QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toántải về 14.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích14.39 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 2108/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 06 tháng 12 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán

Công trình: Xây dựng Trung tâm Thương mại Phước Bình, huyện Phước Long

Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật (thiết kế điều chỉnh hệ thống thoát nước mưa)


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 17/2000/QĐ-BXD ngày 02/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số: 05/2003/TT-BXD ngày 14/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản;

Căn cứ Quyết định số: 117/2000/QĐ-UB ngày 28/12/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành qui định thực hiện Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số: 2067/QĐ-UB ngày 24/11/1998 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Phước Bình, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số: 107/QĐ-UB ngày 17/01/2001 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Thương mại Phước Bình;

Căn cứ Quyết định số: 2399/QĐ-UB ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Thương mại Phước Bình;

Xét kết quả thẩm định số: 925/SXD-KT.KT ngày 30/11/2006 của Sở Xây dựng,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình: Xây dựng Trung tâm Thương mại Phước, huyện Phước Long. Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật (Thiết kế điều chỉnh hệ thống thoát nước mưa) với nội dung như sau:

- Chủ đầu tư: UBND huyện Phước Long.

- Địa điểm xây dựng: Công trình xây dựng tại thị trấn Phước Bình, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

- Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật - dự toán điều chỉnh: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tấn Phước.

- Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu: Toàn bộ hệ thống thoát nước mưa được sử dụng bằng ống bê tông cốt thép đúc tại chỗ có chiều dài mỗi đất là 1m. Ống 400 dài 1112m; 600 dài 137m; 800 dài 49m; 1000 dài 38m. Lót đáy cống bằng bê tông đá 4 x 6M100 có chiều dài theo từng loại cống. Đáy, thành, tấm đan hố ga bằng bê tông cốt thép.

Dự toán: 1.186.950.866 đ.

Trong đó :

- Giá trị xây lắp sau thuế: 1.167.828.508 đ- Chi phí lập thiết kế - dự toán: 19.122.358 đ.

Điều 2. Quyết định này thay thế phần phê duyệt thiết kế hệ thống thoát nj7ớc mưa tại Quyết định số: 107/QĐ-UB ngày 17/01/2001 và phần phê duyệt dự toán tại Quyết định số: 2399/QĐ-UB ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh. Các nội dung khác theo 02 Quyết định nêu trên vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các ban, ngành địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương