Số: 458/btp-khtc v/v đôn đốc thực hiện chế độtải về 14.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích14.4 Kb.
#21345BỘ TƯ PHÁP

Số: 458/BTP-KHTC

V/v đôn đốc thực hiện chế độ

báo cáo thống kê
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, Ngành, UBND cấp tỉnh và Sở Tư pháp khẩn trương lập báo cáo thống kê năm (lần một) của năm 2014, gửi về Bộ Tư pháp theo đúng quy định về chế độ báo cáo thống kê quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP. Theo đó, số lượng biểu mẫu báo cáo thống kê năm (lần một) dành cho các cơ quan như sau:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện 12 biểu, trong đó có 11 biểu áp dụng chung cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ (trong đó có 04 biểu áp dụng chung cho các cơ quan thuộc Chính phủ) và 01 biểu áp dụng riêng cho Bộ Giao thông vận tải.

- UBND cấp tỉnh, Sở Tư pháp thực hiện 30 biểu mẫu.

Đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Sở Tư pháp, trong phạm vi nhiệm vụ và thẩm quyền được giao khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP gửi về Bộ Tư pháp để Bộ kịp thời tổng hợp số liệu thống kê phục vụ hoạt động tổng kết công tác tư pháp năm 2014.

Thời hạn gửi báo cáo thống kê bằng văn bản về Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch – Tài chính) chậm nhất là ngày 02 tháng 12 năm 2014 (đồng thời gửi file điện tử tới địa chỉ: thongketuphap@moj.gov.vn, chi tiết liên hệ: đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Trưởng phòng hoặc đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền Phó Trưởng phòng, Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp; điện thoại: 04.62739546).

Bộ Tư pháp mong nhận được sự quan tâm, phối hợp tích cực, hiệu quả của các cơ quan trong việc triển khai chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP.(Gửi kèm theo Công văn này Danh mục các biểu mẫu thống kê thuộc trách nhiệm thực hiện của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh và Sở Tư pháp)./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Bộ (để biết);

- Lưu: VT, Vụ KHTC.


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)Đinh Trung TụngКаталог: tintuc -> Lists -> ChiDaoDieuHanh -> Attachments
Attachments -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-cp ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
Attachments -> Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> DỰ thảO ngày 16/12/2014

tải về 14.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương