Ubnd quận hải châu cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 18.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích18.01 Kb.

UBND QUẬN HẢI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số : 1112 /PGD&ĐT


Hải Châu, ngày 18 tháng 10 năm 2012

V/v Kế hoạch Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp quận năm 2012Kính gửi : Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở.


Căn cứ Thông tư số 21/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo duc thường xuyên; căn cứ kế họach công tác năm học 2012-2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) cấp THCS năm học 2012-2013 như sau:

1- Hội thi cấp trường:

          - Các trường tổ chức hội thi tại trường mình căn cứ vào các qui định tại Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Lưu ý: các trường cần thực hiện đúng Điều lệ hội thi từ việc thành lập Ban tổ chức, Ban Thư ký, Ban giám khảo; về đối tượng, điều kiện; nội dung và hình thức thi; tổ chức thi và đánh giá các nội dung thi…

- Thời gian tổ chức thi GV giỏi cấp trường từ tháng 10 đến 30/ 12/20122- Hội thi cấp quận năm học 2012-2013:

        a)- Đối tượng dự thi :

          - Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường THCS trong quận.

        b) Điều kiện:

             Giáo viên dự thi phải hội đủ các điều kiện của giáo viên tham gia dự thi cấp trường còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 2 năm liền kề (2011-2012 và 2012-2013).

        c)- Thủ tục đăng ký :

         - Cá nhân người dự thi đã đăng ký trong Hội nghị CB-CC đầu năm học 2012-2013.

         - Ban giám hiệu các trường lập danh sách giáo viên đủ điều kiện gởi về Phòng GD&ĐT quận ngày 04/01/2013 (theo mẫu đính kèm)

         d) Nội dung dự thi :

              + Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi

              + Bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên  giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực)

              + Giáo viên đạt yêu cầu bài thi kiểm tra năng lực sẽ tiếp tục  thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm; nếu môn có nhiều phân môn thì 02 tiết phải khác phân môn (không chọn tiết ôn tập, kiểm tra, trả bài viết, giải bài tập). Khuyến khích bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin.

                      + Hồ sơ cá nhân:

         - Toàn bộ giáo án đang dạy; sổ dự giờ; sổ báo giảng; sổ điểm cá nhân; sổ chủ nhiệm; sổ hội họp …Tuỳ theo nhiệm vụ (tổ trưởng, tổng phụ trách …) nộp theo hồ sơ liên quan.

         - Đồ dùng dạy học tự làm hoặc phần mềm dạy học tự viết.

         - Hồ sơ tích lũy chuyên môn. (SKKN các năm trước cũng được tính vào hồ sơ tích lũy chuyên môn)

        đ- Điều kiện công nhận:

                  - Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt từ loại C trở lên (cấp Quận)

                  - Bài kiểm tra năng lực đạt từ 8/10 điểm trở lên.

                  - Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất một bài thi giảng đạt loại giỏi.

                  - Hồ sơ chuyên môn: đạt loại Khá trở lên.

3- Tổ chức:

       a- Khai mạc:  Ban giám hiệu các trường THCS cùng giáo viên dự thi dự lễ khai mạc

 “ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận năm học 2012-2013” dự kiến tổ chức tại trường THCS Tây Sơn vào tháng 01/2013 ( sẽ có lịch thông báo riêng).

       b- Thi kiểm tra năng lực:

               - Tất cả giáo viên dự thi sau lễ khai mạc.

               - Công bố kết quả thi viết về trường sau khi có kết quả.

       c- Thi giảng:

            - Địa điểm tổ chức thi giảng đặt tại các trường THCS.

            - Dự kiến thời gian: từ tháng 02/2013 đến hết tháng 4/2013.

               

Đề nghị BGH các trường nghiên cứu thực hiện theo kế hoạch, cần trao đổi thêm thì liên hệ Tổ THCS phòng GD&ĐT quận Hải Châu.KT. TRƯỞNG PHÒNG


Nơi nhận :

- Như trên;- Lưu THHC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
( đã ký)


Nguyễn Thị Phú


: upload -> soft
soft -> Test 10 Phonetics: Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại
soft -> PHÒng giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
soft -> TRƯỜng trung hoc phổ thông chuyên lê quý ĐÔN
soft -> NHẰm giúp các học sinh hiểu rõ HƠn một số khái niệm cơ BẢn và CÁc cụm từ viết tắt trong đỊa lý
soft -> Ôn tập chủ ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢp nhận xét
soft -> Một thuật toán nổi tiếng Euclide Thuật toán Euclide
soft -> Bài toán "đèn nhấp nháy"
soft -> TRƯỜng thpt tôn thất tùNG
soft -> MÔn lịch sử 10 Bài 29: CÁch mạng tư SẢn hà lan và CÁch mạng tư SẢn anh cách mạnh tư sản Anh
soft -> Ubnh quận hải châu phòng giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương