QuyếT ĐỊnh thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 17.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích17.16 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 955/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 06 tháng 6 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng Quản lý

Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ và Quy định cơ cấu tổ chức, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 54/TTr-SGTVT ngày 27/5/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 709/TTr-SNV ngày 31/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lợi – P.Chủ tịch TT UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Hồ Văn Hữu - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Phó CT TT;

3. Ông Trần Văn Mi - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Chủ tịch;

4. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT - Phó Chủ tịch;

5. Ông Nguyễn Chí Tuyến - PGĐ Sở Giao thông Vận tải - Ủy viên TT, kiêm Chánh Văn phòng Quỹ;

6. Ông Vương Đức Lâm - PCT. UBND Thị xã Đồng Xoài - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Xuân Tuyến - PCT. UBND Thị xã Bình Long - Ủy viên;

8. Ông Hoàng Xuân Lương - PCT. UBND Thị xã Phước Long - Ủy viên;

9. Ông Trần Thanh Sơn - PCT. UBND huyện Chơn Thành - Ủy viên;

10. Ông Trương Văn Thưa - QCT. UBND huyện Hớn Quản - Ủy viên;

11. Ông Hoàng Nhật Tân - PCT. UBND huyện Lộc Ninh - Ủy viên;

12. Ông Đặng Thế Nhàn - PCT. UBND huyện Bù Đốp - Ủy viên;

13. Ông Bùi Quốc Minh - PCT. UBND huyện Bù Gia Mập - Ủy viên;

14. Ông Trịnh Công Sơn - PCT. UBND huyện Bù Đăng - Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Văn Thanh - PCT. UBND huyện Đồng Phú - Ủy viên;

16. Ông Nguyễn Trọng Tiến- PTP. KT ngành, VP UBND tỉnh - Ủy viên;

17. Ông Trần Văn Sang - PTP. Ngân sách, Sở Tài chính - Ủy viên;

18. Ông Trần Hùng Việt - TP.Kế hoạch & TC, Sở GTVT - Ủy viên;

19. Ông Nguyễn Văn Muôn - TP. Phát triển kinh tế ngành, Sở KH& ĐT - Ủy viên.Điều 2.

1. Nhiệm vụ của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ và Quy định cơ cấu tổ chức, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước.2. Nhiệm vụ cụ thể của các ông, bà có tên tại Điều 1 do Chủ tịch Hội đồng phân công;

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trăm
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương