – Thọ tín tâm bất hoại.

Giới sư bảo rằng:Giới tử ! Nay nên thọ 4 điều tin không hư hoại, các vị phải chí thành mà lãnh thọ.

Giới sư bảo, giới tử nói theo:Đệ tử pháp danh là… từ thân này cho đến thân đời vị lai.

Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng.

Quy y chánh pháp giới.

Nói 3 lần, mỗi lần cúi đầu xá.


Đoạn thứ mười hai. – Sám hối tội trong ba đời.

Thầy Giới sư bảo rằng:Từ trước đến đây các vị đã thọ bốn lòng tin không hư hoại, nay nên sám hối tội lỗi trong ba đời.

Giới sư bảo, giới tử nói theo:Đệ tử pháp danh là… Như đời quá khứ, thân, khẩu, ý gây 10 điều tội ác, nguyện tột đời vị lai rốt ráo không cho sanh khởi nữa.

Nói 3 lần, cúi đầu 3 lần, rồi lại bảo rằng:


Giới tử ! Các vị phải dốc lòng cầu ai sám hối.

Giới sư bảo, giới tử nói theo:Con xưa đã tạo bao ác nghiệp,

Đều bởi vô thỉ tham, sân, si,

Từ thân, miệng, ý mà sanh ra,

Tất cả nay con xin sám hối.

Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát Ma ha tát. (Nói 3 lần)
Thầy Trị sự xướng:

Chí tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo, tam bái. Hồ quỳ hiệp chưởng.


Đoạn thứ mười ba. – Giới sư khuyên phát nguyện chắc chắn.

Giới sư bảo rằng:Các giới tử, đã sám hối rồi, ba nghiệp được thanh tịnh, như bình lưu ly trong sạch, trong ngoài sáng chói. Nên ở trong cảnh Khổ, Tập, Diệt, Đạo (Tứ đế), phát Tứ hoằng thệ nguyện.

Khổ đế là sao? – Nghĩa là tất cả chúng sanh ở trong lục đạo chịu các thứ quả báo. Cõi trời có khổ năm thứ suy tướng hiện; trong loài người thời có 8 khổ giao đốt, Tu La thường ôm lòng giận tranh đấu; Súc sanh thời bị hãi sợ; Ngạ quỷ thời thường bị đói khát; Địa ngục thời có rừng gươm. Như thế là quả khổ của chúng sanh, Bồ Tát xem thấy thế, phát nguyện độ thoát.
Tập đế là sao? - Nghĩa là tất cả chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay chứa nhóm các nhơn phiền não vọng tưởng, mà chiêu cảm vô lượng khổ quá đương lai, xoay lăn trong ba cõi, không có hẹn ra, Bồ Tát xem thấy thế, phát nguyện độ thoát phiền não.
Diệt đế là sao? – Tức là Niết Bàn vắng lặng; Tất cả chúng sanh vì không tin chánh pháp, nên không được Niết Bàn bất sanh bất diệt của Như Lai. Bồ Tát xem thấy thế, cho nên khiến chúng sanh chứng được Niết Bàn rộng lớn của Như Lai.
Đạo đế là sao? - Nghĩa là tất cả chúng sanh vì không biết tu chánh nhơn, cho nên trôi lăn trong sáu đường, không thể tự an ủi được. Bồ Tát xem thấy thế, cho 37 phẩm trợ đạo pháp, không lường pháp môn dạy tu học.

Bốn thệ nguyện rộng lớn như thế, bao gồm tất cả các nguyện. Các vị phải nhứt tâm phát bốn thệ nguyện rộng lớn.

Giới sư bảo, giới tử nói theo:


Con pháp danh là… dốc lòng phát nguyện:

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần).

(Nói ba lần, cúi đầu ba lần, quỳ xuống chấp tay lóng nghe).


Đoạn thứ mười bốn. – Khải bạch Tam Bảo chứng minh.

Các Phật tử, đã phát nguyện rộng lớn rồi, tôi nay vì các vị mà khải bạch Tam Bảo chứng minh cho các vị thọ giới. Vậy các vị phải nhứt tâm lóng nghe để ý mà nghĩ cho kỹ.

Nên biết rằng, bạch Yết ma lần thứ nhứt rồi, giới pháp tốt lành trong mười phương thế giới, do tâm nghiệp lực các vị thảy đều chấn động. Bạch lần thứ hai rồi, giới pháp tốt lành trong mười phương thế giới, như mây như lộng che trên đảnh các vị. Bạch lần thứ ba rồi, giới pháp tốt lành trong mười phương thế giới từ đảnh môn các vị lưu vào trong thân tâm, chánh báo đầy đủ, tột đời vị lai hằng làm giống Phật.

Đây là giới thể vô tác, sắc pháp vô lậu, do chỗ cơ cảm tăng thượng thiện tâm của quý vị mà được, cho nên các vị phải chí thành đê đầu lãnh thọ.

(Người thọ giới quỳ như cũ).


Đoạn thứ mười năm. – Chánh thức bạch Yết ma.

(Giới sư đến trước Phật quán thập phương Tam Bảo, cầm ba nén hương quỳ bạch):Kính bạch lên chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương vô biên thế giới, nay ở trong đây hiện có thanh tịnh Tỳ Kheo pháp danh là… cho đến ba lần cầu xin Giới sư cho con thọ Bồ Tát giới. - Con vì đó mà tác chứng cho. Cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh ở trong mười phương pháp giới từ bi chứng giám cho thanh tịnh Tỳ Kheo… này được thọ Bồ Tát giới. (Nói ba lần, cúi đầu ba lần, lễ ba lễ, Giới sư trở lại tòa).
Đoạn thứ mười sáu. – Dặn bảo bền giữ giới pháp.

Giới sư bảo: Chư Phật tử ! Từ trước đến đây, cung đối trước chư Phật, Bồ Tát ba lần bạch Yết ma rồi.Đức Thích Ca Như Lai ở trong Thánh chúng có dặn bảo như thế này: Các đại chúng ở trong thế giới Ta Bà này, cõi nước V.N Tỳ Kheo T.H. theo trí giả H.Q. cầu thọ tịnh giới Bồ Tát, người ấy không Thầy, ta rất thương xót, vì đó mà đứng làm Thầy. Đương khi ấy Như Lai trong mười phương tưởng các vị là con, các đại Bồ Tát, tưởng các vị là em, thảy đều dủi lòng từ bi thương tưởng, khiến cho các vị từ nay khi thọ giới về sau, công đức tăng trưởng, thiện căn không mất, tinh chuyên nghĩ nhớ, bền giữ không phạm, giới thể tròn đủ, cho đến chứng quả Bồ Đề, trọn không lui sụt, thành tựu 32 tướng tốt, 80 món tùy hình hảo. Tất cả chủng trí, thần thông điệu dụng, không lường pháp môn thảy đều đầy đủ, nhẹ đi trong mười phương, rộng độ chúng sanh lòng không mỏi mệt.
Đoạn thứ mười bảy. – Nói mười tướng giới trọng.

Giới sư bảo rằng:Các giới tử nghe cho kỹ, Bồ Tát có 10 giới Vô tận tạng, nếu có ai phạm, là không phải hạnh Bồ Tát, mất 42 pháp Hiền Thánh, các vị phải lóng nghe mà lãnh thọ:

1.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố sát sanh, các vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

2.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố trộm cắp, các vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

3.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố dâm dục, (tại gia cấm hẳn tà dâm) các vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

4.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố nói dối, các vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

5.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố bán rượu, uống rượu, các vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

6.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố nói lỗi của người tại gia và xuất gia, các vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

7.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố khen mình chê người, các vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

8.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố xẻn tiếc và mắng nhiếc người, các vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

9.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố giận hờn, các vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

10.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố chê bai ngôi Tam Bảo, các vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

Bồ Tát có 58 giới, (10 giới trọng, 48 giới khinh).

Đây đã trao cho các vị 10 giới trọng rồi, còn 48 giới khinh, các vị phải học mới biết mà giữ cho thanh tịnh.
Đoạn thứ mười tám. – Khen ngợi thọ giới được lợi ích.

Giới sư bảo rằng:Các giới tử ! Đã thọ 10 giới Vô tận tạng rồi, người thọ giới đã qua khỏi tứ ma, vượt ra ba cõi, từ đời này đến đời khác, không mất giới này, nó thường theo người tu hành cho đến thành Phật. Nên biết Bồ Tát đã thọ tịnh giới, đối với tất cả tịnh giới khác, nó rất hơn hết, trên hết, không lường, không ngằn đại công đức tạng theo dõi. Thiện tâm ý lạc thứ nhứt hơn hết phát khởi lên, khắp trừ diệt tất cả ác hạnh của hữu tình, tất cả biệt giải thoát luật nghi giới khác. Đối với luật nghi giới của Bồ Tát đây, trăm phần không kịp một, ngàn phần không kịp một; phần số, phần kế, phần toán, phần dụ, cho đến phần rất ít, cũng không kịp một; nhiếp thọ tất cả công đức lớn, cho nên các vị phải ở trong giới đây mà học, hết lòng cung kính vâng làm.

- Giới tử đáp : Y giáo phụng hành.


Đoạn thứ mười chín. – Lễ tạ vâng làm.

Giới sư bảo rằng:Các giới tử ! Từ trước đến đây, đã trao giới pháp cho các vị đều được châu viên. Các vị nên mỗi mỗi vui mừng vâng làm, bây giờ quý vị đứng dậy đảnh lễ.

Thầy Trị sự xướng lễ Tam Bảo:

Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (Nếu có tấn hương thì ở đoạn này).

Lạy rồi đứng y.


Đoạn thứ ha mươi. – Kiết toát hồi hướng.

Giới sư cùng đại chúng, hướng về Tam Bảo tụng hồi hướng: - Ma ha Bát Nhã v.v…- Thọ giới công đức thù thắng hạnh v.v…

Giới sư cùng đại chúng đứng dậy đảnh lễ, xướng rằng:

Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Phật Đà Da Tôn. (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Đạt Ma Da Tạng. (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tăng Già Da Chúng. (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ Đạo Tràng giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát. (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái. (1 lạy).

- Tam tự quy y v.v…

Giải tiểu giới xem mục lục sau:

Lễ xong Thầy Trị sự đánh khánh ba tiếng xướng:

- Thỉnh chư Tôn thoái ban, hồi nghệ Tổ đường.

Đánh khánh đưa đến rồi, Thầy Trị sự đánh khánh ba tiếng xướng:

Thỉnh chưTôn đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

Lễ rồi, lại xướng rằng;- Thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.

Lập rồi, đánh khánh 3 tiếng lại xướng:- Giới tử lập ban…

Lập rồi, đánh khánh 3 tiếng xướng

Đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

Lạy mỗi lạy đánh một tiếng khánh, lạy rồi lại xướng rằng:- Cung thỉnh chư Tôn hồi nghệ trượng đường.

Đến rồi, lại xướng rằng:- Thỉnh chư Tôn y ban an tọa.

- Thỉnh giới tử tựu ban.

Đến rồi, giới tử bạch lễ tạ. (Có văn bạch xem mục lục sau) lại đánh khánh. Lễ tạ rồi xướng:● Đảnh lễ Đại đức Giới sư Tam bái.

● Đảnh lễ hợp đường Đại đức Tăng già, tam bái.

Lạy rồi, lại xướng rằng:- Đàn tràng viên mãn pháp sự châu long, cung thỉnh chư Tôn hồi quy bản vị.

- Giới tử thoái ban.


TRƯỚC CHÙAPHẬTĐàn Bồ Tát không nên xen lẫn giới tràng Thanh Văn. Là đặt bàn án cao, giữa có tượng Phật Thích Ca, có hương đăng, hoa quả trang nghiêm. Sau án có bàn thấp hơn, có ghế để Giới sư ngồi, bên căn thứ phía hữu.

Nếu 5 vị, thì ở giữa 1 vị.; nếu 7 vị, thì ở giữa 3 vị.

Thọ giới Bồ Tát, thỉnh Bổn sư Thích Ca làm Hòa ht.; thỉnh Di Lặc Bồ Tát làm A xà lê; thỉnh mười phương Phật làm tôn chứng sư; mười phương Bồ Tát làm thiện hữu đồng học. Nhưng thỉnh có 1 vị truyền giới, là bậc đáng làm sư phạm, có trí lực truyền trao tịnh giới.

Trong văn kinh Bồ Tát giới có nói: đốt mình, đốt cánh tay, đốt ngón tay, chính là pháp sư nói ra hạnh khổ này khiến cho đại tâm bền chí, rộng thệ nguyện, lìa ngã chấp, sau mới nói chánh pháp để khai giải, chứ không phải vì thọ giới, đốt cánh, ngón tay để đáp nguyện. Và Phật không có thọ món cúng này, mà khiến cho người đau khổ.

Sợ người sau muội lý bán danh, bị lầm mà đau khổ và lo sợ, nên lược ghi vào đây để quyết nghi.



: viet -> phatphap
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o nghi thức thọ ngũ giớI
phatphap -> PHẦn I bài thứ 37 BỒ ĐỀ, ĐẠt ma, a nan
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư  o   Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa)  Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> PHẦn I bài thứ 35 a di đÀ phậT
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư e o f Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa) Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư  o   Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa)  Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> PHẦn I bài thứ 25 ba cõI, SÁU ĐƯỜNG
phatphap -> PHẦn I bài thứ 27 TỨ phần luậT, a tăng kỳ
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o phép truyền thọ giới sa di
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o phép cầu xin y chỉ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương