Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức và lao độngtải về 61.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích61.18 Kb.
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHQB Quảng Bình, ngày tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị công chức, viên chức và lao động

Năm học 2014 - 2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Căn cứ Quyết định số 237/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Quảng Bình;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-ĐHQB ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình;

Căn cứ ....

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Điều 2.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp,

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Ban Giám hiệu;

- .....;


- Lưu: VT, TC (...b).

PGS.TS. ......................................

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-ĐHQB Quảng Bình, ngày tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ....................

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Căn cứ Quyết định số 237/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Quảng Bình;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-ĐHQB ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình;

Căn cứ ....

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Điều 2.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp,

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Ban Giám hiệu;

- .....;


- Lưu: VT, TC (...b).

PGS.TS. ...........................................

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-ĐHQB Quảng Bình, ngày tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành (Phê duyệt) ....................

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Căn cứ Quyết định số 237/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Quảng Bình;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-ĐHQB ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình;

Căn cứ ....

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành (Phê duyệt) kèm theo Quyết định này Quy chế ...

Điều 2. Quy chế ... có hiệu lực kể từ .... . Quy chế ... ban hành kèm theo Quyết định .... hết hiệu lực thi hành kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp,

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Ban Giám hiệu;

- .....;


- Lưu: VT, TC (...b).

PGS.TS. ..........................................

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ/ QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ....

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHQB ngày ….. tháng ….. năm 2014của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Điều 2.

Chương II

Điều

Điều

Chương III

Điều

Điều

HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. ...................................

\
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-ĐHQB Quảng Bình, ngày tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng viên chức .....

Thực hiện ......

Trường Đại học Quảng Bình ....

Trân trọng!Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- ....................;

- Ban Giám hiệu;

- .....;


- Lưu: VT, TC (...b).

PGS.TS. .......................................

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-ĐHQB Quảng Bình, ngày tháng 10 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc bổ nhiệm lãnh đạo Khoa .....

Thực hiện ......

Trường Đại học Quảng Bình ....

Trân trọng!Nơi nhận: TRƯỞNG KHOA

- ....................;

- Ban Giám hiệu;

- .....;


- Lưu: VT, TC (...b).

PGS.TS. .......................................

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-ĐHQB Quảng Bình, ngày tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị .........

Thực hiện ......I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
2. Yêu cầu
II. NỘI DUNG

1. Thời gian

2. Địa điểm

3. Thành phần

4. Nội dung

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.


2.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản hồi về Nhà trường (qua ........) để điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- ....................;

- Ban Giám hiệu;

- .....;


- Lưu: VT, TC (...b).

PGS.TS. ........................

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /ĐHQB-TC Quảng Bình, ngày tháng 10 năm 2014

V/v rà soát hệ thống văn bản ....

Kính gửi:

- Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình;

- Phòng ...........;

- .......................;

Thực hiện Công văn số /
Trân trọng cám ơn./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Ban Giám hiệu;

- .....;


- Lưu: VT, TC (...b).

PGS.TS. .................................

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /GM-ĐHQB Quảng Bình, ngày tháng 10 năm 2014

GIẤY MỜI

Dự Hội thảo khoa học .....

Trường Đại học Quảng Bình trân trọng kính mời:

Ông (bà) ............................

Tới dự ..............................

Thời gian: ......................

Địa điểm: .........................

Hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như kính mời;

- Ban Giám hiệu;

- .....;


- Lưu: VT, TC (...b).

PGS.TS. ............................
: Tailieudinhkem -> Phongban
Phongban -> KẾ hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017
Tailieudinhkem -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh Phúc
Tailieudinhkem -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúc
Phongban -> Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 02/2015 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
Phongban -> Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 3/2015 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
Phongban -> BÁo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi bộ
Phongban -> ĐẢng cộng sản việt nam chi bộ phòng tc-hc-th số: 03-nq/cb đồng Hới, ngày 08 tháng 7 năm 2012 nghị quyếT của Chi bộ tháng 8/2012
Phongban -> Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 9/2014 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương