QuyếT ĐỊnh thành lập Phòng Công chứng số 3 tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 11.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích11.52 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1360/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 05 tháng 7 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Phòng Công chứng số 3 tỉnh Bình Phước


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch và phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch và phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 310/STP-BPTP ngày 20/9/2011 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1425/TTr-SNV ngày 05/12/2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Phòng Công chứng số 3 tỉnh Bình Phước.

Địa điểm trụ sở: Đặt tại trung tâm hành chính thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.Điều 2.

1. Phòng Công chứng số 3 tỉnh Bình Phước là đơn vị sự nghiệp công lập có thu (tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động); chịu sự quản lý, chỉ đạo của Giám đốc Sở Tư pháp; đồng thời, chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư Pháp.

2. Phòng Công chứng số 3 tỉnh Bình Phước có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, có con dấu và có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 3.

1. Thẩm quyền công chứng của Phòng Công chứng số 3 thực hiện theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn của pháp luật.2. Sau 3 tháng Quyết định này có hiệu lực và Phòng Công chứng số 3 tỉnh Bình Phước tổ chức hoạt động, toàn bộ các giao dịch hợp đồng trên địa bàn thị xã Phước Long chuyển giao cho tổ chức hành nghề Công chứng thực hiện.

Điều 4 . Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư Pháp, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long, Trưởng Phòng Công chứng số 3, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thị xã Phước Long, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.


CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương