QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án Quy hoạchtải về 37.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích37.77 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 837/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 02 tháng 4 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án Quy hoạch

sử dụng đất chi tiết đối với diện tích tách ra khỏi lâm phần

sau quy hoạch 03 loại rừng thị xã Đồng Xoài đến năm 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN ngày 24/01/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Đơn giá Quy hoạch phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh về ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch sử dụng rừng, đất rừng và đất chuyển ra khỏi lâm phần sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 101/TTr-STNMT ngày 24/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tích tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 03 loại rừng thị xã Đồng Xoài đến năm 2020, với những nội dung sau:

1. Tên dự án: “Dự án Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tích tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 03 loại rừng thị xã Đồng Xoài đến năm 2020”.

2. Chủ đầu tư: UBND thị xã Đồng Xoài.

3. Đơn vị tư vấn lập dự án: Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Hình thức đầu tư: Quy hoạch mới.

5. Tổng dự toán: 601.839.324 đồng (Sáu trăm lẻ một triệu, tám trăm ba mươi chín nghìn, ba trăm hai mươi bốn đồng).

Trong đó:

a) Kinh phí điều tra, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất: 60.780.690đ.


Hạng mục chi

Diện tích (ha)

Tỷ lệ bản đồ

Đơn giá (Đồng/ha)

Thành tiền (Đồng)

1. Chi phí điều tra xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

4.710

1/10.000

11.540

54.353.400

2. Chi phí quản lý dự án (6,5%)

 

 

 

3.532.971

3. Thuế VAT (5%)

 

 

 

2.894.319

Tổng cộng

 

 

 

60.780.690

b) Kinh phí Quy hoạch sử dụng đất chi tiết: 541.058.634đ.


Đơn vị tính: đồng

1. Chi phí trong đơn giá (Không tính chi phí xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất)

417.747.105

Hạng mục công trình

 

Hạng mục 2:

Điều tra thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ

51.376.504

Hạng mục 3:

Đánh giá điều kiện tự nhiên, KT - XH tác động đến việc sử dụng đất

43.173.533

Hạng mục 4:

Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất (Không tính chi phí xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 13.988.225 đồng)

55.952.899

Hạng mục 5:

Xây dựng lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất

177.874.956

Hạng mục 6:

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất

60.442.946

Hạng mục 7:

Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố QHSDĐ

28.926.267

2. Chi phí ngoài đơn giá (C)

97.546.832

+ Chi phí khảo sát lập, thẩm định, xét duyệt dự án (hạng mục 1): 6,41%

26.782.872

+ Chi phí thẩm định, xét duyệt sản phẩm dự án: 6,12%

25.553.159

+ Chi phí công bố QH, kế hoạch sử dụng đất: 5,41%

22.605.401

+ Chi phí quản lý dự án đầu tư: 5,41%

22.605.401

3. Thuế VAT (5%(B + C))

25.764.697

Tổng cộng (1 + 2 + 3)

541.058.634


6. Sản phẩm giao nộp: Sản phẩm giao nộp phải đầy đủ theo quy định và hồ sơ phải đạt yêu cầu theo hướng dẫn tại Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

7. Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách thị xã Đồng Xoài kế hoạch năm 2009.

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2009 đến tháng 6/2009.

Điều 2. Sau khi Đề cương và Dự toán kinh phí Dự án Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tích tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 03 loại rừng thị xã Đồng Xoài đến năm 2020 được phê duyệt:

1. UBND thị xã Đồng Xoài phối hợp chặt chẽ với Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp tổ chức thực hiện Dự án theo đúng trình tự quy định hiện hành của Nhà nước, gửi Dự án về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Sau khi có kết quả thẩm định, UBND thị xã trình HĐND thị xã thông qua.2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến các ngành chức năng có liên quan về nội dung Dự án; lập thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt Dự án theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu Tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, Phân viện trưởng Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Danh
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương