QuyếT ĐỊnh bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ubnd tỉnh năm 2013 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 34.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích34.46 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 436/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 20 tháng 3 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản

quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 26/TTr-STP ngày 28/02/2013 và Tờ trình số 34/TTr-STP ngày 14/3/2013,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013 được ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, Cụ thể: 01 Chỉ thị và 05 Quyết định (có Danh mục kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Sở Giao thông - Vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có kế hoạch tổ chức soạn thảo kịp thời, có chất lượng và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành theo đúng thời gian dự kiến.

2. Giao Sở Tư pháp đôn đốc, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013 đã được bổ sung.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Sở Giao thông,vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng Ban Dân tộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CỦA UBND TỈNH BỔ SUNG NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)STT

Tên loại

Trích yếu

Cơ quan

soạn thảo

Cơ quan

phối hợp

Thời điểm

ban hành

I

Chỉ thị

01

Chỉ thị

Về việc thực hiện Nghị quyết số 539/NQ-UBTVQH13 ngày 30/10/2012 của UBTVQH13 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ nay đến năm 2015

Ban Dân tộc

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý

I/2013


II

Quyết định

01

Quyết định

Ban hành quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý II/2013

02

Quyết định

Ban hành Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và tỷ lệ phần trăm phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô để lại cho đơn vị thu phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý III/2013

03

Quyết định

Chính sách bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật kiến trúc trên đất lâm nghiệp khi nhà nước thu hồi đất

Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý II/2013

04

Quyết định

Ban hành Quy định tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Năm

2013


05

Quyết định

Quy định tải trọng đường và cầu thuộc hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Giao thông, vận tải

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Năm

2013
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương