PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảOtải về 0.66 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.66 Mb.
#51
1   2   3   4   5   6

CV 9(Vụ KHCN, MT&HTQT)


Các tiêu chuẩn hiện hành: TCVN 4054-2005, TCVN5729-2012, 22TCN 262 – 2000, 22TCN211-06 , TCVN8859-2011, TCVN 8863-2011, TCVN8819-2011, TCVN 8858-2011, QCVN 41-2012/BGTVT, 22TCN 274-01, 22TCN 356-06


Số 80/2006/QH11

Ngày 29/11/2006Luật chuyển giao công nghệ

Hết hiệu lực một phầnSố 43/2013/QH13

ngày 26/11/2013Luật đấu thầu


Số 23/2008/QH12

ngày 13/11/2008Luật Giao thông đường bộ


Số 29/2013/QH13

Ngày 18/06/2013Luật Khoa học và Công nghệ


Số 38/2009/QH12

ngày 19/06/2009Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Hết hiệu lực một phầnSố 68/2006/QH11

Ngày 29/06/2006Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


Số 50/2014/QH13

ngày 18/06/2014Luật Xây dựng


Số 114/2010/NĐ-CP

ngày 06/12/2010

Nghị định của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng


Số 15/2013/NĐ-CP

ngày 06/02/2013Nghị định của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng


Số 63/2014/NĐ-CP

Ngày 26/06/2014Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu


Số 127/2007/NĐ-CP

Ngày 01/08/2007Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.


Số 133/2008/NĐ-CP

Ngày 14/3/2008Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ


Số 08/2014/NĐ-CP

Ngày 27/01/2014Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ


Số 80/2010/NĐ-CP

Ngày 14/07/2010Nghị định của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hết hiệu lực một phầnSố 11/2010/NĐ-CP

ngày 24/02/2010Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


Số 10/2013/NĐ-CP

ngày 11/01/2013Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


Số 67/2009/NĐ-CP

Ngày 03/08/2009

Nghị định của Chính phủ Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa


Số 100/2013/NĐ-CP

ngày 03/09/2013Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


Số 103/2011/NĐ-CP

Ngày 15/11/2011Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ


Số 112/2009/NĐ-CP 

ngày 14/12/2009Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hết hiệu lực một phầnSố 12/2009/NĐ-CP 

ngày 12/02/2009Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Hết hiệu lực một phầnSố 83/2009/NĐ-CP 

ngày 15/10/2009Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Hết hiệu lực một phầnSố 60/2013/QĐ-TTg

ngày 21/10/2013Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải


Số 3354/QĐ-BGTVT

ngày 26/12/2012Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải “Phê duyệt đề án tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý chất lượng xây dựng khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2013-2020”


Số 858/QĐ-BGTVT

ngày 26/3/2014Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Hướng dẫn áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành nhằm tăng cường quản lý chất lượng thiết kế và thi công mặt đường bê tông nhựa nóng đối với các tuyến đường ô tô có quy mô giao thông lớn

Thiết kế đường ô tô tập 1, 2, 3, 4 – NXB Giáo dục


Số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007

Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Hết hiệu lực một phầnSố 08/2013/TT-BKHCN

ngày 08/03/2013

Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ


Số 39/2011/TT-BGTVT

ngày 18/05/2011Thông tư của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


Số 21/2007/TT-BKHCN

ngày 28/09/2007Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.


Số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN

ngày 07/05/2007Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối vớicác đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước


Số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN

ngày 17/07/2009Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật


Số 20/2010/TTLT-BKH-BTC

ngày 21/09/2010Thông tư liên tịch giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.


Số 15/2010/TT-BKH

ngày 29/06/2010Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.


Số 09/2010/TT-BKHĐT

ngày 21/04/2010Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.


Số 08/2010/TT-BKH

ngày 21/04/2010Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.


Số 06/2010/TT-BKH

ngày 09/03/2010Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn


Số 05/2010/TT-BKH

ngày 10/02/2010Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.


Số 09/2011/TT-BKH

ngày 07/09/2011Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn.


Số 03/2009/TT-BXD

ngày 26/03/2009

Thông tư của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


Số 17/2010/TT-BKH

ngày 22/07/2010Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng.


Số 11/2010/TT-BKH

ngày 27/05/2010
Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh.


Số 21/2010/TT-BKH

ngày 28/10/2010Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.


Số 52/2013/TT-BGTVT

ngày 12/12/2013Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Hết hiệu lực một phầnSố 47/2012/TT-BGTVT

ngày 12/11/2012Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về tuần tra,kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


Số 04/2010/TT-BXD

ngày 26/05/2010Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình


Số 29/2011/TT-BKHCN

ngày 15/11/2011Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn


Số 20/2014/TT-BGTVT

ngày 30/05/2014Thông tư của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ


Số 30/2011/TT-BKHCN

ngày 15/11/2011Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
CV 10 (Vụ Vận tải)


Số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Giao thông đường bộ


Số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012

Luật Hợp tác xã


Số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014

Nghị định của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô


Số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách


Số 48/2012/TT-BGTVT ngày 15/11/2012

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn Quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ


Số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Số 29/2009/TT-BGTVT ngày 17/11/2009

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng sông MeCông mở rộng


Số 18/2010/TT-BGTVT ngày 07/7/2010

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương tiện phi thương mại


Số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCNVN và Chính phủ nước Cộng hòa DCND Lào


Số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ


Số 23/2013/TT-BGTVT ngày 26/8/2013

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô


Số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ


Số 10/2006/TT-BGTVT ngày 01/11/2006

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia
CV 11 (Vụ QLPT&NL)


Số 23/2008/QH12

Luật Giao thông đường bộ


Số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải


Số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ


Số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08/3/2012

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ


Số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ


Số 07/2013/TT-BGTVT ngày 03/5/2013

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin GPLX


Số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ


Số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
tải về 0.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương