“Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng hợp giảm thiểu ô nhiễm do sự cố môi trường đến các vùng nhạy cảm môi trường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh”tải về 23.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích23.78 Kb.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: 120/TTTT-TL

V/v Khảo sát thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2012

Kính gởi:

- Phòng Quản lý Khoa học


Sở Khoa học và Công nghệ

- TS. Phạm Hồng Nhật

- ThS. Võ Thị Xuân Hồng

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành khảo sát thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng hợp giảm thiểu ô nhiễm do sự cố môi trường đến các vùng nhạy cảm môi trường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì và TS. Phạm Hồng Nhật, ThS. Võ Thị Xuân Hồng là đồng chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

A. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể: 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Tài liệu:

 • Emergency response plans optimization for unexpected environmental pollution incidents using an open space emergency evacuation model. Tác giả: Jianfeng Li, Sandra M.Y. Lee, Wenmao Liu. Nguồn: Process Safety and Environmental Protection, 2012.

 • Analysis of carbon and nitrogen dynamics in riparian soils: Model validation and sensitivity to environmental controls. Tác giả: Batlle-Aguilar, J; Brovelli, A; Luster, J; Shrestha, J; Niklaus, P A; et al. Nguồn: Science of the Total Environment, 2012.

 • Emulation techniques for the reduction and sensitivity analysis of complex environmental models. Tác giả: Ratto, MarcoCastelletti, AndreaPagano, Andrea. Nguồn: Environmental Modelling and Software, 2012

 • Analysis of carbon and nitrogen dynamics in riparian soils: Model validation and sensitivity to environmental controls. Tác giả: Batlle-Aguilar, J. ; Brovelli, A.Luster, J.; … Nguồn: Science of the Total Environment, 2012.

 • Sensitivity analysis of the factors influencing the environmental impact of biofuel production in the Upper Mississippi River Basin. Tác giả: Zhai, Tong ; Hummel, Paul R.; Donigian Jr., Nguồn: Watershed Management Conference 2010, 2010.

 • Algebraic sensitivity analysis of environmental models. Tác giả: J.P. Norton. Nguồn: Environmental Modelling and Software, 2008.

 • Implications of error and uncertainty for an environmental planning scenario: A sensitivity analysis of GIS-based variables in a reserve design exercise. Tác giả: Rae, Charlene ; Rothley, KristinaDragicevic, Suzana  Nguồn: Landscape and Urban Planning, 2007.

 • Building consensus in environmental impact assessment through multicriteria modeling and sensitivity analysis. Tác giả: Bojórquez-tapia, Luis A; Sánchez-colon, Salvadur; Florez, Arturo. Nguồn: Environmental Management, 2005.

 • Water pollution in the Spanish economy: Analysis of sensitivity to production and environmental constraints. Tác giả: Julio Sánchez-Chóliz, Rosa Duarte. Nguồn: Ecological Economics, 2005.

 • Analysis of the environmental sensitivities of a typical dynamic epikarst system at the Nongla monitoring site, Guangxi, China. Tác giả: Cheng, Zhang; Daoxian, Yuan; Jianhua, Cao. Nguồn: Environmental Geology, 2005.

 • Sensitivity analysis of distributed environmental simulation models: understanding the model behaviour in hydrological studies at the catchment scale. Tác giả Francos, A; Elorza, FJ; Bouraoui, F; et al. Nguồn: Reliability Engineering and System Safety, 2003.

 • Can global sensitivity analysis steer the implementation of models for environmental assessments and decision-making? Tác giả: Tarantola, S; Giglioli, N; Jesinghaus, J; Saltelli, A. Nguồn: Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2002.

 • Integrated simulation and modelling approach to decision making and environmental protection. Tác giả: Khoo, H H; Spedding, T A; Tobin, L; Taplin, D. Nguồn: Environment, Development and Sustainability, 2001.

 1. TRONG NƯỚC:

  1. Báo cáo kết quả nghiên cứu:

 • Nghiên cứu đo khoảng cách và cảnh báo ô nhiễm môi trường gây bởi các chất khí độc hại. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Lê Nhật Thăng. Cơ quan chủ trì: Viện Kỹ thuật Bưu điện, 2005.

  1. Bài báo:

 • Sử dụng chỉ thị sinh học để phân vùng nhạy cảm môi trường phục vụ cho việc lập bản đồ nhạy cảm khu vực từ Mũi Cà Mau đến biên giới Campuchia. Tác giả: Nguyễn Đức Huỳnh; Lê Thị Ngọc Mai. Nguồn: Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học - công nghệ. 30 năm Dầu khí Việt Nam: Cơ hội và thách thức. Quyển 2, 2011.

 • Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. Tác giả: Nguyễn Ngọc Tú. Nguồn: Thủy sản Việt Nam, 2010.

 • Sự cố môi trường địa chấn khu vực Tây Nguyên. Tác giả: Đào Thị Miên, Lê Thị Nghinh, Nguyễn Trọng Yêm. Nguồn: Tạp chí hoạt động khoa học, 2000.

 • Cần tiếp cận nghiên cứu phân vùng nhạy cảm môi trường trong quy hoạch và đánh giá môi trường. Tác giả: Lương Văn Đức. Nguồn: Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình, 2009.

 • Bản đồ tổn thương và nhạy cảm môi trường vùng ven bờ tỉnh Bình Định. Tác giả: Nguyễn Tác An; Tống Phước Hoàng Sơn. Tuyển tập Các báo cáo khoa học tại Hội nghị Môi trường toàn quốc, 2005.

B. CÁN BỘ KHẢO SÁT: CN. Huỳnh Thị Hạnh Thuần - Phòng Tư liệu

Xin thông báo kết quả khảo sát của chúng tôi.

Trân trọng./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CCTT.


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Bùi Thanh BằngBM-CVKSTT-04 LBH:02 LSĐ:00 Ngày BH:01/08/2010 Trang /


: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Moitruong-Xulychatthai
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Moitruong-Xulychatthai -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Moitruong-Xulychatthai -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Moitruong-Xulychatthai -> Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải bằng các loại thực vật thủy sinh phổ biến và ngưỡng chịu đựng của chúng đối với các thành phần ô nhiễm
Moitruong-Xulychatthai -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Moitruong-Xulychatthai -> “Đánh giá công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp với điều kiện Thành phố Hồ Chí Minh”
Moitruong-Xulychatthai -> “Nghiên cứu tổng hợp và nghiên cứu ứng dụng tính chất quang oxy hóa của các dẫn suất phức tetrasulfophthalocyanine gắn trên các chất mang trong xử lý môi trường ”
Moitruong-Xulychatthai -> “Nghiên cứu đánh giá rủi ro do các hợp chất gây rối loạn nội tiết (edcs) đến nguồn nước thô phục vụ cấp nước và đề xuất các giải pháp tổng thể giảm thiểu edcs”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương