QuyếT ĐỊnh thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phướctải về 14.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.89 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 526/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 05 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH


Thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp

trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 282/SKHĐT-TTTGPTDN ngày 22/3/2013,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gồm các ông (bà) có tên như sau:

1. Ông Phạm Văn Tòng, PCT.UBND tỉnh - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Thanh Bình, PGĐ Sở KH và ĐT - Phó Ban TT

3. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Cục trưởng Cục Thuế - Phó Ban

3. Ông Bùi Quang Việt, GĐ Sở TN và MT - Tổ viên

4. Ông Lê Văn Uy, GĐ Sở Công Thương - Tổ viên

5. Ông Phạm Công, GĐ Sở Tài chính - Tổ viên

6. Ông Bùi Quang Phụng, GĐ Sở Tư pháp - Tổ viên

7. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng Ban BQLKKT - Tổ viên

8. Ông Võ Tri Tâm, Cục trưởng Cục Hải quan - Tổ viên

9. Các ông (bà) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tham gia là thành viên Ban Chỉ đạo - Tổ viên

Mời lãnh đạo các cơ quan sau tham gia Ban chỉ đạo:

1. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;

2. Lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy các huyện, thị xã.Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét ban hành Quy chế, phân công và chỉ đạo các thành viên của Ban Chỉ đạo căn cứ nội dung của Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm giải quyết tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực được sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

3. Ban Chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Tư pháp; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan; Ban Quảng lý Khu kinh tế; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương