QuyếT ĐỊnh thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ và Quy định cơ cấu tổ chức, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 36.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích36.21 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 791/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 14 tháng 5 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ và Quy định cơ cấu tổ chức,

Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý

Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 49/TTr-SGTVT ngày 04/5/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 576/TTr-SNV ngày 10/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước.

2. Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Quỹ) là Quỹ của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước Bình Phước. Quỹ có Văn phòng đặt tại trụ sở Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Phước.

3. Quỹ có tên giao dịch tiếng Anh là Binh Phuoc Road Maintenance Fund (viết tắt: BPRMF).

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm Hội đồng Quản lý Quỹ và Văn phòng Quỹ.

1. Hội đồng Quản lý Quỹ

a) Thành phần Hội đồng Quản lý Quỹ:

- Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

+ Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bình Phước - Phó Chủ tịch Thường trực;

+ Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó Chủ tịch;

+ Lãnh đạo Sở Tài chính - Phó Chủ tịch;

- Ủy viên thường trực Hội đồng: Chánh Văn phòng Quỹ (do Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đảm nhiệm).

- Các Ủy viên Hội đồng:

+ Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã;

+ 01 lãnh đạo phòng nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông Vận tải;

+ 01 lãnh đạo phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính;

+ 01 lãnh đạo phòng nghiệp vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thành phần tham gia Hội đồng Quản lý Quỹ cử nhân sự tham gia Hội đồng bằng văn bản.

c) Sau khi các cơ quan, đơn vị cử nhân sự tham gia Hội đồng Quản lý Quỹ. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ theo quy định.

d) Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng.

e) Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phân công.

f) Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành.2. Văn phòng Quỹ:

Văn phòng Quỹ là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản lý Quỹ; có tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước Bình Phước; sử dụng con dấu của Quỹ trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Cụ thể:

- Tên gọi: Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước:

- Trụ sở làm việc: Đặt tại Sở Giao thông Vận tải Bình Phước. Địa chỉ: số 682 QL14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Tổ chức bộ máy gồm: Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng và các chuyên viên do Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định.

3. Kinh phí: Kinh phí chi cho hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ và Văn phòng Quỹ được bố trí từ nguồn kinh phí hàng năm của Quỹ.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản lý Quỹ

1. Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định các vấn đề trong tổ chức hoạt động của Quỹ bao gồm:

a) Đề xuất điều chỉnh các quy định liên quan đến nguồn thu của Quỹ và việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ban hành theo thẩm quyền các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ.

b) Phê duyệt kế hoạch tài chính (thu, chi) hàng năm của Quỹ.

c) Quyết định phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương chuyển về hàng năm và nguồn thu từ phí sử dụng đường bộ được phép để lại của tỉnh theo quy định pháp luật cho các đơn vị quản lý mạng lưới đường bộ địa phương để thực hiện nhiệm vụ bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh.

d) Phê duyệt quyết toán thu, chi hàng năm của Quỹ.

e) Thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định tại Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ;

f) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Quỹ.

2. Hội đồng Quản lý Quỹ sử dụng con dấu của Quỹ trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ

1. Là người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản của Quỹ.

2. Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Quỹ; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc điều hành các hoạt động của Quỹ.

3. Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng Quản lý Quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản lý Quỹ.

5. Thay mặt Hội đồng Quản lý Quỹ ký hoặc ủy quyền cho một trong những Thành viên của Hội đồng ký các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản lý Quỹ. Ủy quyền bằng văn bản cho một trong những Thành viên của Hội đồng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng khi vắng mặt.

6. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Quỹ.

7. Trong trường hợp cần thiết, thay mặt Hội đồng Quản lý Quỹ kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định của UBND tỉnh quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước; bổ sung, thay đổi hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ.

8. Tổ chức quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định.

9. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.Điều 5. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ

1. Hội đồng Quản lý Quỹ làm việc theo chế độ tập thể; chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Hội đồng, trách nhiệm cá nhân về phần việc được phân công trước UBND tỉnh và trước pháp luật.

2. Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định các vấn đề theo nguyên tắc đa số, phiếu biểu quyết của các Ủy viên Hội đồng có giá trị ngang nhau. Quyết định của Hội đồng Quản lý Quỹ có hiệu lực khi có trên 2/3 số Ủy viên Hội đồng biểu quyết tán thành. Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

3. Trong một số trường hợp cần thiết, việc lấy ý kiến của Ủy viên Hội đồng có thể được thực hiện bằng văn bản.

4. Hội đồng Quản lý Quỹ họp định kỳ hàng quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Khi cần thiết, Hội đồng có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

5. Hội đồng Quản lý Quỹ chỉ họp khi có ít nhất 2/3 số Ủy viên tham dự. Ủy viên vắng mặt phải báo cáo lý do vắng mặt và gửi phiếu biểu quyết của mình về Hội đồng Quản lý quỹ.6. Nội dung và kết luận cuộc họp phải được ghi chép đầy đủ vào biên bản. Kết luận của cuộc họp được thể hiện bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản lý Quỹ phải được gửi tới tất cả các Ủy viên Hội đồng.

Điều 6. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, các thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trăm
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương