QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phướctải về 14.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích14.53 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1859/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 04 tháng 9 năm 2007QUYẾT ĐỊNH


Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14/01/2004;

Căn cứ Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 96/2002/QĐ-BTP ngày 22/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp tỉnh, huyện;

Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 13/8/2007 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2002/QĐ-UB ngày 02/8/2002 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 93/TTr-STP ngày 28/8/2007,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Tấn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban

2. Ông Dương Văn Dũng - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Trưởng ban TT

3. Ông Trần Ngọc Trai - Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên

4. Ông Phạm Văn Bé - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên

5. Ông Nguyễn Văn Triệu - Trưởng THADS tỉnh - Thành viên

Mời các ông (bà) có tên sau đây tham gia thành viên Ban chỉ đạo:

1. Ông Đinh Văn Tiếng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

2. Ông Phạm Anh Kỳ - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chánh án TAND tỉnh.Điều 2. Thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Triệu - Trưởng THADS tỉnh - Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Trưởng THADS tỉnh - Tổ phó

3. Ông Chu Văn Đính - P. Chánh Thanh tra Sở Tư pháp - Tổ viên

4. Ông Hồ Thanh Bông - Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh - Tổ viên

5. Ông Nguyễn Trọng Thiệm - Chấp hành viên THADS tỉnh - Tổ viên

6. Ông Đỗ Thanh Bình - Chuyên viên THADS tỉnh - Tổ viên.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo hoạt động theo Qui chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị và các ông (bà) có tên tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.CHỦ TỊCH


Nguyễn Tấn Hưng


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương