QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổng thểtải về 26.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích26.11 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 733/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 26 tháng 3 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổng thể

Công trình: Xây dựng điểm dân cư nông thôn 80 ha phục vụ tái định cư

Dự án HTTL Phước Hòa, thuộc địa bàn xã Nha Bích,

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 2851/QĐ-BNN-XD ngày 17/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án thủy lợi Phước Hòa thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Dự án thủy lợi Phước Hòa trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 04/11/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thủy lợi Phước Hòa - Hạng mục: Lòng hồ, thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 của UBND tỉnh về việc thuận quy hoạch đất thuộc quyền sử dụng của Công ty thương mại Dầu khí Đồng Tháp để Ban QLDA ngành CSHTNT thực hiện khu tái định cư Dự án thủy lợi Phước Hòa;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 282/STC-GCS ngày 12/3/2009, theo Tờ trình số 15/TTr-BQL ngày 04/3/2009 của Ban QLDA ngành Cơ sở hạ tầng nông thôn,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổng thể công trình Xây dựng điểm dân cư nông thôn 80 ha phục vụ tái định cư Dự án HTTL Phước Hòa, thuộc địa bàn xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành; Ban QLDA ngành Cơ sở hạ tầng nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHƯƠNG ÁN

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổng thể

Công trình: Xây dựng điểm dân cư nông thôn 80 ha phục vụ tái định cư

Dự án: HTTL Phước Hòa, thuộc địa bàn xã Nha Bích, huyện Chơn Thành


(Kèm theo Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của UBND tỉnh)
I. Căn cứ để lập Phương án.

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Quyết định số 2851/QĐ-BNN-XD ngày 17/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án thủy lợi Phước Hòa thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

- Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Dự án thủy lợi Phước Hòa trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh;

- Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009;

- Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 04/11/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thủy lợi Phước Hòa - Hạng mục: Lòng hồ, thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 của UBND tỉnh về việc thuận quy hoạch đất thuộc quyền sử dụng của Công ty thương mại Dầu khí Đồng Tháp để Ban QLDA ngành CSHTNT thực hiện khu tái định cư Dự án thủy lợi Phước Hòa.

II. Số liệu tổng hợp về diện tích các loại đất, tài sản trên đất bị ảnh hưởng.

- Tổng diện tích đất thu hồi: 800.029,8 m2.

- Nguồn gốc đất: Thu hồi của Công ty thương mại Dầu khí Đồng Tháp theo Bản án số 43/HSST ngày 28/6/2006 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp và được UBND tỉnh Bình Phước thuận quy hoạch tại Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 17/11/2008.

- Tài sản trên đất gồm có 450 m2 hàng rào kẽm gai, 6.600 cây cao su 17 năm tuổi và 37.400 cây cao su 02 năm tuổi.III. Chính sách và đơn giá áp dụng.

1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh.

2. Đơn giá bồi thường đất:

Đất nông nghiệp không phân biệt hạng đất: 25.000 đồng/m2.

(Áp dụng theo đơn giá bồi thường khu vực lòng hồ năm 2008, vì theo đơn giá quy định tại Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh thì đơn giá đất khu vực 3, xã trung du của huyện Chơn Thành thấp hơn đơn giá bồi thường khu vực lòng hồ năm 2008).

3. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ về tài sản khác (nhà, vật kiến trúc, cây trồng…): Áp dụng theo Quyết định số số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

4. Thưởng di dời đúng kế hoạch: Áp dụng theo quy định tại Điều 16, Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh.

IV. Khái toán kinh phí thực hiện: 23.764.845.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, bảy trăm sáu mươi bốn triệu, tám trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).

Trong đó:

1. Chi phí bồi thường đất: 20.000.745.000 đồng;

2. Chi phí bồi thường VKT: 8.100.000 đồng;

3. Chi phí bồi thường cây trồng: 3.751.000.000 đồng;

4. Thưởng di dời đúng kế hoạch: 5.000.000 đồng.
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương