V/v trình ký văn bản trả lời đơn của ông/bà Diệp Ly Lytải về 31.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích31.63 Kb.
#10685


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 11, ngày 25 tháng 09 năm 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

TỔ TIẾP CÔNG DÂN


Số: 1/TT-TCD


Tháng 09/2009 DNTỜ TRÌNH

V/v ….. trình ký văn bản trả lời đơn của ông/bà Diệp Ly Ly

Kính gửi: Đ/c NGUYỄN HOÀNG THÁI,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11.
Đơn của Ông/Bà: Diệp Ly Ly

Cư trú: 172/2 đào Duy Từ.

Địa chỉ liên hệ: 172/2 đào Duy Từ.

- Nội dung đơn:

Xin ngăn chặn việc mua bán, trước bạ, đăng bộ căn nhà 172/2 đường Đào Duy Từ do đang có tranh chấp

- CV:01/TT ngày 22/01/2009

- Đề xuất:

trình đ/c xem và ký


Người Đề Xuất

Nguyễn Hữu PhướcÝ KIẾN CỦA UBND QUẬN

Ý KIẾN CỦA CHÁNH PHÓ VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 11, ngày 25 tháng 09 năm 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

TỔ TIẾP CÔNG DÂN


Số: 1/TT-TCD


Tháng 09/2009 DNTỜ TRÌNH

V/v ….. trình ký văn bản trả lời đơn của ông/bà Diệp Ly Ly

Kính gửi: Đ/c NGUYỄN HOÀNG THÁI,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11.
Đơn của Ông/Bà: Diệp Ly Ly

Cư trú: 172/2 đào Duy Từ.

Địa chỉ liên hệ: 172/2 đào Duy Từ.

- Nội dung đơn:

Xin ngăn chặn việc mua bán, trước bạ, đăng bộ căn nhà 172/2 đường Đào Duy Từ do đang có tranh chấp

- lưu đóng trích yếu

- Đề xuất:

lưu đóng ghi chú


Người Đề Xuất

Nguyễn Hữu PhướcÝ KIẾN CỦA UBND QUẬN

Ý KIẾN CỦA CHÁNH PHÓ VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 11, ngày 02 tháng 10 năm 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

TỔ TIẾP CÔNG DÂN


Số: 1/TT-TCD


Tháng 10/2009 DNTỜ TRÌNH

V/v ….. trình ký văn bản trả lời đơn của ông/bà Diệp Ly Ly

Kính gửi: Đ/c NGUYỄN HOÀNG THÁI,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11.
Đơn của Ông/Bà: Diệp Ly Ly

Cư trú: 172/2 đào Duy Từ.

Địa chỉ liên hệ: 172/2 đào Duy Từ.

- Nội dung đơn:

Xin ngăn chặn việc mua bán, trước bạ, đăng bộ căn nhà 172/2 đường Đào Duy Từ do đang có tranh chấp

-

- Đề xuất:

Người Đề Xuất

Nguyễn Hữu PhướcÝ KIẾN CỦA UBND QUẬN

Ý KIẾN CỦA CHÁNH PHÓ VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 11, ngày 07 tháng 10 năm 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

TỔ TIẾP CÔNG DÂN


Số: 1/TT-TCD


Tháng 10/2009 DNTỜ TRÌNH

V/v ….. trình ký văn bản trả lời đơn của ông/bà Diệp Ly Ly

Kính gửi: Đ/c NGUYỄN HOÀNG THÁI,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11.
Đơn của Ông/Bà: Diệp Ly Ly

Cư trú: 172/2 đào Duy Từ.

Địa chỉ liên hệ: 172/2 đào Duy Từ.

- Nội dung đơn:

Xin ngăn chặn việc mua bán, trước bạ, đăng bộ căn nhà 172/2 đường Đào Duy Từ do đang có tranh chấp-

- Đề xuất:

Người Đề Xuất

Nguyễn Hữu PhướcÝ KIẾN CỦA UBND QUẬN

Ý KIẾN CỦA CHÁNH PHÓ VĂN PHÒNG


tải về 31.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương