QuyếT ĐỊnh về việc bãi bỏ Ủy nhiệm thu thuế một số xã trên địa bàn tỉnhtải về 48.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích48.43 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2107/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 30 tháng 7 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Ủy nhiệm thu thuế một số xã trên địa bàn tỉnhCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 26/11/2006;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21/11/2007;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tại Tờ trình số 916/TTr-CT ngày 13/7/2009,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ Ủy nhiệm thu thuế đối với một số xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Cục Thuế phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, UBND các xã có tên trong danh sách kèm theo thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi

DANH SÁCH CÁC XÃ

KHÔNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN ỦY NHIỆM THU THUẾ

(Kèm theo Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh)


STT

Chi cục Thuế

Lập bộ thuế

Tổng nợ thuế đến 28/02/2009

Ghi chú

Thuế Môn bài
lập bộ đầu năm


Bộ thuế
tháng 02/2009


Hộ

Thuế

Hộ

Thuế

I

Chi cục Thuế Lộc Ninh

69

16,950,000

23

1,967,100

2,874,000
01

Xã Lộc Quang

69

16,950,000

23

1,967,100

2,874,000
II

Chi cục Thuế Bù Đăng

674

218,500,000

398

42,156,700

241,904,000
01

Xã Thọ Sơn

106

32,400,000

42

5,396,500

24,094,000
02

Xã Nghĩa Trung

208

71,600,000

128

14,340,900

29,848,000
03

Xã Thống Nhất

159

57,850,000

94

11,358,800

91,732,000
04

Bom Bo

201

56,650,000

134

11,060,500

96,230,000
III

Chi cục Thuế Chơn Thành

57

15,700,000

41

3,059,600

146,916,000
01

Xã Minh Lập

57

15,700,000

41

3,059,600

146,916,000
IV

Chi cục Thuế Bình Long

51

13,100,000

14

2,365,000

8,330,000
01

Xã Tân Lợi

51

13,100,000

14

2,365,000

8,330,000
V

Chi cục Thuế Bù Đốp

70

14,800,000

39

2,771,000

4,113,000
01

Xã Tân Tiến

70

14,800,000

39

2,771,000

4,113,000
Tổng cộng

921

279,050,000

515

52,319,400

404,137,000
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương