GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o phép truyền thọ giới sa ditải về 102 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích102 Kb.
GIỚI ĐÀN TĂNG


Soạn dịch: H.T THÍCH THIỆN HÒA


--- o0o ---
PHÉP TRUYỀN THỌ GIỚI SA DI

----
Thầy muốn cho đệ tử thọ giới, trước một tháng, nên bảo lễ Tam Thiên Phật sám hối trừ nghiệp chướng cho thanh tịnh. Bảo may sắm một man y (y không điều tướng), một đãy lọc nước. Trước ngày truyền giới, nên họp các giới tử dạy lối tác bạch, cách đáp v.v… và học kệ thọ y đãy lọc cho thuộc.


ĐẾN GIỜ ĐĂNG ĐÀN
Đem giới tử đến phòng riêng Giới sư lễ thỉnh.

(Đến giờ truyền giới, Thầy Điển lễ cùng 2 vị giới tử đi từng phòng thỉnh Giới sư. Hoặc một, hoặc mời hai ba Thầy vào một phòng mà bạch. Thầy Diển lễ, lễ một lễ quỳ bạch):Nam mô A Di Đà Phật.

Bạch Hòa Thượng Giới sư (chư Tôn Đại đức) trước đã định ngày hôm nay đăng đàn truyền giới, giờ đã đến, chúng con thành tâm xin cầu thỉnh trên Hòa Thượng (chư Tôn Đại đức) tề nghệ trai đường cho các giới tử lễ bạch. Xin Hòa Thượng (chư Tôn Đại đức) từ bi ai lân thính thọ.

- Hòa thượng đáp: A Di Đà Phật.


(Điển lễ, lễ một lễ ra)

(Khi thập Giới sư đi ra trai đường, Thầy Điển lễ đánh 3 tiếng khánh, xướng) :- Cung thỉnh chư Tôn tề nghệ trai đường.

- Cung thỉnh chư Tôn phân ban an tọa.
THỈNH CUNG AN CHỨC SỰ
(Thầy Điển lễ và 2 giới tử lớn, ra giữa bạch thỉnh cung an chức sự).

Đứng tác bạch: Nam mô A Di Đà Phật.Bạch trên Hòa thượng Giới sư chư Tôn, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.

(Lễ 1 lễ, quỳ bạch):Nam mô A Di Đà Phật. (2 lạy)

Bạch trên Hòa thượng chư Tôn Đại đức, hôm nay trên cuộc đàn giới sắp đặt đã hoàn bị, chúng con xin:

- Cung thỉnh Sư cụ thượng H. hạ P. vi Đường đầu Hòa thượng.

- Cung thỉnh Sư cụ thượng H. hạ A vi Yết ma A xà lê.- Cung thỉnh Sư cụ thượng H. hạ Thực vi Giáo thọ A xà lê.

- Cung thỉnh Đại đức A. vi đệ nhất Tôn chứng sư.

- Cung thỉnh Đại đức B. vi đệ nhị Tôn chứng sư.

- Cung thỉnh Đại đức C. vi đệ tam Tôn chứng sư.

- Cung thỉnh Đại đức D. vi đệ tứ cho đến vi đệ thất Tôn chứng sư.

(Thỉnh riêng đủ 10 vị).Xin quý chư Tôn Đại đức thùy từ nhẫn khả cho các giới tử được ân triêm công đức.

- Hòa thượng đáp: “Khả nhĩ”.

Điển lễ: A Di Đà Phật, trên chư Tôn Hòa thượng, Đại đức đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành tác lễ cúng dường.

(Lễ 3 lễ).

(Thầy Điển lễ đánh khánh xướng):

- Cầu giới tử tựu ban.

- Giới tử thứ đệ tấn ban.
THỈNH GIỚI SƯ ĐĂNG ĐÀN
(Một giới tử lớn đứng trước chúng đại diện tác bạch):

Nam mô A Di Đà Phật.

Bạch trên Hòa Thượng chư Tôn chứng sư từ mẫn, giới tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. (Lễ 1 lễ, quỳ bạch):

Nam mô A Di Đà Phật. (2 lần)

Bạch trên Hòa Thượng Giới sư chư Tôn, chúng con bấy lâu hết lòng khát ngưỡng giới pháp, nay đủ duyên lành, trên Hòa thượng Giới sư chư Tôn Đại đức, đã thùy từ lân mẫn. Hợp thời, chúng con xin kiền thỉnh Hòa thượng chư Tôn Đại đức, đăng đàn truyền giới cho chúng con được ân triêm công đức.

- Hòa thượng đáp: Thiện tai khả nhĩ.

- Giới tử: A Di Đà Phật, trên chư Tôn Hòa thượng, Đại đức đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.

(Lễ 3 lễ).

- Điển lễ:

- Cung thỉnh chư Tôn tề nghệ Tổ đường.

Khi quý Ngài đến trước Tổ đường rồi xướng rằng:- Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ lập ban.

(Hướng về Tổ)

Khi đứng yên rồi xướng rằng:

Chí tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

(Mỗi lạy mỗi tiếng khánh. Lạy xong xướng rằng):

- Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.

(Lập rồi, lại xướng rằng):- Cầu giới tử tựu ban…

- Giới tử thứ đệ tấn ban…

Tựu rồi, xướng rằng:

Chí tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

(Lễ xong đứng một bên).

Lại xướng rằng:

- Cung thỉnh chư Tôn thoái ban, tề nghệ Tam Bảo tiền.

Đến rồi, xướng rằng:

- Điển lễ:

- Thỉnh chư Tôn thứ đệ tấn ban.

Đứng hướng về Phật, các giới tử đứng một bên.

Hòa thượng kính dâng hương hoa cầu nguyện.

Ngã đệ tử… chúng đẳng, khể thủ khấu thủ, kiền bổng hương hoa, thượng hiến đạo tràng Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thập phương tam thế nhứt thiết chư Phật, chư tôn Pháp, chư Hiền Thánh Tăng, duy nguyện thùy từ lân mẫn, phủ tứ quang lâm, nạp thọ chơn hương, phổ đồng cúng dường.

Tư ngã đẳng tấu vì: Việt Nam quốc… Tỉnh,… Tổng,… Xã,… Tự, giới tử … chúng đẳng, ư … niên… nguyệt… nhựt, kiến đàn cầu thọ Sa Di giới, vị thử chúng đẳng tiến hương, phụng thỉnh Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thập phương tam thế nhứt thiết chư Phật, chư tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, phổ cập Hộ Pháp chư Thiên thiện Thần đẳng. duy nguyện từ mẫn giáng lâm, chứng minh gia bị, tỷ ngã … đẳng, phụng hành pháp sự nội chướng tiềm tiêu, ngoại ma vô nhiễu, thứ đắc giới tử, giới châu minh tịnh, đạo quả viên thành.

Thượng chúc Việt Nam củng cố, Phật nhựt tăng huy, thiên hạ thái bình, nhơn dân an lạc,, hiển u quân lợi, pháp giới mông huân, cung cẩn phần hương, hy thùy chiếu giám.

(Nguyện hương, chúc rồi, Điển lễ xướng):

- Điển lễ: Hiến hương hoa kính, các các đầu thành lễ bái.

Chí tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương tam thế nhứt thiết thường trụ Tam Bảo. (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Ta bà Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, v.v… (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, v.v… (1 lạy).


HỒ QUỲ

(Giới sư quỳ)

(Muốn rộng, thì sám Từ Vân, Thiên Thai, tùy nghi, nay sám văn lược).

Giới sư bạch sám:

Đệ tử chúng đẳng chí tâm sám hối:

Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thỉ tham, sân si,

Tùng thân, ngữ, ý, chi sở sanh,

Nhất thiết ngã kim giai sám hối. (3 lần).

Nam mô Ly Cấu Đại Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần).

Điển lễ xướng: Sám hối dĩ, các các khởi thân đảnh lễ.● Nam mô tận hư không biến pháp giới, thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tam Bảo, tam bái.

(Lạy xong Điển lễ xướng).- Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.

(Đứng xong, xướng rằng) :- Cầu giới tử tựu ban.

( Tựu rồi, lại xướng rằng) :

Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương tam thế nhứt thiết thường trụ Tam Bảo, tam bái.

Chí tâm đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ , tam bái.

Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng nhứt thiết chư Phật, chư tôn Pháp, chư Hiền Thánh Tăng, tam bái.

(Đánh khánh như trước).

(Nếu riêng có giới tràng để truyền giới, (thường làm giới tràng trước chánh điện) thì Thầy Điển lễ xướng rằng):

- Chư Tôn thoái ban, tề nghệ giới tràng.

Đánh khánh đưa đến rồi, đánh ba hồi khánh như thường Giới sư lễ xong, thầy Điển lễ quỳ bên hữu niệm hương bạch: Nhứt chú chiên đàn v.v… như sau. Nếu không có giới tràng riêng, thì phương tiện ở trước Tam Bảo kiết giới để truyền giới, nhưng cần có bức màn vải vàng ngăn che, để phân biệt giới phận của Phật, Tăng; hoặc kiết tiểu giới để thọ giới càng tốt. Như trong Yết Ma Chỉ Nam: Nếu làm Yết Ma, cần phải kiết giới trước; lại tất cả Yết Ma, hai giới (đại giới, tiểu giới) đều được, chỉ có một phép truyền giới, cần phải có giới tràng mới được. Vì khi thọ giới chỉ có 10 vị Tăng, nếu ở Đại giới thì không khỏi bị lỗi biệt chúng. Lại nói rằng, pháp có Phật, Tăng khác nhau, đàn có lớn nhỏ khác nhau. Nay không có giới tràng riêng, nên cần phải ngăn cách cho phân biệt, ở phía trước tác pháp lễ Tăng, mới khỏi bị lỗi ở trước Phật, cũng là phương tiện trong phương tiện.

Nếu nương trước Tam Bảo mà truyền giới, thì Thầy Điển lễ cũng niệm hương (cầm 5 nén hương) quỳ dài bên hữu bạch rằng:

Điển lễ bạch:“Nhứt chú chiên đàn hương,

Cử khởi biến thập phương,

Thỉnh sư đăng bảo tọa,

Bỉnh pháp quảng tuyên dương”.

(Đợi Giới sư đến tòa rồi, Điển lễ xướng kệ hàng ma):Hàng phục ma lực oán

Trừ kiết tận vô dư

Đường thượng kích kiền chùy,

Tỳ kheo vân dương tập,

Chư hữu văn pháp nhơn,

Độ lưu sanh tử hải,

Văn thử diệu hưởng âm,

Tất đương vân lai tập.

Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần)

Chư vị Giới sư cùng các Tôn chứng Tăng già thăng tòa rồi, nghi tiết như thường, họp đường … cử hương tán:

Giới sư cử hương tán:

Lư hương sạ nhiệt,

Pháp giới mông huân,

Chư Phật hải hội tất diêu văn ,

Tùy xứ kiết tường vân,

Thành ý phương ân,

Chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần)
BÀI KỆ TÁN PHÁP
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Vô thượng thậm thâm Tỳ Ni pháp,

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,

Nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩa.

Nam mô Khai Luật Tạng Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần)
(Điển lễ đánh khánh 3 tiếng, xướng rằng):

- Điển lễ xướng:- Cầu giới tử thính các lập ban.

(Lập rồi, lạy xuống).

Văn khánh thinh, chí tâm đảnh lễ Thập phương thường trụ Tam Bảo, tam bái.

(Mỗi lạy mỗi tiếng khánh, 3 lạy xong, 3 tiếng khánh. Kéo màn qua)

Chí tâm đảnh lễ Chư vị Giới sư, tam bái.

Chí tâm đảnh lễ Chư vị Tôn chứng Tăng già, tam bái.

(Lạy xong, bảo giới tử hướng về Hòa thượng lễ nhứt bái hồ quỳ hiệp chưởng).

- Điển lễ dạy thỉnh:- Các giới tử, nay tôi bảo các vị phép thỉnh Sư, lẽ ra các vị tự thỉnh lấy, nhưng sợ các vị chưa biết cách thỉnh. Các giới tử nghe lời tôi bảo mà nói theo để thỉnh: (Thầy bảo giới tử nói theo; hoặc có nhiều cũng thỉnh một lần, duy đến văn Yết ma, chỉ được ba người mà thôi). Thỉnh rằng:

- Văn thỉnh Hòa thượng: Bạch Đại đức một lòng thương xót, chúng con pháp danh là … nay thỉnh Đại đức làm Hòa thượng truyền Thập giới, xin Đại đức vì chúng con làm Hòa thượng truyền Thập giới, con y Đại đức, được thọ Sa Di giới, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần, mỗi lần cúi đầu xá).

- Hòa thượng chứng: “Thiện tai khả nhĩ”.Tôi bảo các vị giữ tâm cho thanh tịnh đừng có buông lung.

- Giới tử đáp: Mô Phật, con xin vâng. (Xá).

Lại bảo: Các giới tử hướng về thầy Yết ma lạy một lạy, hồ quỳ chấp tay để thỉnh:

Văn thỉnh Yết ma: Bạch Đại đức một lòng thương xót, chúng con pháp danh là… nay thỉnh Đại đức làm Yết ma A xà lê truyền Thập giới. Cúi xin Đại đức vì con làm Yết ma A xà lê truyền Thập giới, con nương theo Đại đức được thọ Sa Di giới, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần, mỗi lần cúi đầu xá).

- Thầy Yết ma chứng: “Thiện tai khả nhĩ”.

(Được lắm, tốt lắm!)

Tôi bảo các vị giữ tâm cho thanh tịnh đừng có buông lung.

- Giới tử đáp: Y giáo phụng hành. (Xá).

Lại bảo: Các giới tử hướng về thầy Giáo thọ lạy một lạy, quỳ thẳng chấp tay để thỉnh:

Văn thỉnh giáo thọ: Bạch Đại đức một lòng thương xót, chúng con pháp danh là… nay thỉnh Đại đức làm Giáo thọ A xà lê truyền Thập giới. Cúi xin Đại đức vì con làm Giáo thọ A xà lê truyền Thập giới, con nương theo Đại đức được thọ Sa Di giới, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần, mỗi lần cúi đầu xá).

- Thầy Yết ma chứng: “Thiện tai khả nhĩ”.

(Được lắm, tốt lắm!)

Tôi bảo các vị giữ tâm cho thanh tịnh đừng có buông lung.

- Giới tử đáp: Mô Phật, con xin vâng. (Xá).

- Thầy Giáo thọ bảo: Các giới tử nghe lời tôi bảo mà nói theo để thỉnh các Tôn chứngTăng già .

Các giới tử, nay tôi bảo các vị phép thỉnh Sư, lẽ ra các vị tự thỉnh lấy, nhưng sợ các vị chưa biết cách thỉnh, nên tôi bảo các vị thỉnh.

(Thầy bảo giới tử nói theo).

Văn thỉnh Tôn chứng: Bạch Đại đức một lòng thương xót, chúng con pháp danh là… nay thỉnh Đại đức làm Tôn chứng Tăng già truyền Thập giới. Cúi xin Đại đức vì con làm Tôn chứng Tăng già truyền Thập giới, con nương theo Đại đức được thọ Sa Di giới, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần, mỗi lần cúi đầu xá).

- Tôn chứng Tăng già đáp: “Thiện tai khả nhĩ”.

(Được lắm, tốt lắm!)

- Giới tử cúi đầu xá.

- Điển lễ xướng:

­- Giới tử đứng dậy đảnh lễ. Chí tâm đảnh lễ Giới sư chư Tăng, tam bái.

(Mỗi lễ mỗi tiếng khánh, lễ sau hai tiếng khánh).

Thầy Giáo thọ bảo: - Thoái ban, ra bên ngoài xa hướng vào, đợi kêu mới vào.

(Bảo ra trước đàn, đứng chỗ mắt thấy, tai không nghe; hoặc trước chùa, cửa kiếng thấy mà không nghe).


HỌP TĂNG VẤN HÒA
(Thầy Yết ma hỏi, Thầy Điển lễ đáp):

Hỏi : Tăng họp đủ chưa?

Đáp : Bạch, chúng Tăng họp đủ rồi.

Hỏi : Hòa hợp không?

Đáp : Hòa hợp.

Hỏi : Người chưa thọ giới Cụ Túc ra chưa?

Đáp : Đã ra.

Hỏi : Nay Tăng hòa hợp để làm gì?

Đáp : Yết ma trao giới Sa Di.

Như thế là họp Tăng rồi, Thầy Điển lễ cho vào mỗi lần 3 vị, lễ 1 lễ hồ quỳ, Thầy Yết ma chấp tay bạch:- Đại đức Tăng nghe, nay có A.B.C (kể 3 tên) ba vị này theo Hòa thượng, thượng H. hạ V, cầu xin xuất gia thọ giới Sa Di, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, cho A. B. C … ba vị này xuất gia, bạch như thế, tác bạch có thành không?

Các Tôn chứng Tăng đều đáp rằng: “Thành”.- Bạch Đại đức Tăng nghe, nay có A.B.C (kể 3 tên) ba vị theo Hòa thượng, thượng H. hạ V, cầu xin xuất gia thọ giới Sa Di. Nay theo chúng Tăng xin thọ giới Sa Di, Tỳ kheo Thượng H. hạ V làm Hòa thượng, Tăng nay trao cho ba vị này giới Sa Di, các Trưởng lão nào bằng lòng Tăng cho ba vị này thọ giới Sa Di thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói. Đây là một lần Yết ma có thành không?

Các Tôn chứng đều đáp rằng: “Thành”.

(Lễ 1 lễ, ra đứng 1 bên).

Nếu có nhiều giới tử, thì trở lại Yết ma như trên: Đại đức Tăng nghe v.v… kể 3 tên … để Tăng xét kỹ.

Trong luật nói: Tất cả Yết ma không được quá 3 người, phải cẩn thận. Yết ma rôi. Thầy Điển lễ đánh khánh gọi tất cả vào, bảo rằng:

- Cho các giới tử vào. Vào rồi bảo rằng:

- “Tựu ban”. (Tựu rồi lại xướng):

Chí tâm đảnh lễ Giới sư chư Tăng, tam bái.

Điển lễ đánh khánh như trước.

Lễ xong, lại xướng rằng:- Hồ quỳ hiệp chưởng.

Quỳ rồi, thầy Giáo thọ nên bảo rằng:

Thầy Giáo thọ bảo: Các vị giới tử nghe cho kỹ, nay có 12 điều, so trong kinh Luật, theo lệ cần phải hỏi cho đủ, các vị nếu không phạm, thì nên nói là có, nếu không phạm, thì nên nói là không.

Hỏi : 1.- Các vị có phạm biên tội không?

(Biên tội là trước đã thọ giới rồi, mà phạm sát, đạo, dâm, vọng, tức là người ở bên ngoài Phật pháp). Giải trước rồi hỏi sau.Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi : 2.- Các vị có làm hạnh nhơ với Tỳ Kheo Ni không?

(Khi làm cư sĩ có phạm tịnh giới Tỳ Kheo Ni không?)Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi : 3.- Các vị có phải tặc tâm thọ giới không?

(Thường ở trong khi làm bạch y, trộm nghe thuyết giới Yết ma, dối xưng mình là Tỳ Kheo).Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi : 4.- Các vị có phá nội ngoại đạo không?

(Nguyên trước là ngoại đạo, sau theo Phật pháp thọ Cụ Túc rồi về đạo mình. Nay muốn trở lại thọ giới nữa, ấy là nội ngoại đều thông phá hoại, mà chí tánh không nhứt định).Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi : 5.- Các vị có phải hoàng môn không?

(Hoàng môn: Phi nam, phi nữ, không thành hoàn toàn tánh người nam. Có 5 hạng người: 1.- Sanh bất nam. – Khi sanh ra nam căn không phát dục. 2.- Kiền bất nam. – lấy dao cắt bỏ nam căn. 3.- Đố bất nam. – Nhân thấy kia dâm, mới có tâm ghen, mà căn nó khởi lên. 4.- Biến bất nam. – Căn có thể biến hiện, khi gặp nam thì nữ căn khởi lên, khi gặp nữ thời nam căn khởi lên. 5.- Bán bất nam. – Nửa tháng thì dùng nam căn, nửa tháng thì không có).Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi : 6.- Các vị có giết cha không?

Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi : 7.- Các vị có giết mẹ không?

Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi : 8.- Các vị có giết A la hán không?

Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi : 9.- Các vị có phá Yết ma Tăng không?

(Phá Yết ma Tăng. Ở trong một giới mà hai chúng đồng thời làm yết ma Tăng. Phá hòa hợp tăng là một trong 5 tội nghịch).Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi : 10.- Các vị có ác tâm làm cho thân Phật ra huyết không?

(Phật đã diệt độ … nếu đục khoét phá tượng Phật, phá hoại chùa, là đồng tội làm thân Phật ra huyết).Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi : 11.- Các vị có phải là phi nhơn không?

(Phi nhơn: Bát bộ quỷ thần biến ra hình người).Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi : 12.- Các vị có phải hai hình không?

(Có đủ hai căn nam và nữ).Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi rồi nên bảo rằng:

Thầy Yết ma bảo: Giới tử ! Các vị không có chướng nạn, nhứt định được thọ giới. Các vị phải chấp tay chí thành lóng nghe Giới sư truyền thọ.


Thầy Yết ma khai đạo: Các giới tử ! Phật vì đại sự nhân duyên mà ra đời, để mở mang chỉ dạy cho chúng sanh nhận hiểu “Phật tri kiến”, tu chứng “Phật tri kiến”, cho nên nói ra không lường pháp môn, 84.000 diệu nghĩa, nhưng tóm lại không ngoài ba môn học là: giới, định, huệ. Song huệ do định mà phát; định nhờ giới mà sanh; công năng sanh ra giới, do lòng chí thành lãnh thọ, lãnh thọ không trái, giới thể vô tác từ đây mà lập. Cho nên giới là đầu của ba môn học là nền tảng của muôn pháp lành. Các bậc Thánh nhờ giữ giới mà chứng bồ Đề; chư Phật cũng do nơi giới mà thành Chánh giác. Sở dĩ muốn được diệu đạo vô thượng, cần phải hết lòng chí thành mà lãnh thọ giới.
Thầy Giáo thọ bảo: Các giới tử ! Các vị phải chí thành khải thỉnh mười phương Tam Bảo giáng lâm đạo tràng, vì các vị mà tác chứng, mới kham thọ giới. Các vị phải nhứt tâm nói theo tôi mà cầu thỉnh.

(Thầy bảo, giới tử nói theo):Đệ tử chúng con pháp danh là…một lòng phụng thỉnh, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời tất cà chư Phật, chư tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Cúi xin Tam Bảo thùy từ chiếu giám, con nhờ từ lực Tam Bảo mà được thọ giới Sa Di, xin thương xót cho chúng con.
(Ba lần, mỗi lần bạch, cúi đầu xá)

Thầy Yết ma niệm hương, khải bạch:


Thầy Yết ma bạch: Ngưỡng khải Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời tất cà chư Phật, chư tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Các giới tử (pháp danh) này, theo Hòa thượng Tỳ Kheo thượng H. hạ Q… , cầu thọ Sa Di giới. Các giới tử này, nay cầu con là Tỳ Kheo… và hiện tiền chúng Tăng, xin thọ Sa Di thập giới; các giới tử này có thể đối với Tam thừa diệu nghĩa, hay sanh tín tâm. Cầu xin ngôi Tam bảo thùy từ ban cho các Sa Di chánh giới, xin thương xót cho chúng con.
(Ba lần, mỗi lần bạch, cúi đầu xá)

Đánh khánh ba tiếng, Yết ma bình tọa. Lại đánh khánh một tiếng bảo rằng:


Thầy Yết ma bảo: Các giới tử ! Đã vì các vị khải bạch Tam Bảo, từ đây về sau các vị phải tinh tấn siêng năng tu tập, cầu thoát khỏi trần lao, để đền trả bốn ơn, nhờ công tu hành khắp giúp ba cõi. Sở dĩ trôi lăn trong ba cõi, là vì không bỏ ân ái được. Nay các vị nguyện bỏ thế tục vào nhà đạo, theo phép xuất gia vượt khỏi thường tình, là không lạy cha mẹ; song các vị phải nhớ bốn ơn đức lớn trong giờ phút này phải chuyên tinh lễ tạ, về sau không còn lạy nữa.
Thầy giáo thọ xướng: Giới tử xoay về hướng Bắc lễ tạ bốn ơn.

Chí tâm đảnh lễ, Thiên địa phú tải chi ân, nhựt nguyệt chiếu lâm chi đức, tam bái.

Chí tâm đảnh lễ Chánh phủ ngự trị chi ân, thủy thủ thành thục chi đức, tam bái.

Chí tâm đảnh lễ Sư trưởng (Thầy thế pháp) giáo huấn chi ân, phụ mẫu sanh thành chi đức, tam bái.

Chí tâm đảnh lễ Thập phương tín thí chi ân, tứ tánh hộ trì chi lực, tam bái.
Lễ rồi, cho quỳ, chấp tay nên bảo rằng:
Thầy Yết ma bảo: Các giới tử ! Từ trước đến đây, các vị đã lạy tạ bốn ơn rồi. Bây giờ phải chí thành chuyên hướng về Tam Bảo, nghe cho kỹ mà lãnh thọ.

Phật dạy : Người còn tại gia bị gia duyên bận buộc như gông cùm, tất cả phiền não do đó mà sanh. Người xuất gia rộng rãi như hư không, tất cả pháp lành do đó mà tăng trưởng, không bị ân ái ràng buộc. Cho nên người muốn chứng quả Vô thượng Bồ Đề, đều phải xuất gia mới được thành tựu. Trong kinh nói rằng: Giả sử có người vì Phật, xây tháp bảy báu, cao đến nghìn thước, không bằng công đức người xuất gia trì giới. Cho nên các vị phải nhứt tâm mà thọ trì giới pháp.
Thầy Yết ma bảo quy y: Các giới tử ! Tôi nay bảo các vị, các vị phải chí tâm quy y Tam bảo, để lãnh thọ giới thể. Tôi bảo các vị nói theo:

Chúng con pháp danh là… quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con nay theo Phật xuất gia ngài Tỳ Kheo thượng H. hạ V. làm Hòa th, Như lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác là Thế Tôn của con.

(Nói 3 lần, mỗi lần cúi đầu xá)

Quy y rồi, lại trao tam kết
Thầy bảo, giới tử nói theo: Con pháp danh là… quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, ngài Tỳ Kheo thượng H. hạ V. làm Hòa th, Như lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác là Thế Tôn của con.

(Nói 3 lần, mỗi lần cúi đầu xá)

(Trao tam quy kết xong, lại đánh khánh bảo):
Hòa thượng hỏi: Các giới tử ! Từ trước đến đây đã trao Tam quy Tam kiết, gới thể được tròn đủ. Nếu muốn biết giới tướng đã gìn giữ, Hòa thượng sẽ trao giới tướng cho các vị, các vị phải chấp tay lóng nghe mà lãnh thọ.
(Về sau, mỗi giới, Hòa thượng hỏi, mỗi mỗi phân minh mà đáp cho rõ)
Giới thứ nhứt : Suốt đời không được sát sanh là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

Giới thứ hai : Suốt đời không tham gian trộm cắp là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

Giới thứ ba : Suốt đời không dâm dục là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

Giới thứ tư: Suốt đời không nói dối là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

Giới thứ năm : Suốt đời không uống rượu là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

Giới thứ sáu : Suốt đời không đeo tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình, là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

Giới thứ bảy : Suốt đời không ca múa hát xướng và cố đi xem nghe, là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

Giới thứ tám : Suốt đời không ngồi giường cao tốt rộng lớn, là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

Giới thứ chín : Suốt đời không được cố ăn phi thời, là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không?

(Nếu có duyên bịnh, cần phải ăn cơm cháo cho đủ sức khỏe để tu học, nhưng khi ăn phải sanh lòng hổ thẹn).

(Giải thích trước khi hỏi):

Đáp : Mô Phật, giữ được.

Giới thứ mười : Suốt đời không được tham chứa vàng bạc của báu, là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không? - (Trừ ra vì tam Bảo, tạm giữ, hoặc vì Thầy coi cất, tự mình không sanh vọng tâm không chứa thì không phạm).

Đáp : Mô Phật, giữ được.

Đấy là mười giới của Sa Di, suốt đời giữ cho thanh tịnh, không được phạm.

(Lễ 3 lễ, quỳ).- Y giáo phụng hành.

- Giới tử khởi thân đảnh lễ chư tôn giới sư tam bái.

- Hồ quỳ hiệp chưởng.
(Như thế thọ rồi, đánh 3 tiếng khánh).
Thầy Giáo thọ bảo: Các giới tử ! Nay các vị đã lãnh thọ giới rồi, bởi vì đời trước có trồng nhơn lành (tốt), cho nên nay được tướng đầu tròn, mặc áo giải thoát, ra khỏi trần lao, vượt hẳn lưới ái, nương theo Phật mà ở, nghe giáo pháp tỏ lòng, đối với các luật nghi không được trái phạm. Thường thường phải cúng dường Tam Bảo, siêng tu ba nghiệp, tọa thiền tụng kinh, siếng làm các việc trong chúng.

Nếu Hòa thượng A xà lê có dạy răn, không được chống trái; đối với bực thượng, trung, hạ tọa, tầm thường cung kính; tinh tiến hành đạo để trả ơn cha mẹ; truyền pháp lợi sanh để trả ơn đức Thầy. Oai nghi đi đứng cần phải y theo pháp luật, sắc đẹp tiếng tà không được xem nghe; nói năng chậm rãi, giữ mình nghiêm chánh; thường xét lỗi mình, đừng nói xấu lỗi của người. Ngăn ngừa vọng tâm, xa lài tội lỗi; thân nhiếp sáu căn, nam nữ riêng biệt, Tăng tục có phần; không phải bực Hiền chớ làm bạn, không phải bực Thánh chớ tôn. Cà sa, bình bát chớ rời, tinh chuyên tu hành, siêng nhớ nghĩa lý trong kinh, ôn cũ biết mới, nghiên tầm cả Tam tạng, tùy thời lợi sanh, như thế ngăn ba đường ác, mở cửa Niết Bàn, trí Bát Nhã thường sáng, tâm Bồ Đề không lui sụt. Dụng tâm như thế mới thật là đệ tử của Phật.
TRUYỀN MAN Y
Thầy Yết ma đến trước giữa chúng truyền y cho giới tử, trao y cho một vị đại diện bảo rằng:
Các giới tử : Cái y này tiếng Phạm gọi là Ca sa, Tàu gọi là Hoại sắc y, cũng gọi là giải thoát phục. Mặc y này mới có thể giải thoát tham, sân si, cũng gọi là phúc điền y. Mặc y này hay sanh các căn lành, chư Phật mặc y này mà chứng Bồ Đề, Sa môn cũng mặc y này mà thành Phật đạo.

Tôi nay trao y này cho các vị, các vị phải gia pháp mà thọ trì.
Giới tử hai tay bưng y mà đáp: - Y Giáo phụng hành.
VĂN THỌ MAN Y
Điển lễ dạy: Các giới tử đều cầm cái y của mình. Giới tử hồ quỳ. Quý vị cầm y hai tay dâng lên nói theo tôi để thọ.

- Bạch Đại đức một lòng thương xót, con Sa Di pháp danh là… cái Man y An Đà Hội này con xin thọ trì. (3 lần).

Thầy Yết mà chứng rằng: Được quý lắm! các vị y như pháp, vâng giữ Pháp y của Phật mà hành trì.

Giới tử đáp: - Y Giáo phụng hành.

(Giới tử đứng dậy vừa đắp y vừa niệm kệ chú).KỆ CHÚ ĐẮP MAN Y
Đại tai giải thoát phục,

Vô tướng phúc điền y,

Phi phụng trì giới hạnh,

Quảng độ chư quần sanh.

Nam mô Ca sa Tràng Bồ Tát Ma ha tát.

- Giới tử đảnh lễ chư tôn giới sư nhứt bái.

(Lạy một lạy, tiếp cho thọ đãy lọc nước).


- Hồ quỳ.
Thầy Yết ma cầm đãy lọc nước bảo:

Các giới tử? Cái đãy lọc nước này tiếng Phạm gọi là Bát Lý Tát La phạt Noa; Tàu dịch là Lự thủy nang. Chính là đồ hành từ hộ sanh của chư Phật, Thánh Hiền, tôi nay trao cho các vị, các vị phải gia pháp mà thọ trì, thường đem thoa mình để cần dùng.
Giới tử hai tay tiếp cầm và đáp: - Y Giáo phụng hành.
PHÁP THỌ ĐÃY LỌC NƯỚC
Các giới tử cầm đãy lọc nước quỳ xuống dâng lên bạch:

- Bạch Đại đức một lòng thương xót, con sa Di pháp danh là… Cái đãy lọc nước này là đồ hộ vệ sanh mạng chúng sanh, như pháp mà làm, nay con xin thọ trì.

(3 lần).


Thầy Yết mà chứng rằng: Tốt lắm! các vị phải y như pháp mà hành trì.

Giới tử đáp: - Y Giáo phụng hành.

Giới tử đọc tiếp bài kệ lọc nước.
KỆ LỌC NƯỚC
Thiện tai tự thủy nang,

Hộ sanh hành từ cụ,

Xuất nhập thường đới dụng,

Phương hợp Bồ Tát đạo.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần, lạy 1 lạy).

- Giới tử đảnh lễ giới sư chư tôn nhứt bái.

(Vẹt màn)

Điển lễ bảo: Giới tử đồng đứng dậy hồi hướng.

- Ma ha Bát nhã ba la mật đa…

- Thọ giới công đức thù thắng hạnh…

- Giới sư phục nguyện…

- Tam tự quy y…

Điển lễ xướng:- Cung thỉnh chư Tôn thoái ban hồi nghệ Tổ đường.

- Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ lập ban.

Chí tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.- Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.

- Cầu giới tử tựu ban.

- Giới tử thứ đệ tấn ban.

Chí tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.- Cung thỉnh chư Tôn thoái ban quy trượng đường.

- Cung thỉnh chư Tôn y ban an tọa.

- Cầu giới tử tựu ban.

- Giới tử thứ đệ tấn ban.

- Hồ quỳ hiệp chưởng – Khải bạch.

(Có văn tác bạch lễ tạ ở sau).

Sau khi giới tử tác bạch và Giới sư huấn thị xong.

Điển lễ xướng:

Chí tâm đảnh lễ Hòa thượng truyền Giới sư, tam bái.

Chí tâm đảnh lễ Yết ma A xà lê sư, tam bái.

Chí tâm đảnh lễ Giáo thọ A xà lê sư, tam bái.

Chí tâm đảnh lễ Thất vị Tôn chứng Tăng già, tam bái.

(Mỗi khi Giới tử đảnh lễ, Điển lễ đều nhấp khánh).
Điển lễ xướng: Giới tử thoái ban.

- Giới tử phân lập lưỡng ban.

Đàn tràng hoàn mãn, Pháp sự châu viên, cung thỉnh chư Tôn các hồi quy bản vị.

(Đợi Giới sư về liêu, 3 hồi bát nhã).


Điển lễ xướng:

- Chư giới tử các các hồi quy nguyên sở, Mạc vị tiên hành.

(Giới tử về liêu).



: viet -> phatphap
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o nghi thức thọ ngũ giớI
phatphap -> PHẦn I bài thứ 37 BỒ ĐỀ, ĐẠt ma, a nan
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư  o   Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa)  Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o khoa tiết truyền giới bồ TÁT
phatphap -> PHẦn I bài thứ 35 a di đÀ phậT
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư e o f Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa) Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư  o   Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa)  Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> PHẦn I bài thứ 25 ba cõI, SÁU ĐƯỜNG
phatphap -> PHẦn I bài thứ 27 TỨ phần luậT, a tăng kỳ
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o phép cầu xin y chỉ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương