BẢng kê HỒ SƠ (1)tải về 21.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích21.78 Kb.
#27572

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG KÊ HỒ SƠ

(1): …………………………………………………………………………………………………………………………

(Ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015của BHXH Việt Nam)

(Kèm theo(2) …………………………………………………………………………………………………………)
TT

Họ và tên

Số định danh

Tên, loại văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành văn bản

Trích yếu văn bản

1

2

3

4

5

6

7

8
…………..


…………..


…………..


………….


………….Đơn vịcam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiểm tra, đối chiếu, lập bảng kê và lưu trữ hồ sơ của người lao động./.Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


tải về 21.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương