QuyếT ĐỊnh phê duyệt dự toán chi phí cbđT xây dựng công trìnhtải về 19.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích19.98 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 386/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 24 tháng 02 năm 2009QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt dự toán chi phí CBĐT xây dựng công trình

Mương thoát nước ngoài hàng rào KCN Tân Khai (45ha)

và KCN Thanh Bình, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 126/TTr-SKHĐT ngày 17/02/2009; đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tại Tờ trình số 806/TTr-SXD ngày 09/12/2008,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Mương thoát nước ngoài hàng rào Khu công nghiệp Tân Khai (45ha) và Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Mương thoát nước ngoài hàng rào Khu công nghiệp Tân Khai (45ha) và Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các khu công nghiệp.

3. Dự kiến quy mô đầu tư:

Mương được thiết kế theo tiêu chuẩn TCXDVN 285-2002 – công trình thuỷ lợi, với các tiêu chuẩn như sau:

- Đoạn từ Km0+00 đến Km0+370 được thiết kế theo dạng hình thang có bề rộng đáy B = 1,5m, H =1,5m, với chiều dài 370m.

- Đoạn từ Km0+370 đến Km0+630 được thiết kế theo dạng hình thang có bề rộng đáy B = 2,5m, H =1,5m, với chiều dài 260m.

- Đoạn mương nối vào trạm xử lý nước thải, có bề rộng đáy B = 2,5m, H =1,5m, với chiều dài 40m.

- Tại vị trí Km0+460 bố trí một cầu BTCT qua kênh.

- Tại vị trí Km0+540 bố trí một bậc nước dài 19m.

- Cuối mương bố trí bể tiêu năng dài 5m, rộng 2,5m – 3,0m, sâu 1m.

- Kết cấu:

+ Đáy mương (từ dưới lên): Trải lớp bêtông đá 1x2, M200 dày 5cm; lớp đá hộc xây, M100, dày 30cm; lớp bêtông lót đá 4x6, M100, dày 10cm.

+ Thành mương xây bằng đá hộc, M100, dày 30cm.

4. Nội dung công việc:

- Khảo sát địa hình;

- Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

- Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật.5. Dự toán chi phí

:

47.611.066 đồng.

(Bốn mươi bảy triệu, sáu trăm sáu mười một ngàn, không trăm sáu mươi sáu đồng)

Trong đó:

- Chi phí khảo sát

:

16.946.366 đồng.

- Chi phí lập báo cáo KTKT

:

26.911.632 đồng.

- Chi phí thẩm định báo cáo KTKT

:

3.753.068 đồng.

Các chi phí trên là tạm tính. Khi thanh quyết toán căn cứ vào kết quả thực hiện được nghiệm thu và các quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

7. Tổ chức thực hiện:

- Khảo sát địa hình: Chỉ định thầu đơn vị tư vấn.- Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Chỉ định thầu đơn vị tư vấn.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Bình Long, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương