MUÏc luïc lôøi caûm ôn Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân


NÖÔÙC KEÁT QUAÛ XEÙT NGHIEÄM LYÙ HOAÙtải về 2.05 Mb.
trang9/14
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích2.05 Mb.
#39165
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

NÖÔÙC KEÁT QUAÛ XEÙT NGHIEÄM LYÙ HOAÙ

Maãu :7 Ngöôøi laáy maãu: Ñoaøn Minh Nhaân

Loaïi maãu xeùt nghieäm: gieáng khoan Ngaøy giôø: 22/04/2005; 11h 18’

Ñoä saâu: 32 m Naêm khoan gieáng: 2 thaùngNôi laáy maãu: 30/1A – soá 3 – Bình Höng Hoaø A Teân chuû hoä: Ñoã Thaønh Taâm


Yeáu toá

Ñôn vò
Yeáu toá

Ñôn vò
MaøuÑoä cöùng toång coäng

mg CaCO3/l

11,00

Muøi vòÑoä cöùng canxi

mg CaCO3/l

8,50

EC

s/cm

124,9

Ñoä cöùng magie

mg CaCO3/l

2,50

Eh

mV

246

Ñoä kieàm toång coäng

mg CaCO3/l

3,33

DO

mg/l

2,6

Ñoä axit

mg CaCO3/l

23,33

Nhieät ñoä ño ôû HT

0C

31

Caën toång coäng

mg/l

106

Nhieät ñoä phoøng

0C

31,7

Caën hoaø tan

mg/l

92

pH ño ôû HT
4,76


pH phoøng
4,17

Cation

mg/l

mdl/l

%

Anion

mg/l

mdl/l

%

Ca2+

4,61

0,230

22,75

Cl-

33,29

0,938

92,78

Mg2+

0,60

0,050

4,94

SO42-

<1FeTC

5,44PO43-

0,066

0,002

0,02

Fe2+

1,52

0,054

5,34

NO3-

0,300

0,005

0,49

NH4+

0,784

0,043

4,25

HCO3-

4,06

0,066

6,53

Na+, K+
0,424

41,94

Fe3+

3,92

0,210

20,78

Coâng thöùc Cuoclov (Ghi chuù:HT = hieän tröôøng)Loaïi hình nöôùc: Clorua – (Natri+Kali) – Canxi – Saét

KEÁT QUAÛ XEÙT NGHIEÄM LYÙ HOAÙ NÖÔÙC

Maãu :8 Ngöôøi laáy maãu: Ñoaøn Minh Nhaân

Loaïi maãu xeùt nghieäm: gieáng khoan Ngaøy giôø: 22/04/2005; 10h 45’

Ñoä saâu: 42 m Naêm khoan gieáng: 2004Nôi laáy maãu: 27/43 KP1-B T Ñoâng, F.B.T.Ñoâng A Teân chuû hoä: Nguyeãn Phuøng Thaân


Yeáu toá

Ñôn vò
Yeáu toá

Ñôn vò
MaøuÑoä cöùng toång coäng

mg CaCO3/l

65,00

Muøi vòÑoä cöùng canxi

mg CaCO3/l

10,00

EC

s/cm

426

Ñoä cöùng magie

mg CaCO3/l

55,00

EH

mV

19

Ñoä kieàm toång coäng

mg CaCO3/l

3,67

DO

mg/l

1,9

Ñoä axit

mg CaCO3/l

4,33

Nhieät ñoä ño ôû HT

0C

31,5

Caën toång coäng

mg/l

260

Nhieät ñoä phoøng

0C

32,1

Caën hoaø tan

mg/l

247

pH ño ôû HT
5,15


pH phoøng
4,67

Cation

mg/l

mdl/l

%

Anion

mg/l

mdl/l

%

Ca2+

4,00

0,200

4,02

Cl-

124,8

3,515

70,60

Mg2+

13,20

1,100

2,00

SO42-

65,00

1,354

27,19

FeTC

42,52PO43-

0,040

0,001

0,02

Fe2+

30,56

1,091

21,91

NO3-

1,436

0,023

0,46

NH4+

0,592

0,033

0,66

HCO3-

5,28

0,086

1,73

Na+, K+
1,914

38,44

Fe3+

11,96

0,641

12,87

Coâng thöùc Cuoclov (Ghi chuù:HT = hieän tröôøng)Loaïi hình nöôùc: Clorua – Sunfat – (Natri + Kali)


tải về 2.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương