So sánh thì present perfect và thì simple past thì Present Perfecttải về 8.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích8.92 Kb.
SO SÁNH THÌ PRESENT PERFECT VÀ THÌ SIMPLE PAST
* Thì Present Perfect (Hiện tại hoàn thành) được dùng để chỉ một quá khứ không rõ thời điểm còn liên lạc với hiện tại.

* Thì Simple Past (Quá khứ đơn) được dùng để chỉ một quá khứ có thời điểm rõ rệt cắt đứt với hiện tại.


+ CHUÙ YÙ :

(1) Thì Present Perfect thöôøng ñi vôùi nhöõng töø nhö : up to now, up to the present, so far (cho tôùi nay), not … yet (vaãn chöa), for, since, ever (ñaõ töøng), never, several times (nhieàu laàn), just (vöøa), recently (vöøa môùi), lately (môùi ñaây) ...

- Have you ever seen a tiger ?

- The train has not arrived yet.

- We have lived here for 6 years.

- The bell has just rung.


(2) * Thì Simple Past thöôøng ñi vôùi nhöõng tieáng chæ thôøi gian quaù khöù xaùc ñònh nhö : yesterday, the day before yesterday, last week, last month, last year, last summer, ago.

- We came here a month ago.

- He went to the cinema yesterday.
* Thì Simple Past coøn ñöôïc duøng ñeå chæ moät chuoãi caùc haønh ñoäng keá tieáp xaûy ra trong quaù khöù.

- He closed all the windows, locked the doors and then went out.


Exercise: Put the verbs in brackets in the present perfect or the simple past tense.

1/ We (never watch) __________ that TV programme.

2/ We (wacth) __________ a good programme on TV last night.

3/ He (read) __________ that novel many times before.

4/ He (read) __________ that novel again during my last vacation.

5/ I (have) __________ a little trouble with my car last week.

6/ However, I (have) __________ no trouble with my car since then.

7/ I (not see) __________ John for a long time. I (see) __________ him 3 weeks ago.

8/ The school bell (ring) __________. We must go now.

9/ I (meet) _________ Mary last night. She (become) __________ a very big girl.

10/ He is very thirsty. He (not drink) __________ since this morning.

11/ It is very hot. Summer (come) __________.

12/ They (study) __________ at this school for 7 years now.

13/ They (begin) __________ to study at this school 7 years ago.

14/ Since when (you know) ­­­­­­___________ her ?

15/ How long ago (he start) __________ to learn French ?

16/ She (lose) __________ her handbag on the train yesterday morning.

17/ My mother (be) ________ in hospital for a long time and she cannot go home yet.

18/ His dog (just run) __________ out of the garden.

19/ Mr Brown (travel) __________ by air several times in the past.20/ He (travel) ___________ to Mexico by air last summer.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương