NỘi dung thi môn kiến thức chung dành cho tuyển dụng giảng viêntải về 48.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.05.2018
Kích48.79 Kb.
#37808
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI DUNG THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG

Dành cho tuyển dụng giảng viên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 782/QĐ-HĐTD ngày 19 tháng 5 năm 2014của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức)

I. Nội dung

- Nhiệm vụ và quyền hạn của trường đại học; chương trình đào tạo, giáo trình; tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền của giảng viên; quyền của người học quy định tại điều lệ trường đại học, Luật Giáo dục đại học;

- Nhiệm vụ và quyền hạn; quyền tự chủ và trách nhiệm của Trường Đại học Quảng Bình quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình;

- Định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013.II. Hình thức, thời gian thi

1. Hình thức thi: Thi viết

2. Thời gian: 120 phút

III. Tài liệu tham khảo

1. Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

2. Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

3. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-ĐHQB ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình;

4. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của BCH Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

CHỦ TỊCH HĐTD

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMHỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI DUNG THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG

Dành cho tuyển dụng viên chức hành chính

(Ban hành kèm theo Quyết định số 782/QĐ-HĐTD ngày 19 tháng 5 năm 2014của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức)

I. Nội dung

- Tuyển dụng và hợp đồng làm việc;

- Nhiệm vụ và quyền của công chức, viên chức quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình.

- Chức năng nhiệm vụ của các phòng, trung tâm trực thuộc Trường Đại học Quảng Bình.II. Hình thức, thời gian thi

1. Hình thức thi: Thi viết

2. Thời gian: 120 phút

III. Tài liệu tham khảo

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

2. Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

3. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

3. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-ĐHQB ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình;

4. Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng, ban trực thuộc Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 663/QĐ-ĐHQB ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.

5. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của BCH Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

CHỦ TỊCH HĐTD

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMHỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI DUNG THI MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG

Dành cho tuyển dụng viên chức hành chính và giảng viên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 782/QĐ-HĐTD ngày 19 tháng 5 năm 2014của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức)

I. Nội dung

Phần 1. Soạn thảo văn bản Microsoft Word

1. Các thao tác cơ bản về soạn thảo văn bản

2. Định dạng văn bản

3. Chèn các đối tượng và đồ hoạ

4. Thao tác với bảng biểu

5. Trộn thư.

6. Các chức năng tiện ích.

Phần 2. Bảng tính điện tử Microsoft Excel

1. Các thao tác cơ bản và định dạng trong Excel

2. Một số hàm thường dùng trong Excel

2.1. Các hàm tính toán và thống kê

2.2. Các hàm logic

2.3. Các hàm chuỗi

2.4. Các hàm thời gian

2.5. Các hàm tìm kiếm và tham chiếu

3. Chèn đối tượng và đồ hoạ

3.1. Chèn đối tượng

3.2. Biểu đồ, đồ thị.

4. Các thao tác trên cơ sở dữ liệu

4.1. Sắp xếp

4.2. Tổng hợp số liệu theo nhóm.

4.3. Trích lọc dữ liệu

5. Định dạng trang in.Phần 3. Microsoft PowerPoint

1. Các thao tác cơ bản.

2. Định dạng và chèn đối tượng vào Slide

3. Thiết lập các hiệu ứng trình diễn

4. Tạo các liên kết.

5. Các chức năng tiện ích.II. Hình thức, thời gian thi

1. Hình thức thi: Thực hành trên máy tính

2. Thời gian: 60 phút

III. Tài liệu tham khảo

1. Tài liệu bài giảng Tin học của các giảng viên Trường Đại học Quảng Bình;

2. Hồ Sĩ Đàm, Đào Kiến Quốc, Hồ Đắc Phương, Giáo trình Tin học cơ sở, NXB Đại học Sư phạm, năm 2004;

3. Hải Dương, MS PowerPoint, NXB Văn hóa Thông tin, năm 2003;

4. Hàn Viết Thuận, Giáo trình Tin học đại cương, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2007.

CHỦ TỊCH HĐTD

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMHỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI DUNG THI MÔN NGOẠI NGỮ

Dành cho tuyển dụng viên chức hành chính và giảng viên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 782/QĐ-HĐTD ngày 19 tháng 5 năm 2014của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức)

I. Nội dung

1. Vocabulary and grammar (Từ vựng & ngữ pháp) 20 câu/40 điểm

- Present time: Present simple, Present continuous, Present perfect

(Các thì hiện tại)

- Past time: Past simple, Past continuous (Quá khứ)

- Future time (Tương lai)

- If clauses (Mệnh đề tính ngữ, danh từ & trạng ngữ)

- Conditionals (Câu điều kiện)

- Comparisons (Câu so sánh)

- Passive voice (Câu bị động)

- Direct - indirect speech (Câu trực tiếp - gián tiếp)

- Phrasal verbs

2. Reading comprehension (Đọc hiểu) 15 câu/30 điểm

- Multiple choice (Lựa chọn)

- Filling in each numbered bland with one suitable word given.

(Chọn 1 từ thích hợp điền vào mỗi chỗ trống của đoạn văn)3. Writing (Viết) 15 câu/30 điểm

- Sentence building (Cho từ gợi ý viết thành câu)

- Sentence transformation (Viết lại câu giữ nguyên nghĩa)

II. Hình thức, thời gian thi

1. Hình thức thi: Thi viết

2. Thời gian: 60 phút

III. Tài liệu tham khảo

1. Alexander,L.G. Longman English Grammar practice, Longman, năm 1992;

2. May, P. & Thomas, A. Complete PET workbook with answer key, Cambridge, năm 2010;

3. Soars, L. & T. New Headway, Pre - Intermediate, Oxford University Press, năm 2003;

4. Soars, L. & T. New Headway, Intermediate, Oxford University Press, năm 2003;

5. Vince, M. First Certificate Language Practice, Macmillan Heinemann, năm 2003.CHỦ TỊCH HĐTD

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng
tải về 48.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương