Tailieudinhkem/3_2014
  MỘt số thủ thuật khi sử DỤng phần mềm adobe presenter tạo bài giảng e-learning
Tailieudinhkem/Trungtam/10_2013
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh Phúc
Tailieudinhkem/NCKH/12_2014
  Ubnd tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học quảng bình độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals/0/TaiLieuDinhKem
  BỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng cđ CÔng nghiệp huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tailieudinhkem/Trangportal/3_2013
  Ubnd tỉnh quảng bình sở NỘi vụ
Tailieudinhkem/Trangportal/7_2013
  Ubnd tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
Tailieudinhkem/Phongban/3_2015
  KẾ hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017
Tailieudinhkem/Trungtam/11_2014
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúc
Tailieudinhkem/Trungtam/11_2013
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh Phúc
Tailieudinhkem/Phongban/10_2014
  Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức và lao động
Tailieudinhkem/Trungtam/1_2014
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúc
Tailieudinhkem/Phongban/3_2015
  Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 02/2015 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
  Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 3/2015 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
Tailieudinhkem/Trangkhoa/3_2015
  Nghị quyết phiên họp chi bộ tháng 3/2015 I. KiểM ĐIỂm việc chỉ ĐẠo thực hiện công táC tháng 2/2015
Tailieudinhkem/Trungtam/11_2014
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúc
Tailieudinhkem/Phongban/1_2013
  BÁo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi bộ
Tailieudinhkem/Trangkhoa/12_2014
  Quyết định số 51/2012/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao
Tailieudinhkem/Trungtam/11_2014
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúc
Tailieudinhkem/Trungtam/2_2014
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tailieudinhkem/Phongban/1_2013
  ĐẢng cộng sản việt nam chi bộ phòng tc-hc-th số: 03-nq/cb đồng Hới, ngày 08 tháng 7 năm 2012 nghị quyếT của Chi bộ tháng 8/2012
Tailieudinhkem/Phongban/9_2014
  Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 9/2014 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
portals/2/TAILIEUDINHKEM
  Ubnd thành phố HÀ NỘi sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
Tailieudinhkem/NCKH/6_2016
  HỘI ĐỒng chức danh giáo sư ngàNH, liêN ngành năM 2013 HĐCDGS liêN ngành chăn nuôI – thú y – thủy sảN a) Các chuyên ngành
Tailieudinhkem/11_2017
  CHƯƠng trình trình đỘ ĐẠi họC
Tailieudinhkem/Trangportal/9_2014
  CHƯƠng II chơi cùng máy tính bài 1 trò chơi blocks
Tailieudinhkem/Trangportal/6_2014
  NỘi dung thi môn kiến thức chung dành cho tuyển dụng giảng viên
Tailieudinhkem/7_2017
  Khoa khoa học xã HỘI
directory Tailieudinhkem  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương