PHÒng giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích51 Kb.
#22858


ỦY BAN NHÂN DÂNQUẬN HẢI CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 31/KH-PGDĐT
Hải Châu, ngày 15 tháng 06 năm 2016


KẾ HOẠCH

Về việc tuyển sinh năm học 2016-2017 trên địa bàn quận


Căn cứ Nghị Quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 15 về nhiệm vụ năm 2016;

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điều lệ trường Trung học cơ sở ban kèm Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1266/UBND – VX ngày 24 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2016-2017;

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-SGDĐT ngày 01/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2016-2017;

Căn cứ Thông báo số 53/TB-HĐND ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Thường trực HĐND thành phố về công tác tuyển sinh đối với các Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Phan Thanh, Phù Đổng và Trường THCS Trưng Vương;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế của ngành Giáo dục - Đào tạo quận, được sự thống nhất của Thường trực Quận ủy, UBND quận ban hành Kế hoạch tuyển sinh bậc Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2016-2017 trên địa bàn quận, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015-2016

1. Ưu điểm

a) Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của thành phố, UBND quận đã chỉ đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo quận tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với thực tế từng địa bàn phường.

b) Công tác tham mưu chia tách một số tổ dân phố tuyển sinh liên cư liên địa đối với một số phường bước đầu đem lại kết quả khả quan.

c) Các trường thực hiện nghiêm quy trình tuyển sinh theo đúng quy định của ngành.

d) Các Trường THCS Trương Vương, TH Phan Thanh, TH Phù Đổng, TH Hoàng Văn Thụ thực hiện tuyển sinh theo đúng Thông báo số 53/TB-HĐND ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Thường trực HĐND thành phố.

e) Đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ ngày.

f) Tỉ lệ học 2 buổi/ngày đạt 84,5% (461 lớp/545 lớp).

g) Phòng Giáo dục - Đào tạo quận và UBND 02 phường Thạch Thang, Hòa Cường Nam đã hoàn thành tốt công tác tuyển sinh đối với 02 trường mới thành lập là TH Lý Tự Trọng và THCS Hồ Nghinh.

h) Năm học đầu tiên triển khai ứng dụng phần mềm tuyển sinh trực tuyến, bước đầu đạt hiệu quả.

2. Hạn chế, tồn tại

a) Số lượng trẻ lớp 1 có hộ khẩu trên địa bàn quận nhưng không có tên trong điều tra Phổ cập Giáo dục còn nhiều nên ảnh hưởng đến chỉ tiêu giao tuyển sinh, nhất là tại các trường TH Núi Thành, Trần Văn Ơn.

b) Một số trường học có số lượng học sinh tuyển sinh vào lớp 1 đông, tăng số lớp, số học sinh/lớp. Từ đó, dẫn dến không thể tổ chức bán trú cho 100% các khối lớp.

c) Vì là năm đầu tiên triển khai công tác tuyển sinh qua phần mềm trực tuyến nên số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến vẫn chưa nhiều.II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016-2017

1. Mục tiêu tuyển sinh

a) Huy động 100% trẻ 5 tuổi tại các phường ra lớp để thực hiện Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn. Huy động 60% học sinh từ 0 đến dưới 3 tuổi vào nhà trẻ, 100% từ 3-5 tuổi vào mẫu giáo trên địa bàn phường.

b) Đảm bảo 100% con hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn phường được vào học tại các trường công lập.

c) Đảm bảo 100% học sinh trên địa bàn quận hoàn thành chương trình Mầm non được vào học lớp 1, 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học được vào học lớp 6 trong năm học 2016 - 2017.

d) Phấn đấu 100% học sinh Tiểu học được học 2 buổi/ngày.

e) Đảm bảo số lượng học sinh/lớp/trường để tiến tới xây dựng trường chuẩn Quốc gia gồm các trường: Trường THCS Lý Thường Kiệt, THCS Tây Sơn, THCS Nguyễn Huệ, THCS Kim Đồng, theo điều lệ trường Phổ thông.

f) Tiếp tục thực hiện tuyển sinh trực tuyến đạt hiệu quả cao.

2. Nguyên tắc tuyển sinh

a) Tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng.b) Tuyển sinh đúng tuyến, học sinh cư trú tại địa bàn tuyển sinh của trường nào thì học tại trường đó.

c) Xét tuyển sinh đúng tuyến theo thứ tự ưu tiên sau

- Có hộ khẩu, có tên trong danh sách Điều tra Phổ cập của phường và được UBND phường xác nhận.

- Có tạm trú trước ngày 31/12/2015 và sinh sống thực tế tại địa phương được UBND phường xác nhận.

- Danh sách được Phòng Giáo dục - Đào tạo quận xác nhận làm cơ sở tuyển sinh.

- Trường hợp phát sinh ngoài danh sách xác nhận của UBND phường, Hiệu trưởng các trường lập danh sách gửi về Phòng Giáo dục - Đào tạo quận để điều tiết.(Theo mẩu đính kèm)

d) Các Trường TH Hoàng Văn Thụ, Phan Thanh, Phù Đổng và Trường THCS Trưng Vương thực hiện theo Thông báo số 53/TB-HĐND ngày 04/6/2014 của Thường trực HĐND thành phố về công tác tuyển sinh.

e) Trường TH Phù Đổng, Hoàng Văn Thụ mỗi trường tuyển sinh 02 lớp 1 tiếng Pháp với 70 học sinh; Trường THCS Tây Sơn tuyển sinh 02 lớp 6 tiếng Nhật với 90 học sinh. Nếu số lượng học sinh đăng ký nhiều hơn so với chỉ tiêu giao thì Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng phương án xét tuyển được phòng Giáo dục - Đào tạo quận xét duyệt.3. Địa bàn tuyển sinh

Học sinh thuộc địa bàn phường nào thì học tại trường của địa bàn phường đó.

Đối với các phường có nhiều trường cùng một cấp học thì phân chia tuyển sinh như sau:

a) Mầm non

- Phường Thạch Thang :

+ Trường MN Trúc Đào tiếp nhận trẻ từ tổ dân phố 1 đến tổ 45;

+ Trường MN Tiên Sa tiếp nhận trẻ từ tổ dân phố 46 đến tổ 91.

- Phường Hải Châu 1:

+ Trường MN 20-10 tiếp nhận trẻ từ tổ dân phố 1 đến 10, tổ 22 đến tổ 26, tổ 61 và tổ 62, tổ 64 đến tổ 73.

+ Trường MN 19/5 tiếp nhận trẻ từ tổ dân phố 38 đến tổ 60, tổ 63.

+ Trường MN Tuổi Thơ tiếp nhận trẻ từ tổ 11 đến tổ 21, tổ 27 đến tổ 37.

b) Lớp 1

- Phường Thanh Bình

+ Trường TH Trần Thị Lý tuyển sinh từ tổ dân phố 1 đến tổ 61.

+ Trường TH Ông Ích Khiêm tuyển sinh từ tổ dân phố 62 đến tổ 123.

- Phường Thạch Thang

+ Trường TH Phan Thanh tuyển sinh từ tổ dân phố 1 đến tổ 18, từ tổ 81 đến tổ 91.

+ Trường TH Hoàng Văn Thụ tuyển sinh từ tổ dân phố 19 đến tổ 31, từ tổ 43 đến tổ 52.

+ Trường TH Lê Lai tuyển sinh từ tổ dân phố 53 đến tổ 75.

+ Trường TH Lý Tự Trọng tuyển sinh từ tổ dân phố 32 đến tổ 42, từ tổ 76 đến tổ 80.

- Phường Hòa Cường Bắc

+ Trường TH Phan Đăng Lưu tuyển sinh từ tổ dân phố 15 đến tổ 18, từ tổ 40 đến tổ 55, từ tổ 59 đến tổ 65, từ tổ 120 đến tổ 133, từ tổ 154 đến tổ 177.

+ Trường TH Núi Thành tuyển sinh từ tổ dân phố 1 đến 14, từ tổ 19 đến tổ 39, từ tổ 56 đến tổ 58, từ tổ 66 đến tổ 119, từ tổ 134 đến tổ 153, tổ 178.

c) Lớp 6


- Đối với các phường Bình Hiên, Bình Thuận và một số tổ thuộc phường Hòa Thuận Đông (từ tổ 1 đến tổ 36) thì lớp 6 tuyển sinh tại Trường THCS Trần Hưng Đạo.

- Đối với các phường Hòa Thuận Tây và một số tổ thuộc phường Hòa Thuận Đông (từ tổ 37 đến tổ 94) thì lớp 6 tuyển sinh tại Trường THCS Lý Thường Kiệt.

- Đối với các phường Nam Dương, Hải Châu 2 thì lớp 6 tuyển sinh tại Trường THCS Kim Đồng.

- Đối với các tổ dân phố từ 112 đến 119 và từ tổ 130 đến tổ 131 phường Hoà Cường Nam, học sinh được tuyển vào Trường THCS Nguyễn Khuyến hoặc THCS Hồ Nghinh.

- Trường THCS Trưng Vương tuyển học sinh lớp tăng cường Tiếng Pháp thuộc Trường TH Phù Đổng, Trường THCS Nguyễn Huệ tuyển học sinh lớp tăng cường tiếng Pháp thuộc Trường TH Hoàng Văn Thụ.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

a) Cơ sở giao chỉ tiêu tuyển sinh

- Căn cứ vào số liệu điều tra của UBND các phường theo Công văn số 325/UBND ngày 28/3/2016 của UBND quận về việc tuyển sinh năm học 2016-2017.

- Căn cứ vào đội ngũ giáo viên, cơ sở vất chất hiện có của nhà trường và nguồn ngân sách UBND quận giao.

- Căn cứ vào số lượng lớp, học sinh đầu ra.

b) Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể (theo bảng đính kèm).5. Hình thức tuyển sinh

Công tác tuyển sinh năm học 2016-2017 được chính thức triển khai thông qua 02 hình thức:

a) Tuyển sinh qua mạng theo địa chỉ: http://tuyensinhhaichau.edu.vn. Số điện thoại hỗ trợ: 05113.565552.(trong giờ hành chính)

b) Tuyển sinh bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp tại trường. (Nhà trường có trách nhiệm hỗ trợ và cập nhật, tổng hợp kết quả số lượng hồ sơ đúng quy định do phụ huynh nộp vào hệ thống tuyển sinh qua mạng).

6. Điều kiện dự tuyển và Hồ sơ thi tuyển

a) Điều kiện dự tuyển

- Tuổi của học sinh vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2010).

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi sinh năm 2005 (tính từ năm sinh căn cứ vào giấy khai sinh hợp lệ).

- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

- Sau khi đăng kí tuyển sinh qua mạng phụ huynh học sinh liên hệ nhà trường để nộp các hồ sơ.

b) Hồ sơ dự tuyển gồm

- Bản sao Giấy khai sinh.

- Bản sao có công chứng các giấy tờ liên quan: hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sổ tạm trú .

- Bản chính học bạ Tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ (đối với học sinh vào lớp 6).

7. Hội đồng tuyển sinh

a) Mỗi trường thành lập một Hội đồng tuyển sinh, do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập.

b) Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh

+ Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng.

+ Phó chủ tịch là các Phó Hiệu trưởng.

+ Thư ký và một số ủy viên của Hội đồng là Tổ trưởng chuyên môn.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của học sinh.

+ Duyệt hồ sơ học sinh trên mạng tuyển sinh trực tuyến.

+ Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách học sinh được trúng tuyển. Biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký của các thành viên hội đồng. Danh sách học sinh trúng tuyển phải có họ tên, chữ ký là Chủ tịch hội đồng (sử dụng con dấu của nhà trường).

+ Báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng GD&ĐT.

+ Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của hội đồng.

+ Hiệu trưởng các trường nộp quyết định Hội đồng tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua Chuyên viên Nguyễn Đức Hoàng Việt thuộc Tổ Kế hoạch -Tài chính).

8. Tổ chức thực hiện

a) Phòng Giáo dục - Đào tạo quận

Chủ trì, chỉ đạo các trường học và phối hợp với UBND 13 phường thực hiện các nội dung sau:

- Tham mưu cho UBND quận triển khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2016 – 2017 trên địa bàn quận và tổ chức triển khai thực hiện.

- Khẩn trương đăng công khai trên Trang Thông tin điện tử của ngành, của UBND quận, sau khi kế hoạch tuyển sinh được UBND quận phê duyệt.

- Thành lập đoàn kiểm tra kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh tại các trường học trên địa bàn quận.

- Tham mưu UBND quận điều tiết số học sinh phát sinh ngoài chỉ tiêu dự kiến. Phù hợp với tình hình thực tế.

- Báo cáo kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận về công tác tuyển sinh năm học 2016-2017.

b) UBND 13 phường

- Phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo quận vận động học sinh ra lớp, thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Xác nhận chính xác danh sách học sinh theo đúng đối tượng tuyển sinh gửi về Phòng Giáo dục - Đào tạo quận.- Phối hợp, hỗ trợ kịp thời cho Phòng Giáo dục – Đào tạo quận trong công tác này khi có chỉ đạo của UBND quận.

c) Hội đồng tuyển sinh các trường

- Trên cơ sở văn bản hướng dẫn và chỉ tiêu giao, Hội đồng tuyển sinh các trường xây dựng kế hoạch cụ thể lịch tuyển sinh, quy chế làm việc của Hội đồng theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Kế hoạch tuyển sinh của Hội đồng tuyển sinh nhà trường phải được báo cáo với UBND phường và Phòng Giáo dục - Đào tạo quận trước ngày 16/6/2016.

- Công khai kế hoạch tuyển sinh của nhà trường cho toàn thể nhân dân và phụ huynh được biết.

- Thời gian tuyển sinh tại các trường: từ ngày 20/6/2016 đến hết ngày 05/7/2016. Các trường lưu ý bố trí máy tính, nhân viên và cán bộ để hỗ trợ phụ huynh cập nhật tuyển sinh qua mạng.

- Ngày 06/7 : Hiệu trưởng các trường gửi danh sách học sinh phát sinh (theo mẫu đính kèm) Phòng Giáo dục - Đào tạo quận để điều tiết và bố trí nơi học phù hợp.(qua địa chỉ mail hoangvietnguyenduc@gmail.com)

- Từ ngày 06/7 đến 10/7/2016: Hội đồng tuyển sinh họp tổng kết, tổng hợp số lượng báo cáo cụ thể danh sách học sinh được tuyển.

- Ngày 12/7/2016 : Hội đồng tuyển sinh nộp biên bản và danh sách tuyển sinh năm học 2016-2017 Phòng Giáo dục - Đào tạo quận.(Thầy Việt nhận)

Trong quá trình tuyển sinh, nếu có phát sinh vướng mắc, Hiệu trưởng các trường phải kịp thời báo cáo về UBND quận (qua Phòng Giáo dục - Đào tạo quận) để xin ý kiến lãnh đạo UBND quận xem xét, giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch về việc tuyển sinh năm học 2016-2017 trên địa bàn quận Hải Châu, yêu cầu Hiệu trưởng các trường học và UBND 13 phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

- CT, PCT UBND quận (báo cáo);

- Hiệu trưởng các Trường MN, TH, THCS

trên địa bàn quận (thực hiện);

- UBND 13 phường;

- Lưu: VT, KH-TV
TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

Trần Thị Thúy Hà
Каталог: upload -> soft
soft -> Test 10 Phonetics: Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại
soft -> PHÒng giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
soft -> TRƯỜng trung hoc phổ thông chuyên lê quý ĐÔN
soft -> NHẰm giúp các học sinh hiểu rõ HƠn một số khái niệm cơ BẢn và CÁc cụm từ viết tắt trong đỊa lý
soft -> Ôn tập chủ ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢp nhận xét
soft -> Một thuật toán nổi tiếng Euclide Thuật toán Euclide
soft -> Bài toán "đèn nhấp nháy"
soft -> TRƯỜng thpt tôn thất tùNG
soft -> Ubnd quận hải châu cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
soft -> MÔn lịch sử 10 Bài 29: CÁch mạng tư SẢn hà lan và CÁch mạng tư SẢn anh cách mạnh tư sản Anh

tải về 51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương